San Juan 16

1- Wet hàp tààjtso 'imaayhey tà 'ojweelh-'ameyho', hààpqhila-k tok lataakyhejéyej ha'nààyij. 2'No'aa'inuhthikyephàlaky'oye hupuuy tà 'no- t'aalhyaj'wetes, wet nikyààthiyela lawhàày kyek 'elht'a-k hâàpe-k 'aa'ilànhen wet, yee-nhiyela-k taky'óote Yoos. 3Wet lhaamelh yeenhilhina 'imaaktsoh, tsi hàp tà nitààjwnhiyéjt'a 'Noojkyah, wet tok 'àp nitààjwelh'nóyej. 4Mat 'ojweelh'ameyho 'imaayheynah, hààp-qhila-k 'akyoowejlanuhtayhilahlà tà pajkye 'ojweelh'ameyho', kyek tajiila lawhààyh 'imaayheytsoh. - Tok hàp kyek 'ojweelhte'ameyho' tà nee-ky'éleh, tsi hàp tà 'olhaam', 'o'iihte'ameyej. 5Tha hàp tà 'athaana wet, 'ohóoye hi'no tà lakyeenek'no'. Wet tok 'íikye 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k ta'yààtshan'nóye kyek yok: Kyi la-tiiyâji'? 6Tajlháme tà 'alhaaq'lis, tapóoke 'ootlelis, tà 'ojweelh'ameyho 'imaayheytsoh. 7Tha hàp tà 'ojweelh'ameyho 'imak tà máat-kye': T'uhaawétej kyek 'oyikhaky'ooyehen'; tsi kyek naamnekhaky'oyehen wet, 'Noo-ky'otjwah, tok nààmhi'ameyeh. Tha kyek 'oyikhiila wet, 'okyeenhla'ameyeh. 8Wet kyek nààmhla wet, 'itààjwnhathiyeja wikyi' 'imak tà hâàpe 'nooqey', lhà'ya 'imak tà 'is'aalhóho', wet lhà'ya 'nooqalelhthayaj. 9'Oyààme 'nooqey', tsi hàp tà lhaamelh, tok t'ekhaa'nóyeh. 10Wet 'oyààme 'imak tà 'is'aalhóho', tsi hàp tà 'ohóoye 'Noojkyah. Wet tok 'iihikyela-k 'àp la'weenay'no'. 11Wet 'oyààme 'nooqalelhthayaj, tsi hàp tà hi'no tà lhámhyah, tà la'wet honhaatnah, pajkye 'noqaalelhtéjo lates. 12Qamaj 'ii'nóyej wuujw 'imaayhey tà 'owaat-là-k 'ojweelh'ameyho', tha hàp tà 'athaana wet, tok latuumayhlà-k lakyeeyàsay'atape'. 13Tha kyek nààmhla 'Nooyalh tà máatkye', wet lhaamhla-k 'ikyààtyen'ameye nilhoq 'imak tà máatkye'. Tsi 'imak tà yààmhiye-lah, tok tàlhiiyela lhaam', tajlhamhiyela-k yààme nilhoq 'imak tà 'ilààteh. Wet ya-haanhthila'ameyej 'imaayhey tà 'iihikyelah. 14Wet lhaam', 'iwuujwyenhla'no'. Tsi hàp tà takyuumhiyela 'imak tà 'olawuuk, wet ya-haanhatla'ameyej. 15Nilhoq 'imak tà 'íiyej 'Noojkya wet, 'ola-wuuk. Wet hàp tà tameenej tà 'oyonek: Lhaam takyuumhiyela 'imak tà 'olawuuk, wet yahaanhatla'ameyej. 16- Qamaj tatày lhímphaj, wet tok 'àp la-'weenayhla'no'. Wet tok 'àp paajiyeja-k 'àp la'weenayhla'no'. Tsi hàp tà 'ohóoye 'Nooj-kyah. 17Wet màànhyejtso' tha', 'íikye lakyuujwanhay 'iyhàj tà ta'yààtshanlhamele' tha yok: - Ky'àj 'àp háats'i 'imak tà 'ijweelh'inámho', tà yok: Tatày lhímphaj, wet tok 'àp la'weenayhla'no', wet tok 'àp paajiyeja-k 'àp la'weenayhla'no'? Wet tà 'àp yok: Tsi hàp tà 'ohóoye 'Noojkyah? 18Wet lhaamelh yok: - Háats'i 'imak tà yààmejlà', tà yok: Tatày lhímphaj. 'Iyaalàthiyét'a 'imak tà yààmeh. 19Wet Jweesus nitààjwélej tà lhaamelh yahuumin kyek ta'yààtshaneh, wet yààme lhaamelh tha yok: - 'Aamey lataa'yàtshanej'ameye 'imaakne 'oyààmeh, tà 'oyok: Tatày lhímphaj, wet tok 'àp la'weenayhla'no', wet tok 'àp paajiyeja-k 'àp la'weenayhla'no'. 20Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'Aameyh, lataajwhikyelahkyà', wet 'ajwiita-hayahay'ihihlah. Wet wikyi tà yikkye ho-nhat laqeey wet, 'aqààslawethà'. Tha hàp tà', tej tà lheeyayhihla 'ajwiitahayahay' tha', 'ajwiitahayahaytso wet, welanhla'noo-qàjyája'. 21'Atsiinha-k taqaa'wahan wet, lalhaaq'li'íhi', tsi hàp tà nikyâàte lawhààyh. Tha kyek pajkye nikyààtkyà lhààs wet, tok lakyoowej'inuhlà lataajyhayaj, tsi hàp tà 'aqààjej-lhi hi'no tà nikyààtkyà', tà 'ihonhaatenah. 22'Aameyh, 'àp hààte 'alhaaq'lis'íhi', 'athaanah. Tha hàp tà 'oyaakyàjomhma-k 'o'aahi'we-nhen', wet 'aa'aqàslawethà', wet ky'áhyah-la-k 'iihikyela-k 'nosoo'ameyej 'aqààjyaj. 23'Ijwaalani wet, tok lataa'yàtshanhiyeja'nóye 'imakt'a-k hâàpe'. Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Nilhoq 'imak kyek lat'aa-lhayéje 'Noojkyah, kyek latiiyayhi 'olheey', wet lhaam hi'weenhla'ameyho'. 24'Athaana wet, qamaj tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k lat'aalhayky'oye', kyek latiiyayhi 'olheey'. 'Aalhayky'oye 'imak tà lawaatayh-là', wet lataakyumayhlahlà'. Wet hààpqhila tààjtso-k 'aqààjyahayh tajoomhma la'wet. 25- Tà 'oyààme tààhesna wet, 'oteeky'eynej-là 'imaayheyh. Tha hàp tà nikyààthiyela lawhàày tà nemhilat' 'oyààme 'imak kyek 'oteeky'eynejlà 'imaayheyh. Tajlháme tà 'oqaalelhthila 'imak tà 'oyààmhiyejahlà 'Nooj-kyah, tà 'ojweenhla'ameyho'. 26'Ijwaalani wet, lawoyayhla'aalhyahaya' tha', latiiyayhihla 'olheey 'aalhyahayh. Wet tok hàp kyek 'ojweelh'ameyho kyek 'oyok: 'O'yaalhyenhila'ameye 'Noojkyah. 27Tsi hàp tà lhaam 'Noojkyah, 'aayahum-nhen', tsi hàp tà lahuuminay'no', wet 'àp pajkye lat'eekhayakye tà 'otâlhe Yoos. 28'Otàlheehte 'Noojkyah, wet 'onekho honhaatnah. Wet tààjna wet, 'oyikky'ooye honhaat-nah, wet 'àp 'oyààple 'Noojkyah. [Hàp tààjtso 'imak tà Jweesus yààmeh.] 29Wet lakyuujwanhayh, yààme' tha yok: - Tààjna wet, qámlelhàj 'imak tà lhààmeh, nemhit' lathaatejlà 'imakt'a-k hâàpe'. 30'Athaana wet, 'olhaamelh 'ohaanej tà nilhoq 'imak tà lahaanej. Wet tok 'iwaatlà-k hi'not'a-k hâàpe-k ta'yààtshan'ámeh. Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'olhaamelh 'ot'ekháakye tà latâàlhe Yoos. 31Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - 'Athaana wet, 'ekhaahyahay'íhikye'. 32Lhek yaahináyhyah, nikyààtet'at lawhààyh, wet taj 'athaanah, tà latsaatayhla'pe honhat. 'Aa'elhay 'iwehyáalhapej wet, 'weenhahikyelat' la'nààyij. Wet lats'iilaqatayhlat''noqátsih. Tha hàp tà tok 'ohats'íilaq, tsi hàp tà 'Noojkyah, 'ii'nóyej. 33Hàp tààjtso 'imaayhey tà 'ojweelh'ameyho', hààpqhila-k 'ataamsekis'ihiyeja'nóhi'. Tà lheyayhhonhaatena wet, hap'aattseyahay'íhi'. Mat woyay'ekhaahyahaya'; 'olhaam', 'otuumhatkyà honhat laqhaajyhayaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\