Judas 1

1Jwuulas, Jweesus Kilíisto laqaawo', tà 'àp Jwaakowopuhjwah, 'ithaate lhààmetnah wikyi tà 'not'ààneh, Yoos tà 'Noojkyah lahuumnhayh, tà 'àp Jweesus Kilíisto t'aamajkyetes. 2'Noop'attsenhyaj, wet 'nootámsek, wet 'noohumnhayaj, 'is kyek lhà'yapejlhiip kyek 'ii'amejen'. 3'Ihuumnhayh, wuujw tà 'ootikyunhayaj tà 'othaat'ameye 'olhààmet tà yààme lhaajwahyaj tà 'ii'inamejen', wet 'oyeene-k 'iwaatlà-k 'othaat'ameye 'olhààmet tà 'otumeej'ameye-k 'aalaqhajyenhen kyek latààq'leyay'pe 'not'ekhaahyaj tà 'no'weenho wikyi tà Yoost'amajkyetes, tà taj'iihiyejat'at, yàtla-k tiyààje'tsih. 4Tsi hàp tà 'íikye 'iyhàj hi'noolh tà t'eetan'ameyho', tà lhaamelh paajkye tà pajkye 'noqaalelhtéje latààhyahayh. Hâàpe wikyi tà niwoyalaháaya Yoos, tà lhaamelh yikkyeet'at lakyuumhyahay tà nii'sa', tà yenlhayislaqaa'tâja lhaaqaYos la'iisyaj, wet 'àp lhaa'ijwonhlà hi'no tà 'iwehyáalha tà Niyaat wet 'Noowuk, Lhaawuk Jweesus Kilíistoh. 5Tha hàp tà 'ohuumin kyek 'otiikyunhayen'amekye tààjnah, tsi hàp 'imak tà pajkye lahaanayej, tà 'Noowuk 'ikyúunqatp'ante tà 'inuuhatphà laqaawikyi', tà 'itààlhtho 'Eejwíptoh, wet tajwaatshíp'ante' tha', 'itààyhthen lhaamelh tà lajt'ekhaahyahaya'. 6Wet lahaanayej tà Yooskyenhayp'ante niit'uyáye la'wet tà 'íihi', tà lhaamelh 'iléeyej la'wet, wet Yoos 'inaayhtej t'aqaayh, yàtla-k tiyààje'tsih, wet 'àp 'itíihi honaatsi', tà t'aamajejlà 'ijwáala tà lawuujwyaj'íhi', tà hâàpe 'nooqalelhthayaj. 7Wet màànhyej'iwóye wikyip'ante 'íihi Soolómah wet Woomólah, lhà'ya 'iyhàj wikyii'wetes tà 'iikyehen lhiipeyh, tà 'àp hààte lhaamelh 'iwop'antelaqaahi'noyahaya', wet 'àp yikkye 'imak tà hi'no tok 'iwóoye-k yeenlhilhámej, 'àp màànhyejt'a'iwóye Yooskyenhayp'anteh; lhaamelhtso wet, 'noyeene 'imak tà 'iwóoye-k 'noteetshanh, wet 'nonoowáyeh, tà 'notáasneje lhaamelh 'iitàj tà lajlapéesa'. 8Tha hàp tà wikyiine 'oyààmeh, tej tà lhaamelh yahaanej 'imaayheytso' tháayej, yeenlhit'lhámej tààjtsoh. Yikkyeelhayist'at lajwiilhayh, wet hiky'ooyhtej t'isaanis 'imak tà qanii'sa'. Lhaamelh tok 'iwolaháaya 'nooniyatyaj tà lhámhyah, wet 'ilààkwethà 'nooqhajyhayahay tà lhaaménhyah. 9Tha mat Miiwelh, Yooskyenek tà lhámhyah, tàjp'ante tataayhlà 'ahààttaj, tà lhaamelh tataakyelahilà'pe Mooysesp'itsek, wet lhaam tok tee'ktsháne-k 'itíiye 'ahààttaj 'nooqalelhthayaj kyek hâàpe-k 'yààytenéjeh; tajlháme tà yààme' tha yok: 'Is kyek 'Noowuk 'aa'itasnhilah. 10Tha hàp tà wikyiinetso wet, 'ilààkt'awethà 'imaayhey tà lhaamelh niitàjweláyej; wet 'iyhàj 'imaayheyh, tà lhaamelht'at tà lhaa-melh nitààjwélej, wet lham hàp tà lhaayaqasoyéji', màànhyejt'a'iwóye 'itshààtày tà lajlatiikyunhayahaya'. 11La'eeyh, lhaamelh! Tsi hàp tà yikkyeelhayis Kaayinp'ante la'nààyij. Wet tà t'uukelhayis laqaaha', wet lhaamelh takyheejéyej la'nàà-yij, màànhyej'iwóye Walaamp'anteh. Wet latààhyahay'íhikye', tsi lhaamelh lhayen'ààq'lehtsésa', màànhyejt'a Koolep'anteh. 