San Lucas 11

1Wet Jweesus, 'iwop'antet'aalhyája', tà 'íihi honhat tà 'íihi'. Wet hàpet' tà 'iléeyej tà t'aalh wet, 'íikye 'iwehyáalha 'eelh lakyuujwanhay tà yààme' tha yok: - 'Iwuuk, kyujwaan'noyejen kyek 'owo'ot'aalhyája', màànhyej'iwóye Jwàành, tà 'àp 'ikyuujwanej lakyuujwanhayh t'aalhyahayh. 2Wet Jweesus yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Kyek lat'aalhen wet, 'oyaylak: 'Ijkya tà lhéehi puule', 'is kyek 'no'iisyen 'Eey'. 'Is kyek 'Aniiyatyaj 'ii'noyejen'. 'Is kyek 'nowóoye 'imak tà 'Atiikyunhayaj tà 'ihonhaatenah, màànhyej tà 'àp 'nowóoyeh tà 'ipuuléyeh. 3'Wen'nóohomkye 'olhàq 'ijwaalanah. 4Wet tàyheet'nohómkye 'ootes, tsi hàp tà 'àp hààte 'olhaamelh 'otààyhthómkye nilhóoqej 'o'yhàj tà latees'ikye'ohlàmhen'. Yej lawaahin'noyejen 'nolheelhtshayaj, mat tiyeejqanhi'oky'oyehen 'imak tà qanii'sa'. 5Wet 'àp hààtét'et' 'ijweenhómkye' tha yok: - Lhek tikyuunayhlà-k 'íikye 'aa'elh kyek laqaala'yi'íhi'. Wet yahóoye tà honaatsi', wet yààme' tha yok: Yaqala'yih, kyeeyàjànhat'nóyej pàành, laajtumjwáyah. 6Tsi hàp tà 'ooqala'yih, tà 'iwola'weekyája', nààm'nóyeh. Wet tok 'imaakjwaj kyek 'ii'nóyej, kyek 'otíikye tà tataakye'. 7Wet taahúyt'et' 'eelh tà 'iikyàjwihup tha yok: Yej laseetqat'nóyeh, pajkyene 'op'óohi huppe'. Wet 'ooles, 'ii'nóyej, tà 'omàà'pe 'oomàwet. Tok 'iwóoye-k 'onéephà', kyek 'o'ween'ámho pàành. 8Tha hàp tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Tej kyek qahâàpeya tà laqaala'yih, kyek tameenej kyek néeyejphà', kyek hi'weenho pàành, tha hàp tà neehiphàlat'at, tsi hàp tà 'eelh 'iniityenh. Wet hi'weenhomhma nilhoq 'imak tà 'iwaatlà'. 9Wet tameenej tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: 'Aalhayky'oye 'imak tà lawaatayhlà', wet 'no'weenhla'ameyho'. 'Uuyake 'imak tà tatàày'ameyej, wet lalhooqayhiyelah. 'Aajay-lhi huppe', wet 'nojwooynhila'ahilàmhen'. 10Tsi 'o'elht'a-k hâàpe-k t'áalhky'oye 'imak tà 'iwaatlà', wet takyuumhlahlà'; wet 'o'elh kyek t'úuke 'imak tà tatâàyej, wet nilhooqhiyelah; wet 'o'elh kyek 'yaajlhi huppe wet, 'nojwooynhilahlà'. 11Hà 'íikye', p'íiya', 'noojkyat' kyek hâàpe-k 'íihi 'aameyh, kyek hi'weenho lhààs tuunte', kyek lhààs t'áalheje pàành? Wok hi'weenho lhààs 'amlhààj, kyek lhààs t'áalheje 'waahat? 12Wok hi'weenho kyiitsomh, p'íiya', kyek lhààs t'áalheje hoo'olhiky'u'? 13Máatkye', tej tà 'aamey 'aahàpehen wikyi tà qanii'sa', tha hàp tà lahaanayej tà la'weenayho 'imak tà 'is 'aleesayh. Wet kyi 'iwóoye 'Ajkyaayay tà 'íihi puule', hà tok lhà'yahlalhiip kyek hi'weenhihomkyela Layaalh tà 'Isi' wikyi tà t'áalhejeh? 