San Juan 8

1Wet Jweesus yik tà tiyâàje kyeenaj tà 'Ooliwokyat. 2Wet tà neeky'ejwála wet, tapiilhkyàjwi Yooswuke'. Wet nilhoq wikyi yahóoye lhaam', wet lhaam tapààphà', wet 'ikyuujwanhen'. 3Wet màànhyejtso' tha', 'nootshànhaywos, lhà'ya jwààlisewolhayis, yahààne Jweesus 'atsiinha tà 'no'weenej tà 'iwolaqaahi'nohyája'. Wet lhaamelh 'itíihi lakyoowej wikyi', 4wet yààmelhayis Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, 'atsiinhatsi wet, 'no'weenej tà 'iwolaqaahi'nohyája'. 5Wet Mooysesqalelhtshayaj, 'isuukun'noyejen kyek 'othaatlhi 'atsiinha-k 'iwolaqaahi'nohyája'. Wet 'aam', kyi lawóoyeh? 6Tha hàp tà lhaamelh, 'iwooynejetso lhààmet tà yeelhte lhaam', tsi lhaamelh yahuumin kyek t'isuujwqáneh. Tha hàp tà Jwee-sus, t'uupyejkyà honhat, wet yahààne lajwuujw tà 'itshàànhi honhat. 7Wet tà lhaamelh 'iniityen tà ta'yààtshane wet, lhaam tatshuupíphà tha', yààme lhaa-melh tha yok: - 'Aa'elhayt'a-k hâàpe-k lajlaqéeya wet, 'is kyek hàp kyek t'ikyúunej, kyek 'ithaatej tuunte 'atsiinhatsih. 8Wet 'àp yaakyâjo tà t'uupyejkyà honhat, wet 'àp 'itshàànhi honhat. 9Tha hàp tà lhaamelh, tà 'ilààte tà 'iwooyetso wet, nitiikyunlhamenhómkye' tha', tok 'is, wet 'elh 'iwehyáalhapej tà yik, wet wikyi tà thàànhàyh, t'ikyun tà yikhen'. Wet Jwee-sus, tajlhámet' lhaam tà 'imààlhéyej 'atsiinhane 'íihi wikyiikyowej. 10Wet tatshuupíphà Jweesus, wet tok hi'ween hi'no-k hâàpe', tajlhámet' 'atsiinha tà 'íiyej. Wet yààme' tha yok: - 'Atsinhah, kyi tà 'íikyetso wikyiine t'àànlhi'ámhop? Hà tok 'íikye 'elh kyek takey 'itii'ámeh? 11Wet 'atsiinha yok: - 'Iihikyét'a 'elht'a-k hâàpe', 'Iwuuk. Wet Jweesus yààme' tha yok: - Hààte 'olhaam', tok 'àp 'otii'áme 'atààhyaj. Mààh, wet tok 'iwóoye-k lhaakyàjomhma-k lawo'aqéeya'.] 12Wet Jweesus yaakyâjo tà yààme lhaamelh tha yok: - 'Ohâàpe 'isi', tà nekho honhat. 'O'elh kyek yahàànlhi'no wet, tok 'iluunhihilhina honaatsi', tajlháme tà 'isi', tà hâàpe 'noo'watshankyeyaj, 'iihiyejah. 13Tà jwààlisewolhayis 'ilààte tà 'iwooyetso wet, lhaamelh yààme' tha yok: - 'Aam wet, 'aamt'at tà lhààm'ámeh. Wet 'ààmet, tok lahaa'íhi'. 14Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Tej tà 'oyààmlháme' tha', 'olhààmettso wet, lahaa'íhi'. Tsi hàp tà 'ohaanej'íhi tà 'otâlheh, wet 'àp 'ohaanej'íhi tà 'ottaakye'. Tha hàp tà 'aameyh, tok lahaanayej 'otâlhi', wet tok 'àp lahaanayej 'ottaakye'. 15'Aamey 'aqaalelhthayahayh, tâlhet' 'not'isan', tha hàp tà 'olhaam', tok 'owo'ooqalelhthayajáye hi'not' kyek hâàpe'. 16Tha kyek 'owo'ooqalelhthayajáye hi'no wet, 'olhààmet hààpet'at 'imak tà máatkye'. Tsi hàp tà tok 'otajlháme 'olhaam', tajlháme tà hi'no tà lakyeenek'no', tà hâàpe 'Noojkyah, hàp tà 'ii'nóyej. 