San Lucas 1

1Hàp wuujwpe wikyi tà pajkye yeenwethà lajwuukwyenhayh, tà lhaamelh t'úuke-k yààme kyek yom'iskyee'alhóho 'imaayheyp'ante 'íikye', tà 'íihi 'olhaamelh. 2'Imaayheytso wet, hààpet'at 'imak tà wikyi tà hi'weenéjp'ante 'imaayekp'ante neeky'éle tà 'íikye', wet tà 'àp lhayenp'antelawóosa 'Nolhààmet, 'ijweelh'nohomhen'. 3Wet 'àp hààte 'olhaam', wuujw tà pajkye 'oteetshan nilhóoqej 'imaayheytsoh, 'otàlhte tàjp'ante neeky'éleh. Wet tà màànhyejtsoh, Teeyójwiloh, tà 'aahâpe hi'no tà lawuujwyaj-'íhi', wet 'ookyowej tà 'othaat'áme 'olhààmetnah, tà 'oyomtajóomkye la'weetes 'imaayheyp'antékye', 4hààpqhila-k latààjwélej tà máatkye' 'imaayheytsoh, tà 'nokyuujwan'ámej. 5Wet 'ijwaalasp'ante niyaat tà lheey 'Eelóles tà 'ii'pe Jwuuléyah, wet 'íikyep'ante 'noohusewo tà lheey Saakalíyas, tà 'íiyej 'Aawiyasqawikyi'. Laky'eejwa wet, hâàpe 'elh 'atsiinhay tà tâlhe 'Aalonp'anteh; lheey 'Eelisawet. 6Wet lhaamelhtso wet, 'iskyee'alhóho', tà 'íikye tà tataakye Yoos, wet lhaamelh yeenlhi nilhoq 'imak tà 'Noowuk 'isúuknej, wet tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k nii'sa', kyek 'notíiyej lhaamelh. 7Tha hàp tà lhaamelh, tok lhààs'íhi. Tsi hàp tà 'Eelisawet wet, 'asuujwnaj, wet lhaamelh pajkye thàànhàyh. Tajwaatshi tà lhaamelh 'iniihiky'oye lhààs. 8Wet tàjp'ante nikyâàte tà 'Aawiyaslhayis takyuumwethà', tà Saakalíyas 'àp yeenlhíp'ante lakyuumet, tà 'íikye tà tataakye Yoos, màànhyej tà lhaamelh lakyuumhyahayh, 9wet taj lhaam Saakalíyas tà t'uhlà-k tiyààjkyàjwi hup tà 'Noowukt'amajkyet, kyek yaakyâje Yoos 'nooqathatkyà tà tuutsaj, tà laniij 'aqààjkye'. 10Wet nilhóoqej wikyi tà 'i'aalhotajeh, tà t'aalhen', tà taj lawhàày 'nooqathatkyàtsoh, tà 'noyaakyâje Yoos. 11Wet 'íikyet'et' Yooskyenek tà lhaa'ipàyne Saakalíyas. Taqaasitwhàye 'nooqathatkyà-'wet tà 'notii'pe tuutsaj, túmej tà lajwóomqat. 12Wet Saakalíyas hi'wéent'et' tha', 'inuuhat-lhámho', wet wuujw lanoowahyaj tà 'íihi'. 13Tha hàp tà Yooskyenek, yààmét'et' tha yok: - Saakalíyas, yej lanooway'. Tsi hàp tà pajkye 'notky'aahuhlà 'aalhyaj; wet haky'eejwah, tà lheey 'Eelisawet, 'iwohlalhààsa'ahilà'. Wet lawohlalhéeya' tha', Jwàành. 14Wet wúujwla-k 'aa'aqàjilhinah, wet 'àp wúujwla wikyi-k 'aqààjiyejlhinah, kyek nikyààtlahkyà'. 15Tsi hàp tà lawuujwyaj'ihihlah, kyek 'íikye tà tataakye Yoos. Wet tok 'iyààhiyeja 'uuwast'i', wok 'àp 'nolhàtt'a-k hâàpe-k 'ààytaji'. Wet 'Nooyalh tà 'Isi', tapoohiyejah, tâlhe tà neky'e 'íihi laqoh. 