San Juan 3

1Wet 'iikyehte hi'no tà jwààlisewoh, tà lheey Niikolémoh, tà hâàpe hi'no tà lhámhyah, tà 'íihi jwuulales. 2Wet lhaam yahóoye Jweesus tà honaatsi'. Wet yààme' tha yok: - 'Iwuuk, 'olhaamelh 'ohaanej tà latâàlhe Yoos, tsi hàp tà ky'áhya-k 'íikye hi'no-k hâà-pe-k yahanej'iwooynéje 'imak tà lheenlhih, tà la'nààlitej wikyi', kyek qahâàpeya Yoos kyek 'íiyej. 3Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ámho': 'O'elht'a-k hâàpe-k lhaaqninakyàjáho-k nikyààtkyà wet, tok 'iwóoye-k hi'ween'pe Yoosniyatyaj. 4Wet Niikolémoh yààme' tha yok: - Kyi màànhyej hi'no-k thalàk, kyek 'àp 'iwóoye-k yaakyâjo-k nikyààtkyà'? Ky'àj kyi hààte hi'no', hà 'iwóoye p'íiya-k 'àp yààpnho laqoh, wet 'àp yaakyâjo-k nikyààtkyà'? 5Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ámho': 'O'elht'a-k hâàpe-k niikyàtayejkyà 'inààt wet 'Nooyalh, wet tok 'iwoohiyela-k tiyâàjo Yoosniyatyaj. 6'Imakt'a-k hâàpe-k tâlhe 'not'isan kyek nikyààtkyà', wet t'isaant'at; wet 'imakt'a-k hâàpe-k tâlhe 'Nooyalh kyek nikyààtkyà', wet 'Nooyalht'at. 7Hiyéja lanuuhat'ámho 'imaakne 'ojweelh'ámho', tà 'oyok: 'Aamey 'iwaatlà-k 'àp lhaakyâjo-k lakyààtayhkyà'. 8Layaalh wet, yaajwútkyet' kyek yaajwútkye', wet lalààte lapaq. Tha hàp tà tok lahaanej tâlhi', wet tok 'àp lahaanej tiyâàji'. Wet màànhyejtso hi'no 'iwehyáalhah, kyek tâlhe 'Nooyalh kyek nikyààtkyà'. 9Wet Niikolémoh ta'yààtshane' tha yok: - 'Iwóoyet' kyek 'iwóoye 'imak tà màành-yejtsoh? 10Wet Jweesus 'àp nikyúulho' tha', yààme' tha yok: - Kyi hààte wet, 'aahâpe 'Iisla'elhlhayiswo', wet tok lahaanej 'imaaknah! 11Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ámho': 'Imak tà 'olhaamelh 'ohaanej'íhi wet, hàp tà 'olhaamelh 'oyààmeh; wet 'àp 'imak tà 'olhaamelh 'o'ween wet, hàp tà 'olhaamelh 'oyààmejlhih. Tha hàp tà 'aameyh, tok lataakyumayhlà 'olhaamelh 'olhààmet. 12Tà 'ojweelh'ameyho 'imaayhey tà 'ihonhaa-tenah, wet tok lat'eekhayakye'. Wet kyihla 'iwóoye-k lat'eekhayakye 'imaayhey tà 'ipuuléyeh, kyek 'oyààmeh? 13Ky'áhya-k 'íikye hi'no-k hâàpe-k tiyâàjo puule', tajlháme hi'no tà tâlho puule', tà hâàpe Hi'noolhàs, tà la'wet puule'. 14Wet màànhyejt'a Mooyses tà 'ineeyhetphà 'amlhààj, tà 'íihip'ante ts'ani', wet 'àp mânhyejt'atso Hi'noolhàs, 'iwaatlà-k 'noneeyhetphà', 15hààpqhila-k 'o'elht'a-k hâàpe-k t'ekháaye lhaam', tok tatààyhlah, mat hi'weenhla la'waatshankyeyaj tà lajilalapéesa', yàtla-k tiyààje'tsih. 16- Tsi hàp tà Yoos, wuujw lahuumnhayaj tà 'itíiye honhat, wet hàp tà tameenej tà yaakyàj Lhaas tà 'iwehyáalhah, tà ne'te-k 'elht'a-k hâàpe-k t'ekháaye lhaam', tok hààpqhila-k tatày', mat hi'weenhla la'waatshankyeyaj tà lajilalapéesa', yàtla-k tiyààje'tsih. 17Tsi hàp tà Yoos, tok hàp kyek 'ikyenhhonhaatena Lhààs kyek 'itíiye honhat lates, tajlháme tà ne'te-k honhat tajwaayh, kyek tâlhe lhaam'. 