San Lucas 12

1Wet màànhyejp'antetso' tha', wuujwtajt'a'pe wikyi tà lhaayahutwek, pajp'ante' tha', lhaayahuthen'. Wet Jweesus waatanej tà yààmlhih, wet 'ikyúnqat tà 'ijweenho lakyuujwanhay' tha yok: - 'Omay'aahi'nohlà pàànlhísqat tà tâlhe jwààlisewolhayis, tsi hâàpe 'not'aqaanhyaj. 2Tsi hàp tà tok 'íikye 'imak kyek 'nop'oo'pe', kyek 'noqnii'nàlita'pe', wet tok 'íikye 'imak kyek 'noosqálhek, kyek 'noqnhaanhiyejah. 3Wet nilhoq 'imak tà lhààmayeh, tà lheeyayhi honaatsi', wet 'nolààthiyela-k 'íihi 'isi'; wet 'imak tà lhààmayeh, tà lataasamsam'ameyej tà lheeyaykyàjwi 'awuukeyh, wet hààpqhila-k 'noyààme-k 'ii'pe hup. 4- Yaqala'yis, 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Yej lanoowayaye lhaamelh tà tajlhámet' 'not'isan tà 'iwóoye-k 'ilàành, wet tok 'àp 'iwóoye-k yeenlhi 'eelh 'imaayek. 5Tha 'okyuujwan'ameyej 'àp háats'i hi'no-k 'iwóoye-k lanoowayayeh: Nowaayaye hi'no tà yahanej'iwooynéje-k 'isóoyej hi'no' la'waa-tshankyeyaj, wet tà 'àp laqhaajyhayaj'íhi-k 'ithaatho 'nootajyhayaj'wet. 'Eeh, 'oyaakyâjo tà 'oyok: Hàp tààjtso hi'no tà t'uhlà-k lanoowayayeh. 6Hà tok 'nowom 'ajweenkyeyhyas tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, kyek 'nothaatlà kyiinajt'àhes nitààkjwas tà tok 'imaak 'is laha'? Tha hàp tà 'ajweenkyeytsoh, ky'áhya-k 'íikye 'eelh kyek Yoos hip'eethatlà'. 7Wet 'yajet' ha'wooleyay tà 'íiyej 'eetheyh, nilhóoqej tà 'noqaalelhàtlà'. Yej lanoowayhen', tsi hàp tà 'ahaayayh, yààm'pe wuujw 'ajweenkyeyh. 8- Wet 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: 'O'elht'a-k hâàpe-k lhaa'ijwelh'nóyej tà 'íikye tà tataakye wikyi', wet 'àp hààte Hi'noolhàs, lhaa'ijwenhiyejah, kyek 'íikye tà tataakye Yooskyenhayh. 9Tha hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k lhaa'ijwon'nóyej tà 'íikye tà tataakye wikyi', lhaamtso wet, 'àp hààte 'nolhaa'ijwonhiyejah, kyek 'íikye tà tataakye Yooskyenhayh. 10'O'elht'a-k hâàpe-k lhààmet'itíye Hi'noolhàs, wet 'notààyhthomhmah, tha hàp tà 'o'elh kyek lhààmet'itíye Yoosyalh tà 'Isi', wet lham tok 'notààyhthomhmah. 11Tha kyek 'nohàànhla'ameye 'not'aalhyaj'wetes, 'yáje 'nooqalelhthayaj'wetes, lhà'ya 'iyhàj niyaateyh, wet tok 'iwóoye-k 'alhaaq'lis'íyeji 'imak kyek lakyuulhomhma lhaamelh, wok hàp 'imak kyek lhààmayhiyelah. 12Tsi kyek nikyâàte lawhàày kyek lhààmhlawethà', wet Yoosyalh tà 'Isi', 'ikyuujwanhla'ameyej 'imak kyek lhààmayhiyelah. 13Wet 'íikyep'ante hi'no tà 'íihi wikyi tà wuujw, tà yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, 'aahúyej 'oopuhjwah, 'is kyek hiky'eesaj'nóyej 'nooqàyet tà 'oojkyalis hi'nàày'noyejen'. 14Tha hàp tà Jweesus yààmét'et' tha yok: - Ya'elh, ky'àj 'àp háats'i tà hi'ween'nóho 'ookyumet kyek 'oky'eesaj'ameyej 'ajkyaalisqàyet. 