San Lucas 10

1Tàjp'ante tajwaatshi tààhestso wet, Jweesus 'àp takyúuma 'iyhàj wikyi', tà lhaamelh 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk tijwek, wet 'ikyeenpej nitààkjwas nitààkjwáspej, tà 'ikyuunqathómkye nilhoq honhaates wet wikyii'wetes tà lhaam t'uhlà-k tiyâàjo'. 2Wet yààme lhaamelh tha yok: - Maatkyet'at tà wuujw yaakyuyaj, tha kyumhaas tà 'ilaanhitsoh, tok wuujw. Wet tameenej tà 'oyok: 'Aalhayéje Yaakyuyajwuk kyek 'ithaat'alhóho 'iyhàj kyumhaas. 3Màhen', lhek yaahináyhyah, 'aamànhyejen'iwóye tsoo'natajles tà 'okyeenho t'owaa-lhaskyowej. 4Tok 'iwóoye-k lakyààjay aqaakyinajt'àjhis, wok 'aqhààyhis, wok 'aniisàhes. Wet tok 'iwóoye-k lawoyaysiilâta hi'not'a-k hâàpe-k 'íikye 'nààyij. 5Wet kyek latiiyàjaykyàjwi hupt'a-k hâàpe wet, 'is kyek lakyuunqatay kyek lhoyayh: 'Is kyek 'nootámsek 'íiyej 'noo'wetnah. 6Wet kyek 'iikyàjwi huptsoh hi'not'a-k hâà-pe-k t'uhaawétej 'nootámsek, wet 'atáam-sekis 'iihla'pe'. Tha kyek néeyakye wet, 'atáamsekis yààpnhila'ameyeh. 7Wet 'amààlheyayej huptsoh, tujwaayh, wet yààyayej, 'imak tà lhaamelh hi'ween'ame-yho'. Tsi hàp tà kyumaaj wet, t'uhaawétej kyek takyuumhlà laqaaha'. Wet yej laluunayej hupuuyh. 8Wet wikyii'wett'a-k hâàpe-k latiiyàjayho', kyek wikyi t'aamaj'ahilàmhen wet, tujwaayt'at 'imakt'a-k hâàpe-k lhaamelh 'itíikye tà lataatayakye'. 9Wet kyeesthen 'not'inhaayajlànhay kyek 'íiyej huptsoh. Wet jwelaayhomkyelah, 'oyaylak: Yoosniyatyaj, pajkye toott'a'ameyho'. 10Tha wikyii'wett'a-k hâàpe-k latiiyàjayho', kyek wikyi niit'amaja'ahilàmhen wet, tiyààjayho hupqaawayhilh, wet oyaylak: 11'Yájet' honhat tà tâlho ha'weetayh, tà hap'áaqej 'oopaky'olh, 'osiikyâthi', tà 'otaayhet'ameyeh. Tha hàp tà hanaayejt'at tààjah, tà Yoosniyatyaj pajkye toott'a'ameyho'. 12Wet 'olhaam', 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Kyek tajiila 'ijwaalanih, wet 'nootasnhayaj tà 'notiihiyela honhaattsoh, yààmhla'pe 'nootasnhayaj tà 'notiihiyela wikyiip'ante 'íihi Soolómah. 13- La'eyh, 'aamey tà lheeyayhi Koolasinh! La'eyh, 'aamey tà lheeyayhi Weetsáylah! Tsi kyek 'noyeenhihilhíp'ante Tíiloh wet Siilonh 'noo'nàlitshay tà 'noyeenlhi'ameyhíkye', wet lhaamelh tok 'ataqhilhaayakyàjen' tha', lhaamelh tapààyhikyéphàp'ante kyek 'yuukyehen la'wuuyis tà nii'sa', wet 'àp 'itsààyhip'antelatape' maq'ootaj. 14Wet tameenej tà 'oyok: Kyek nikyààthiyela 'ijwáala tà 'Nooqalelhthayaj wet, 'nootasnhayaj tà 'no'weenhla'ameyho', yààmhla'pe kyek 'no'weenhomhma wikyiip'ante 'íihi Tíiloh wet Siilonh. 