San Juan 9

1Tà Jweesus 'inúuke 'nààyij wet, hi'ween hi'no tà 'asnaamh, tâlhe tà neky'e nikyààt-kyà'. 2Wet lakyuujwanhayh, ta'yààtshane' tha yok: - 'Iwuuk, 'àp háats'ip'ante tà 'iwolaqéeya', 'is'aalhóho wet, lháamp'anteh, wok lajkyaalísp'anteh, p'íiya', tà tameenej tà 'asnaamh. 3Wet Jweesus nikyúulho lakyuujwanhay' tha yok: - Tok hàp kyek lhaam kyek 'iwolaqéeya', wet tok 'àp hâàpe lajkyaalis, tajlháme tà t'uhlà-k Yooskyumtes 'nànhiiyejela lhaam'. 4'Olhaam wet, 'iwaatky'oye-k 'oyeenlhi 'imak tà lakyuumet hi'no tà lakyeenek'no', tà qamaj tesqan 'ijwáala'. Tsi hàp tà nek honaatsi', tà tok 'iwoohiyela-k hi'not'a-k hâàpe-k takyuumlhih. 5Wet tà qamaj 'o'íihi honhaatna wet, 'ohâàpe honhaatqa'isi'. 6Wet tà 'iwooyetso wet, 'ijwaats'únhi honhat. Wet yeenejlhi 'iyhàt lhaaky'ilh, wet 'yiilenkye'pe 'iyhàt 'asnaam tateelhoyh. 7Wet yààme' tha yok: - Mààh, 'aalejilhi 'inààthi tà 'noyok Siiloweh. ('Nolhààmettso wet 'inúuphà' tha', 'Nookyenek). Wet màànhyejtso' tha yik. Wet lhaa'ilejlhih. Wet tapiilhkye la'nààyij tha', neky'e hi'weenqatsih. 8Wet la'weetjwas, lhà'ya wikyi tà hi'ween tàjmhaj 'asnaamh, wet yok: - Ky'àj kyi hààteh, hà qhiit'ah, tààjtsih, hi'noomhaj tapààphà', tà t'aalhlhih? 9Wet 'iyhàj yok: - Hâàpe lhaam'. Wet 'àp 'iyhàj yok: - Nikyâàtkye lhaam'. Wet lhaam yok: - 'Ohâàpe'. 10Wet 'noyààme lhaam' tha 'noyok: - Kyi'mat màànhyej tà la'weenkyehonhat? 11Wet nikyúulho lhaamelh tha yok: - Hi'noot'at lheey Jweesus, hàp tà yeenlhi 'iyhàt, wet 'yiilenkye'pe 'otteelhoyh. Wet yààm'nóye' tha yok: Mààh, hóye 'inààthi tà 'noyok Siiloweh, wet 'aalejlhih. Wet 'oyik, wet 'olhaa'ilejlhih, wet màànhyejtso' tha', neky'e 'o'weenkyehonhat. 12Wet lhaamelh ta'yààtshane' tha yok: - Wet kyi tà 'íikye lhaam'? Wet lhaam yok: - Tháayej. 13Wet lhaamelh takyúuma hi'noomhaj 'asnaamh, wet lhaamelh yahààne jwààlisewo-lhayis. 14Wet hààpet'at 'ijwaala tà 'not'eelaq'wet, tà Jweesus yeenlhi 'iyhàt, wet tà 'àp hi'weehyenqatsi 'asnaamh. 15Wet 'àp hààte jwààlisewolhayis, ta'yààtshane' tha yok: - Kyi'mat màànhyej tà la'weenkyehonhat? Wet yààme lhaamelh tha yok: - Lhaam', 'yiilenkye'pe 'iyhàt 'otteelhoyh, wet 'olhaa'ilejlhih, wet neky'e 'o'weenkye-honhat. 16Wet màànhyejtso' tha', 'iyhàj jwààlisewolhayis yok: - Hi'nootsoh, tok hàp kyek tâlhe Yoos, tsi hàp tà tok t'aamájej 'ijwáala tà 'not'eelaq-'wet. Wet 'iyhàj yopej: - Ky'àj kyi 'iwóoye-k hi'no-k qeeylànek yeenlhi 'noo'nàlitshay tà màànhyejentsoh? Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh latiikyunhayahayh, tok 'waawulhkyà'. 17Wet lhaamelh yaakyâjo tà ta'yààtshane hi'noomhaj 'asnaam' tha yok: - Ky'àj kyi lawóoye 'aam', háats'i 'imak kyek lhààméje hi'no tà 'aahi'wehyenkyehonhat? Wet yok: - 'Oyeene-k hâàpe Yooslhàmetwo'. 18Tha hàp tà jwuulales, taqaaqwhánej tà hààpet'amhaj hi'no tà 'asnaamh, tà 'àp 'no'weehyenkyehonhat. Paj tha lhaamelh t'àànhlà hi'no tà neky'e hi'weenkyehonhat lajkyaalis, 19wet 'àp ta'yààtshanéje lhaamelh tha yok: - Hà hàp tààjtsih 'ààs tà 'aamey lhààmaye' tha lhoyayh: Nikyààttehkyà' tha 'asnaamh? Wet ky'àj kyi 'iwóoye tà neky'e hi'weenkyehonhat? 20Wet lajkyaalis nikyúulho lhaamelh tha yok: - 'Olhaamelh 'ohaanej tà hâàpe tààjtsih 'olhààs, tà nikyààttehkyà' tha 'asnaamh. 21Tha hàp tà 'olhaamelh 'ohaanhiyéjt'a 'imak tà tameenej tà hi'weenqatsih, 'athaanah. Wet 'àp 'ohaanhiyéjt'a hi'noo'matt'a-k hâà-pe-k hi'weehyenkyehonhat. 