San Juan 15

1- 'Olhaam', 'ohâàpe 'uuwaslhile tà máat-kye', wet 'Oojkyah, hâàpe hi'no tà yeenlhi 'uuwaslhiley'wet. 2'Olhaakya 'iwehyáalha-k niwoyalháaya wet, lhaam yiisthilah. Wet 'olhaakya-k 'iwolháa-ya wet, yiisthilhinah, hààpqhila-k lhà'ya-lhiip kyek 'iwolháaya'. 3'Aamey wet, pajkye 'aanojwwethà', tsi hàà-pet'at 'olhààmet tà 'ojweelh'ameyho'. 4'Is kyek yikt'a-k lheeyay'nóhi', wet 'olhaam wet 'àp 'o'ii'ameyhíkye'. 'Uuwaslhilelhakya wet, tok 'iwóoye-k lhaamt'a-k 'iwolháaya', kyek néeyahi lates. Wet 'àp mânhyejt'atso 'aameyh, kyek qa'eeyaya'nóhi wet, tok 'iwóo-ye-k lawoyay'áaya'. 5'Olhaam', 'ohâàpe 'uuwaslhiletes. Wet 'aa-mey wet, 'aahâpe 'olhaakyalh. 'O'elh kyek 'ii'nóhi', kyek 'olhaam 'àp 'o'íihi', wet wuujw tà 'iwolháaya'. Tsi kyek 'aa'atojwe'ohlà wet, tok 'iwoohiyela-k lheenaylhi 'imakt'a-k hâà-pe'. 6'O'elh kyek 'iléeyej tà 'ii'nóhi wet, 'nothatla-'aalhotajeh, màànhyej'iwóye ha'lààlhakya', wet tamkyààyhlah. Wet ha'lààlhakyalhtso wet, 'nohuutwek, wet 'nothaatho 'iitàj, wet 'nowuunho'. 7Kyek yikt'a-k lheeyay'nóhi', wet kyek 'àp 'olhààmtes 'ii'ameyhíkye', wet 'aalhayky'oye 'imakt'a-k hâàpe-k lawaatayhlà', wet 'no-'weenhla'ameyho'. 8Hàp tààjna 'imak tà tameenhiyeja-k 'no- wuujwyenhla 'Oojkyah: Kyek wuujw tà la-woyay'áaya', wet kyek 'àp 'aalhenaye 'oo-kyujwanhayh. 9Màànhyej'iwóye 'Noojkya tà yahuumin'no', wet mânhyejt'atso tà 'àp 'o'aayahumnhen'. 'Is kyek lheeyayhit'at 'oohumnhayaj. 10Kyek lheenaylhi 'imak tà 'osuukun'ameyej wet, lheeyayhihlat'at 'oohumnhayaj. Màànhyej'iwóye 'olhaam tà 'oyeenlhi 'imak tà 'Ooj-kyah 'isuukun'nóyej, wet 'àp 'o'iihit'at la- huumnhayaj. 11Hàp tààjtso 'imaayhey tà 'ojweelh'ameyho', hààpqhila-k 'ooqàjyaj 'ii'ameyhíkye', wet kyek 'àp 'imààlhewek 'aqààjyaj kyek 'ii-'ameyhíkye'. 12Hàp tààjnah 'imak tà 'osuukun'ameyej: 'Aa-humnhen', màànhyej'iwóye 'olhaam tà 'o'aa-yahumnhen'. 13Ky'áhya-k 'íikye hi'no kyek lahuumnhayaj yààm'pe 'noohumnhayaj tà 'íihi 'elh tà lhaa-'iwom'pe laqaala'yis. 14'Aameyh, 'aahàpehen 'ooqala'yis, kyek lhee-naylhi 'imak tà 'osuukun'ameyej. 15Nemhit' 'ot'àànej'ameye qawoos, tsi hàp tà 'nooqawo', yahaanhiyéjt'a 'imak tà lawuuk yeenlhih. Tajlháme tà 'o'ayen'ooqala'yísa', tsi hàp tà nilhóoqej 'imaayhey tà 'olààte tà túme 'Oojkya wet, 'otààjwnhat'ameyej. 