17Wet 'íikye 'nolhààmet tà 'íihi 'nooqalelhtshayaj tà 'ii'ameyej, tà yok: Kyek nitààkjwas wikyi', kyek 'iwehyáalha lhààmet tà lhaamelh yààméje 'imaayekt'a-k hâàpe', wet hàp tà lahaa'íhi lhààmet. 18'Olhaamt'at tà 'oyààmlhámeh, wet hààte 'Noojkya tà lakyeenek'no', yààmlhi'nóyej. 19Wet lhaamelh yààme' tha yok: - Ky'àj kyi 'íikyetsoh, 'Ajkyah? Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Tok latààjwelay'nóyej, wet tok 'àp latààjwelayky'oye 'Oojkyah. Kyek latààjwenhi'ne'nóyej wet, 'àp hààte latààjwnhiyej'ne 'Oojkyah. 20'Nolhààmtestso wet, Jweesus yààmeh, tà 'iiwhàye 'nooqathatkyàhih, tà 'iwolakyuujwanhyajakyàjwi Yooswuke'. Wet tok 'íikye 'eelh kyek 'itsooqlhih, tsi hàp tà qamaj tok nikyâàte lawhààyh. 21Wet Jweesus yaakyâjo tà yààme lhaamelh tha yok: - 'Olhaam wet, 'oyik, wet lat'uuyayhla'nóke'. Tha hàp tà 'aameyh, lat'iinhenhna-k lheeyayhi 'aqeeyis tà nii'sa'. Honhat kyek 'otiyâàjeh, tok 'iwoohiyela-k lakyààtayeh. 22Wet jwuulales yok: - Ky'àj kyi hààteh, hà lhaamhlat'a-k lhaa'ilành? Tsi hàp tà yok: Honhat kyek 'otiyâàjeh, tok 'iwoohiyela-k lakyààtayeh. 23Wet lhaam', yààme lhaamelh tha yok: - 'Aamey wet, latàlhlaky'óoyeh; tha mat 'olhaam wet, 'otàlhpuuléyeh. 'Aameyh, ha'weett'at honhaatnah; 'olhaam', tok 'oo'wet honhaatnah. 24Wet hàp tà tameenej tà 'ojweelhne'ameyho tà 'oyok: 'Aamey lat'iinhenhna-k lheeyayhi 'aqeeyis tà nii'sa'. Tsi kyek qa'eekhaya'nóye tà 'ohâàpe', wet lat'iinhenhna-k lheeyayhi 'aqeeyis tà nii'sa'. 25Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh ta'yàà-tshane' tha yok: - 'Aam', 'àp háats'i tà 'aahâpe'? Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Ohâàpe 'elh tà pajkye 'ojweelh'ameyho', tâlhe tà neeky'éleh. 26Wuujw 'olhààmet tà 'ii'nóyej, tà 'ohuumin kyek 'ojweelh'ameyho', wet wuujw 'ot'isuujwqanhyaj kyek 'otii'ameyeh. Tha hàp tà hi'no tà lakyeenek'no', hààpet'at tà máatkye'; wet 'nolhààmet tà 'olààteh, tà túme lhaam', hàp tà 'ojweenho wikyi tà 'ihonhaatenah. 27Tha hàp tà lhaamelh tok nitààjwélhkye tà Jweesus 'ijweenhómkye 'Noojkyah, tà 'íihi puule'. 28Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Tha kyek tajwaayhitshila-k 'aamey laneeyhetphà Hi'noolhàs, wet neeky'ehla-k lahaanayej kyek 'ohâàpe'. Wet 'àp latààjwnhila'nóyej tà tok tàlht'a'nóoye 'olhaam' 'imak tà 'oyeenlhih, tajlháme tà 'oyààme 'imak tà 'Noojkyah 'ikyuujwan'nóyej. 29Tsi hàp tà hi'no tà lakyeenek'no', 'it''nóyej. Wet 'Noojkyah, tok 'iwoom'no-k 'ohààtejwaji', tsi hàp tà 'olhaam', yikt'aat tà 'oyeenlhi 'imak tà lhaam' yahuumínkye'. 30Tà Jweesus yààme 'imaayheytso wet, wuujwpe wikyi tà t'ekháayeh. 