San Juan 19

1Wet hàp tà tameenej tà Piilátoh, takyúuma Jweesus, wet ne'te-k 'notáasinh. 2Wet kuuykolis, 'ipààtsin lheetekhi tà ky'uthaanis, wet 'yuuytho lheetek. Wet lhaa-melh 'àp 'yuuhyenkye 'noo'wuy tà 'ikyààt. 3Wet lhaamelh yààmepej tha yok: - Kyi 'iwóoyepa 'aam', tà 'aahâpe jwuulalesqaniyat? Wet lhaamelh 'yaajpej lat'aasi'. 4Wet Piilátoh, 'àp yaakyâjo tà 'inúuphà'. Wet yààme lhaamelh tha yok: - Lhek yaahináyhyah, 'ohààn'ameyeh, tà lheyay'aalhotajeh, hààpqhila-k lahaanayej tà tok 'o'ween 'imak kyek lates. 5Wet Jweesus 'inúuphà', tà 'no'yuuytho lheetek ky'uthaanis, wet tà 'àp 'no'yuuhyenkye 'noo'wuy tà 'ikyààt. Wet Piilátoh yààme lhaamelh tha yok: - Hàp tààjah hi'no'. 6Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet 'nooqasthaynhay tà t'úuye Yooswuke', lhaamelh hi'ween Jweesus tha', t'ààn'pe' tha yok: - P'áajtej kuluus! P'áajtej kuluus! Wet Piilátoh yààme lhaamelh tha yok: - Kyumaayet'at, wet p'aajtayej kuluus. Tsi 'olhaam', tok 'o'ween 'imak kyek lates. 7Wet jwuulales nikyúulho' tha yok: - 'Olhaamelh 'ii'noyejen 'nooqalelhtshayaj. Wet 'nooqalelhtshayajtso wet, yààméje tà 'iwóoye-k 'yilh, tsi hàp tà lhaayene Yooslhàs. 8Wet tà Piiláto 'ilààte lhaamelh tà 'iwooy-nejetso lhààmet wet, lhà'yalhiip tà lanoowahyaj'íhi'. 9Wet yaakyâjo tà tiyààjkyàjwi niyaat'wet. Wet ta'yààtshane Jweesus tha yok: - Ky'àj kyi latâàlhi', 'aam'? Tha Jweesus tok nikyúulho'. 10Wet màànhyejtso' tha', Piilátoh yààme' tha yok: - Kyi hààteh, hà tok lakyuulh'nóho'? Hà tok lahaanej tà 'ooqhajyhayaj 'ii'nóyej kyek 'op'aajtit'ámej kuluus, wet tà 'àp 'ii'nóyej 'ooqhajyhayaj kyek 'o'aa'inuhatphà'? 11Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Ky'áhya-k 'iihi'ne'ámej 'aqhaajyhayaj kyek latii'nóyej, kyek qahààpqhi'ne kyek 'no'ween'ámho', tà tâlhphà'. Wet tà màànhyejtso wet, hi'no tà yaakyàj'no'ámeh, wuujw 'imak tà nii'sa' tà 'íiyej, yààm'pe tà 'ii'ámej. 12Wet tâlhe tà màànhyejtso wet, Piilátoh t'úuke la'nààyij kyek 'inuuhatphà'. Tha hàp tà jwuulales, lhaa'ijwitsenejen tà taahuyhen' tha yok: - Kyek lanuuhatphà hi'nootsi wet, tok 'aqaala'yih Séesalh. Hi'not' kyek hâàpe-k lhaayene niyaat wet, tataayhlà Séesalh. 13Tà Piiláto 'ilààte tààjtso wet, yahàn'aalhotaje Jweesus, wet tapààphà'pe 'nooqalelhthayajwo'wet, tà 'íihi lhiip tà lheey 'Nooqasthawet tà Tuunteyh, tà 'eewlewolhayhi' 'iwo lhéeya' tha', Gabata. 14Wet hâàpe 'ijwáala tà tumeejlà Pâàskwah, tà 'ijwáala yààmho la'wet. Wet Piilátoh, yààme jwuulales tha yok: - Hàp tààjtsí'we' 'aqaaniyatayh. 15Tha hàp tà lhaamelh t'àànhen' tha yok: - Tàyheet! Tàyheet! P'ajtíitej kuluus. Wet Piilátoh yààme lhaamelh tha yok: - Ky'àj kyi hààteh, hà lahuuminay kyek 'op'áajtej kuluus 'aqaaniyatayh? Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, nikyúulho' tha yok: - 'Olhaamelh tok 'íikye 'eelh 'ooqaniyat, tajlhámet' Séesalh. 16Tà màànhyejtso wet, neky'e Piilátoh yaa-kyâje lhaamelh Jweesus, tà ne'te-k 'nop'áaj-tej kuluus. Wet takyuumalhayis Jweesus, wet yikkyàjwiih. 17Wet Jweesus tilhààjt'at laqaakulus, tà 'inúuphà', tà tiyâàjo honhat tà lheey 'Nolheetek-lhile'wet, tà 'eewlewolhayhi yok: Woolwotah. 18Wet hàp tà 'notíihi', tà 'nop'áajtej kuluus, lhà'ya nitàk 'iyhàj; 'eelh túmej lajwóomqat, wet 'eelhtso wet, túmej lats'áamqat, wet lhaam', 'íihi lakyoowej. 19Wet Piilátoh, pajkyet'et' 'àp 'itshàànhi 'noo-lesaynek, tà 'itii'pe kuluus, tà yok: JWEE-SUS TÀ NAASALETLHELE', TÀ JWUULALES-QANIYAT. 20Wet wuujwp'ante'pe' jwuulales tà taahúyhi 'noolesaynektsoh. Tsi honhat tà Jweesus 'íi-hi', tà 'nop'áajtej kuluus, wet tok 'atoojwého wikyii'wet, wet 'noolesaynektso wet, 'not'et''itíihi 'eewléwoh, wet liyéewoh, wet laatinh. 21Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, tà 'íiyej jwuulales, yààme Piiláto' tha yok: - Tok 'is tà latshàànhi tà lhok: Jwuulalesqaniyat. Tajlháme-k lhok: Lhaam yok: 'Ohâàpe jwuulalesqaniyat. 22Wet Piilátoh nikyúulho' tha yok: - 'Imaakne 'otshàànhi wet, 'otshàànhit'at. 23Wet tà tajwaatshi tà kuuykolis hip'áajtej kuluus Jweesus wet, takyúuma la'wuy', wet hiky'eesajen' tha', 'itíihi lhiipey tumwek, wet hi'weenlhamenhómkye lhiip 'iwehyáalhapej. Wet lhaamelh 'àp takyúuma la'wuy 'elh tà túmeh, tà tok 'nootsekek'íyej, tajlhá-me tà 'iwehyáalha weesajlhip, tà hip'oo'pe nilhoq t'isan', paj tha tajtaqààlayeh. 24Wet màànhyejtso' tha', yààmt'awethà' tha yok: - Tok 'is kyek 'iyaaky'esajen', mat 'iwóoye-k 'iyaaqóyej. Wet 'inaa'elh kyek yaqáalhi wet, hààpqhila-k lawuukt'at. Wet màànhyejp'antetsoh, tsi hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: Hiky'eesajlhamelej 'oo'wuyis, wet lhaamelh yaqóoyej 'oo'wuy'. Wet kuuykolis, 'iwoynejep'antet'tsoh. 25Wet Jweesus laqoh, 'iiwhàye kuluus tà 'nop'áajtej lhaam', lhà'ya laqoopuhjwah, lhà'ya Leewojwasky'ejwah, tà lheey Maalíyah, wet Maalíya tà Maaklalalhele'. 26Wet tà Jweesus hi'ween laqoh, wet tà 'àp hi'ween lakyuujwanek tà lahuumnékyah, tà 'iiwhàye 'atsiinhatsoh, wet yààme laqo' tha yok: - 'Atsinhah, 'ààs tààjtsih. 27Wet 'àp yààme lakyuujwanek tha yok: - 'Aqoh tààjtsih. Wet tâlhe tà màànhyejtso tà', lakyuujwanektsoh, 'ikyàjla'wéeteh, wet 'itíiyej la'wet. 28Wet tà tajyààme 'imaayheytso wet, Jwee- sus yahaanejt'at tà neky'e nilhoq tà waaq'alh; wet tà 'iwaatlà-k 'itaajtho la'wet 'nolhààmet tà 'íihi Lahii wet, taahuy' tha yok: - 'Okyiimh. 