San Juan 6

1Tà tajwaatshi tààjtso wet, Jweesus yik tà tiyàjlhíipeh 'inààt tà tsaajpe', tà 'íihi Waaliléyah, tà 'nowolhéeya' tha 'noyok Tiiwél-yas. 2Wet wuujwpe wikyi tà yikkye', tsi hàp tà lhaamelh hi'ween la'nààlitshayh, tà yeenéje 'not'inhaayajlànhayh. 3Wet Jweesus tiyààjpe kyeenaj, wet 'íihi tà tapààphà', tà lhà'ya lakyuujwanhayh. 4Wet tóott'a lawhààyh jwuulalesqàjyaj tà 'noyok Pâàskwah. 5Wet Jweesus 'iyaahinphà', wet hi'weenhlà wikyi tà wuujw, tà yahóoye lhaam'. Wet màànhyejtso' tha', yààme Jweelípe' tha yok: - Kyihla 'iyaatàlhthi pàành, kyek 'iyaakyâjo lhaamelhtsih, kyek tujwiilah. 6Tha hàp tà lhaam yahuumin kyek yeelhte Jweelípeh, wet hàp tà tameenej tà 'iwooyetsoh. Tsi lhaam', pajkye yahaanej 'imak tà yeenhilhinah. 7Wet Jweelípeh, nikyúulho' tha yok: - Tej kyek 'iyaakyâjej pààn kyiinajt'àhes 'íihi nitàk siyeenlhayis, wet tok 'waawulhiyela 'elh 'iwehyáalha-k takyuumhlà lhiiphajpej. 8Wet lakyuujwanek 'iwehyáalhah, tà lheey 'Aanles, tà lapuuhjwah Siimon Tuuntehen', yààme' tha yok: 9- 'Iikyena ha'nààjwaj tà hi'ween pààn tà huplhaaymok, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, wet 'waahat nitààkjwas tà 'àp 'íiyej. Tha hàp tà', ky'àj kyi 'iwóoye-k 'waawúlho wikyi tà wuujwnah? 10Wet Jweesus yok: - Pààhyenkyéphà wikyi'. Wet wuujw ha'lààtàlhes tà 'ii'pe honhat tà lhaamelh 'íihi', wet tapààkyéphà' tha', màànhyejt'a-k 'íihi 'nookey 'iwehyáalha milh- lhayis hi'noolh. 11Wet Jweesus, takyúuma pààntsoh, wet t'aalhpe'. Wet hi'weenhómkye lakyuujwa-nhayh. Wet lakyuujwanhayh, hi'weenhóm-kye wikyi tà tapààkyéphà'. Wet 'àp mânh-yejt'atso 'waahat; lhaamelh takyuumhlà' tha', takyuumt'ahlà'. 12Wet tà pajkye 'ilààyhen wikyi wet, lhaam yààme lakyuujwanhay' tha yok: - Kyumaaye lhiipey tà 'imààlhéhi', tsi tok 'is kyek 'imààlhehkyà lhiip. 13Wet lhaamelh yahuutwek lhiipeyh, wet 'itaaponitejen kaanastalis 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. Lhiipeytso wet, tàlhoot'at pààn tà huplhaaymok, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, wet hàp lhiipey tà 'imààlhéhi', tà wikyi 'iléeyej tà tujw. 14Wet wikyiitsoh, tà lhaamelh hi'ween 'imak tà Jweesus hi'nààlit, wet yok: - Máatkye', hi'nootsi wet, hâàpe Yooslhàmetwo tà tatooyhlà tà nààmhla honhaatenah. 15Tha hàp tà Jweesus, tà yahaanej tà wikyi lhaayahàne tà 'itsooqlhih, tà yenniyáata', wet lhaa'ithatejqanhihlà wikyi'. Wet yààpilhpe kyeenaj, tà tajlhámet' lhaam'. 16Tà neeky'ehonaj wet, lakyuujwanhay 'inuuhihkyà kyeenaj, tà tiyàjlhayis'inààttsajpéyeh. 17Wet lhaamelh tiyâàjo 'noohih, wet 'inuu'pe 'inààttsajpe', tà lhaamelh tiyâàje Kaapelhna'umh. Wet nikyâàte tà honaatsi', wet Jweesus qamaj tok nààme lhaamelh. 18Wet 'inààttsajpe', néephà', tsi hàp tà 'ààytaji layaalh tà táji 'inààt. 