15Wet Jweesus yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Qaan'ameyej, tok 'iwóoye-k lat'aaqànaye 'imaayheyh, tsi hàp tà hi'no la'waatshankyeyaj, tok tâlhe 'imaayhey tà wuujw, tà 'íiyej. 16Wet Jweesus 'àp hààte 'ijweenhóp'ante lhaamelh 'not'iittsek, wet yok: - 'Iikye hi'no tà hi'ween 'imaayek, wet wuujw yaakyuyajlhay tà lhaam 'ilaanhi', tà 'íihi laqaahonhat. 17Wet 'itiilhámhi latiikyunhayaj tà yok: Ky'àj kyihla 'owóoyeh, tsi hàp tà tok la'wet 'ii'nóyej kyek 'ot'aamájej yaakyuyajlhayh. 18Wet yok: 'Imak tà 'iskye wet, 'owaasthihikyela 'ooqapukyelis, wet 'oyeenhlawethà 'iyhàj tà wuus. Wet hààpqhila-k 'otiikyàjwi nilhoq yaakyuyajlhayh, lhà'ya nilhoq 'imak tà 'ii'nóyej. 19Wet 'oyààmhiyela 'oohusek tha 'oyok: 'Ihusek, wuujw 'aqààyet tà 'ii'ámej, tà lat'aamájej, pajla' tha wuujwpe nekkyààmis. 'Athaana wet, wo'eelaq'wéta', t'ek, wet yàà', wet 'aaqàjyenlhih. 20Tha hàp tà Yoos yààme hi'nootso' tha yok: 'Aaky'isuk! Hàpet' honaajkyena tà 'noneke 'ahuusek, tà 'nosoohla'ámej. Wet 'àp háats'ihila-k lawuuk 'imaayhey tà lahuutwek? 21[Wet tà nojw Jweesus tà yààme 'not'iittsektso wet, taahuy' tha yok:] Màànhyejtso hi'not'a-k hâàpe-k yahuutlháme wuujw 'imaayheyh, wet kyek 'íikye tà tataakye Yoos wet, tok 'imaak hi'weenh. 22Wet Jweesus yààmét'et' lakyuujwanhay' tha yok: - Wet hàp tà tameenej tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Yej 'alhaaq'lis'iyayéji ha'waatshankyeyahayh, kyek lhoyayh: Háats'ihila 'imak kyek 'olhaamelh 'otujw. Wet tok 'iwóoye-k 'àp 'alhaaq'lis'iyayéji 'isaanis, kyek lhoyayh: 'Àp háats'ihila 'imak kyek 'olhaamelh 'ot'wúuyhi'? 23Tsi hàp tà 'noo'watshankyeyaj, yààm'pe 'nolhàq, wet 'not'isan', yààm'pe 'noo'wuy'. 24Lhek yaahinay tseetwos. Lhaamelh tok hàp kyek tuutkyeyhen', wet tok 'àp hàp kyek 'ilaanhi yaakyuyaj, wet tok 'àp hàp kyek hi'ween laqaapukye-k t'aamájej lhàq. Tha hàp tà Yoos hi'weenho 'imak kyek tujw. Wet kyi hààte 'aameyh, hà tok hàp kyek 'ahaayay yààm'pe', p'íiya', 'ajweenkyeyh? 25Wet 'àp háats'i 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k 'itiilhámej lalhaaq'lis, kyek 'iwóoye-k 'yaayhettshi lhímphaj la'waatshankyeyaj? 26Wet tà 'aaqni'wawulháye-k lheenaylhi 'imak tà 'imaakni'sa', wet kyi hààte tà 'alhaaq'lis'itíyej 'iyhàj 'imaayheyh? 27Yaahinay ha'lààlhawolh tà 'isiis tà yikkyéephà', tà 'ii'pe honhat. Tok takyuumwethà', wet tok 'àp tayhiinh. Tha hàp tà 'oyààm'ameye' tha 'oyok: Ky'ayhthiyejent'a-k hâàpe Saalomonh, tej tà wúujwp'ante lawuujwyaj tha', tok hàp kyek la'wuy 'waawúlhe 'elh ha'lààlhawolh tà 'isiis. 28Wet kyek màànhyejtso-k Yoos 'iwola'wúuya ha'lààtàlhes tà 'ii'pe honhat, tà 'íikye 'ijwaalanah, wet tà 'àp 'ijwaalahila wet 'nothaatkyàjwi 'noonhonthih, wet hà tok yààmethila'atapehen', p'íiya', kyek 'iwoha'wuuyisa', 'aamey tà 'ekhaahyahay niiwújwa'? 