16'Aameyhit'a-k lataakyumay'nóyeh, tajlhá-me tà 'olhaam tà 'otkyuum'ameyeh. Wet 'one'te-k lhekaayhent'a-k lawoyay'áaya'; wet 'aaytsoh, 'ohuumin kyek tok lapees'ihihlah. Wet kyek màànhiyejatso wet, 'imakt'a-k hâàpe-k lat'aalhayéje 'Oojkyah, kyek latii-yayhi 'olheey', wet lhaam hi'weenhla'ameyho'. 17Hàp tààjna 'imak tà 'osuukun'ameyej, 'oyok: 'Aahumnhen'. 18- Kyek wikyi tà yikkye honhat laqeey', nikyuuwet'ameyeh, wet lahaanayejt'at tà 'olhaam tà lhaamelh 'ikyuunqat'no', tà nikyuuwet'nóyeh. 19Kyek 'aahàpqhihen'net'at wikyi tà la'wet honhaatna wet, wikyi yahuumnhi'ne 'imak tà laqààyet. Tha hàp tà 'aameyh, tok ha-'weetay honhaatnah, tajlháme tà pajkye 'ot-kyuum'ameyeh, wet 'otààlhet'ameyho 'noo- qey tà la'wet honhaatnah. Wet hàp tà ta- meenej tà wikyi tà 'íihi 'nooqey tà 'ihonhaa-tenah, nikyuuwet'ameyeh. 20'Is kyek 'akyoowejlanuhatayhlà 'nolhààmet tà 'ojweelhne'ameyho', tà 'oyok: 'Nooqawo', tok hàp kyek yààm'pe lawuuk. Kyek wikyi t'uuyej'nóke laqaa'tshayaj wet, 'àp hààte t'uuhiyeja'amekye laqaa'tshayaj. Wet kyek lhaamelh 'iwóoye 'olhààmet wet, 'àp hààte 'iwoohiyela 'aamey 'ààmet. 21Tha hàp tà 'olheey tà tameenhla'ameyej kyek 'noyeenhla'ameye nilhóoqej 'imaayhey-tsoh. Tsi hàp tà lhaamelh, tok nitààjwelh-ky'oye hi'no tà lakyeenek'no'. 22Kyek naamnàmhip'antet'at, wet kyek 'àp naamtahuyhit'at, wet lhaamelh tok laqeey-'ihíhi'. Tha hàp tà 'athaana wet, tok 'iwóo- ye-k lhaa'ijwonejen laqeey'. 23'O'elh kyek nikyuuwet'nóye wet, 'àp hààte nikyuuwéte 'Oojkyah. 24Kyek naamnenhi-hilhit'amháji lhaamelh 'imak tà néeyakye 'eelh hi'no-k yeenlhih, wet lhaamelh tok laqeey'ihíhi'. Tha hàp tà lhaamelh wet, pajkye hi'weenpej 'imak tà 'oyeenlhih, wet nikyuuwet'nóyeh, wet 'àp hààte nikyuuwéte 'Oojkyah. 25Tha hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhàà- met tà 'íihi lhaamelh laqaalelhtshayaj, tà yok: Lhaamelh wet, tok 'íikye 'imak kyek tameenej kyek nikyuuwet'nóyeh. 26Tha kyek nààmhla 'Nooky'otjwah, tà 'olhaam 'okyeenhla'ameyeh, tà tàlhiiyela 'Noojkyah, tà hâàpe 'Nooyalh tà máatkye', tà tâlhe 'Noojkyah, wet lhaamhla-k yààmlhi'nóyej. 27Wet 'àp hààte 'aameyh, lhààmayhilhina'nó-yej, tsi hàp tà lheeyay'nóyej, tâlhe tà nee-ky'éleh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\