19Wet tà lhaamelh 'atooskye tà 'itshààn lahii wet, hi'weenhlà Jweesus, tà t'âskye 'inààt-tsajpe', tà yahóoye lahiilhayis. Wet lhaamelh lanoowahyahay'íhikye'. 20Tha hàp tà yààme lhaamelh tha yok: - 'Olhaam', yej lanoowayhen'. 21Wet lhaamelh ne'te-k tiyâàjo lahiih. Wet 'iitajqa' tha', lhaamelh nikyâàtho honhat tà tiyâàjeh. 22Wet 'ijwáala' tha', wikyi tà 'imàlhe'úujweh, lakyoowej'inuhlà tà tajlhamenaj 'iwehyáalha 'noohi tà 'íiyej 'uujw tà lhaamelh túmej. Wet lhaamelh yahaanej tà Jweesus tok hap'áaqej lakyuujwanhay tà tiyâàjo 'noohih, tajlháme tà ts'ilaqt'alhaamelh tà yikhen'. 23Tha 'iyhàj 'noohis tà tâlho Tiiwélyas, nààmho honhaatnaj wikyi 'íihi', tà tujw pàành, tàhaj tajwaatshi tà 'Noowuk t'aalhpe'. 24Wet tà wikyi nii'wéna Jweesus, wet tà tok 'àp hi'ween lakyuujwanhayh, wet tiyâàjom-kye 'noohis, wet yikhen tà tiyâàje Kaapelh-na'umh, tà t'uukelhayis Jweesus. 25Wet lhaamelh nikyàt'úujwe' tha', hi'ween Jweesus. Wet lhaamelh yààme' tha yok: - 'Iwuuk, kyi'naj hààte tà lanààm qaanah? 26Wet Jweesus nikyúulho' tha', yààme lhaa-melh tha yok: - Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'Imak tà tameenej tà lat'uuyay'nóke wet, tok hâàpe 'oo'nàlitshay tà la'weenayh, tajlháme tà latuujwaynaj pàành, paj tha lalààyhen'. 27Tok 'iwóoye-k lataakyumaylhi'pe 'nolhàq tà lapees'íhi', tajlháme 'nolhàq tà lajlapéesa', tà hâàpe 'noo'watshankyeyaj, tà lhaam Hi'noolhàs hi'weenhla'ameyhómkye'. Tsi hààpet'at lhaamtsoh, tà Yoos tà 'Noojkyah yaqaalelhtéje lakyuumet. 28Wet tà màànhyejtso wet, lhaamelh yàà-me' tha yok: - Kyihla 'owóoye 'olhaamelh, kyek 'oyeenwethà Yooskyumtes? 29Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha', yààme' tha yok: - Hàp tààja Yooskyumet: Kyek lat'eekhayaye hi'no tà lakyeenek. 30Wet lhaamelh yààme' tha yok: - 'Àp háats'i 'imak kyek 'aam la'nààlit, kyek 'olhaamelh 'o'weenh, kyek tameenej kyek 'ot'ekhaa'ámeh? 'Akyuumétt'et' kyek hâàpe tà lheenlhih? 31'Oojkyalis wet, tújwp'ante màànàh, tàjp'an-te lhaamelh 'íihi ts'ani'. Màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: Lhaam hi'weenhómkye pààn tà tàlhpuuléyeh, kyek lhaamelh tujw. 32Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Tok hàp kyek Mooyses hi'weenp'ante'ameyhómkye pààn tà tàlhpuuléyeh, tajlháme 'Oojkyah tà hi'ween'ameyhómkye pààn tà máatkye', tà tàlhpuuléyeh. 33Tsi hàp tà Yoosqapành, hààpet'at lhaam tà tàlhpuuléyeh, tà hi'weenho 'noo'watshankyeyaj wikyi tà 'ii'pe honhat. 34Wet lhaamelh yààme' tha yok: - 'Iwuuk, 'wenpeeja'nóhomkye pààntsoh. 35Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Olhaam', 'ohâàpe pààn tà 'noo'watshankyeyaj. 'O'elht'a-k hâàpe-k yahoo'nóye wet, ky'áhyahla-k 'àp 'íikye-k nikyuuyu'; wet 'o'elh kyek t'ekhaa'nóye wet, ky'áhyahla-k 'àp 'íikye-k 'ikyiimh. 36Tha hàp tà pajkye 'ojweelh'ameyho tà', tej tà la'weenay'no' tha', tok lat'eekhayay'nóyeh. 