San Juan 21

1Wet tà tajwaatshi tààjtso wet, Jweesus 'àp yaakyâjo tà lhaahi'nàlitej lakyuujwanhayh, tà lhaamelh 'iiwhàye 'inààttsajpe tà lheey Tiiwélyas. Wet tàjte lhaahi'nàlitej lhaamelh wet, màànhyejtená'we': 2Siimon Tuuntehen', wet Toomas, tà lheey 'elh Líilimoh, wet Naatana'elh, tà tâlho Waalileyalhip tà lheey Kaanah, wet Seewe-lewoles, wet lhà'ya 'iyhàj lakyuujwanhay tà 'íihi nitààkjwas, lhaamelh lhaayahutt'awek. 3Wet Siimon Tuuntehen', yààme lhaamelh tha yok: - 'Oyik, 'ot'iwóoqoy'. Wet 'iyhàj yààme' tha yok: - Hààte 'olhaamelh, 'oyiklhaayis'ámkye'. Wet yikhen', wet tiyààjolhayis 'noohih. Wet t'iwooqyhen', honámkye', tha hàp tà lhaamelh tok 'imaak 'ilàành. 4Wet tà 'ijwaaláhya wet, 'iyahin'úujwe' tha', 'it'léetsi Jweesus. Tha hàp tà lhaamelh tok 'itíiyej kyek hâàpe Jweesus. 5Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Ileesas, hà la'weenay 'imak kyek latuujwayh? Wet lhaamelh nikyúulho' tha yok: - Qhaa'. 6Wet yààme lhaamelh tha yok: - That'inâàte 'awoot, tumhtej lhiip 'noohih, tà túmej 'ajwóomqat. Wet lalàànayhla 'waahat. Wet lhaamelh 'ithat'inâàte lawoot. Wet lhaamelh tok yaqáalhi-k 'itoonphà', tsi hàp tà wuujw 'waahat tà 'íihi lawoot. 7Wet tà màànhyejtso wet, Jweesuskyujwanek tà lahuumnékyah, yààme Siimon' tha yok: - Mathaja wet, hâàpep'at'a', Lhaawuk! Wet Siimon Tuuntehen', tà 'ilààte 'eelh tà 'iwooyetso wet, 'inaayhetlhámej la'wuy' (tsi hàp tà pajkyemat 'ilaanhi la'wuy'), wet lha'ithat'inâàteh. 8Wet 'iyhàj wet, nekkyeet'at 'noohih, tà 'itoonlhi lawoot tà 'waahat tapóoyej. Tsi hàp tà lhaamelh, tok 'atoojwyáyeho 'uujw. 9Wet tà lhaamelh nikyàt'úujwe wet, hi'ween 'iitájjwiyholh, wet 'waahat 'iwehyáalha tà 'notii'pe', tà 'nosiikyà', wet pàành. 10Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Lhukyàj 'waahatne lalàànayh. 11Wet Siimon Tuuntehen', tiyâàjo 'noohih, wet 'itoonphà 'noowot. Wet 'iton'úujwe' tha', 'waahat tà wuuskye', tapóoyej. Wet 'noqaalelhàtlà' tha', 'íihi siyeenh 'ii'pe lhoota' 'ii'pe laajtumjwáyah. Tha tej tà wuujw 'waahat tha', tok hik'eeskye 'not'aajnhat. 12Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Lhuuyayh, t'ekhaayhen'. Mat lhaamelh, ky'áhya-k 'íikye 'eelh kyek tee'ktsháne-k ta'yààtshane kyek yok: - 'Àp háats'i tà 'aahâpe'? Tha hàp tà lhaamelh yahaanejt'at tà hâàpe Lawuuk. 13Wet màànhyejtso' tha', Jweesus takyúuma pàành, wet hip'áajtej 'waahat, tà hi'weenho lhaamelh. 