San Juan 18

1Tà tajwaatshi tà Jweesus yààme 'imaayheytso wet, lhaam 'inúuphà', tà lhà'ya lakyuujwanhayh. Wet yikhen tà tiyààj'wekyéhi teewokjwaj tà lheey Seelonh. Wet nikyààte-lhayis 'nooqàs'wet, wet hàp tà lhaam tiyâà-jo', tà lhà'ya lakyuujwanhayh. 2Wet Jwuulas, tà hààpqhila-k yaakyàj Jwee-sus, 'àp hààte hi'ween'pe 'nooqàs'wettsoh, tsi hàp tà Jweesus wet lakyuujwanhayh, 'iihipej tà lhaayahutwek. 3Wet Jwuulastso wet, takyúuma wuujwpe kuuykolis, wet lhà'ya 'nooqasthaynhay tà t'úuye Yooswuke', tà lhaamelh tâlhe 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet 'àp tâlhe jwààlisewolhayis. Wet lhaamelh yikhen tà tiyâàje 'nooqàs'wettsoh, wet lhaamelh 'ikyàj lakyààkis wet takeelheleyh. 4Tha hàp tà Jweesus, yahaanejt'at nilhóoqej 'imaayhey tà nekhiila'pe'. Wet tà lhaamelh nikyâàte wet, Jweesus yiklà' tha', yààme lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i tà lat'uuyake'? 5Wet lhaamelh nikyúulho' tha yok: - 'Ot'uukelhayis Jweesus, tà Naasaletlhele'. Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Ohâàpe'. Wet Jwuulas, tà yaakyàjila Jweesus, 'àp hààte 'íiyej lhaamelh. 6Wet hàpet' tà Jweesus yok: 'Ohâàpe', wet lhaamelh laweejyolelhkyetshi', wet natkye-honháateh. 7Wet 'àp yaakyâjo tà ta'yààtshane lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i tà lat'uuyake'? Wet lhaamelh yok: - 'Olhaamelh 'ot'úuke Jweesus tà Naasaletlhele'. 8Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Pajkyene 'ojweelh'ameyho tà 'oyok: 'Ohâàpe'. Wet tà 'olhaam tà lat'uuyay'nóke wet, waahintshi wikyiitsih. [Yooke Jweesus.] 9Tsi hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet lhààmet-mat yok: Wikyi tà la'ween'nóho', tok 'íikye 'eelh kyek 'otààyhet. 10Wet Siimon Tuuntehen', 'itoonhi lajwaajnhat tà 'íiyej, wet 'inúuye 'noohusewo tà lhámhyah laqaawo', wet 'ijwaajkyà laky'oote tà túmej lajwóomqat. Wet qawootso wet, lheey Mâàlhkoh. 11Tà màànhyejtso wet, Jweesus yààme Tuun-tehen' tha yok: - 'Uuyitkye lahiih 'ajwaajnhat. Kyi hààteh, hà tok 'iwoohiyela-k 'oyâàhi 'nolhààthi tà 'Noojkyah hi'ween'nóho'? 12Wet màànhyejtso' tha', kuuykolis, lhà'ya laqaaniyat, wet jwuulales laqaawos tà 'nooqasthaynhayh, takyúuma Jweesus, wet yààyitlhih. 13Wet lhaamelh 'ikyúunqat tà yahààne 'Aanas, tsi lhaam wet, Kaayjwasqakyàtih, wet Kaayjwastso wet, hâàpe 'noohusewo tà lhámhyah, nekkyààtsoh. 14Wet hààpet'at Kaayjwas tà 'ijweenho'naj jwuulales tà yok: T'uhaawétej kyek 'iwehyáalha hi'no-k 'yilhpe wikyi'. 15Wet Siimon Tuuntehen', lhà'ya 'eelh 'noo-kyujwanek, 'imààlhkyet'at la'nààyij Jwee-sus. Wet 'nookyujwanektso wet, hàp tà 'noohusewo tà lhámhyah nitààjwélej. Wet lhaam yikkyeet'at Jweesus, tà tiyâàjo 'noo-husewo tà lhámhyah laqaa'alhotaj. 