16Wet tameenhiyeja wuujw 'Iisla'elhles kyek lhaa'itilhqathiyela Yoos, tà hâàpe Lawuuk. 17Wet yikhiila tà t'ikyuunhlahlà Lhaam', wet 'nooyalhp'ante 'íihi 'Eelíyas, lhà'ya laqhaajyhayaj, hààpqhila-k 'íihi lhaam'. Wet tameenhiyeja 'noojkyalis kyek lhaahi'isyene lalees, wet wikyi tà lhaa'ikyàjwethà', kyek yààple latiikyunhayahay tà 'iskyee'alhóho'. Wet màànhiyejatso' tha', yeenhilhina wikyi tà waaq'alhejkyà Lawuuk. 18Wet Saakalíyas, ta'yààtshanét'et' Yoos-kyenek tha yok: - Wet kyihla màànhyej kyek 'ohaanej kyek máatkye', 'imak tà lhààmeh? Tsi hàp tà 'othalàk, wet 'ooky'ejwa wet, 'àp hààteh, thalàk. 19Wet Yooskyenek nikyúulhot'et' tha yok: - 'Olhaam', 'ohâàpe Wààlyelh, tà 'o'iikyepej tà tataakye Yoos. Wet lhaam tà 'ikyeen'no'ámeh, tà ne'te-k 'ojweelh'ámho silààt tà 'isnah. 20Wet 'athaana wet, 'aaky'isuklah. Tok 'iwoohiyela-k lataahuy', yàt pajla' tha taj lawhàày tà 'noyeenhilhina 'imak tà 'oyààme-tsoh. Tsi hàp tà 'aam', tok lat'eekhákye 'olhààmtes; tha hàp tà', tajoomhma la'wet, kyek tajiila lawhààyh. 21Wet wikyi wet, 'iniihit'là Saakalíyas. Wet lhaamelh 'inúuyejphà', tà paajlât'et' tà 'iikyàjwi hup tà Yoost'amajkyet. 22Tha hààpet'et' tà 'inúuphà' tha', tok 'iwóoye-k taahuy'. Wet lhaamelh nitààjwélej tà tatee'wenek'ne'íhi', tà 'iikyàjwi hup tà 'Noowukt'amajkyet. Wet lhaam Saakalíyas, tajlhámet' tà tapààlhih, wet tok 'íikye-k taahuy'. 23Wet tà nojwlâp'ante lakyuumet wet, yik, yàpilhp'antela'wéeteh. 24Wet tà tajwaatshíp'ante 'ijwaalastso wet, laky'eejwah, tà lheey 'Eelisawet, hiky'oo-tshanh. Wet tok 'inúuphàt'et' tà 'iikyàjwi-hup, pajt'et' tha 'iwee'lalis 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah. Wet yok: 25Hàp tààja 'imak tà 'Noowuk yeen'nóyeh. 'Ijwaalasna wet, lakyoowej tà 'isoo'nóyej 'oo'nàjwlhi', tà 'o'íihi wikyi', tà laj'olhâàsa'. 26Wet tà nikyâàtep'ante 'iwee'la tà 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, wet Yoos 'ikyeen laqaa'ánjwelh tà lheey Wààlyelh, tà 'ikyeenho honhat tà lheey Naasalet, tà Waalileyalhip, 27tà ne'te-k yahóoye 'atsiinhalhutsha tà lheey Maalíyah, tà qamaj niit'najahlà hi'no'. Tha hàp tà lhaam', laqaa'is'íhi', lheey Jwoseh, tà tâlhe Laawitp'anteh. 28Wet Yooskyenek tiyààjt'et'kyàjwi hupqaa-kyowej tà lhaam 'iikyàjwih, wet 'iwosiilâta' tha yok: - 'Aaqàjyenlhih, tà 'aahâpe 'atsiinha tà wuujw 'noo'isyaj tà 'no'weenho'. 