29Tà màànhyejtsoh, tok 'iwóoye-k 'alhaaq'lis'iyayéji 'imak kyek latuujwayh, wok 'imak kyek layààyayej. 'Aameyh, tok 'iwóoye-k latiiyay'ameyej 'alhaaq'lis. 30Tsi hàp tà wikyi tà qaniitàjweláyej Yoos, t'úuke 'imaayheytsoh, tha hàp tà 'Ajkyaayayh, yahaanejt'at tà lawaatayhlà 'imaayheytsoh. 31Tha hàp tà', 'uuyake Yoosniyatyaj, wet kyek lawooynhiyejelatso wet, 'àp hààte 'no'weenhla'ameyhómkye nilhóoqej 'imaayheytsoh. 32- Yej lanoowayhen', 'aamey tà 'aaqniwujwa'pe', tsi hàp tà 'Ajkyaayayh, pajkye latiikyunhayaj tà hi'weenhla'ameyho laniiyatyaj. 33Womaay 'imak tà 'ii'ameyej, wet 'wenaayho t'awaayhtes wikyi tà p'aliitses. 'Eenlhi'ameyho qhàyhiis kyek tok hi'ween kyek hiky'uut. 'Imak tà lahaa'íhi', tà nhaanáyej kyek nojw, hutaay'ameye 'imaaktsoh qanhi puuléyeh, tà tok 'iihikyela 'eetantsaj kyek nikyâàteh, wet tà tok 'ap 'íikye moohot kyek 'iwaasthíkye 'imaayheyh. 34Tsi 'ikyet' kyek 'íikye' 'imak kyek la'ween kyek lahaa'íhi', wet 'àp hààte 'ootle', 'iihlaqanhih. 35- 'Aaqhajyenwethà', wet wunhóomkye 'akyààkis. 36'Is kyek 'aalateky'eynayej wikyi tà 'iniihiky'oye lawuuk kyek tapiilh, kyek tâlhe 'nooqàjyaj tà 'noowhayehyaj. Wet hààpqhila kyek lawuuk túme huppe' tha', mâlhtej tha', lhaamelh 'ijwooyenhlà'. 37La'iisyahay'íhikye 'nooqawos kyek màànhyejentsoh, kyek lawuuk hi'ween tà tok 'imààhen', kyek nààmh. Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Yahuuthiphàla la'wuy kyek yaqootsoynhi', wet ne'tehla-k lhaamelh tapààkyéphà-k tataa'pe 'nolhàq'wet, wet hi'weenhihomkyela lhàq. 38Wet tej kyek nààm kyek honaajkyowej, wok 'àp 'ijwaalahlà', tha la'iisyahay'íhikye 'nooqawostsoh, kyek lawuuk hi'ween tà lhaa'iwaq'lhatejkyà lhaam'. 39Tha hanaayej tààjah: Kyek 'noojkya yahaanhíyej lawhààyh 'eetantsaj kyek nààmhlah, wet tok 'imààhi'. Wet tok 'iwaahnhíyej 'eetantsaj kyek tiyààjkyàjwi lawuuke'. 40Wet tameenej tà 'oyok: 'Àp hààte 'aameyh, t'uhlà-k 'aawaq'alhkyehkyà', tsi hàp tà', kyek 'aamey tok latiiyayhiyeja-k nààm Hi'noolhàs wet, hààpqhila-k nààmh. 41Wet Tuuntehen', ta'yààtshanét'et' Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, hà tajlhámet' 'olhaamelh tà lhààmej'noyehen 'not'iittsektsoh, wok nilhóoqej wikyi tà lhààméjeh? 42Wet 'Noowuk nikyúulhot'et' tha yok: - Háats'i qawoo tà nhaanáyej kyek 'iléeyej lawuuk, wet 'àp yahanhhonháatej, wet 'àp hàp tà lawuuk ne'te-k hi'weenho lhàq wikyi tà 'íihi la'wet, tà tájpej lawhààyh? 43La'iisyaj'íhi qawootsoh, kyek nààmhla lawuuk, kyek lawuuk hi'ween tà yeenlhit'at 'imak tà 'none'te-k yeenlhih. 44Máatkye tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Lawuuk 'ithaatla'pe nilhoq laqààyet. 