'Àtshaanayet'at lhaam', tsi thalàk, wet yààmhlalhámeh. 22Màànhyejtso lajkyaalis lhààmtes. Tsi hàp tà lhaamelh nowáaye jwuulales. Tsi hàp tà jwuulales pajkye waaq'alhkyà lakyoowhay tà yok: - Hi'not'a-k hâàpe-k 'ijweelh Jweesus tà hâàpe Meesíyas, wet 'nokyeenhlaqanhiky'oye 'not'aalhyaj'wet. 23Wet hàp tà tameenej lajkyaalis tà 'iwooynejetso lhààmet, tà yok: Thalàk, 'àtshaanayet'at lhaam'. 24Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh yaakyâjo tà t'ààne hi'noomhaj 'asnaamh, wet yààme' tha yok: - Wuujwyen Yoos, wet jwelh'noohomhen 'ààmet tà máatkye'. 'Olhaamelh 'ohaanej tà hi'nootso hâàpe qeeylànek. 25Wet lhaam', nikyúulho lhaamelh tha yok: - 'Ohaanhiyéjt'a-k hâàpe hi'no-k qeeylà-nek. 'Imak tà 'ohaanej wet, 'o'asnaammháji'; wet 'athaana wet, 'o'weenkyehonhat. 26Wet lhaamelh yaakyâjo tà ta'yààtshane' tha yok: - Kyi'mat 'aa'iwoynéjeh? Kyi'mat màànhyej tà 'aahi'wehyenkyehonhat? 27Wet nikyúulho lhaamelh tha yok: - Pajkyene 'ojweelh'ameyho', wet tok la-huuminay kyek lataaky'ahuyaye 'imak tà 'oyààmeh. Wet kyi hààte tà lahuuminay kyek 'àp lalààtayeh? Hà 'àp hààte 'aameyh, lahuuminay kyek 'alhenaylakyuujwanháya'? 28Wet lhaamelh 'ilààklhi' tha yok: - 'Aam', 'aahâpe lakyuujwanek, tha hàp tà 'olhaamelh, Mooyses tà lakyuujwanhay-'nohen'. 29'Olhaamelh 'ohaanej tà Yoos taahúyep'ante Mooyses. Tha hàp tà hi'nootsoh, tok 'ohaa-nejlhayis tâlhi'. 30Wet lhaam nikyúulho lhaamelh tha', yàà-me' tha yok: - Wet hàp 'imaaktso tà 'onúuyejphà', tà tok lahaanayej tâlhi'; wet 'olhaam wet, hi-'weehyen'noqatsih. 31Wet 'iyaahanej tà Yoos tok 'ilààte qeeyislànhayh, tha hàp tà hi'not'a-k hâàpe-k no-wáaye Yoos, wet 'àp 'iwóoye tà 'iwóoyeh, wet hàp tà Yoos 'ilààteh. 32Wet tâlhe tàjp'ante neeky'éleh, tà tok 'no-lààtkye-k 'noyààme hi'not'a-k hâàpe-k hi-'weehyenkyehonhat hi'no-k tàlhkyowéejo-k 'asnaamh. 33Hi'nootsoh, kyek niitàlhiyet'at Yoos wet, ky'áhya-k 'iwoohíye-k yeenlhi 'imakt'a-k hâàpe'. 34Wet lhaamelh nikyúulho lhaam' tha yok: - 'Aam', lamààlhewek tà lakyààthihkyà 'nooqey'. Wet ky'àj kyi 'iwóoye tà jwetaj la-kyuujwan'nohen'? Wet lhaamelh yahut'aalhotajeh. 35Wet Jweesus yahaanej tà 'nohut'aalhotaje hi'no'; wet tà lhaam hi'ween wet, yààme' tha yok: - Hà lat'eekháye Yooslhàs? 36Wet lhaam', nikyúulho' tha yok: - 'Àp háats'i', 'Iwuuk? Jwelh'nóoho', hààp-qhila-k 'ot'ekháayeh. 37Wet Jweesus yààme' tha yok: - Pajkye la'weent'at, wet hààpet'at hi'no tà yààmlhi'amhopnah. 38Wet lhaam yok: - 'Ot'ekhaa'ámeh, 'Iwuuk. Wet 'iwooyetso' tha', laqaamkyetey 'itíikye tà tataakye'. 39Wet taahuy Jweesus tha yok: - Tà 'onàmhhonhaatena wet, 'otmeenej wikyi kyek 'nàl'pe lates, hààpqhila-k wikyi tà nii'wenakyehenhhonhat, lhaamelh hi'weenkyehenhhonhat, wet 'àp wikyi tà hi'weenkyehenhhonhat wet, lham hààpqhila-k 'asnaamis. 40Wet jwààlisewolhayis 'iyhàj tà 'íiyej, 'ilàà-te tà 'iwooyetsoh, wet yààme' tha yok: - Ky'àj kyi hààteh, hà 'àp hààte 'olhaamelh, 'o'asnaamis, p'íiya'? 41Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Tha kyek 'aahàpqhi'net'a-k 'aa'asnamis wet, tok 'aqeey 'iihihi'ne'. Tha hàp tà 'athaana wet, lhoyayh: 'Olhaamelh 'o'weenkyehonhat; wet hàp tà tameenej tà 'aqeey 'íihit' tà 'íihi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\