'Noowuk 'ii'ámej; 'a'iisyaj'íhi', tà lhéehi 'aa'yhàj tà 'atsiinhayh. 29Tha hàp tà Maalíyah, 'inúuyejphàt'et' tà 'iwooynejehentso lhààmtes. Wet latiikyunhayájt'et' yok: - Kyi hààte tà 'iwooynejetso lhààmet tà 'iwo'oosilâta'? 30Wet Yooskyenek yààmét'et' tha yok: - Maalíyah, hiyej lanooway', tsi hàp tà wuujw tà 'no'ween'ámho' 'noo'isyaj, tà lhéekye tà tataakye Yoos. 31Wet 'athaana wet, laky'ootshanhilah. Wet lathaatlahkyà 'ààs, wet lawohlalhéeya' tha', JWEESUS. 32Wet lhaam wet, lawuujwyaj'ihihlah. Wet 'no- wohlalhéeya' tha 'noyok: Hi'no tà 'Atoojwphà' lhààs. Wet Yoos, tà hâàpe 'Noowuk, hi'weenhomhma 'nooniyatyajp'ante 'íiyej lajkyaap'ante lheey Laawit. 33Wet lhaam laqhaajyhayaj 'iihla'pe Jwaakop'wet, yàtlak tiyààje'tsih. Wet laniiyatyajtso wet, ky'áhyahla-k lapees'ihihlah. 34Wet màànhyejt'et'tso' tha', Maalíyah yààme Yooskyenek tha yok: - Kyihla màànhyej 'imaaknah? Tsi hàp tà tok 'o'íiyej hi'no'. 35Wet Yooskyenek nikyúulhot'et' tha yok: - Yoosyalh tà 'Isi', nekhiila'atape', wet 'nooqhajyhayaj tà tâlhe Hi'no tà 'Atoojwphà', 'itiihla'atape lahuupelh. Wet hàp tà tameenhiyeja hi'no tà 'Not'aamajkyet, tà nikyààtlahkyà', kyek 'nowuunithiyeja Yooslhàs. 36Wet lhek yahínhyah, 'àp hààte 'aa'elh tà lheey 'Eelisawet, tej tà thalàk tha', lhààs'ihihlah. Wet 'athaana wet, laqaa'iwe'lalis 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, tej tà hâàpe 'atsiinha tà 'noyààmejepej tà 'asuujwnaj. 37Tsi hàp tà ky'áhya-k 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k Yoos nhaanáyej kyek yeenlhih. 38Wet Maalíyah, nikyúulhot'et' tha yok: - 'Ohààpet'at 'atsiinha tà 'Noowukqawo'. 'Is kyek 'noyeent'a'nóye 'imaakne lhààmeh. Wet tà tajwaatshít'et' tà màànhyejtso wet, Yooskyenek yikky'ooye lhaam'. 39Wet 'ijwaalasp'antékye wet, néephàp'ante Maalíyah, wet naqeelh tà yik tà tiyâàje kyeenhas, tiyâàje wikyii'wet tà Jwuuleyalhip. 40Wet tiyààjp'antekyàjwi Saakaliyaswuke', wet 'iwop'antesiilâta 'Eelisawet. 41Wet tàjp'ante 'Eelisawet 'ilààte Maaliyasilàtyajtsoh, wet lhààs tà 'íihi', 'waahúyeh, wet màànhyejtso' tha', 'Nooyalh tà 'Isi', tapóoyej 'Eelisawet. 42Wet 'Eelisawet lhayom'ààytaji', tà taahuy' tha yok: - 'A'iisyaj'íhi 'aam', lhààm'pe nilhóoqej 'aa'yhàj tà 'atsiinhayh; wet la'iisyaj'íhi 'ààs, tà 'ii'ámhi'. 43Kyi hààte tà 'nowooyneje'notsoh, tà 'Oowukqoh yahoo'nóyeh? 