14Wet 'íikyep'ante tà Jweesus 'inuuhatphà 'nookya tà hiky'iisukyen hi'no'. Wet hàpet' tà 'inúuphà 'nookyatso wet, hi'noone ky'isuuk, neky'e taahuy'. Wet wikyi 'inúuyejphà'. 15Tha hàp tà 'íikyet'et' 'iyhàj wikyi tà yok: - Lhaam', 'inuuhtejkyéphà 'nookyalh Weel- sewuh, tà hâàpe 'nookyalhqaniyat tà lhámh-yah. 16Wet 'àp 'iyhàj yahuumínp'ante kyek yeelhte Jweesus, wet t'áalheje-k hi'nààlitej lhaamelh 'noo'nàlitsek tà tàlhpuuléyeh. 17Tha hàp tà lhaam nitààjwélej lhaamelh latiikyunhayahayh, wet yààme lhaamelh tha yok: - 'Nooniyatyajt'a-k hâàpe-k lhaahiky'esaj kyek tataaylahilà', wet nojwiilah. Wet hupt'a-k hâàpe-k lhaahiky'esaj kyek tataaylahilà', wet nikyààtlaqatsih. 18Wet kyek Saatanas tataaylahilà', wet ky'àj kyihla 'iwóoye-k yikt'aat laniiyatyaj? Tsi hàp tà 'aameyh, latiiyayej kyek 'onuuhtejkyéphà 'nookyalh tà nii'sa' Weelsewuh. 19Tha kyek 'olhaam 'onuuhthiyejkyephàt'at Weelsewuh 'nookyalh tà nii'sa', wet 'àp háats'i tà 'alees 'inuuhtejkyéphà 'nookyalh? Wet hàp tà tameenej tà 'oyok: Lhaamenhla-k 'aahi'nàlitay tà tok 'aa'iskye'alhóho'. 20Tha kyek hâàpe Yoosjwujw tà 'onuuhtejkyéphà 'nookyalh tà nii'sa', kyek màànhyejtso wet, maat, pajkye nààm'ameye Yoosniyatyaj. 21Kyek 'íikye hi'no-k taqhaajay', kyek takeelheley'íhi', kyek t'úuye la'wet, wet 'imak tà 'íiyej, lataamsek'íhi'. 22Tha kyek nààm 'eelh kyek laqhaajyhayaj yààm'pe lhaam', wet 'àp 'ituumhatkyà', wet 'isóoyej nilhoq takeelheley'ne lhaam t'ekháayeh, wet takyúuma laqaa'imayheyh, wet hi'weenhómkye 'iyhàj. 23'O'elht'a-k hâàpe-k neeya'nóyej wet, tataay'ohlà'. Wet 'o'elh kyek niitky'ota'nóye-k 'ohuutwek 'imaayheyh, wet hààpet'at 'o'elh tà 'itsaatqatpe honhat 'imaayheyh. 24- Kyek 'nookya tà qóoq'ayeh 'inúuphà tà tâlho hi'no', wet 'iluunkyet'at honhaates tà tamkyày', kyek t'uuket'at la'wet. Wet kyek tok hi'ween wet, yok: 'Oyààple 'oo'wetnaj 'otàlhkyàjwiih. 25Wet nikyâàte' tha', hi'wéent'et' tà nojwkyàjwiih, wet 'àp 'nosiilatyenh. 26Wet màànhyejtso' tha yik, wet 'ikyààjlhám-kye 'iyhàj 'nookyalh tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà hiky'átyayej. Wet lhaamelh tiyààjkyàjwih, wet yenlhayisla'wéeta'. Wet hi'nootsoh, laqeey tà qanii'sa', yààmhla'pe tàhaj neeky'éleh. 27Wet tà qamaj Jweesus yààme 'imaayheytso wet, 'íikye 'atsiinha', tà 'íihi wikyi tà wuujw, tà lhaa'ijwitsenej tà yààme Jweesus tha yok: - La'iisyaj'íhi 'nooqakyowej tà 'aa'ikyàj, wet 'not'aatey tà latíipej. 28Tha hàp tà lhaam yok: - 'Is kyek lhok: La'iisyaj'íhi lhaamelh tà 'ilààte Yooslhàmet, wet 'àp t'aamájej. 29Wet tà yikt'aat wikyi tà lhaayahúte Jweesus wet, lhaam waatanej tà yààmlhih, wet yok: - Wikyi tà 'íihi 'ijwaalasna wet, tok 'is. Lhaamelh t'aalhky'oye 'noo'nàlitsek, tha tok 'nopààynhiyela 'noo'nàlitsek lhaamelh, tajlhámet' 'noo'nàlitsek tà hâàpe Jwoonasp'anteh. 