San Juan 7

1Tà tajwaatshi 'imaayheytso wet, Jweesus 'iluunhit'at Waaliléyah. Tok yahuumin kyek 'ilúunhi Jwuuléyah, tsi hàp tà jwuulales, t'úuke la'nààyij kyek 'ilàành. 2Wet tóott'a lawhààyh jwuulalesqàjyaj tà 'noyok hupuuy tà ha'làà'woleyh. 3Wet lapuuhjwas, yààme' tha yok: - Màky'ooye tààjah, tiyàj Jwuuléyayeh, hààpqhila-k hààte 'akyuujwanhayh hi'ween 'akyuumtes. 4Tsi hàp tà hi'no-k yahuumin kyek wikyi nitààjwélej wet, tok 'iwóoye-k 'isqáathi 'imak tà yeenlhih. Tha tà lheenlhi 'imaakpej lheenlhi wet, 'is kyek 'aala'nàlitej wikyi'. [Yooke tà taahuyhen'.] 5Tsi hàp tà ky'ayhthiyejent'a-k lapuuhjwas kyek t'ekháayeh. 6Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yààme lhaa-melh tha yok: - Qamaj tok taj 'oowhàyh. Tha mat 'aa-mey wet, lawhààypejt'a-k hâàpe' tha', lhee-naye tà 'is. 7Wikyi tà 'íihi honhat lakyuumhyaj wet, tok 'iwóoye-k lhaamelh nikyuuwet'ameyeh, taj-lháme 'olhaam tà nikyuuwet'nóyeh. Tsi hàp tà 'oyààméje lakyuumhyahay tà tok 'is. 8Màyaayh, hoyaaye 'nooqàjyaj. 'Olhaam' tha', qamaj 'ohoohiyét'ah. Tsi hàp tà qamaj tajii-yét'a 'oowhàyh. 9Wet tà tajyààme tà 'iwooyetso wet, 'imààlhehit'at Waaliléyah. 10Tha hàpet' tà tajwaatshi lapuuhjwas tà yi-khen wet, 'àp hààte lhaam', yik tà yahóoye 'nooqàjyaj. Tha tok lhaahi'nàlit, tajlháme tà lhaa'isqatlhit'at. 11Wet jwuulalestso' tha t'úuke', tà 'íiyej 'noo-qàjyaj. Wet lhaamelh yok: - 'Iikyet' kyek 'íikye', hi'nootsoh? 12Wet wuujw 'noojwotqanhyaj tà 'notíiye lhaam'. Tsi hàp tà 'iyhàj yopej: - Hàp hi'no tà 'is. Tha 'iyhàj yopej: - 'Isiit'ah, 'yaqaanej wikyi'. 13Tha hàp tà ky'áhya-k 'íikye 'elh kyek 'ijwiitsenej lhààmet, kyek 'itíikye tà tataa-kye wikyi'. Tsi hàp tà lajwaawalhyaj'itíyej jwuulales. 14Wet tà 'ilakyoowéjo 'nooqàjyaj wet, Jweesus tiyààjkyàjwi Yooswuke', tà 'iwolakyuujwanh- yája'. 15Wet jwuulales 'inúuyejphà' tha yok: - Ky'àj kyi màànhyej tà yahaanej 'nootshànhayh, tà qahâàpeya-k 'nookyujwanek. 16Wet Jweesus nikyuulhlà lhaamelh tha yok: - 'Ookyujwanhyaj, tok hàp kyek 'olawuuk, tajlháme tà lawuukt'at hi'no tà lakyeenek'no'. 17'O'elht'a-k hâàpe-k 'itíikye-k yeenlhi 'imak tà tâlhe Yoos, lhaam yahaanhiyeja'íhi-k tâlhe Yoos 'imak tà 'ookyujwanhyajnah, wok kyek tàlht'a'nóoye 'olhaam' 'imak tà 'oyààmeh. 18Tsi 'o'elh kyek tajlhámet' lhaam tà 'itààlhetlháme lhààmet wet, t'uuket'at lawuujwyaj. Tha 'elh tà t'úuke-k 'iwuujwyen hi'no tà lakyeenek, hi'nootso wet, hâàpe tà máatkye', wet tok 'íikye 'imak kyek 'nii'isa'alhóho-k 'íiyej. 19Kyi hààteh, hà tok hàp Mooyses kyek hi'weenp'ante'ameyho 'nooqalelhtshayaj? Wet ky'áhya-k 'íikye 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k 'itaajtho la'wet 'nooqalelhtshayajtsoh. Wet kyi hààte tà lahuuminay kyek lalààn'no'? 20Wet wikyi tà lhaayahutwek wet, nikyúu-lho' tha yok: - 'Nookya tà nii'sa', tà 'ii'ámej. 