31Tà màànhyejtso wet, Jweesus yààme jwuulales tà t'ekháaye lhaam', wet yok: - Kyek lheeyayhit'at 'olhààmet wet, 'aahàpehenhna 'ookyujwanhay tà maatkyehen'. 32Wet lahaanayhiyeja'íhi 'imak tà máatkye', wet 'imak tà máatkye', 'itiihiyejaqanhihaky'oyehen 'imak tà 'ayenlaqaawósa'. 33Wet lhaamelh nikyúulho Jweesus tha yok: - 'Ohààpehen Wikyiijkyayisles, wet ky'áhyap'ante-k 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k 'ii'o'pehen'. Ky'àj kyi 'iwóoye tà lhok: 'Notiihiyejaqanhihaky'oyehen 'imak tà 'ayenlaqaawósa'. 34Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'O'elht'a-k hâàpe-k 'iwóoye 'imak tà nii'sa', wet hààpet'at 'imak tà nii'sa' laqaawo'. 35Wet 'nooqawo', tok 'iihiyejat'at laqaaniyat'wet yàtla-k tiyààje'tsih, tajlháme 'nolhààs tà 'iihihla la'wet yàtla-k tiyààje'tsih. 36Tha kyek Yooslhàs 'itiiyejqanhihaky'oyehen 'nooqhajyhayaj tà 'ii'atapehen wet, máatkye', nemhilat' 'íikye 'imak kyek 'ayenlaqaawósa'. 37'Ohaanej tà 'aahàpehen Wikyiijkyayis lalees. Tha hàp tà latiiyakye-k lalàànay'no', tsi hàp tà 'olhààmet, tok la'wet 'ii'ameyhíkye'. 38'Olhaam', 'oyààme 'imak tà 'o'weenh, tà 'o'íiyej 'Noojkyah. Wet 'aameyh, lawooyaye 'imak tà lalààtayeh, tà lheeyayej 'ajkyaayayh. 39Wet lhaamelh nikyúulho' tha', yààme' tha yok: - 'Olhaamelh 'oojkyah, Wikyiijkyayis. Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Wet kyek máatkye-k 'aahàpqhihen'ne Wikyiijkyayisles wet, lheenayhi'newethà lakyuumtes. 40Tha hàp tà 'athaanah, latiiyakye-k lalàànay'no', tà 'ohâàpe hi'no tà 'ojweelh'ameyho 'imak tà máatkye', tà 'olààte tà túme Yoos. Wet Wikyiijkyayis, lakyuumtes tok màànhyejtsoh. 41'Aameyh, lheenayt'awethà 'ajkyaayay lakyuumtes. Wet lhaamelh yààme' tha yok: - 'Olhaamelh, tok 'okyààthihkyà 'nooqahi'nohyaj. Tajlháme Yoos tà 'olhaamelh 'oojkyah, tok 'eelh 'íikye'. 42Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Tha kyek 'ajkyaayayh hààpqhi'ne Yoos wet, lahuuminayhi'ne'no', tsi hàp tà 'otâlhe Yoos tà 'onek. Tok tàlht'a'nóoye 'olhaam', kyek 'onek, tajlháme tà lhaam tà 'ikyeen'no'. 43Kyi hààte tà qalààtayáye 'olhààmet tà 'oyààmeh? Tsi hàp tà lateelàytahiyéjt'a 'olhààmet. 44'Aamey wet, latààlhaye 'ajkyah, tà hâàpe 'ahààttaj, wet lahuuminay kyek lheenaylhi 'imak tà 'ajkyah yahuumínkye'. Lhaam wet, tàlheet'at tà neeky'éleh tà hâàpe 'nolhíiqoy'. Wet tok hàp kyek 'íihi 'imak tà máatkye', tsi 'imak tà máatkye', tok 'íihi lhaam'. Tà 'iwet yààmlhi wet, 'itààlhett'alháme lhaam'. Tsi tok máatkye' 'imak tà yààmeh, wet hâàpe 'imak tà niimatákye' lajkyah. 45'Olhaam', 'oyààme 'imak tà máatkye', wet hàp tà tameenej tà tok lat'eekhayay'nóyeh. 