45Tha kyek qawootsoh 'itiilhámhi latiikyunhayaj kyek yok: Qamaj 'atoojwe lawhàày 'Oowuk kyek nààmhlah, wet kyek 'àp waatanej tà 'itaasinwethà 'iyhàj qawoos, wet 'àp t'ek, wet 'iyàà', paj tha 'wooknaj, 46wet qawootso wet, t'iseetlhahiyeja lawuuk kyek nààmh, 'ijwáala tà lhaam tok 'itíikye', wet lawhàày tà tok 'àp yahaanej. Wet lawuuk, hi'weenhomhma lataasnhayaj tà t'uunkye', wet 'ithaathiyela wikyi tà 'aqaantses. 47Wet qawoo tà lhaaqniwaq'lhatahkyà', wet tà tok 'àp 'iwóoye tà lawuuk ne'te-k 'iwóoyeh, tej tà yahaanejt'a'tháayej, wet lhà'yahlalhiip 'nootasnhayaj tà takyuumhlahlà'. 48Tha 'eelh tà niitàjweláyej 'imak tà lawuuk ne'te-k yeenlhih, wet 'àp yeenlhi 'imak tà nii'sa', wet tok wúujwla-k 'notáasinh. Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k 'no'weenho 'imak tà wuujw, wet 'àp hààte wúujwla-k 'not'áalhejeh. Wet 'o'elh kyek wuujw 'imak kyek 'not'ekháayejeh, wet lhà'yahlalhiip 'imak tà 'not'aalhiyejelah. 49'Onekte tà 'oyeenlhi 'iitàj tà 'otihonhaatenah. 'Isiikye'net'at kyek pajkye 'yúho'. 50T'uhlà-k 'nonaahyen'nóyej 'noonahyaj, wet wuujw tà 'oolhaq'li'íyej, yàt pajla' tha tájo la'wet! 51Hà latiiyayej p'íiya-k 'onek kyek 'o'weenho honhat latáamsek? 'Ojweelh'ameyho tà tok màànhyejtsoh. Tajlhámet' 'nolhààq'lehyaj tà 'okyàjhonhaatenah. 52Tsi tâlhe 'athaana tà 'noo'wetlheley tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, tataayhlawek. Lhaamelh tà 'íihi laajtumjwáyah, tataayhlahlà 'iyhàj tà 'íihi nitàk, wet lhaamelh tà 'íihi nitàk, tataayhlahlà 'iyhàj tà 'íihi laajtumjwáyah. 53'Noojkyah, tataayhlahlà lhààs, wet 'nolhààs, tataayhlahlà lajkyah; 'nooqoh, tataayhlahlà lhààse', wet 'nolhààse', tataayhlahlà laqoh; 'nooqatelah, tataayhlahlà latiikye', wet 'nootikye', tataayhlahlà laqaatelah. 54Wet Jweesus yààmét'et' wikyi' tha yok: - Kyek la'weenakye puules kyek tâlhkye tà 'ijwaala'yuy', wet lhoyayh: 'Iwoomhlahkyà'. Wet máatkye', màànhiyejatsoh. 55Wet kyek layaalh tàlhtapiinhíye wet, lhoyayh: Kyaayohikelah. Wet máatkye', màànhiyejatsoh. 56'Aa'aqantses, lahaanayej tà lateetsanaye 'imaayek tà 'ipuuléyeh, lhà'ya 'imak tà 'ihonhaatenah, wet kyi hààte tà qahaanayáyej kyek lateetshanaye 'imak tà 'íikye 'ijwaalasnah? 57- Wet kyi hààte 'aamey tà qateetshanayat'at 'imak kyek hâàpe-k 'is'aalhóho'? 58Kyek lahóoye 'nooqalelhthayaj'wet, kyek 'aalhà'ya 'ataahjwah, 'is kyek 'aalhenlhihlà 'ataahjwah, tà qamaj lheeyakye 'nààyij. Tsi tok 'isiila kyek 'ataahjwah yaakyàj'áme 'nooqalelhthayajwo', wet 'nooqalelhthayajwo', 'àp yaakyàj'áme laqaakuyko', wet kuuyko', 'ithaat'akyàjwihup, wet hip'oo'ámhi'. 59'Ojweelh'ámho tà tok lanuuhiphàlah, pajla' tha nojw tà latiisqan'atape'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\