'Àp háats'i hi'no-k yahuumin kyek 'aa'ilành? 21Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha', yààme' tha yok: - 'Iwehyáalhanaj 'imaayek tà 'oyeenlhih, wet nilhóoqej 'aamey tà lanuuyayéjphà'. 22Máatkye', Mooyses 'isuukunp'ante'ameyej kyek lawoyay'nolhiijtsekáyej 'alees tà hi'noolh (tej tà qahâàpeya-k tâlhe Mooyses, tajlháme tà tâlhe lhaajkyalisp'ante t'ikyuun'pe honhat), wet 'akyuumhyahay tà lawoyay'nolhiijtsekáyej hi'no', tà hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet. 23Tha kyek 'iwóoye-k hi'not' kyek hâàpe-k takyuumhlà 'nolhiijtsek 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet, tà 'not'úuke-k 'noqniinàq'âsa Mooysesqalelhtshayajp'anteh, wet ky'àj kyi hààte tà lakyuuwetay'noye'pe', tà 'omààlhetwek tà 'okyeeset hi'no', 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet? 24Tok 'iwóoye-k lhenaylatéesa 'aa'elh 'imakt'a-k hâàpe-k 'nàl'pe-k 'nàléejeh, tajlháme tà t'uhlà-k lhomay'is'aalhóho' 'aqaalelhthayaj tà lawooyayeh. 25Wet màànhyejtso' tha', 'íikye 'iyhàj Jweelusalenlheley tà yok: - Kyi hààteh, hà qhiit'ah, p'íiya', tààjtsih hi'no tà 'not'úuke', tà 'nohuumin kyek 'nolàành? 26Lhek yaahinayh, taahuy', tà 'íikye tà tataakye wikyi', wet tok 'imaak 'noyeeneh. 'Is'aalhóho wet, pajkye niyaatey 'imaatho', tà hâàpe Meesíyas, hi'nootsih? 27Tha lhaamtsi wet, 'iyaahanej'íhi honhat tà tâlheh. Tha kyek nààmhla Meesíyas wet, ky'áhyahla-k 'íikye 'elh kyek yahaanej tâlhi'. 28Tà màànhyejtso wet, Jweesus, tà 'iwolakyuujwanhyajakyàjwi Yooswuke', lhayom-'ààytaji' tha yok: - 'Aameyh, latààjwelay'nóyej, wet 'àp lahaanayej'íhi honhat tà 'otâlho'. Tha hàp tà', tok tàlht'a'nóoye 'olhaam kyek 'onek, tajlháme tà hi'no tà lakyeenek'no', hààpet'at tà máatkye'. Tha hàp tà 'aameyh, tok la'weenay'pe'. 29Tha hàp tà 'olhaam', 'o'ween'pe'. Tsi 'otâlhe lhaam', wet lhaam tà 'ikyeen'no'. 30Tà màànhyejtso wet, lhaamelh 'itíikye-k 'itsooqlhih. Tha tok 'íikye 'elh kyek takey 'itíiyeh, tsi hàp tà qamaj tok taj lawhààyh. 31Wet wikyi tà wuujwtsoh, 'íikye wuujwpe 'iyhàj tà t'ekháaye lhaam'. Wet lhaamelh yok: - Meesíyas, kyek nààmhlah, hà yeenhilhinah, p'íiya', 'noo'nàlitshay tà yààmhla'pe 'imak tà lhaamtsi yeenlhih? 32Wet jwààlisewolhayis 'ilààtkye 'imaayhey tà wikyi yààméje Jweesus, wet màànhyejtso' tha', 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya jwààlisewolhayis, 'ikyéent'et' laqaawos, tà ne'te-k 'itsooqlhi Jweesus. 33Tà màànhyejtso wet, Jweesus yok: - Pitaajit'a lawhàày tà 'o'iihla'ameyej, tà qamaj naamnàple hi'no tà lakyeenek'no'. 34Lat'uuyayhla'nóke', tha tok la'weenayhla'no'. Wet honhaatla-k 'o'íihi wet, 'aamey tok 'iwoohiyela-k lakyààtayeh. 35Wet màànhyejtso' tha', jwuulales taahu-lhamelej tha yok: - Kyihla tiyâàjitsih, kyek tok 'àp 'iyaa-'wenhlah? 