29Wet 'íikye 'nolhààthi tà 'uuwast'i tà tapaay tapóoyej, tà 'íihi tà màànhyej'létsih. Wet lhaamelh takyúuma 'noohus, wet 'yuuytho 'uuwast'i tà tapaay', wet lhaamelh 'itíihi lapes ha'là tà 'noyok 'iisópoh, tà 'ipiiynéjphà lhaayhi'. 30Wet tà Jweesus pajkye 'iyâàyej 'uuwast'i tà tapaaytsoh, wet yok: - Waaq'alh. Wet 'itsuujwahkyà lheetek, wet yaakyàj layaalh. 31Wet hâàpe 'ijwáala tà tumeejlà 'ijwáala tà Pâàskwah. Wet jwuulales wet, tok yahuu-min kyek 'noop'itseyheyh 'iihikyet'at kuluus, yàt paj tha 'ijwáala', tsi 'ijwáala tà Pâàskwa wet, hààpet'at 'not'eelaq'wet tà lhà'yalhiip tà 'noyen'not'aamajkyéta'. Wet hàp tà tameenej jwuulales tà t'áalhe Piiláto' tha yok: - 'Is kyek 'nonààq'sen taqààlhileyh wikyi tà 'nop'áajtej kuluus, wet 'àp 'noyikhaatky'oye', tà 'íihikye kuluus. 32Wet nekhen kuuykolis, wet yike wikyi tà hap'áaqej Jweesus tà 'nop'áajtej kuluus, wet 'inààq'sen taqààlhileyh 'elh tà t'ikyuun'pe honhat, wet 'àp hààte 'iwooynejetsoh 'elh tà 'imààlhkye la'nààyij. 33Tha tà lhaamelh nikyâàte Jweesus wet, lhaamelh hi'ween tà pajkyet'et' 'yilh, wet màànhyejtso' tha', tok 'inààq'sen lhiileyh. 34Tha hàp tà 'íikye 'iwehyáalha kuuyko tà 'itshàànéjo lahuulh Jweesuspij, wet màànhyejtso' tha', 'woyiis tâlho', lhà'ya 'inààt. 35Wet hi'no tà hi'weenej wet, hàp tà yààmejlhih. Wet lhààmet wet, hààpet'at 'imak tà máatkye'. Wet lhaam yahaanejt'at tà máatkye 'imak tà yààmeh, hààpqhila-k 'àp hààte 'aameyh, lat'eekhayakye'. 36Wet 'imak tà tameenej tà 'íikye 'imaayheytso wet, hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: Tok 'iihikyela-k 'nonààq'às lhiilet' kyek hâàpe'. 37Wet 'àp 'íikye 'eelh 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: Lhaamelh 'iyaahnhila hi'noohte lhaamelh 'itshàành. 38Tà tajwaatshi nilhóoqej 'imaayheytso wet, Jwose tà 'Aalimateyalhele', 'iniityen Piiláto kyek 'iwaahnej kyek 'ikyàj Jweesusp'itsek. (Jwoseetso wet, hâàpe Jweesuskyujwanek, tha hàp tà tok lhaahi'nàlitej, tsi nowáaye jwuulales.) Wet Piilátot'et' 'iwaahnej. Wet màànhyejtso tha', yike Jweesusp'itsek, wet 'ikyàj. 39Wet Niikolémoh, tà hâàpe hi'noop'ante t'isiiyaqáye Jweesus honáajkye', 'àp hààte yahóoyeh. Wet 'ikyâjt'et' mirra, tà 'not'et'yaqaasóyej áloes, màànhyejt'a-k 'íihi laajtum-jwáya tijwek kyiilolhayis. 40Wet takyuumalhayis Jweesusp'itsek, wet yaqààjwléjkye weesas tà lhaamelh 'yuuytho 'imak tà laniij 'aqààjkyetsoh, màànhyej tà jwuulales lakyuumhyahayh, tà lhaamelh tajhàànky'oye 'eelh. 41Wet 'íikye 'nooqàs'wet, tà toott'ayého honhat tà Jweesus 'nop'áajtej kuluus. Wet 'íikye 'ahààt'wet tà neeky'e', tà qamaj tok lheele'íhi', tà 'íihi 'nooqàs'wettsoh. 42Wet hàp tà lhaamelh 'itíihit'et' Jweesus. Tsi hàp tà hâàpe 'ijwáala tà jwuulales 'iwaaq'lhat Pâàskwah, wet 'ahààt'wettso wet, tok 'atoojwe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\