44Tsi hàpet' tà 'olààte tà lawo'oosilâta wet, 'olhààs tà 'ii'nóhi', 'waahúyeh, tà 'aqààjlhih. 45Wet la'iisyaj'íhi atsiinha tà t'ekháakye 'Noowuklhàmet; tsi hàp tà 'imak tà 'Noowuk 'ijweenho wet, tajoomhma la'wet. 46Wet Máaliyah yok: 'Oohusek 'iwuujwyen 'Noowuk, 47wet 'ooyalh 'aqààjejlhi Yoos, tà hâàpe 'Oojwayhthih. 48Tsi hàp tà hi'ween'nóyeh, tà 'ohâàpe laqaawo tà 'iwet 'imaakjwajt'at. Tsi hàp tà tâlhe 'athaana tà', nilhooqhiyeja wikyi', yààmhilhina'nóyej, tà ohâàpe 'atsiinha tà Yoos'isyaj 'íiyej. 49Tsi hàp tà Hi'no tà Wuujw Laqhaajyhayaj, yeen'nóye 'imak tà naaya'. Lheey wet, hààpet'at 'imak tà 'Not'aamajkyet. 50Wet lap'aattsenhyaj 'itíiye lhaamelh tà nowáaye lhaam', 'itààlhte tà neeky'éleh, yàt paj tha taj lapeeslheleyh. 51Yeenejlhi takey' 'imaayhey tà wuus, wet 'itsaatqatpehentso lhaamelh tà lhaa'ikyàjejwethà latiikyunhayahay tà 'itiilhámhikye'. 52'Isooyejen wikyi tà lhaaménhyah laniiyatyahayh, Wet 'ineeyhetkyéphà wikyi tà lajlaháalah. 53Wet 'itaaponitej neehlàlànhayh 'imaayhey tà 'isiis, wet wikyi tà hi'ween 'imaayek wet, lham 'ikyeenhen' tha tok 'imaak hi'weenhómkye'. 54Taky'óote 'Iisla'elhlhayis, tà laqaawos, wet 'itaajtho la'wet lhààmet 55tà hi'weenhóp'ante lhaajkyalisp'antékye', tà yok: 'Oop'attsenhyaj 'otiihiyeja Wikyiijkyayis, wet lhà'ya lalees, paj tha nikyâàte lapeeslheleyh, yàtla-k tiyààje'tsih. 56Wet Maalíyah, 'imààlhéyejp'ante 'Eelisawet, pajt'et' tha 'iwee'lalis laajtumjwáyah. Wet tajwaatshi' tha', neky'e yàpilhla'wéeteh. 57Wet tàjp'ante taj lawhààyh 'Eelisawet tà taqaapuhtshanh, wet 'ithaatkyà lhààs. 58Wet la'weetjwas, lhà'ya 'iyhàj, tà lhaamelh 'ilààtkye tà Yoos yomwuujw lap'aattsenhyaj tà 'itíiyej 'Eelisawet, wet lhaamelh wuujw tà 'aqààjejlhih. 59Wet tà 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáyah, wet lhaamelh neke ha'nààjwaj tà 'iwolhiijtsekáyej. Wet lhaamelh yaakyâjej lajkyaalhey', Saakalíyas. 60Tha hàp tà laqoh, taahuy' tha yok: - Qhaa', tok màànhiyejatsoh. Lheeyhla Jwàành. 61Wet lhaamelh yààme' tha yok: - Ky'àj kyi hààteh? Ky'áhya-k 'íikye 'aa'elht'a-k hâàpe-k lheey màànhyejtsoh. 62Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh yahààne takeeyeyh, tà ta'yààtshane ha'nààjwaj-jkya' tha yok: - Kyihla lawolhéeya 'ààs? 63Wet lhaamtso wet, t'aalhky'oye ha'lààt'àjlhip. Wet 'itshàànhi' tha yok: - Lheey Jwàành. Wet nilhóoqej lhaamelh, 'inúuyejphà'. 