San Juan 5

1Tà tajwaatshi 'imaayheytso wet, nikyâàte lawhàày jwuulalesqàjyaj, wet Jweesus yik tà 'inúuhiphà 'nààyij tà tiyâàjo Jweelusa-lenh. 2Wet 'íikye 'noonayhthi tà 'ewleewolhayhi' 'iwolhéeya' tha', 'Noop'attsenhyaj'wet, tà 'ii-whàye Tsoo'nataspe', tà 'íihi Jweelusalenh. Wet 'noonayhthitso wet, lataapis 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, tà 'íikye lhiipeyh. 3Wet 'íikye wuujwpe wikyi tà t'inhaayahay'íhikye', tà 'asnaamis, tsuujwlas, wet tà 'àp taq'eejwikyehen', tà 'iikyàjwi lataapistsoh, tà lhaamelh 'iniihihlà 'inààt kyek 'waahú-yeh. 4Tsi hàp tà 'iikyepej tà nààm Yooskyenek, tà tiyâàjo 'noonayhthih, tà hi'waahháte 'inààt; wet 'eelh kyek t'ikyúunho 'inààt, kyek ta-jwaatshi tà 'waahúye 'inààt, wet 'ikyeesej t'inhaayajt'a-k hâàpe-k 'íiyej. 5Wet 'íikye hi'no tà paajkye tà lhaa'ilàt. Tatày nitààkjwas nekkyààmis wet, 'ijwíite tumwek tijwek nekkyààmis tà t'inhaayaj-'íhi'. 6Wet tà Jweesus hi'ween tà 'imààqatsih, wet tà 'àp yahaanej tà paajkye t'inhaayaj tà màànhyejtsoh, wet ta'yààtshane' tha yok: - Hà lahuumin kyek lakyees? 7Wet hi'no tà t'inhaayaj'íhi', nikyúulho' tha yok: - 'Iwuuk, tok 'íikye hi'no-k taky'oot'nóye-k 'yuuyit'nóho 'noonayhthih, tà 'no'waahháte 'inààt; wet tà qamaj naamkyâtho wet, 'iikyepej 'o'elh tà t'ikyuun'ohlà', tà tiyâàjo 'inààt. 8Wet Jweesus yààme' tha yok: - Néephà', kyúma 'ahoowet, wet mààh. 9Wet thajwájya' tha', 'ikyees hi'no'. Wet takyúuma lahoowet, wet yik. Wet hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaqwet. 10Wet màànhyejtso' tha', taahuyhen jwuula-les tha', yààme hi'no tà 'nokyeeset tha yok: - 'Ijwáalana wet, hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet, wet tok 'iwóoye-k lakyàj 'ahoowet. 11Wet lhaam', nikyúulho lhaamelh tha yok: - Hi'no tà 'ikyeeset'no', yààm'nóye' tha yok: Kyúma 'ahoowet, wet mààh. 12Wet lhaamelh ta'yààtshane' tha yok: - 'Àp háats'i hi'no tà yààm'áme tà yok: Kyúma 'ahoowet, wet mààh? 13Wet hi'no tà 'nokyeesettsoh, tok nitààjwelhky'oye hi'noo'net' kyek hâàpe'. Tsi hàp tà Jweesus pajkye lhaa'itiyejqanhiky'oye wikyi'. Tsi wuujw wikyi tà 'íihi lhiiptsoh. 14Wet tajwaatshi' tha', Jweesus hi'ween hi'nootsoh, tà 'iikyàjwi Yooswuke'. Wet yààme' tha yok: - Lhek yahínhyah, 'athaana wet lakyees. Yej 'àp lawo'aqéeya', hààpqhila-k tok tapiilh'áme 'imak kyek hiky'átyayej. 15Wet hi'noonetso wet, yik, wet 'ijweenho jwuulales tha yok: - Hààpemáthi Jweesus tà 'ikyeeset'no'. 16Wet hàp tààjtso tà tameenej jwuulales tà 'ilhaaq'litlhi Jweesus, wet lhaamelh t'uuket'at la'nààyij kyek 'ilàành. Tsi hàp tà lhaam yeenlhi 'imaayhey tà màànhyejtsoh, tà taj 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet. 17Tha hàp tà Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Oojkyah, yikt'aat tà takyuumlhih, yàt hàp 'athaanah, wet 'àp hààte 'olhaam', 'otkyuumlhih. 