37Nilhoq 'imak kyek 'Oojkyah hi'ween'nóho wet, nààmhla'nóyeh; wet 'o'elht'a-k hâàpe-k nààm'nóye wet, tok 'othat'aalhotajeh. 38Tsi hàp tà', tok hàp kyek 'ot'uhlà-k 'oyeenlhi 'imak tà tàlht'a'nóoye 'olhaam', tajlháme 'imak tà tâlhe hi'no tà lakyeenek'no'. Wet hàp tà tameenej tà 'onààmh, tà 'otàlhpuuléyeh. 39Wet hàp tààjna 'imak tà tâlhe 'Noojkya tà 'ikyeen'no qaanah: Tok yahuumin kyek tatày' 'elh 'iwehyáalha lhaamelh tà lhaam hi'ween'nóho', tajlháme tà ne'te-k 'onuuhthikyephàlah, kyek tajiila 'ijwáala tà lapes. 40Wet hàp tààjna 'imak tà tâlhe hi'no tà lakyeenek'no': Yahuumin kyek 'elht'a-k hâàpe-k hi'ween Lhààs, wet kyek 'àp t'ekháayeh, wet hi'ween la'waatshankyeyaj tà lajlapéesa'; wet 'olhaam 'onuuhthiphàlah, kyek tajiila 'ijwáala tà lapes. 41Tha hàp tà jwuulales yahuumnhikyét'a Jweesus tà yààmlháme tà yok: 'Olhaam', 'ohâàpe pààn tà tàlhpuuléyeh. 42Wet lhaamelh yok: - Tààjtsi wet, hà qhiit'ah, p'íiya', Jweesus, tà Jwoseelhàs, tà 'iyaatàjwélej lajkyah wet laqoh? Wet ky'àj kyi 'iwóoye tà yok: 'Otàlhpuuléyeh. 43Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Yej lataasamsam'ameyej tà lataahuyay'nóyeh. 44Ky'áhya-k 'íikye 'o'elh kyek 'iwóoye-k yahoo'nóyeh, kyek niitàlháye 'Noojkya tà lakyeenek'no', kyek yahààn'nóyeh; wet 'olhaam', 'onuuhthiphàlah, kyek tajiila 'ijwáala tà lapes. 45'Iihi Lahiih Yooslhàmetwosp'ante lhààmet tà yok: Wikyi', nilhooqhiyeja-k Yooskyujwanhayh. Wet tà màànhyejtso wet, 'o'elht'a-k hâàpe-k 'ilààte 'Noojkyah, wet kyek 'àp lhaa'ikyujwanej 'imak tà lhaam yenlakyuujwanhyája', wet yahoo'nóyeh. 46Tok 'íikye hi'no-k hi'ween'pe 'Noojkyah, tajlháme hi'no tà tâlhe Yoos, hàp tà hi'ween'pe 'Noojkyah. 47Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'O'elht'a-k hâàpe-k t'ekhaa'nóye wet, hi'ween la'waatshankyeyaj tà lajlapéesa'. 48'Olhaam', 'ohâàpe pààn tà 'noo'watshankyeyaj. 49'Ajkyaalis, tújwp'ante màànàh, tàjp'ante 'iihilhayis ts'ani'. Wet 'yinhénp'anteh. 50Tha hàp tààjna pààn tà tàlhpuuléyeh, wet kyek 'íikye 'o'elh kyek tujw wet, tok 'yinhiilah. 51'Ohâàpe pààn tà la'waatshankyeyaj'íhi', tà tàlhpuuléyeh. Kyek 'íikye 'o'elh kyek tujw pàànna wet, la'waatshankyeyaj'ihihlah, yàtla-k tiyààje'tsih. Wet pààn tà 'oyaakyàjilah, hààpet'at 'ot'isan', tà hààpqhila-k 'owoom'pe wikyi tà 'ii'pe honhat, hààpqhila-k la'waatshankyeyaj'íhi'. 52Tà jwuulales 'ilààtkye tààjtso wet, lhaamelh tataayejkyelahilà' tha yok: - Ky'àj kyi 'iwóoye hi'nootsih, tà ne'te-k 'iyaatujw t'isan'? 53Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Kyek qatuujwaya t'isan' Hi'noolhàs, wet kyek 'àp qayâàyayej la'wooyis, wet ha'waatshankyeyaj tok 'iihla'ameyej. 54'O'elht'a-k hâàpe-k tujw 'ot'isan', wet kyek 'àp 'iyâàyej 'oo'woyis, wet hi'ween la'waatshankyeyaj ta lajlapéesa'; wet 'olhaam', 'onuuhthiphàlah, kyek tajiila 'ijwáala tà lapes. 