16Tha mat Tuuntehen wet, 'imàlhe'aalhotajeh, tà 'íiyej huppe'. Wet tà màànhyejtso wet, 'nookyujwanek tà 'noohusewo nitààjwélej, yahóoye 'atsiinha tà huppeewo', wet taahú-yej, wet neky'e 'ikyààjlhámkye Tuuntehen', tà tiyâàjo 'noohusewoqa'alhotaj. 17Wet qawoo'tsinha tà t'úuye huppe', yààme Tuuntehen' tha yok: - Hà 'aahàpqhit' 'elh hi'nootsi lakyuujwanhayh? Wet yok: - Qhaa', tok 'ohâàpe'. 18Wet qawoos, wet 'nooqasthaynhayh, taqaasitt'awethà', tà 'íiyej 'iitàj, tà lhaamelh 'ilhàànhi', tsi hàp tà teekyâjkye', wet lhaamelh lhaayahutunwethà'. Wet Tuuntehentso' tha 'àp 'íiyej, 'àp taqaasit, tà lhaayahu- tunlhih. 19Wet 'noohusewo tà lhámhyah, ta'yààtshanéje Jweesus lakyuujwanhayh, wet 'àp hààte ta'yààtshanéje 'imak tà lakyuujwanhyaj. 20Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - 'Olhaam wet, 'o'iikyepej tà tataakye nilhoq wikyi tà 'oyààmlhih. 'Owopej'ookyujwanhyája', tà 'o'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wet, wet tà 'àp 'o'iipejkyàjwi Yooswuke', tà hàp tà nilhoq jwuulales 'àp 'iipejkyàjwih, tà lhaayahutwek. Wet tok 'íikye-k 'olhaa'isqatejlhi 'olhààmet. 21Wet kyi hààte tà lataa'yàtshan'nóyeh? 'Yà-tshaanéje lhaamelh tà 'ilààtpej'nóyeh 'imaayek tà 'ojweenhopej lhaamelh? Tsi hàp tà lhaamelh, yahaanejt'at 'imak tà 'oyààmepej. 22Wet tà Jweesus 'iwooyetso wet, 'iwehyáalha kuuyko tà 'iiwhàye', 'yáajej takey' tha yok: - Ky'àj kyi hààte tà lawooynejetso 'ààmet, tà lakyúulho 'noohusewo tà lhámhyah? 23Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Wet kyek nii'sa'alhóho 'olhààmet wet, jwelh 'imak kyek qanii'sa'. Tha kyek 'is'aalhóho 'olhààmet wet, kyi hààte tà lat'aaj'nóyej 'akey'? 24Wet màànhyejtso' tha', 'Aanas, takyúuma Jweesus tha', t'aqaay'íhi', wet 'ithaate Kaay-jwas, tà hâàpe 'noohusewo tà lhámhyah. 25Wet taqaasitlhit'at Tuuntehen', tà lhaayahutunlhih. Wet 'not'yààtshane' tha 'noyok: - Hà 'aahàpqhit' 'elh lakyuujwanhayh? Wet lhaam lhaa'ijwónej tha yok: - Qhaa', tok 'ohâàpe'. 26Wet 'elh 'iwehyáalha qawoo', tà takyuumhoplhi 'noohusewo tà lhámhyah, tà 'àp 'eelh hi'noomat Tuuntehen' 'ijwaajkyà laky'oote', yààme Tuuntehen' tha yok: - Hà tok 'aam'máthi tà 'o'aahi'wenh, tà lhéeyej lhaam', tà lheeyayhi 'nooqàs'wet? 27Wet Tuuntehen', 'àp yaakyâjo tà lhaa'ijwonh. Wet 'iitajqa' tha', 'yip hoo'oh. 28Wet tà neeky'ejwála wet, 'notààlhte Jwee-sus Kaayjwas'wet, wet 'nohààne niyaat tà lhámhyah la'wet. Tha hàp tà jwuulales tà yikkyàjwii Jweesus, tok tiyààjkyàjwi niyaat-'wet. Tsi hàp tà yahuuminlhayis kyek tujw 'nolhàq tà 'noyeenlhih, tà Pâàskwah, wet hàp tà tameenej tà tok 'iwóoye-k lhaamelh lhaahiky'oyhtej 'imak tà 'íiyej niyaat. 