18Wet hàp tà tameenej jwuulales tà tajmátyaye tà 'iwokyaalayejlhih, kyek 'ilàành. Tsi hàp tà tok hats'íilaq kyek 'iwet 'inààq'às 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet, tajlháme tà 'àp hààte yopej: - 'Oojkya wet, Yoos. Wet tà lhaa'iwoynejetso wet, lhaahi'wawulhtej Yoos. 19Wet Jweesus yaakyàjlà lhaamelh tha', yàà-me' tha yok: - Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Yooslhàs tok 'iwóoye-k yeenlhi 'imakt'a-k hâàpe-k tâlhet' lhaam', tajlháme 'imak tà hi'ween tà Lajkyah yeenlhih. Tsi hàp tà nilhoq 'imak tà 'Noojkyah yeenlhih, wet 'àp hààte Lhààs, 'àp yeenlhih. 20Tsi hàp tà 'Noojkyatsoh, yahuumin Lhààs, wet 'ipààyne nilhoq 'imak tà lhaam yeenlhih. Wet 'ipààynhiyela 'imaayhey tà yààmhla'pe 'imaayheynah, wet tameenhla'ameyej kyek lat'iiselithenhnah. 21Tsi hàp tà màànhyej'iwóye lhaam 'Noojkyah tà yikt'aat tà 'inuuhatkyéphà wikyi tà 'yinhen', wet 'àp hi'weenhómkye la'waatshankyeyahayh, wet 'àp mânhyejt'atso Lhààs, 'àp hi'weenhómkye la'waatshankyeyahayh wikyit'a-k hâàpe-k lhaam 'itíikye-k hi'weenhómkye'. 22Tsi hàp tà 'Noojkyah, tok 'íikye-k 'iwolaqaalelhthayajáye hi'not'a-k hâàpe', tajlháme tà 'ilhóoqon tà yaakyâje Lhààs kyek lhaam 'iwolaqaalelhthayajáye wikyi', 23hààpqhila-k nilhóoqej wikyi' 'iwuujwyen Lhààs, màànhyej'iwóye tà 'àp 'iwuujwyen 'Noojkyah. 'Elh kyek niiwujwyéna 'Nolhààs-tsoh, wet tok 'àp 'iwuujwyen Lajkyah, tà lakyeenek Lhààs. 24Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Hi'not'a-k hâàpe-k 'ilààte 'olhààmet, wet kyek 'àp t'ekháaye 'o'eelh tà lakyeenek'no', wet hi'ween la'waatshankyeyaj tà lajlapéesa'. Wet tok 'notiihiyeja lates tà 'nootàhyaj, tajlháme tà pajkye tajwaayej latààhyaj, wet 'íihi la'waatshankyeyaj. 25Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Nek lawhààyh, wet hàp 'athaanah, tà wikyi tà 'yinhen', 'ilààthiyela Yooslhàspaq; wet lhaamelh tà 'ilààthiyelah, la'waatshankyeyahay'ihihikyelah. 26Tsi hàp tà màànhyej'iwóye Yoos tà 'Noojkyah, tà hi'ween 'noo'watshankyeyaj tà 'iihit'at lhaam', wet 'àp mânhyejt'atsoh, 'àp hi'weenho Lhààs 'noo'watshankyeyaj tà 'iihit'at lhaam'. 27Wet 'àp hààteh hi'weenho Lhààs laqhaajyhayaj kyek 'iwolaqaalelhthayajáye wikyi', tsi hàp tà lhaam', hâàpe Hi'noolhàs. 28Yéjay lanúuyejphà 'imaaknah. Tsi hàp tà nekt'aat lawhàày tà nilhooqhiyeja wikyi tà 'íihikye 'not'oolis, tà 'ilààthiyela lapaq. 29Wet wikyi tà 'iwooyet'amhaj 'imak tà 'is, wet 'inuuhikephàla' tha', tiyààjomhma 'noo'watshankyeyaj; tha mat wikyi tà 'iwooyet'amhaj 'imak tà nii'sa', wet 'inuuhikephàla' tha', 'noqaalelhthiyejila lates. 