12Lhaamelh wet, hààpet'at 'nooky'ohley tà tok 'nàjweelhkyelatape', tà 'iipej'ameyej tà lat'eekayhen'. Wet t'ekhen' tha', tajlhámet' lhaa-melh tà yenlhayislatiikyunhayája'. Hâàpe puules tà laj'inâàtahi', tà layaalh 'ikyâàjkyet' tà 'ikyâàjkye', ha'làày tà lajlháaya', tà 'nàl tà tajwaatshi tà yaakyup, wet nitâàkkye tà 'yinhen', tà 'nop'áajtej lajweetsilh tà 'nolaan-kye'; 13wet hààpehen p'ààjp'àjtas tà tawààkyhen', tà 'íihi 'inààttsajpe', tà yenlaqhóojwa 'imak tà la'nààjwlhis; qateetselh tà 'iwet 'iluunhen', tà 'not'aamajejlà honaatsitaj tà lhámhyah, yàtla-k tiyààje'tsih. 14Wet wikyiitso wet, 'àp hàp tà 'Eenokp'anteh, tà hâàpe hi'no tà tumeejlà 'iyhàj tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah tà tâlhe 'Aalanh, yààméje 'imak tà Yoos hi'weenho-k yààmeh, tà yok: Lhek yahínhyah, nekt'aat 'Noowuk, lhà'ya t'aamajkyetes tà tok lhíipeh, 15tà 'itiihiyeja laqaalelhthayaj nilhoq wikyi', wet 'àp yenlatéesayej nilhóoqej wikyi tà néeyayej Yoos nilhóoqej lakyuumtes tà nii'sa', tà niitàlhayejlà Yoos, lhà'ya nilhóoqej lhààmtes tà t'uunkyehen', tà wikyi tà qeeyislànhayh, tà néeyayej Yoos, 'itíiye lhaam'. 16Lhaamelhtso wet, hâàpe wikyi tà 'aahyhatses, wet 'ààq'lehtses, tà yikkye t'isaant'aqànhyahayh. Lhaamelh 'itààlhetkye lhaayhilh 'nolhààmtes tà 'iwet mânhyejent'atsoh, tà lhaamelh yenwúusa', wet 'àp 'iwokyaalayejwethà wikyi', tà lhaamelh 'itíikye-k ya-qaalhejihlà 'imak tà lhaamelh 'isiiyejah. 17Tha 'aameyh, 'ihuumnhayh, tikyuunayhlà 'nolhààmtes tà Lhaawuk Jweesus Kilíisto laqaa'apostolhlhayis pajkyep'ante yààmeh, 18tà lhaamelh 'ijweelhp'ante'ameyho' tha yok: 'Ijwaalasla-k lapeesey wet, 'iihikyela wikyi-k 'alààkwyhantses, tà yikhiikyela t'aqàànhya-hay tà nii'sa'. 19Wikyiitso wet, hàp tà tameenej wikyi-k lhaa- hiky'esaj. Yikkyeet'at t'isaanis lakyuumhya-hayh; wet 'Nooyalh tok 'íiyej lhaamelh. 20Tha 'aameyh, 'ihuumnhayh, t'uhlà-k 'aala- qhajyenéji 'ekhaahyaj, tà hâàpe 'imak tà lhà- 'yalhiip tà Yoost'amajkyet; wet tiyaayhi 'Noo- yalh tà 'Isi' tà lat'aalhayhen'. 21'Eeyayhit'at Yooshumnhayaj, tà qamaj lanii-hiyayhlà Lhaawuk Jweesus Kilíisto lap'aattsenhyaj, tà 'ikyààjla'ámeye 'noo'watshankye- yaj tà lajlapéesa'. 22Wikyi 'iyhàj tà lakyoowhalháhi', 'is kyek la-qáalhayhi'. 23Wet 'iyhàj wet, tààlhtayho 'iitàj tà lajwaayh-then'; wet 'àp 'iyhàj wet, tiyaayhi 'anoowah-yahay tà lap'aattsenayhen'. 'Iwóoye-k 'yájet' laqhàày kyek lakyuuwetayeh, tsi hàp tà la-qeey tà 'íihi t'isan', wet 'iihikyet'at. 24'Iikye 'Elh tà laqhaajyhayaj'íhi-k t'aamajej'ahilà-k lakyààtayhkyà', wet 'àp 'itii'amekye tà tataakye lawuujwyaj tha lajilahaky'ooh-léya', wet wuujw 'nooqàjyaj tà 'iihla'ameyej. 25Lhaam Yoos tà 'iwehyáalha tà lahaanhyaj-'íhi', tà hâàpe Lhaajwayhthi tà 'itíihi Lhaa-wuk Jweesus Kilíistoh tà 'inaa'ijwayhthen', wet 'is kyek 'no'weenho 'noosilatyaj wet 'noo-wujwyaj, 'nooniyatyaj wet 'nooqhajyhayaj, 'athaanah, wet yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\