64Wet màànhyejtso' tha', tháhya' tha', hiky'eenhi lhaayhi', wet neky'e 'iwóoye tà 'àp 'iwaalayenlhi laq'aajlhiky'u'. Wet taahuy' tha', 'iwolaqààjyajáye Yoos. 65Wet nilhóoqej la'weetjwas, lanoowahyahay'íhikye'. Wet nilhóoqej 'imaayheytso wet, 'noluunqáthi nilhóoqej wikyi tà 'íihi kyeenhas tà 'íihi Jwuuléyah. 66Wet nilhóoqej lhaamelh tà 'ilààtkye wet, 'ithaatho t'ootlelis. Wet taahuyhen' tha yok: - Ha'nààjwájt'et' kyek hâàpe'? Wet 'Noowuk takey', 'iiyejt'at lhaam'. 67Wet lajkya tà lheey Saakalíyas, 'Nooyalh tà 'Isi' tapóoyej. Wet yààme 'nolhààmet tà tâlhe Yoos, tà yok: 68La'iisyaj'íhi Yoos tà 'Iisla'elhwuk, tà t'isiiyaqáye laqaawikyi', tà 'ijwaayhet. 69Wet 'ineeyhetphà 'Ilhaajwayhthih, tà wuujw laqhaajyhayaj, tà 'íiyej laqaawo tà lheey Laawit la'wet, 70Màànhyej tà 'ituumhatkye lhààmetwosp'ante lhaayhi', tâlhe tàjp'ante neeky'enhyáyeh, 71tà yààméje lhaam tà yahuumin kyek 'ijwaayhet'inámej 'ilhaatahjwas, wet lhà'ya wikyi tà nikyuuwet'inámeh. 72Tsi yahuumin kyek hip'aattsene 'ilhaajkyalis, wet 'àp 'itaajtho la'wet lheenhyaj tà t'aamajkyet. 73Wet tok yahuumin kyek hip'eethátkye lhààmetp'ante hit'uunhatkye', tà hi'weenhóp'ante 'ilhaajkya tà lheey Wikyiijkyayis, 74hàp lhààmet tà yààméje lhaam tà yahuumin kyek 'ijwaayhet'inámej 'ilhaatahjwas takeeyeyh, wet hi'ween'inámho 'ilhaa'wet kyek 'iyaatkyumhoplhih, kyek tok 'ilhaanowahyahay'íhikye', 75kyek 'iyéehi-k 'inaa'iskye'alhóho', kyek 'iyéekye tà tataakye lhaam', nilhoq 'ijwáalas tà 'iyéekye'. 76Wet 'aam', ha'nàjwaj, 'nowuunithila'ámej Hi'no tà 'Atoojwphà' lhààmetwo', tsi hàp tà lat'iikyunhlahlà 'Noowuk, kyek lawaaq'lhathilahkyà la'nààyhayh, 77kyek latààjwnhathiyeja laqaawikyi' lajwaahyaj, wet 'àp lajweenhiyejomkyela-k 'notààyhthihomkyela 'imak tà qanii'sa', tà lhaamelh yeenlhih. 78Tsi hàp tà 'ilhaaqaYos, wuujw tà 'itii'ináme lap'aattsenhyaj, wet lhaam', t'isiiyaqayhla'inámeh, kyek tâlhe tà 'atoojwphà', màànhiyeja'iwóye 'ijwaala tà neky'e 'inúuphà', 79tà hààpqhila-k hi'weenho 'isi' wikyi tà 'íihi honaatsi', wet tà 'àp 'íihi 'nootàhyaj lahuupelh. Wet lhaam', yikhiila'inakyàjwih, kyek yahààn'inámkye 'nààyij tà 'nootámsek. 80Wet yikphààt'at ha'nààjwaj, wet lahuusek taqhaajay', tà lhaa'ikyiyhelit. Wet 'iikyet'at honhaates tà ts'aniilis, pajt'et' tha nikyâàte 'ijwáala tà lhaa'ipàyne 'Iisla'elhlhayis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\