San Juan 4

1'Noowuk yahaanej tà jwààlisewolhayis 'ilààtkye tà 'noyok: Jweesus wuujw tà 'iwolakyuujwanháya', wet 'àp wuujw lanaahyenhayh, yààm'pe Jwàànqawikyi'. 2(Tej tà qalháama Jweesus kyek 'inaahyen wikyi', tajlháme lakyuujwanhay tà 'inaahyenhen wikyi'.) 3Wet tà yahaanej tààjtso wet, yikky'ooye Jwuuléyah, wet 'àp yààpnho Waaliléyah. 4Wet tok 'iwóoye-k niinuyáke Saamályah. 5Wet màànhyejtso' tha', nikyâàtho wikyii'wet tà lheey Siikalh, tà 'íihi Saamályah, tà 'iiwhàye honhaatlhip tà Jwaakop hi'weenhóp'ante lhààs tà lheey Jwoseh. 6Wet hâàpe tà Jwaakoppekp'ante 'íihi'. Wet Jweesus 'yelh tà t'àskyà'. Wet nikyâàte' tha', tapààphàwhàye 'noopek. Wet 'ijwaala', màànhyejt'a-k yààmho la'wet. 7Wet nààm 'atsiinha tà Saamalyalhele', tà neke 'inààt. Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Wen'nóoho kyàle' 'inààt. 8Tsi hàp tà pajkye lakyuujwanhay yikhen', tà tiyàjwikyíiyeh, tà 'ikyàj lhàq. 9Wet 'atsiinha tà Saamalyalhele', yààme' tha yok: - Ky'àj kyi màànhyej 'aam', tà 'aahâpe jwuulalhàs, tà 'àp lat'aalhej'nóye 'inààt, tà 'ohâàpe 'atsiinha tà Saamalyalhele'? Tsi hàp tà jwuulales wet Saamalyalheleyh, lhaamelh tok t'àànlhameleh. 10Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Kyek lahaanhiyejt'a'íhi 'not'awaayhet tà tâlhe Yoos, wet kyek 'àp lahaanhiyejt'a'íhi 'àp háats'i 'eelh tà yààm'áme tà yok: 'Wen'nóoho kyàle' 'inààt, wet 'aam lat'aalhiye'ne', wet lhaam hi'weenhi'ne'ámho 'inààt tà la'waatshankyeyaj'íhi'. 11Wet taahuy 'atsiinha' tha', yààme' tha yok: - 'Iwuuk, tok lahii 'ii'ámej 'inààt kyek latoonphà', wet 'noopek wet, pitoojw. Wet kyi latààlhthi 'inààt tà la'waatshankyeyaj'íhi'? 12Kyi hààteh, hà 'aam lhààm'pe 'olhaamelh 'oojkyap'ante lheey Jwaakop, tà hi'weenp'ante'nóhomkye 'noopeknah, tà lhaam', wet lalees, wet lalààyh, 'àp 'iyâàyejp'anteh? 13Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - 'O'elht'a-k hâàpe-k 'iyâàyej 'inààtnah, 'àp yààpnhomha-k 'ikyiimh; 14tha 'o'elh kyek 'iyâàyej 'inààt kyek 'o'weenhomhmah, wet ky'áhyahla-k 'àp 'íikye-k 'ikyiimh, tajlháme tà 'inààtla-k 'o'weenho', hààpqhila-k 'ipààjihiphàla lhaam', kyek hi'weenhomhma la'waatshankyeyaj tà lajilalapéesa', yàtla-k tiyààje'tsih. 15Wet 'atsiinhatso wet, yààme' tha yok: - 'Iwuuk, 'wen'nóoho 'inààttsoh, hààpqhila-k tok neklha-k 'àp 'okyiimhlah, wet tok 'àp 'onekhiiyela 'inààtnah. 16Wet Jweesus yààme' tha yok: - Mààh, 'ààne haky'eejwah, wet tapiilaylah. 17Wet 'atsiinha', nikyúulho' tha yok: - Tok 'ooky'ejwa'íhi'. Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Is tà lawooyetsoh, tà lhok: Tok 'ooky'ejwa'íhi'. 18Tsi hàp tà haky'eejwas 'íihip'ante 'nookey 'iwehyáalhah; wet 'elh tà lhéeyej 'athaanah, tok hâàpe haky'eejwah. Wet máatkye tà lawooyetsoh. 