'Isiila'alhóho wet, yahóoyeh, p'íiya', 'inaa'yhàj tà 'itsaatpe honhat, tà 'íihi wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 'Is'aalhóho wet, yahuumin kyek 'ikyuujwan liyeewolhayis. 36Ky'àj kyi màànhyej tà 'iwooynejetsoh, tà yok: Lat'uuyayhla'nóke', tha tok la'weenayhla'no'? Wet tà 'àp yok: Honhaatla-k 'o'íihi wet, 'aamey tok 'iwoohiyela-k lakyààtayeh? 37Wet tà nikyâàte 'ijwáala tà lapes 'nooqàjyaj, tà 'àp hâàpe 'ijwáala tà lhámhyah, wet Jweesus néephà', tà taahuy'pe wikyi' tha yok: - Kyek 'íikye 'o'elht'a-k hâàpe-k 'ikyiim wet, 'is kyek yahoo'nóyeh, wet 'iyàà'. 38'O'elht'a-k hâàpe-k t'ekhaa'nóye wet, 'inààt tà la'waatshankyeyaj'íhi', tàlhoomhmah, màànhyej'iwóye teewokis tà 'ilààjwelhkyehen', màànhyej tà 'íihi 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih. 39'Imaayek tà Jweesus yààmetso wet, hààpet'at 'Nooyalh tà 'no'weenhomhma wikyi tà t'ekhaahiyelah. Tsi hàp tà qamaj tok nààm 'Nooyalh tà 'Isi', tsi hàp tà Jweesus, qamaj tok nikyâàte-k 'nowuujwyenh. 40Wikyi tà 'ilààte 'nolhààmet tà màànhyejtso wet, 'íikye 'iyhàj tà yok: - Máatkye', hâàpe tààjtsih Yooslhàmetwo tà 'noniihihlà'. 41Wet 'iyhàj yok: - Tààjtsi wet, Meesíyas. Tha hàp tà 'àp 'íikye 'iyhàj tà yok: - Kyi màànhyej, hà Meesíyas tàlhiiyelah, p'íiya', Waaliléyah? 42Kyi hààteh, hà tok 'íihi Lahiih 'nolhààmet tà yok: Meesíyas tàlhiiyela Laawit; wet 'àp tàlhoomhma Weelenh, tà Laawit'wet? 43Wet màànhyejtso' tha', lhaam tameenej 'nolhààq'lehyaj tà 'íihi wikyi'. 44Wet 'íikye 'iyhàj tà 'itíikye-k 'itsooqlhi Jwee-sus, tha tok 'íikye 'elht'a-k hâàpe-k takey 'itíiyeh. 45Wet 'nooqasthaynhay tà t'úuye Yooswuke', yahóoye 'noohusewos tà lhaaménhyah wet jwààlisewolhayis, wet 'not'yààtshane lhaamelh tha 'noyok: - Kyi'ne hààte tà qakyààja'alhóho'? 46Wet 'nooqasthaynhaytso wet, nikyúulho lhaamelh tha yok: - Ky'áhyap'ante kyek 'íikye hi'no-k yààmlhih, kyek màànhyej'iwóye hi'nootsoh? 47Wet màànhyejtso' tha', jwààlisewolhayis yààme lhaamelh tha yok: - Ky'àj kyi hààteh, hà 'àp hààtét'et' 'aameyh, 'no'yaqaan'ameyej? 48Hà 'íikye', p'íiya', hi'not'a-k hâàpe-k niyaat, wok 'àp 'elh kyek hâàpe-k jwààliséwoh, kyek t'ekháayeh? 49Tha hàp tà lawiit'àhyaj'íhi wikyiinah, tà nii-tàjweláyej 'nooqalelhtshayaj tà tâlhe Yoos. 50Wet Niikolémoh, tà yahóoyep'ante Jwee-sus tà honaatsi', tà hâàpe 'elh lhaamelh, yààme lhaamelh tha yok: 51- Ky'àj kyi hààte 'inaamelh, tà 'ii'inámej 'nooqalelhtshayaj, hà 'iwóoye-k 'iyaatíye 'nootes hi'nok hâàpe-k qamaj tok 'iyaalàteh, wet kyek 'àp qa'iyaahanáyej 'imak kyek yeenlhih? 52Wet lhaamelh nikyúulho' tha', yààme' tha yok: - Kyi hààte 'aam', hà 'aahâpe 'elh Waalileyalhele'? Lhek tetshaan 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, wet la'weenhla tà ky'áhya-k 'íikye Yooslhàmetwo kyek tâlho Waaliléyah. 53[Wet lhaamelh 'elhpej 'iwehyáalhah, yààplet' la'wet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\