15Wet 'aam', Kaapelhna'umh, hà 'no'aa'ineyhthiphàlah, p'íiya', yàt pajla' tha lakyàtpuuléyeh? Qhaa', 'no'aa'ithatlahkyà', yàt pajla' tha lakyâàtho 'noop'itseyhey'wet. 16'O'elht'a-k hâàpe-k 'ilààt'ameye wet, 'olhaam tà 'ilààt'nóyeh; wet 'o'elht'a-k hâàpe-k 'aa'itiyayejqanhi wet, 'olhaam tà 'itiiyej'noqanhih. Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k 'itiiyej'noqanhi wet, 'àp hààte 'itiiyejqanhi Hi'no tà lakyeenek'no'. 17Wet lhaamelh tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk tijwek, tapiilhkye'alhóho' tha', 'aqààswethà'. Wet lhaamelh yààme Jwee-sus tha yok: - 'Iwuuk, 'yájet' 'nookyalh tà nii'sa', tà taky'aahu'noyehen', tà 'olhaamelh 'owo'éeya'. 18Wet yààme lhaamelh tha yok: - 'O'weenejte Saatanas tà 'inuuhkyà', tà tàlhpuuléyeh, màànhyej'iwóye 'imak tà taleeppéyhi'. 19Lhek yaahináyhyah, 'o'ween'ameyho 'aqhaajyhayahay kyek lat'ààsay'pe 'amlhààs wet kyààstilhàs, wet kyek 'àp latuumayhlà 'nootahjwa laqhaajyhayaj. Wet ky'áhyahla-k 'íikye 'imak kyek hâàpe-k 'iwohla'imaaka'ameyej. 20Tha hàp tà tok 'iwóoye-k 'aa'aqàjayejlhi 'nookyalh tà nii'sa' tà taky'aahu'ameyeh, tajlháme tà 'aaqàjyenayejlhi 'eeyis tà pajkye 'notshàànhíkye' qanhi puuléyeh. 21Wet tà lhaam 'iwooyetso wet, 'íihi tà 'iwo-laqààjyajáhi Yoosyalh tà 'Isi', wet taahuy' tha yok: - 'O'aqààjlhi'ámej, 'Ijkyah, tà 'aalawuk puule', lhà'ya honhat. Tsi hàp tà 'imaayheyna wet, lasqaatlà wikyi tà yahankye'imáakej, lhà'ya tà 'àp yahankyehenhhonháatej, wet la'nààlitej nàà'tshes. Máatkye', 'Ijkyah, tsi hàp tà 'aam', lahuumínkye tà màànhyej-tsoh. 22Nilhóoqej 'imaayhey tà 'Oojkyah yaakyàj'nóyeh. Wet ky'áhya-k 'íikye 'eelh kyek nitààjwélej 'àp háats'i tà 'Nolhààs, tajlhámet' Lajkyah, tà nitààjwélej. Wet tok 'àp 'íikye 'eelh kyek nitààjwélej 'àp háats'i tà 'Noojkyah, tajlhámet' Lhààs, tà nitààjwélej, wet lhà'ya 'eelh tà Lhààs 'itààjwnhátej. 23Wet màànhyejt'et'tso' tha', nitíilhaqe lakyuujwanhayh, wet tà tajlháme lhaamelh tà 'ilààte wet, yààme' tha yok: - La'iisyahay'íhi 'notteelhoy tà hi'ween 'imak tà 'aamey la'weenayh. 24Tsi hàp tà 'ojweelh'ameyho tà wuujwp'ante'pe Yooslhàmetwos, lhà'ya niyaateyh, tà 'itíikyep'ante-k hi'ween 'imak tà 'aamey la'weenayh, tha tok hi'wéenp'anteh, wet 'àp 'ilààte 'imak tà 'aamey lalààtayeh, tha tok 'ilààtép'anteh. 25Wet hi'no tà Mooysesqalelhtshayajwo', néephàp'ante tà yeelhte Jweesus. Wet yààme' tha yok: - 'Iwuuk, háats'ihila 'imak kyek 'owóoyeh, kyek 'otkyuumhlahlà 'noo'watshankyeyaj tà lajilalapéesa'? 26Wet Jweesus yààme' tha yok: - Háats'i 'nolhààmetp'ante 'notíihi Mooysesqalelhtshayaj, tà 'íihi Lahiih? Kyi màànhyej tà lataahuyhipej? 27Wet nikyúulhop'ante' tha yok: Humiin 'Noowuk tà 'aqaaYos, lhoqon 'ootle', wet lhoqon 'ahuusek, wet lhoqon 'aqhaajyhayaj, wet lhoqon 'atiikyunhayaj; wet humiin 'aa'elh, màànhyej'iwóye 'aam tà 'aalahuminh. 