19Wet taahuy 'atsiinha' tha', yààme Jwee-sus tha yok: - 'Iwuuk, 'o'aahi'wen tà 'aahâpe hi'no tà 'ahaantsaj, tà tâlhe Yoos. 20'Olhaamelh 'oojkyalis, 'iwop'antet'aalhyahaya', tà 'ii'pe kyeenajnah, wet 'aameyh, lhààmaye' tha lhoyayh: Honhat tà 'iwóoye-k 'nowo'not'aalhyajáhi', wet 'íihi Jweelusalenh. 21Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Atsinhah, 'ekhaa'nóye tà 'oyok: Tajiila lawhàày kyek tok lheeyay'pe kyeenajnah, wet tok 'àp lheeyayhihla Jweelusalenh, kyek lat'aalhaye 'Noojkyah. 22'Aameyh, lawoyay'aalhyahayáye 'imak tà qatààjweláyej; 'olhaamelh wet, 'owo'ot'aalhyahayáye 'imak tà 'ohaanej'íhi'. Tsi hàp tà 'noojwahyaj wet, tàlheet'at jwuulales. 23Mat nek lawhààyh, wet hààpet'at 'athaanah, tà wikyi tà yahaanej tà 'itíiye Yoos t'aalhyahay tà máatkye', t'aalhiyela 'Noojkya' tha', 'itíihi 'nooyalh wet 'imak tà máatkye'. Tsi hàp tà 'Noojkyah, t'úuke wikyi tà màànhyejentsoh, tà 'iwot'aalhyahayáye lhaam'. 24Yoos hâàpe 'Nooyalh, wet wikyi tà 'iwot'aalhyahayáyeh, t'uhlà-k 'itíihi 'nooyalh wet 'imak tà máatkye', tà lhaamelh t'áalhe lhaam'. 25Wet taahuy 'atsiinha' tha yok: - 'Ohaanejt'at tà nààmhla Meesíyas, tà lheey 'elh Kilíistoh. Wet kyek nààmhla wet, 'ijweenhla'inámho nilhóoqej 'imaayheyh. 26Jweesus yààme' tha yok: - 'Ohâàpe hi'no tà lhààmetsoh; hààpet'at tà yààmlhi'ámhop. 27Wet tà màànhyejtso wet, nààmhen lakyuujwanhayh. Wet lhaamelh 'inúuyejphà', tà hi'ween tà yààmhoplhi 'atsiinha'. Tha hàp tà tok 'íikye 'eelh kyek yok: 'Àp háats'i 'imak tà lataa'yàtshanéjeh? wok kyek yok: 'Àp háats'i 'imak tà tameenej tà lhààmhoplhi 'atsiinhatsih? 28Wet 'atsiinha', hi'nàày lhààke', wet yik tà tiyâàjo wikyi'. Wet 'ijweenhómkye wikyi' tha yok: 29- Lhuuyayh, yaahnaye hi'no tà 'ijweelh'nóho nilhoq 'imaakmhaj 'oyeenlhih. Hà qhiit'ah, p'íiya', Kilíistoh? 30Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh tàlhóomkye la'wet, wet yahóoye lhaam'. 31Wet tà qamaj niinàmahen wikyi wet, lhaam lakyuujwanhayh, 'iniityenej lhàq kyek tujw. Wet yok: - 'Iwuuk, t'ek'aayej. 32Tha hàp tà lhaam', yààme' tha yok: - 'Ii'nóyej 'olhàq tà 'iwóoye-k 'otujw, tà 'aameyh, tok latààjwelayej. 33Lakyuujwanhaytso wet, 'ilààte tà 'iwooyetso' tha', yààmt'awethàlhamenhómkye' tha yok: - 'Iikye'net'ah, p'íiya', 'eelh kyek 'ikyâàje lhàq? 34Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Olhàq wet, hààpet'at tà 'oyeenlhi 'imak tà latiikyunhayaj hi'no tà lakyeenek'no', wet kyek 'àp 'ohààmit lakyuumet. 35'Aameyh, lhoyayh: Qamaj tatày 'iwee'lalis tumwek kyek nikyâàte lawhàày kyek 'nolaanhi yaakyuyajlhayh. Tha hàp tà 'oyààm'ameye' tha 'oyok: Lhek yaahinayphà', wet yaahinay'pe yaakyuyaj'wetes, tsi pajkye waaq'alh yaakyuyaj, tatàyt'a-k 'nolaanhi'. 36Hi'no-k 'ilaanhi yaakyuyaj wet, takyuumhlà laqaaha'. Wet yaakyuyajlhay tà 'ilaanhi wet, lhaam yahààne la'waatshankyeyaj tà lajilalapéesa'. Wet hààpqhila tààjtso-k hi'no tà 'nuutkyenaj, wet hi'no tà 'ilaanhi', lhaamelh 'aqààst'awethà'. 37Tsi tààjna wet, tájo la'wet 'nolhààmet tà yok: 'Eelh tuutkyey', wet 'eelhtso wet 'ilaanhi yaakyuyajlhayh. 