46'Àp háats'i 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k hi'ween'o'pe kyek 'owo'ooqéya'? Wet kyek 'oyààme 'imak tà máatkye', kyi hààte tà qa'eekhayaya'nóyeh? 47'O'elht'a-k hâàpe-k tâlhe Yoos wet, taky'aahúye Yooslhàmtes. Tha hàp tà 'aameyh, tok latààlhaye Yoos, wet hàp tà tameenej tà tok lataaky'ahuyaye lhààmtes. 48Wet jwuulales yaakyàjlà' tha', yààme' tha yok: - Hà tok 'is'aalhóho', tà 'olhaamelh 'oyààm'ámeh, tà 'aahâpe Saamalyalhele', wet tà 'àp 'oyok: 'Nookya tà nii'sa', tà 'ii'ámhi'? 49Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - 'Olhaam', tok 'íikye 'nookya-k nii'sa', kyek 'ii'nóhi'. Tajlháme tà 'owuujwyen 'Oojkyah. Wet 'aameyh, lheenay'nóye tà', 'iwet 'o'imaakjwajt'at. 50Tha hàp tà 'olhaam', tok 'ot'úuke 'oowujwyaj, tha hàp tà 'íikye 'o'eelh tà t'úuke', wet 'àp 'iwolaqaalelhthayája'. 51Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'O'elh kyek t'aamájej 'olhààmet wet, ky'áhyahla-k 'iihikyela-k hi'ween latààhyaj. 52Wet jwuulales yààme' tha yok: - 'Athaana wet, 'olhaamelh 'otààjwelh'ámej tà 'nookya tà nii'sa' tà 'ii'ámhi'. Tsi Wikyiijkyayis, 'yilhp'anteh, wet lhà'ya Yooslhàmetwos; tha hàp tà 'aam lhok: 'O'elh kyek t'aamájej 'olhààmet wet, ky'áhyahla-k 'iihikyela-k 'yilh. 53Ky'àj kyi hààteh, hà 'aam lhààm'pe 'olhaamelh 'oojkyap'anteh, Wikyiijkyayis, tà hàp tà 'yílhp'anteh? Wet 'àp hààte Yooslhàmetwos, 'àp 'yinhénp'anteh. 'Àp háats'i tà 'aalhene-k 'aahâpe'? 54Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Kyek 'olhaamt'a-k 'olhaa'iwujwyen wet, 'oowujwyaj tok lahaa'íhi'. 'O'eelh tà 'iwuujwyen'no wet, hààpet'at 'Oojkyah, tà 'aamey lhààmayéje tà hâàpe 'aqaaYos. 55Tha hàp tà 'aameyh, tok latààjwelayej. Tha mat 'olhaam wet, 'otààjwélej. Tha kyek 'oyohi'nek: Tok 'otààjwélej; wet 'ohààpqhi'ne hi'no tà 'iwet yààmlhih, 'omàànhiyej'ne'iwóye 'aameyh. Tha hàp tà 'olhaam', 'otààjwélej, wet 'ot'aamájej lhààmet. 56Wikyiijkyayis, tà ajkyaayayh, 'aqààjlhihte tà yahaanej tà hi'weenhíp'ante 'ooqa'ijwála'; wet hi'weenhteh, wet wuujw tà laqààjyaj'íhi'. 57Jwuulales 'ilààte tà màànhyejtso' tha', yààme' tha yok: - 'Aam', qamaj tok 'aqaanekkyàmis 'íihi 'nookey 'iwehyáalha tijwek, wet kyi màành-yej tà la'ween'pe Wikyiijkyayis? 58Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'Olhaam wet, 'ot'ikyuunhlà Wikyiijkyayis, tà 'o'íikye'. 59Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh takyúu-ma tuunteyh, tà yahuumin kyek 'ithaatejlhih. Tha hàp tà Jweesus lhaa'isqat, wet 'inúuphà', tà tàlhkyàjwii Yooswuke'. Wet yikky'ooye lhaamelh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\