30- 'Olhaam', tok 'imaak 'oyeenlhi-k tajlhámet' 'olhaam 'ootikyunhayaj. Màànhyej tà 'olààte tà túme 'Noojkya wet, màànhyejtso 'ooqalelhthayaj. Wet 'ooqalelhthayajtso wet, 'is'aalhóho', tsi tok 'ot'úuke 'imak kyek tàlht'a'nóoye 'olhaam', tajlháme 'imak kyek tâlhe 'Noojkyah, tà lakyeenek'no'. 31Kyek tâlhet' 'olhaam kyek 'oyààmlháme wet, 'olhààmet tok lahaa'íhi'. 32Tha hàp tà 'íikye 'o'elh tà yààmej'nóye 'imak tà lhaam yahaanej, wet 'ohaanej tà máatkye', lhààmet tà lhaam yààmej'nóyeh. 33'Aamey wet, lawoyayp'ante'aqaakyenekáye Jwàành, wet lhaam yààmép'ante 'imak tà máatkye'. 34Tha hàp tà 'olhaam', tok 'owaatlà hi'not'a-k hâàpe' lhààmet kyek yààmej'nóyeh, tajlháme tà 'owooyetsoh, tsi hàp tà 'ohuumin kyek 'aatjwayhen'. 35Lhaam', hààpehte 'nookyàk tà 'yúho', wet 'àp lhaalh'íhi', wet lahuuminay kyek lawoyayhte'ayej'aqààjyajáhi lhaalhtsoh. 36Tha hàp tà 'ii'nóyej 'imak tà yààm'pe Jwàànlhàmet. Tsi hàp tà 'nookyumtes tà 'Oojkyah hi'ween'nóho-k 'oyeenlhih, tà ne'te-k 'otaajtho la'wet, tà hààpet'at tà 'oyeenlhih, wet hàp tà yààmej'nóye tà 'ohâàpe lakyeenek. 37Wet hààte 'Oojkya tà lakyeenek'no', pajkye yààmlhi'nóyej. Ky'áhya-k 'íikye-k lalààtaye lapaq, wet tok 'àp la'weenay t'isaanhyaj, 38wet tok 'àp lhààmet 'ii'ameyhíkye'. Tsi hàp tà tok lat'eekhayaye hi'no tà lhaam 'ikyeen 'ameyeh. 39Wuujw tà lateetshanay 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tsi laniihiyayky'oye-k hi'weenhla'ameyho ha'waatshankyeyaj tà lajlapéesa'. Wet 'nolhààmettso wet, hàp tà yààmlhi'nóyej. 40Wet tok lahuuminay kyek lahooyay'nóyeh, kyek la'weenay ha'waatshankyeyaj. 41'Olhaam', tok 'owaatlà-k wikyi 'iwuujwyen'no'. 42Tha hàp tà 'otààjwelht'a'ameyhómkye', wet 'ohaanej tà Yooshumnhayaj tok 'ii'amejen'. 43'Olhaam wet, 'onekhi 'Oojkyalhey', wet 'aamey tok lataakyumay'ohlà'. Tha kyek 'íikye hi'not'a-k hâàpe-k nekhi 'nolheey tà lhaam lheeyt'at, wet lham hààpqhila-k lataakyumayhlà'. 44Wet ky'àj kyi màànhyej kyek lat'eekhayay'nóyeh. 'Aamey lawuujwyenay 'aa'yhàj, wet lataakyumayhlà 'noowujwyaj tà tâlhe 'aa'yhàj, wet tok lat'uuyake 'noowujwyaj tà tâlhe Yoos tà 'iwehyáalhah. 45Tok 'iwóoye-k latiikyunaye-k 'ot'àànlhi'ámeyho', kyek 'o'aa'itiyakye ta tataakye 'Oojkyah, mat hi'no tà 'aqaanihhayaj 'iiyejlà', tà lheey Mooyses, hàp tà t'àànlhi'ameyho'. 46Tsi kyek lat'eekhayayhiye'ne Mooyses wet, 'àp lat'eekhayayhi'ne'nóyeh, tsi 'olhaam tà yààm'nóyeh, tà 'itshàànhi', tà 'itíihi Lahiih. 47Tha kyek qa'eekhayákye latshàànhaytsoh, wet ky'àj kyihla 'iwóoye-k lat'eekhayakye 'olhààmtes?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\