San Juan 20

1Wet 'ijwáala tà t'ikyun tà 'nooqohyaj, tà neeky'ejwála', tà qamaj honaatsi'pe honhat, wet Maalíya tà Maaklalalhele', yik tà yahóoye 'not'o'. Wet hi'ween tuunte tà 'not'et''itiiyejqanhiky'oye 'not'o'. 2Wet màànhyejtso' tha', 'inuu'alhóho tà yahóoye Siimon Tuuntehen', wet lhà'ya 'eelh 'nookyujwanek, tà Jweesus lahuumnékyah. Wet 'ijweenho lhaamelh tha yok: - 'No'matyikhaatky'oye kyowej Lhaawuk-p'itsek, wet tok 'iyaahanej'íhi tàj'mat 'notíi-hi'. 3Wet Tuuntehen', lhà'ya 'eelh Jweesuskyujwanektsoh, yikhen tà yahóoye 'not'o'. 4Wet yikhen tà 'inuuke'alhóho'. Wet 'elh tà lhàà'ya Tuuntehen wet, lhà'yalhiip tà 'ilààjwelh, wet t'ikyun tà nikyâàte 'not'o'. 5Wet t'uupyejkyà tà 'iyaahinkyàjwi' tha', hi'ween weesas tà 'íihi'. Tha hàp tà lhaam tok tiyààjkyàjwih. 6Wet nààm Tuuntehen', tà 'imààlhkye 'eelh la'nààyij, wet lham tiyààjkyàjwi 'ahààt'wet. Wet lhaam hi'ween weesas tà 'nomààlhetkyàjwih, 7lhà'ya weesajlhip tà 'nop'ooyejpe Jweesus lheetek, tà tok 'íiyej 'iyhàj weesas, tajlháme tà 'noqààjwélhkye' tha', 'no'weenhatqanhih. 8Wet màànhyejtso' tha', 'elhne t'ikyúune 'ahààt'wet wet, neky'e hààte 'àp tiyààjkyàjwih. Wet hi'ween 'imaayheytsoh, wet neky'e 'iwot'ekhaahyája'. 9Tsi hàp tà qamaj lhaamelh tok 'ilààte 'Nootshànhay tà 'íihi Lahiih, tà yààméje tà 'iwaatlà-k lhaam 'inúuphà', kyek tâlho 'noop'itseyheyh. 10Wet 'nookyujwanhaytso wet, tapiile 'iyhàj. 11Tha hàp tà Maalíyah, 'iiwhàye 'ahààt'wet, tà taajwlhih. Wet tà qamaj taajwlhit'at wet, t'uupyejkyà 'ahààt'wet, tà 'iyaahinkyàjwih. 12Wet hi'weenét'et' nitàk Yooskyenhayh, tà la'wuuyis 'ipeelas, tà tapààkyéphà', tà 'íihi tàj'naj Jweesus 'íihi'; 'eelh 'íihi tà lheetkyeyéjeh, wet 'eelhtso wet, 'itaqààlàyeh. 13Wet lhaamelh yààme' tha yok: - 'Atsinhah, kyi hààte tà lataajwlhih? Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: - Tsi hàp tà 'no'mat'ikyàj 'Oowukp'itsek, wet tok ohaanej'íhi tàj'mat 'notíihi'. 14Wet tà 'iwooyetso wet, tatayla'weekyéhi' tha', hi'weene Jweesus, tà 'íihi tà màànhyej'létsih. Tha tok yeene-k hâàpe Jweesus. 15Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Atsinhah, kyi hààte tà lataajwlhih? 'Àp háats'i tà lat'úuke'? Wet Maalíyah yeene-k hâàpe 'nooqàs'wetwo'. Wet yààme' tha yok: - Kyek 'aam'mat kyek lakyàj wet, jwelh'nóoho tàj'mat latíihi', wet 'olhaam 'okyààj-lah. 16Wet Jweesus yààme' tha yok: - Maalíyah! Wet Maalíyah, nitíilhaqe' tha', 'iwo'eewlewolhayhiyáyej tha yok: - Raboni! ('Nolhààmettso wet, 'inúuphà' tha yok: 'Iwuuk.) 17Wet Jweesus yààme' tha yok: - Yej lataakyum'nóyeh, tsi hàp tà qamaj tok 'ohóoye 'Oojkyah. Mat mààh, hóye 'oo-puhjwas, wet jwenhoomkyelah, 'olak: 'Oyik-phà', 'ohóoye 'Oojkyah, tà 'àp hààte 'aamey 'Ajkyah, 'ooqaYos, tà 'àp hààte 'aamey 'aqaaYos. 