San Juan 2

1Wet la'weekyéhi' tha', 'íikyehte 'noowhayehyaj tà 'íihi honhat tà lheey Kaanah, tà Waa-lileyalhip. Wet Jweesusqoh, 'íiyej lhaamelh. 2Wet 'àp hààte Jweesus wet lakyuujwanhayh, 'notisi 'noowhayehyajtsoh. 3Wet tà 'yim 'uuwast'i wet, Jweesusqoh, yààme lhaam' tha yok: - Lhaamelh 'uuwast'i' 'iihiyéjt'ah. 4Wet Jweesus yààme' tha yok: - Ky'ahlhaa'nóyeh, 'atsinhah. Qamaj tajiit'a 'oowhàyh. 5Wet laqoh, yààme qawoos tha yok: - 'Eenaylhi nilhoq 'imak kyek 'isuukun'ameyej. 6Wet 'íihi tà màànhyejtsi 'inààteshis tà wuus, tà tuuntemok; tsi hàp tà jwuulaleskyumhyahayp'ante tà tàlhee'tsih, tà lhaamelh lhaa'ilejejpejwethà 'inààt. Wet 'eelh 'iwehyáalha 'inààteshistso wet, nitàk wok laajtumjwáya 'inààteshis tà niiwúsa', tà tiyâàjo'. 7Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: Tsààyhómkye lahiis 'inààt, pajla' tha tapóoke'. Wet lhaamelh 'itsààyhómkye' tha', paj tha tapóoke'. 8Wet màànhyejtso' tha', yààme' tha yok: - Tsújwnho 'athaanah, wet hàne hi'no tà 'iteetshan 'nooqàjyajnah. Wet lhaamelh yahààneh. 9Wet hi'nootso wet, yeelhte 'inààt tha', neky'e hâàpe 'uuwast'i'. Wet lhaam tok ya-haanej tâlhi', tajlháme qawoos tà 'itsúujwnho 'inààt, tà yahaanej. Wet hi'no tà 'iteetshan 'nooqàjyaj, t'ààne hi'no tà tawhaayehilah, 10wet yààme' tha yok: - Nilhoq 'iyhàj wikyi', lakyuumhyaj tà 'ikyúunqat 'uuwast'i tà lhámhyah, pajt'et' tha tsaaji tà wikyi 'iyâàyej, wet neeky'e tà 'àp yahààne 'uuwast'i tà tok 'isyah; tha hàp tà 'aam wet, lat'aamájej 'uuwast'i tà lhámhyah, yàt hàp 'athaanah. 11Hàp tààjtso 'imak tà t'ikyun tà Jweesus hi'nààlit; wet 'íihi Kaanah, tà Waalileyalhip, tà Jweesus yeenhilhi 'imaaktsoh. Wet hi'nààlit laqhaajyhayaj. Wet lakyuujwanhayh, t'ekháaye lhaam'. 12Wet tà tajwaatshi tààjtso wet, lhaamelh 'inuuhihkyà kyeenaj, wet lhaamelh tiyâàjo honhat tà lheey Kaapelhna'umh; hààpet'at lhaam', wet laqoh, wet lapuuhjwas, wet lakyuujwanhayh. Wet lhaamelh 'iihit'at tha tok nitàk 'ijwáalas. 13Wet tóott'a lawhààyh jwuulalesqàjyaj tà 'noyok Pâàskwah, wet Jweesus 'inúuhiphà kyeenaj, wet tiyâàjo Jweelusalenh. 14Wet tà 'iikyàjwi Yooswuke wet, hi'ween wikyi tà 'iwom ky'uwaaselis, wet tsoo'natas, wet hookinhas; wet 'àp hi'ween wikyi tà 'ithaatwek kyiinajt'àj, tà tapààkyéphà'. 15Wet Jweesus yeenlhi 'nootasnhat tà niiyhàyh, wet yokes'aalhotaje nilhóoqej lhaamelh tà 'iikyàjwi Yooswuke', lhà'ya tsoo'natas wet ky'uwaaselis. Wet yike wikyi tà 'ithaatwek kyiinajt'àj, wet 'itsàà'pe honhat laqaakyinajt'àj. Wet 'itiilhqatkyehkyà 'imaayhey'wetes. 16Wet yààme lhaamelh tà 'iwom hookinhas tha yok: - Tiyeejqanhiky'oye tààjá'we'. Yej lheenaye 'oojkya'wet 'awoomhyaj'wet. 17Wet tà màànhyejtso wet, lakyuujwanhay lakyoowej'inuhlà 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: - 'Ootàjwlhayaj tà 'otíiye 'awuuke', 'ilààn'no'. 18Wet màànhyejtso' tha', jwuulales yààme' tha yok: - Háats'i 'imak tà lapààyen'noyehen', tà lheenlhi 'imaayheynah? 19Wet Jweesus nikyúulho' tha', yààme' tha yok: - Waastayhi Yooswukenah, wet tumhiiyejahlà 'ijwáalas laajtumjwáyah, wet 'oneeyhthiphàlah. 20Wet màànhyejtso' tha', jwuulales yok: - Nekkyààmis 'iihihte tumwek tijwek 'ii'-pe 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, tà 'noyeenlhi hupná'we'; wet 'aam lhok: Tumhiiyejahlà 'ijwáalas laajtumjwáyah, wet 'oneeyhthiphàlah. 21Tha hàp tà Yooswuke tà lhaam yààmetso wet, t'isaant'at tà yààméjeh. 22Wet tà Jweesus 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh, wet lakyuujwanhay lakyoowej'inuhlà lhààmet tà 'iwooynejetsoh. Wet lhaamelh t'ekháakye 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, wet 'àp t'ekháakye 'nolhààmet tà Jweesus pajkye yààmeh. 23Wet tàjte lhaam 'íihi Jweelusalenh, tà 'iiyejt'at 'nooqàjyaj tà Pâàskwah, wet wuujwpe wikyi tà nikyâàte tà t'ekháaye lheey', tsi hàp tà lhaamelh hi'ween 'noo'nàlitshay tà lhaam yeenlhih. 24Tha hàp tà lhaamt'at Jweesus, tok lhaahi-'nàlitej lhaamelh, tsi hàp tà nitààjwélej ni-lhóoqej wikyi'. 25Wet tok 'iwaatlà-k hi'not' kyek hâàpe-k yààme 'eelh, tsi hàp tà lhaam pajkye yahaanej 'imak tà 'íihi hi'no 'iwehyáalhah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\