30Tsi hàp tà màànhyej'iwóye Jwoonas tà hâàpep'ante 'noo'nàlitsek tà 'nopààyne wikyi tà Niiniwelheleyh, wet màànhiyejatso Hi'noolhàs, 'àp hààpqhila 'noo'nàlitsek tà 'nopààynhiyela wikyiinah. 31Kyek tajiila 'ijwáala tà 'Nooqalelhthayaj wet, niyaattsinha tà la'wet honhat tà tapiinhíyeh, neehiyejphàla wikyi tà 'íihi 'ijwaalasnah, wet tameenhiyeja-k latees'íhi wikyi', tsi hàp tà lhaam tàlhp'antelhíipe honhat, tà yahuumínp'ante kyek 'ilààte Saalomon lahaanhyaj. Wet lhek yaahináyhyah, 'iikyena 'imak tà yààm'pe Saalomonh. 32Wet kyek tajiila 'ijwáala tà 'Nooqalelhthayaj wet, wikyi tà 'íihip'ante Níiniweh, neehiyejkyephàla wikyi tà 'íihi 'ijwaalasnah, wet tameenhiyeja-k latees'íhi wikyi', tsi hàp tà Niiniwelheleyh 'iléekyep'ante laqeeyis tà nii'sa', tà lhaamelh 'ilààte Jwoonas tà yààmlhih. Wet lhek yaahináyhyah, 'iikyena 'imak tà yààm'pe Jwoonas. 33- Ky'áhya-k 'íikye hi'no-k 'isqat 'nookyàk kyek 'iwuunho', wet tok 'àp 'itiikyàjwi 'imaayheyhih. Tajlháme-k 'itii'pe la'wet, hààpqhila-k wikyi-k tiyààjkyàjwihup hi'ween lhaalh. 34'Nookyàk tà 'íihi 'not'isan wet, hààpet'at 'notteelho'. Wet kyek 'is 'ateelho wet, nilhoq 'isan tà 'íihi 'isi'. Tha kyek nii'sa' 'ateelho wet, nilhoq 'isan tà 'íihi honaatsi'. 35'Aatetshant'at 'aam', tsi 'isi tà 'ii'ámhi', tok 'is kyek hâàpe honaatsi'. 36Wet kyek nilhoq 'isan kyek 'íihi 'isi', kyek néeyakye 'isaanlhip kyek 'íihi honaatsi', wet 'aanilhoqkye tà 'aa'isi', màànhyejt'a'iwóye-k 'nookyàk yahuutun'atape'. 37Wet tà Jweesus 'iléeyejp'ante tà yààmlhi wet, 'íikyet'et' hi'no tà jwààlisewoh, tà t'ààne lhaam', tà ne'te-k yikkye', kyek t'ek. Wet Jweesus tiyààjp'antekyàjwi hup, wet tapàà-phà', tà 'íiyej 'nolhàq'wet. 38Wet jwààlisewotso wet, hi'ween Jweesus tà tok 'ileejkyehen lajwuus, tà t'ek, wet 'inúu-yejphà'. 39Tha hàp tà Jweesus yààme' tha yok: - 'Aamey tà 'aahàpehen jwààlisewolhayis, laleejayt'at tà túmphà' 'ààthis wet 'àqhiis, tha hàp tà tumhkyààni' tha', 'eetanhyahayh wet nilhoq 'imak tà nii'sa', tapoo'ameyej. 40Tok lahankye'akyoowhayej! Ky'àj kyi hààteh, hi'no tà yeenlhi tà túmphà', hà tok 'àp yeenlhi 'imak tà tumhkyà'? 41Tha hàp tà', 'wenaayho wikyi tà p'aliitses 'imak tà 'íihi 'àqhiis, wet hààpqhila-k 'aa'isómkye'. 42Tha 'awiit'àhyahay'ihla'amejen', tà 'aahàpehen jwààlisewolhayis! Tsi hàp tà lawoyaylhiipeya 'nolhaatajlhísqat tà 'noyok méentah, wet nilhóoqej 'iyhàj ha'làà'woley tà 'nolhaatajlhisqates, wet lhaakyàjaye Yoos lhiip tà laqààyet. Wet 'is tà lawooynayejetsoh. Tha hàp tà laleeyayej tà lawooyayéje wikyi' 'imak tà 'is'aalhóho', wet tok latiiyaye Yoos 'ahuumnhayaj. Wet lham tok 'is tà laleeyayej 'imaayheytsoh. 