18'O'elht'a-k hâàpe-k t'ekháaye lhaam wet, tok latees'ihihlah. Tha hàp tà', 'o'elh kyek niit'ekhayáye wet, pajkye latees'íhi', tsi hàp tà tok t'ekháaye Yooslhàs tà 'iwehyáalhah lheey'. 19Wet hàp tààjna 'imak tà 'nootes: Tà 'isi' nàmhhonhaatena wet, wikyi tok yahuuminh, tajlháme tà yahuumin honaatsi', tsi hàp tà lakyuumtes tok 'is. 20Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k yeenlhi 'imak tà nii'sa', wet nikyuuwéte 'isi', wet tok yahóoho 'isi', tsi hàp tà yahuumin kyek lakyuumtes, tok 'no'nâàyejo'. 21Tha 'o'elh kyek 'iwóoye 'imak tà máatkye', wet yahoohot'at 'isi', hààpqhila-k 'no'ween'pe tà 'itíihi Yoos lakyuumtes tà yeenlhih. 22Wet tà tajwaatshi tààjtso wet, yik Jweesus tà yahóoho honhat tà lheey Jwuuléyah, tà lhà'ya lakyuujwanhayh. Wet 'iihit'at, tà lhà-'ya lhaamelh, wet 'inaahyenhenpej wikyi'. 23Wet hààte Jwàành, 'àp 'inaahyenhen wi-kyi', tà 'íihi 'Eenonh, tà toott'áye honhat tà lheey Saalimh. Tsi hàp tà 'íikye tà wuujw 'inààt tà 'íihi', wet nekheent'at wikyi', wet 'nonaahyenhen'. 24Tsi hàp tà qamaj Jwàành, tok 'nop'óohi'. 25Wet Jwàànkyujwanhayh, wet jwuulales 'iyhàj, taahuyt'awethà', tà lhaamelh tataayejwek 'nookyumhyajp'anteh, tà tàlhee'tsih, tà lhaamelh lhaa'ilejejpejwethà 'inààt. 26Wet lhaamelh yahóoye Jwàành, wet yok: - 'Iwuuk, lhek yahínhyah, hi'noonaj 'ii'ámej, tàhaj lhelhíipe Jwoolanh, hi'noonaj lhààmeh, hàp tà 'inaahyenhen wikyi' 'athaa-nah, wet nilhoq wikyi tà yahóoyeh. 27Wet Jwààn nikyúulho lhaamelh tha yok: - Hi'no wet, tok 'iwóoye-k takyuumhlà 'imakt'a-k hâàpe', kyek nitàlhapuuléyeh. 28Lalààtaynaj'nóye tà 'oyok: Tok 'ohâàpe Meesíyas, tajlháme tà 'nookyenek'no', tà 'ot'ikyuunhlà lhaam'. 29Hi'no-k laqaa'is'íhi wet, qaalelhàj tà 'iihiyeja 'atsiinha'. Tha hàp tà laqaala'yi tà 'iiwhàye', wet tà 'àp 'ilààteh, wet wuujw tà 'aqààjejlhi hi'no tà tawhaayehilah lapaq. Wet hàp tààjtso 'ooqàjyaj tà niilhoqa'nóke', tà tájo la'wet 'athaanah. 30Tsi 'iwaatlà-k lhaam yikphà', wet 'olhaam 'oyikkyà'. 31- Hi'no tà tàlhphà wet, 'ii'pe nilhóoqej wikyi'. Hi'no tà tàlhhonháate wet, honhaatlhelet'at, wet yààmet'at 'imaayhey tà la'wet honhaatnah. Wet hi'no tà tàlhpuuléyeh, 'ii'pe nilhóoqej wikyi'. 32Wet 'imak tà pajkye hi'weenh, wet tà 'àp pajkye 'ilààteh, wet hàp tà yààmejlhih. Wet ky'áhya-k 'íikye 'eelh kyek takyuumhlà lhààmet. 33Hi'no-k takyuumhlà lhààmet wet, yomqaalelhàj tà máatkye' Yooslhàmet. 34Tsi hi'no tà Yooskyenek wet, Yooslhààmtes tà yààmeh. Tsi hàp tà Yoos, ky'áhya-k 'iwolaqaa'walhlhanhatáyej Layaalh kyek hi'weenho hi'no'. 35'Noojkyah, yahuumin Lhààs, wet yaakyâjo takey' nilhóoqej 'imaayheyh. 36'O'elht'a-k hâàpe-k t'ekháaye Yooslhàs wet, hi'ween la'waatshankyeyaj tà tok lapees'ihihlah. Tha mat 'o'elh kyek niitky'ahuyáye Yooslhàs wet, tok hi'weenhla la'waatshankyeyaj, tajlháme tà Yooswàk 'ii'pe lhaam'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\