14Wet nikyâàtej tààjtso wet, 'íihi laajtumjwáyakye tà Jweesus lhaahi'nàlitej lakyuujwanhayh, tâlhe tà 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh. 15Wet tà pajkye lhaamelh 'iléeyej tà t'ekhen wet, Jweesus yààme Siimon Tuuntehen' tha yok: - Siimonh, Jwoonaslhàs, hà lhààm'pe lhaamelhtsih, tà lahuumin'no'? Wet nikyúulho' tha yok: - 'Uuh, 'Iwuuk, lahaanejt'at tà 'o'aayahuminh. Wet lhaam yààme' tha yok: - T'eekyenwethà 'ooqatso'natasles. 16Wet Jweesus yaakyâjo tà yààme' tha yok: - Siimonh, Jwoonaslhàs, hà lahuumin'no'? Wet nikyúulho' tha yok: - 'Uuh, 'Iwuuk, lahaanejt'at tà 'o'aayahuminh. Wet Jweesus yààme' tha yok: - Màkyàjwii 'ooqatso'natas. 17Wet 'àp yaakyâjo tà yààme' tha yok: - Siimonh, Jwoonaslhàs, hà lahuumin'no'? Wet Tuuntehen', lajwiitahayaj'íhi', tà 'àp 'noyaakyâjo tà 'not'yààtshane' tha 'noyok: Hà lahuumin'no'? Wet nikyúulho' tha yok: - 'Iwuuk, lahaanejt'at nilhóoqej 'imaayheyh, lahaanej tà 'o'aayahuminh. Wet Jweesus yààme' tha yok: - T'eekyenwethà 'ooqatso'natas. 18Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ámho': Tàjte 'aamahse wet, 'aamt'at tà lat'uunhthi 'aqaa-waq, wet latiiyàjipejt'a-k latiiyâji'. Tha kyek 'aathalàkla wet, lapiiyenhla 'akeeyeyh, wet neky'e 'aa'elhla-k hit'uunhthi 'aqaawaq, wet 'ikyààjla'áme honhat tà qahuumnáyeh. 19Wet màànhyejtso Jweesus tà yahaanhatej Tuuntehen' 'noowit'àhyajla-k Tuuntehen' 'iwuujwyenéje Yoos. Wet tà 'iwooyetso wet, 'itii'péqanhi' tha yok: - Nek'nóoke'! 20Wet Tuuntehen', 'iyaahinhlà la'nààyij tha', hi'weenhlà 'nookyujwanek tà Jweesus lahuumnékyah, tà 'imààlhkye la'nààyij, tà hâàpe 'elhnaj 'iiwhàye Jweesus tà lhaamelh t'ekhen tà honaj, tà hàp tà yààmenaj tha yok: 'Àp háats'ihila 'o'elh kyek 'aayakyàji-lah? 21Wet tà Tuuntehen hi'weenhlà wet, yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, wet kyihla màànhyej lhaamtsih? 22Wet Jweesus yààme' tha yok: - Kyek 'ohuumin kyek lhaam 'imààlhehkyà', paj tha 'àp 'onààmh, wet kyi hààte tà lhen'atiikyunhayája'? Mat nek'nóoke', 'aam'. 23Wet Jweesuslhàmettso wet, hàp tà ta-meenej tà nilhóoqej laqaawikyi', yààmejlhi 'nookyujwanektso' tha yok: Tok 'yinhiilah. Tha hàp tà Jweesus, tok hàp kyek yààme Tuuntehen kyek yok: 'Yinhiit'alah; tajlháme tà yok: Kyek 'ohuumin kyek lhaam 'imààlhehkyà', paj tha 'àp 'onààmh, wet kyi hààte tà lhen'atiikyunhayája'? 24Wet Jweesuskyujwanektso wet, hààpet'at tà yààmejlhi 'imaayheynah, wet tà 'àp 'itshàà-nhi 'imaayheynah. Wet 'olhaamelh 'ohaanej tà máatkye 'imak tà yààmeh. 25Wet 'àp hààte 'íikye wuujwpe 'iyhàj 'imaayhey tà Jweesus yeenwethà'. Tha kyek 'notshàànhíhit'apej 'elhpej 'iwehyáalha wet, 'oyeene-k 'nolhààmethis kyek 'notshàànhíhi', tok nilhooqhího honhaatnah. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\