38'Aameyh, 'okyeen'ameye yaakyuyaj'wet, tà 'one'te-k lalaanayhi yaakyuyajlhay tà qahâàpeya 'akyuumetayh. Tsi 'iyhàj wikyi tà pajkye takyuumwethà', wet latààlhaykyeni wet, latiiyàjayho lhaamelh lakyuumet. [Yooke tà taahuy Jweesus.] 39Wet wuujwpe Saamalyalheleyh, tà la'wet honhaatlhip'letsih, t'ekháaye lhaam', tà lhaa melh 'ilààte 'atsiinhatsoh, tà lhaa'ijwelh tà yok: - Lhaam 'ijweelh'nóho nilhoq 'imaakmhaj 'oyeenlhámeh. 40Wet màànhyejtso' tha', nekhen Saamalyalheleyh, tà yahóoye lhaam', wet 'iniityen kyek 'imààlhéyej lhaamelh. Wet 'imààlhéhi' tha', 'ijwáalas 'íihi nitààkjwas. 41Wet lhaam lhààmet tameenej tà lhà'yalhiip wikyi tà t'ekháayeh. 42Wet lhaamelh yààmepej 'atsiinha' tha yok: - Nemhit' hats'íilaq 'ààmet kyek tameenej kyek 'ot'ekháaye lhaam'. Tsi hàp tà neky'e 'olhaamelht'at tà 'olààteh, wet olhaamelh 'ohaanej tà máatkye', tà hààpet'at lhaam tà honhaatjwayhthih, tà Meesíyas. 43Tà tajwaatshi 'ijwáalas 'íihi nitààkjwas wet, yik tà tiyâàjo Waaliléyah. 44Tsi hàp tà lhaam Jweesus yok: Yooslhàmet-wo-k 'íihi la'wet, wet tok 'nowolaháaya'. 45Wet tà nààmho Waaliléya wet, Waalileya-lheley t'aamajlà'. Tsi hàp tà lhaamelh, pajkyet'et' hi'ween nilhóoqej 'imaayhey tà Jweesus yeenlhih, tà 'íihi Jweelusalenh, tà 'íiyej 'nooqàjyaj. Tsi hàp tà', 'àp hààte lhaamelh yahóoyet'et' 'nooqàjyaj. 46Wet màànhyejtso' tha', Jweesus 'àp yààpnho Kaanah, tà Waalileyalhip, tà hâpp'ante tà 'íihi', tà 'iweelanhat 'inààt, tà yen'uuwas-t'íya'. Wet 'íikye niyaatky'otjwah, tà lhààs lhaa'ilàt, tà 'íihi Kaapelhna'umh. 47Wet tà lhaam yahaanky'oye tà Jweesus nààmho Waaliléyah, tà tâlhe Jwuuléyah, wet yik tà yahóoyeh. Wet 'iniityen Jweesus kyek yahóoye lhààs, kyek 'ikyeeset. Tsi hàp tà lhààstso' tha 'yínhyah. 48Tà màànhyejtso wet, Jweesus yààme' tha yok: - Kyek qa'weenaya 'noo'nàlitshayh, wet 'nooqàpjwayahayh, wet tok 'ekhaahyahay'íhikye'. 49Wet niyaatky'otjwah, yààme' tha yok: - 'Iwuuk, 'aaqelitlhih, hóye 'olhààs, tà qamaj 'niila'. 50Wet Jweesus yààme' tha yok: - Mààh, 'ààs wet, la'waatshankyeyaj'íhi. Wet hi'nootso wet, t'ekháakye Jweesuslhàmet, tà 'iwooyetsoh. Wet yik tà yààpilh. 51Wet tà qamaj niikyàtáye la'wet wet, laqaa-wos yiklà'. Wet lhaamelh 'ijweenho' tha yok: - 'Ikyees 'ààs. 52Wet ta'yààtshane lhaamelh tha yok: - Kyi'naj hààte tà 'itààlhtho tà niiky'atyáyej. Wet lhaamelh yààme' tha yok: - Honaaháji', tà neeky'ejwála', tà tajwaatshi tà t'àjkyaayo'. 53Tà màànhyejtso wet, lajkyah, nitààjwélej tà tajjwájyaho la'weetnaj Jweesus 'ijweenho tà yok: 'Ààs wet la'waatshankyeyaj'íhi'. Wet neky'e t'ekhaahyaj'íhi', lhà'ya nilhóoqej la'weetlheleyh. 54Hàp tààjtso Jweesus'nàlitsek tà 'imààlhkye la'nààyij 'eelh tà t'ikyunh. Wet hààpet'at 'imak tà lhaam hi'nààlit tà 'íihi Waaliléyah, tà pajkye tâlhe Jwuuléyah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\