29Wet màànhyejtso' tha', 'inúuphà niyaat tà lheey Piilátoh, tà yahóoye lhaamelh, wet yààme lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i 'imak tà lhenaylatéesa hi'no tà lakyààjay'nóyeh? 30Wet lhaamelh nikyúulho' tha yok: - Kyek qahààpqhi'ne hi'no-k yeenlhi 'imak tà nii'sa wet, tok oyaakyàji'ne'ámeh. 31Wet Piilátoh yààme lhaamelh tha yok: - 'Aameyh, kyumaayet'at, wet hànaakyet'at 'imak tà 'aamey 'aqaalelhtshayaj yààmeh. Wet jwuulales, yààme' tha yok: - 'Olhaamelh, tok 'nowaahin'nóyej kyek 'otààyhet hi'not' kyek hâàpe'. 32(Tsi hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'imak tà Jweesus pajkye yààmejlhámeh, tà lhaam yààmét'et' la'nààyij tà 'yinhiilah.) 33Wet Piilátoh, yaakyâjo tà tiyààjkyàjwi niyaat'wet. Wet t'ààne Jweesus, wet ta'yàà-tshane' tha yok: - Hà 'aahâpe jwuulalesqaniyat? 34Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Hà tàlht'a'áame 'imak tà lhààmeh, wok 'iyhààjt'a wikyi-k 'ijweelh'ámho', tà yààmej'nóyeh? 35Wet Piilátoh, nikyúulho Jweesus tha yok: - Ky'àj kyi hààteh, hà 'olhaam 'ohâàpe jwuulalhàs? 'Aa'yhàj tà jwuulales, wet 'iyhàj tà 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhaamelh tà yaakyàj'no'ámeh. 'Àp háats'i'naj 'imak tà lheenlhih? 36Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - 'Ooniyatyaj wet, tok la'wet honhaatnah. Kyek 'ooniyatyaj la'weethi'net'at honhaatna wet, 'ooqawos tààq'leyhi'ne'o'pe', wet hààpqhi'ne-k tok 'noyaakyàj'nóye jwuulales. Tha hàp lham tà', 'ooniyatyaj, tok la'wet honhaat- nah. 37Wet màànhyejtso' tha', Piilátoh, yààme' tha yok: - Matqhat 'aahâpep'at' niyaat. Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - 'Aamt'at tà lhààme tà 'ohâàpe niyaat. Wet hàp tààjna 'imak tà tameenej tà 'onikyààtkyà', wet tà 'àp 'onàmhhonhaatenah: tsi hàp tà 'iwaatlà-k 'oyààmejlhi 'imak tà máatkye'. Wet 'o'elht'a-k hààpe-k 'íihi 'imak tà máatkye', 'ilààt'nóyeh. 38Wet Piilátoh yààme' tha yok: - 'Àp háats'i 'imak tà máatkye'? Wet tà tajwaatshi tà 'iwooyetso wet, 'àp 'inúuphà', tà yahóoye jwuulales. Wet yààme lhaamelh tha yok: - Tok 'o'ween 'imakt'a-k hâàpe-k lates. 39Tha hàp tà 'aameyh, laqeeyejt'at tà tajpej lawhàày tà Pâàskwah, tà 'onuuhatphà'ameyho 'iwehyáalha hi'no tà 'nop'óohi'. Wet kyi lawooyaye 'athaanah, hà lawaatayhlà-k 'onuuhatphà'ameyho Jwuulalesqaniyat? 40Wet màànhyejtso' tha', nilhóoqej lhaa-melh tà t'àànhen' tha yok: - Qhiit'ah lhaam', tajlháme Wààlàwàs. Wet Wààlàwàstso wet, hààpet'at hi'no tà 'eetantsaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\