43'Awiit'àhyahay'ihla'amejen', tà 'aahàpehen jwààlisewolhayis! Tsi hàp tà lahuuminay 'noowej'wetes tà t'ikyunh, tà 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wetes, wet lhà'ya 'noosilàtyahay tà 'no'ween'ameyho', tà lheeyayhi 'nooqasthawetes. 44'Awiit'àhyahay'ihla'amejen', tà 'aahàpehen 'nootsànhaywos wet jwààlisewolhayis! 'Aahàpehen wikyi tà 'aqaantses! 'Aamànhyej'iwóye 'not'oliis tà 'noqnii'wéna', wet wikyi 'iluunt'a'pe' tha', tok nitààjwélej. 45Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'íikyet'et' 'eelh wikyi tà Mooysesqalelhtshayajwos, tà ni-kyúulho' tha yok: - 'Iwuuk, tà lawooyetso wet, 'àp hààte lalààtyen'nowethà 'olhaamelh. 46Wet Jweesus yok: - 'Àp hààte 'aameyh, 'awiit'àhyahay'ihla'amejen', tà 'aahàpehen Mooysesqalelhtshayajwos! Tsi hàp tà lalhuuhyenayej wikyi' lalhuuyis tà lhaamelh tok 'iwóoye-k tilhàj, tha hàp tà 'aameyh, ky'ayhthiyejent'a-k 'ajwuujw kyek lataaky'óteje 'aa'yhàj. 47'Awiit'àhyahay'ihla'amejen 'aameyh, tà lheenaylhi lap'iitseyhey'wetes wikyiip'ante Yooslhàmetwos, tà 'ajkyaalisp'ante 'ilàànhen'. 48Wet màànhyejtso' tha', qaalelhàj tà lahaanayejt'at 'imak tà 'ajkyaalis yeenlhih, wet 'àp lahuuminakyet'at. Tsi hàp tà máatkye', lhaamelh 'ilàànhénp'anteh, wet 'aameyh, lheenaywethà la'weetes. 49Wet hàp tà tameenej tà Yooshanhyaj pajkyep'ante yok: 'Okyeene lhaamelh 'olhààmetwos wet 'aapostolhlhayis; wet 'iyhàj lhaamelh wet, 'nolàànhenhnah, wet 'iyhààjtso wet, 'notiihiyeja 'nooqa'tshayaj. 50Wet hàp tà tameenhiyeja wikyi tà 'íihi 'ijwaalasnah, kyek tiisqanhla'pe nilhoq Yooslhàmetwos'woyis tà 'notsàà'pe honhat, tâlhe tàjp'ante lates honhat, 51tâlhe tàjp'ante 'nolààn 'Aawelh, paj tha ni-kyâàte Saakalíyas, tà 'nolàành, tà 'íihi lakyoowej 'Nooqathatkyà'wet wet Yooswuke'. 'Eeh, 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Wikyi tà 'íihi 'ijwaalasnah, tiisqanhla'pe nilhoq 'woyiistsoh, tà 'notsàà'pe honhat. 52'Awiit'àhyahay'ihla'amejen 'aameyh, tà 'aahàpehen Mooysesqalelhtshayajwos! Tsi hàp tà 'aameyh, lasooyay huppeekya tà 'ijwooyenkye huppe tà tiyâàje 'Noohanhyaj. 'Aamey tok latiiyàjaykyàjwihup, wet la'nààyayéjo 'aa'yhàj tà yahuumin kyek tiyààjkyàjwihup. 53Wet tà lhaam 'ijweenhóp'ante lhaamelh 'imaayheytso wet, 'nootshànhaywos wet jwààlisewolhayis, waatanej tà ta'yààtshanéje wuujwpe 'imaayheyh, wet wuujw tà 'iniityen kyek taahuy', 54tà lhaamelh taky'aahuyejlhit'at lhààmet kyek tajeejqanhih, kyek hààpqhila-k lhaa-melh 'itààlhtho', kyek yenhlalatéesa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\