San Juan 17

1Hàp 'imaayheytso tà Jweesus yààmeh, wet 'iyaahnho puule' tha yok: - 'Ijkyah, nikyâàte lawhààyh. Wuujwyen 'ààs, hààpqhila-k 'ààs 'àp hààte 'aa'iwujwyenh. 2'Aam wet, pajkye la'weenho 'ààs laqhaajyhayaj tà 'ii'pe nilhoq wikyi', tà lane'te-k lhaam hi'weenho 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa' nilhóoqej wikyi tà la'weenho lhaam'. 3Wet hàp tààja 'noo'watshankyeyaj tà lajla-péesa': Kyek lhaamelh nitààjwelh'ámej, tà 'aahâpe Yoos tà máatkye', tà 'iwehyáalhah, wet kyek 'àp lhaamelh nitààjwélej Jweesus Kilíistoh, tà 'akyeenek. 4'Olhaam wet, 'o'aa'iwujwyenh, tà 'o'ihonhaa-tenah. Wet pajkye 'onojwlà 'nookyumet tà la'ween'nóho', tà lane'te-k 'oyeenlhih. 5Wet 'athaanah, 'Ijkyah, wuujwyen'no', tà la tii'no'awhàye'. Wuujwyen'nóyej 'noowujwyajte 'ii'nóyej, tàjte 'o'ii'ámej, tàjte qamaj ho-nhat néeyakye'. 6Pajkye 'opààyne 'eey' wikyi tà la'ween'nóho', tà latààlhtho 'nooqey tà 'ihonhaatenah. Lhaamelh wet, 'aqààyett'at, wet la'ween'nóho'. Wet lhaamelh t'aamájej 'ààmtes. 7Wet tààjna wet, lhaamelh nitààjwélej tà nilhóoqej 'imaayhey tà la'ween'nóho', tàlht'a'áameh. 8Tsi hàp tà 'nolhààmtes tà la'ween'nóho', pajkye 'o'weenho lhaamelh. Wet lhaamelh takyuumhlà'. Wet lhaamelh, máatkye', nitààjwélej tà 'otàlh'áameh. Wet lhaamelh t'ekháakye tà 'akyeenek'no'. 9Wet 'o'yaalhyen lhaamelh. Tok hàp kyek 'o'yaalhyen wikyi tà yikkye honhat laqeey', tajlháme tà 'o'yaalhyen lhaamelh tà la'ween'nóho', tsi hàp tà 'aqààyett'at lhaamelh. 10Wet nilhoq 'imak tà 'ooqàyet wet, 'aalawuk; wet 'imak tà 'aqààyet wet, 'olawuuk. Wet pajkye 'nowuujwyen'nóhi lhaamelh. 11'Olhaam wet, nemhit' 'o'ihonhaatenah, mat wikyiitsi wet, 'ihonhaatenah. Wet 'olhaam', 'ohoo'ámeh. 'Ijkya tà 'a'iisyaj'íhi', 'aamajéji 'eey' wikyi tà la'ween'nóho', hààpqhila-k 'iwehyáalhah, màànhyej'iwóye 'inaamelh tà 'inaa'iwehyálhah. 12Tà qamaj 'o'íiyej lhaamelh, tà 'o'ihonhaatenah, wet 'ot'aamajéji 'eey' lhaamelh. Wikyi tà la'ween'nóho wet, 'ot'aamájej. Wet tok 'íikye 'eelh kyek tatày', tajlháme 'elh tà 'nootàhyajlhàs, hàp tà tatày', tsi 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih. 13Tha hàp tà 'athaana wet, 'ohoo'ámeh. Wet hàp tààjna tà 'oyààmeh, tà qamaj 'o'ihonhaatenah, tsi 'ohuumin kyek 'imààlhewek 'ooqàjyaj kyek 'íihi lhaamelh. 14'Olhaam', 'o'weenho 'ààmet lhaamelh. Wet wikyi tà yikkye honhat laqeey', nikyuuwéte lhaamelh. Tsi hàp tà lhaamelh tok la'wet honhaatnah, màànhyej'iwóye 'olhaam', tà tok 'àp 'oo'wet honhaatnah. 15Tok hàp kyek 'ot'aalhej'áme-k lasóoyej honhat lhaamelh, tajlháme kyek lat'aamajejlà 'imak tà nii'sa'. 16Lhaamelh tok hàp kyek la'wet honhaatnah, màànhyej'iwóye 'olhaam', tà tok 'àp 'oo'wet honhaatnah. 17Ts'iilaqatéji 'imak tà máatkye lhaamelh. 'Ààmet wet, hâàpe 'imak tà máatkye'. 18Màànhyej'iwóye 'aam', tà lakyeen'nóye wikyi tà 'íihi 'nooqey tà 'ihonhaatenah, wet 'àp mânhyejt'atso 'olhaam', tà 'okyeene lhaamelh wikyi tà 'íihi 'nooqey tà 'ihonhaatenah. 19Wet 'olhaayom'ispe lhaamelh, hààpqhila-k 'àp hààte lhaamelh, 'noyom'isen', kyek 'íihi 'imak tà máatkye'. 20Tha tok tajlháme lhaamelh tà 'o'yaalhyenhen', tajlháme tà 'àp hààte 'iyhàj tà t'ekhaahla'nóyeh, kyek taky'aahuhiyela lhaamelh lhààmtes. 21'Ot'aalhky'oye-k nilhóoqej lhaamelh kyek 'iwehyáalhah, wet màànhyej'iwóye 'aam', 'Ijkyah, tà lhee'nóhi', wet 'olhaam 'àp 'o'ii'ámhi', wet 'is kyek 'àp hààte lhaamelh 'iwehyáalha-k 'ii'inámhi', hààpqhila-k wikyi t'ekhaahikyela tà 'akyeenek'no'. 22'Noowujwyaj tà la'ween'nóho', wet 'o'weenho lhaamelh, hààpqhila-k 'iwehyáalha lhaamelh, màànhyej'iwóye 'inaamelh tà 'inaa-'iwehyálhah. 23'Olhaam wet, 'o'íihi lhaamelh, wet 'aam', lhee'nóhi', hààpqhila-k lhaamelh 'iskyee'alhóhok lhaa'ithatwek, wet hààpqhila tààj-tso-k wikyi tà 'ihonhaatenah, nitààjwnhiyeja tà 'ohâàpe 'akyeenek, wet 'àp nitààjwnhi-yeja tà 'aam lahuumnhen', màànhyej'iwóye tà 'àp lahuumin'no'. 24'Ijkyah, lhaamelh tà la'ween'nóho', 'owaatky'oye-k lhaamelh 'ii'nóyej, kyek 'o'íihit' kyek 'o'íihi', hààpqhila-k lhaamelh hi'ween 'oowujwyaj tà la'ween'nóho'. Tsi hàp tà 'aam', lahuumin'no', tâlhe tà qamaj honhat néeyakye'. 25'Ijkyah, tà 'aa'is'alhóho', wikyi tà 'íihi honhat laqeey', tok nitààjwelh'ámej. Tha mat 'olhaam wet, 'otààjwelh'ámej, wet lhaamelh tà 'ii'nóyej, yahaanejt'at tà 'ohâàpe 'akyee-nek. 26Wet 'otààjwnhátej lhaamelh 'eey', wet 'àp qamaj lhà'yahlalhiip tà 'otààjwnhathiyejah, hààpqhila-k 'ahuumnhayaj tà latii'nóyeh, 'àp 'íihi lhaamelh, wet 'olhaam', 'àp 'o'íihi lhaamelh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\