28Wet Jweesus 'àp yààmét'et' tha yok: - 'Is'aalhóho', tà lakyuulh'nóho'. 'Eenlhi tààjtsoh, wet ha'waatshankyeyaj'ihihlah. 29Tha hàp tà lhaam yahuumin kyek lhayom'is'aalhóho', wet yààme Jweesus tha yok: - Wet ky'àj 'àp háats'i tà 'o'eelh? 30Wet Jweesus nikyúulhot'et' tha', yààme' tha yok: - 'Iikye hi'no tà tâlhe Jweelusalenh, tà tiyâàje honhat tà lheey Jweelikoh. Wet 'eetantses 'itsooqlhih. Wet lhaamelh 'iliik'yenkye', wet 'ipààjlhih. Wet lhaamelh yikky'ooye' tha 'yínhyah. 31Wet màànhyejtso' tha', 'íikye 'noohusewo tà 'inúuke 'nààyijtsoh. Wet hi'weene hi'nootso tà lanheetey'íhi' tha', yikt'aat tà 'inuu'pe'. 32Wet 'àp mânhyejt'atso leewilhàs, tà 'àp nikyâàte tà 'íihi'. Hàpet' tà hi'weene' tha', yikt'aat tà 'inuu'pe'. 33Tha hàp tà 'àp 'íikye Saamalyalhele', tà 'inúuke 'nààyijtsoh. Wet 'àp nikyâàte tà 'íihi', hi'nootsoh. Wet hi'weene' tha', 'ilààte tà hip'aattséneh. 34Wet yahóoyeh. Wet 'ilàànej lanheeteyh 'uuwast'i', wet qape', wet 'iwolap'ootesa'. Wet takyúuma hi'no', wet 'ikyeeyàspe la'wuute'. Wet yahààne hup tà 'nooqasthawet, wet t'úuyeh. 35Wet 'ijwáala' tha', 'itoonphà nitààkjwas kyiinajt'àhes, wet hi'weenho 'nooqasthawetwuk. Wet yààme' tha yok: 'Ot'aalh'ámho-k lat'úuye hi'nootsih. Wet nilhoq 'imak kyek la'weenho wet, 'olhaam 'owohlalaháaya', kyek 'onààmh. 36[Wet Jweesus ta'yààtshanép'ante 'nooqalelhtshayajwo' tha yok:] Kyi 'iwóoye 'atiikyunhayaj 'athaanah? Wikyi tà laajtumjwayatsoh, 'àp háats'i 'eelh kyek hâàpe-k lhayen'éelha' hi'no tà 'eetantses 'itsooqlhih? 37Wet lhaam', nikyúulho' tha yok: - Hâàpe 'eelh tà lap'aattsenhyaj'itíyeh. Wet tà màànhyejtso wet, Jweesus yààme' tha yok: - Mààh, 'is kyek 'àp hààte 'aam', lawoynejet'tso 'aa'elh. 38Wet tà lhaamelh yikheent'at tà 'inúuke 'nààyij wet, nikyâàthot'et' wikyii'wet. Wet 'íikyet'et' 'atsiinha tà lheey Mâàlhtah, tà takyuumhlà lhaam', tà 'íihi la'wet. 39'Atsiinhatso wet, lapuuhjwa'íhi', tà lheey Maalíyah, tà tapààphà', tà 'íikye tà tataakye Jweesus, tà taky'aahúye Jweesuslhàmet. 40Tha mat Mâàlhta wet, yenlatiikyunhayája wuujw 'imaayhey tà lakyuumtes, wet yahóoye Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, hà tok lat'uulhnej tà 'oopuhjwah hits'iilaqat'nóyej 'ookyumet? 'Is kyek lataahúyej, wet taky'ootla'nóyeh. 41Wet Jweesus nikyúulhot'et' tha yok: - Mâàlhtah, Mâàlhtah, wuujw tà latii'ámej 'alhaaq'lis, wet 'alhaaq'li'íyej wuujwpe 'imaayheyh. 42Tha hàp tà 'iwehyáalha 'imak tà 'iwaatlà-k latiikyúneh. Wet Maaliyani wet, 'yaqaanhi lhiip tà 'is, wet tok 'nosoohiyejah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\