55Tsi hàp tà 'ot'isan wet, hààpet'at 'nolhàq tà máatkye'; wet 'oo'woyis, hààpet'at 'nolhààt tà máatkye'. 56'O'elh kyek tujw 'ot'isan', wet kyek 'àp 'iyâàyej 'oo'woyis, wet 'ii'nóhi'; wet 'olhaam', 'àp 'o'íihi lhaam'. 57Màànhyej'iwóye 'Noojkya tà la'waatshankyeyaj'íhi', tà 'ikyeen'no', wet tà 'àp tameen'nóyej tà 'oo'watshankyeyaj'íhi', wet 'àp mânhyejt'atso 'o'elh kyek tujw'no': 'Olhaam tà 'otmeenhiyeja-k 'àp la'waatshankyeyaj'ihihlah. 58Hàp tààjna pààn tà tàlhpuuléyeh. Tok hàp kyek màànhyej'iwóye pàànp'ante 'ajkyaalis tujw; wet lhaamelh 'yinhen'. Tha mat 'o'elh kyek tujw pàànna wet, la'waatshankyeyaj'ihihlah, yàtla-k tiyààje'tsih. 59Hàp tààjtso 'imaayhey tà Jweesus yààmeh, tà 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wet, tà 'iwolakyuujwanhyája', tà 'íihi Kaapelhna'umh. 60Lakyuujwanhayh, 'ilààte lhààmtestso' tha', wuujwpe lhaamelh tà yok: - Hàp 'nolhààmet tà t'uunkye', 'àp háats'ihila-k 'iteelàytej kyek yikt'a-k taky'aahúyeh? 61Wet Jweesus nitààjwelejt'at lakyuujwanhay tà tasaamsamwek tà tok yahuumínkye lhààmtes, wet yààme lhaamelh tha yok: - Hà lalààtay tàje 'ojweelh'ameyho'? 62Wet kyek màànhyejtsoh, kyihla lawooyaye-k la'weenakye Hi'noolhàs kyek yààple la'wet tà 'ipuuléyeh, tàjp'ante 'íihi tà neeky'éleh? 63'Nooyalhtsoh, hàp tà 'noo'watshankyeyaj tâlheh; wet 'not'isan', tok 'imaak laha'. 'Olhààmtes tà 'ojweelh'ameyho', hâàpe 'nooyalh wet 'noo'watshankyeyaj. 64Tha hàp tà 'íikye 'aa'yhàj tà tok t'ekháakye'. [Yooke tà taahuy'.] Tsi hàp tà Jweesus, pajkye yahaanejt'at 'iyhàj tà tok t'ekháa-yeh, tâlhe tà neeky'éleh. Wet 'àp yahaanej-t'at hi'no tà yaakyàjilah. 65Wet yok: - Hàp tà tameenej tà 'ojweelhne'ameyho tà 'oyok: Ky'áhya-k 'íikye 'o'elh kyek yahoo'nóyeh, kyek niitàlháye 'Noojkyah, kyek yahààn'nóyeh. [Yooke Jweesus.] 66Wet hàp tà tâlhe tà wuujwpe lakyuujwa nhayh yààpilhkyehen', wet nemhit' yikkye lhaam'. 67Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yààme lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, tha yok: - 'Is'aalhóho wet, hààte 'aameyh, lahuuminay kyek lhekaayhen', p'íiya'? 68Siimon Tuuntehen' nikyúulho' tha yok: - 'Iwuuk, 'àp háats'ihila 'elh kyek 'olhaamelh 'ohóoyeh? 'Aam tà 'ii'ámej 'nolhààmet tà hâàpe 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa'. 69Wet 'olhaamelh pajkye 'ot'ekháakye', wet 'àp 'ohaanejt'at tà 'aahâpe Meesíyas, tà Yoos tà la'waatshankyeyaj'íhi' T'aamajkyet. 70Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Kyi hààteh, ha tok 'olhaam tà 'ot'àà'ameyhíkye', 'aamey tà lheeyayhi tijwek 'ii'pe nitàk? Tha hàp tà 'iwehyáalha 'aamey tà 'ahààttaj. 71Hààpet'at tà yààméje Jwuulas 'Iiskalyóteh, tà Siimonlhàs. Tsi hàp tà', hààpqhila-k yaa-kyàj lhaam', wet hâàpe 'elh lhaamelh tà 'íi-hi tijwek 'ii'pe nitàk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\