18Wet Maalíya tà Maaklalalhele', yik tà yahóoye 'iyhàj Jweesuskyujwanhayh, wet 'ijweenhómkye lhaamelh tha yok: - 'O'weenne Lhaawuk! Wet 'àp 'ijweenhómkye 'imaakne Jweesus 'ijweenho lhaam'. 19Wet tà nikyâàte tà honaatsi', tà hààpet'at 'ijwáala tà t'ikyun tà 'nooqohyaj, wet Jweesuskyujwanhayh 'iikyàjwi hup tà lhaayahutwek. Wet lhaamelh hip'óohikye huppeelh, tsi hàp tà nowáaye jwuulales. Wet màànhyejtso' tha nààm Jweesus, wet yahóoho la-kyoowej lhaamelh, wet yààme' tha yok: - 'Ataamsek'i'amejen'. 20Wet tà 'iwooyetso wet, 'ipààyne takeeky'olh wet lapiij. Wet lakyuujwanhaytsoh, 'aqààswethà', tà lhaamelh hi'ween Lawuuk. 21Wet Jweesus yaakyâjo tà yààme lhaamelh tha yok: - 'Ataamsek'i'amejen'. Màànhyej'iwóye 'Oojkyah, tà 'ikyeen'nohonhaatenah, wet màànhyejtso 'olhaam', 'àp hààte 'o'aa'ikyenay'pe honhat. 22Wet 'iwooyetso' tha', yaajwutpe lhaamelh, wet yààme lhaamelh tha yok: - Kyumaayhlà 'Nooyalh tà 'Isi'. 23Wikyi kyek latààyhtayho laqeeyis wet, laqeeyis tatày'. Tha wikyi-k qatààyhtayahómkye laqeeyis wet, tok tatày laqeeyis. 24Tha hàp tà Toomas, tà hâàpe 'elh lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, tà lheey 'elh Líilimoh, lhaam wet, tok 'íiyej 'iyhàj, tà Jwee-sus nààmh. 25Wet 'iyhàj Jweesuskyujwanhayh, yààme' tha yok: - 'Olhaamelh 'o'weenmáthi Jweesus. Tha hàp tà lhaam', yààme lhaamelh tha yok: - Tha kyek naam'wen lanheetey kyek 'íihikye takeeky'olh, wet 'àp naamt'uyitkye 'oojwujw lanheetey kyek 'íihikye takeeky'olh, wet kyek 'àp naamt'uyitkye 'ookey' lanheete kyek 'íihi lapiij, wet tok 'ot'ekháakye'. 26Wet tà tajwaatshi 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáyah, wet 'íihi tà Jweesuskyujwanhayh 'àp lhaayahutwek tà 'iikyàjwihup. Wet neky'e Toomas 'íiyej lhaamelh. Wet tej tà máatkye', 'nop'óohikye huppeelh, tha hàp tà 'íihi tà nààm Jweesus, wet tiyâàjo lhaamelh lakyoowej. Wet yàà- me lhaamelh tha yok: - 'Ataamsek'i'amejen'. 27Wet yààme Toomas tha yok: - 'Uuytho 'ajwuujw tààjah, wet yaahin 'ookeky'olh. Wet lhukyàj 'akey', 'uuyitkye 'oonhete tà 'íihi 'oopij. Wet tok 'iwóoye-k 'aa'aqakwhantsaj, tajlháme kyek latii'ámej 'ekhaahyaj. 28Wet Toomas nikyúulho' tha yok: - 'Iwuuk, yaqaaYos! 29Wet Jweesus yààme' tha yok: - Neky'e 'ekhaahyaj'íhi', tsi hàp tà la'ween'no'. Tha hàp tà la'iisyaj'íhi lhaamelh tà t'ekhaahyaj'íhi', tà qanii'wena'no'. 30Wet wuujwpe 'iyhàj 'imaayhey tà Jweesus hi'nààlithen', tà 'íiyej lakyuujwanhayh. Tha hàp tà tok 'íihi 'nolhààmethinah. 31Tha hàp tà 'otíikye-k 'aamey lat'eekhayakye tà Jweesus hâàpe Meesíyas, tà Yoos-lhàs, hààpqhila-k ha'waatshankyeyaj'íyeji lheey', tà lat'eekhayaye lhaam'. Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'otshàànhi nilhóoqej 'imaayhey tà 'otíihi Lahiinah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\