San Lucas 13

1Wet hààpet'at 'ijwaalasp'antékye tà 'íikyet'et' 'iyhàj wikyi tà 'ijweenho Jweesus 'imak tà Piilátoh yeene Waalileyalheley tà nekhen tà 'iwolaqaathatkyâya'. Lhaamelh yok: - 'Ilàànhen lhaamelh, wet 'yiisqátej la-'wooyis lhaamelh laqaathatkyà'. 2Wet Jweesus nikyúulhot'et' lhaamelh tha yok: - Tà lhaamelh lawiit'àhyahay màànhyejtsoh, hà lheenaye-k laqeeyis yààm'pe nilhóoqej 'iyhàj Waalileyalheley laqeeyis? 3'Ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Qhaa'. Tajlháme tà 'aameyh, kyek qaleeyayákye 'aqeeyis tà nii'sa', wet 'àp mânhiyejat'tsoh 'awiit'àhyahayh, nilhóoqej 'aameyh. 4Wok kyi màànhyej 'atiikyunhayahay tà 'iiyejlà wikyi tà 'íihi tijwek 'ii'pe 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáyah, tà hup tà ' atoojwphà', tà 'íihi Siiloweh, nikyààtpe lhaamelh, wet 'àp 'ilàànhen'? Hà lheenaye-k lates yààm'pe nilhóoqej 'iyhàj Jweelusalenlheleyh lates? 5'Ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Qhaa'. Tajlháme tà 'aameyh, kyek qaleeyayákye 'aqeeyis tà nii'sa', wet 'àp mânhiyejat'tsoh 'awiit'àhyahayh, nilhóoqej 'aameyh. 6Wet 'àp yààmép'ante 'not'iittseknah: - 'Iikyep'ante hi'no tà 'asuuslhàq'wut 'íihi laqaa'uwas'wet. Wet yahóoyeh, tà t'úuke lhaayh, tha tok 'imaak hi'weenh. 7Wet yààme laqààs'wetwo' tha yok: Lhek yahínhyah, yiklà nekkyààmis laajtumjwáya tà jwetajpej 'ot'úuke lhaay 'asuuslhàq'wutnih, tha hàp tà ky'áhya-k 'o'ween lhaayh. 'Is kyek lhiisit. 'Iwet yaqhaajyenhit'at tà 'íihi'. 8Tha hàp tà lhaam', nikyúulho' tha yok: 'Iwuuk, teej'ayéji nekkyàànah. 'Olhaam 'otijiikyela lateeslhipeyh, wet 'owohlalhiisqáta honhat tà 'íihi'. 9Wet kyek 'iwohlalháaya wet, 'isiilah; tha kyek niwoyahlalháaya wet, neky'e 'iwoohiyela-k lhiisit. 10Wet 'ijwaalap'ante 'not'eelaq'wet tha', Jwee-sus 'iwop'antelakyuujwanhyája', tà 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wet. 11Wet 'íikye 'atsiinha tà t'inhaayaj'íhi', yiklà nekkyààmis tijwek 'ii'pe 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáyah, tà màànhyejtsoh. Takyoojwelhkyà', wet tok 'iwóoye-k tatshuupíphà'. 12Wet tà Jweesus hi'weene wet, t'ààneh. Wet yààme' tha yok: - 'Atsinhah, lataajwayej 'inhaayaj. 13Wet Jweesus 'itii'pe takeeyeyh. Wet tháhya' tha', tatshuupíphà', 'atsiinhatsoh, wet 'iwop'antelaqààjyajáye Yoos. 14Tha hàp tà 'not'aalhyaj'wetwo tà lhámhyah, tà hi'wéent'et' Jweesus tà 'ikyeeset 'atsii-nha', tà hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet, wet jwitsaajlhih. Wet yààme wikyi' tha yok: - 'Ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, tà 'iwóoye-k 'notkyuumlhih. 'Ijwaalastso wet, 'iwóoye-k laneekhen kyek 'no'aa'ikyesthen', tha hàp tà tok 'is kyek 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet. 15Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yààme' tha yok: - 'Aa'aqantsaj! Kyi 'iwóoye 'aameyh, hà 'íikye', p'íiya', 'aa'elhay kyek qaniilanáhi-k 'iyààyen lalà' ky'uwaase', wok 'aasno', kyek taj 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet? 16Tha hàp tà Wikyiijkyayislhàsetsih, tà 'íihi nekkyààmis tijwek 'ii'pe 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáyah tà 'ahààttaj yààyit, hà tok 'iwóoye p'íiya-k 'nolaankye t'aqaayh, tà hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet? 17Wet tà Jweesus 'iwooyetso wet, nilhóoqej lataahjwas tà 'nàjweenhen'. Tha hàp tà nilhoq wikyi tà 'aqààjejlhi nilhóoqej 'imaayhey tà lawuujwyahay'íhikye', tà lhaam yeenlhih. 18Wet yop'antek: - Háats'i 'imaayek kyek nikyâàtkye Yoosniyatyaj? Wet 'àp háats'i 'imaayek kyek 'oteeky'eynejlà'? 19Màànhyej'iwóye moostasalho', tà hi'no takyúumah, wet 'itiihkyà', tà 'itíihi lalaajwek. Wet yíkphà', paj tha hâàpe ha'là tà wuujwkye'. Wet 'ajweenkyey tà 'iikyàjwi puule', 'iwolhuupisáhi lhaakyalh. 20Wet Jweesus yaakyâjo tà 'àp yok: - 'Àp háats'i 'imaayek kyek 'oteeky'eynej-là Yoosniyatyaj? 21Màànhyej'iwóye pàànlhísqat, tà 'atsiinha takyúumah, wet yaqaasóyej huplhaaymok tà lahiis 'íihi laajtumjwáyah, paj tha nilhoq tà tawoojyhómkye'. 22Wet tàjp'ante Jweesus yik tà tiyâàje Jweelusalen wet, 'ilúunkyet'at honhaates wet wikyii'wetes, wet 'iwop'antelakyuujwanhyája'. 23Wet 'íikyet'et' 'eelh tà yok: - 'Iwuuk, hà tok nitààkla wikyi kyek tajwaayhen'? Wet yààme lhaamelh tha yok: 24'Aaqhajyenayhen', kyek lahuuminay kyek latiiyàjakye huppe tà niitsajákye'. Tsi hàp tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Wuujwla'pe wikyi-k 'iniityenhla-k tiyâàjo Yoosniyatyaj, tha hàp tà tok yaqaalhihlah. 25Tsi kyek 'noojkya tà hupwuuk pajkyet'et' néephà', wet kyek 'àp hip'óohi lape', wet 'aamey lheyayhla'aalhotajeh. Wet lawaatanayhiyeja-k lat'aajlhi huppe', wet lhoyayhlak: 'Iwuuk, 'Iwuuk, jwoyeen'ohlàmhen'. Tha hàp tà nikyuulhla'ameyho' tha yohlak: Tok 'ohaanej latààlhayhi'. 26Wet màànhiyejatso' tha', lhoyayhlak: 'Olhaamelh wet, 'ohap'aaqte'ámej tà 'iyaat'ekhen', wet 'iyaayà', wet 'aam lawohte'akyuujwanhyája', tà lheehihte 'ooqasthawetes. 27Tha hàp tà 'ijweenhla'ameyho' tha yohlak: 'Ojweelh'ameyho tà tok 'ohaanej latààlhayhi'. Màyaay'oky'oye', nilhóoqej 'aamey tà 'aahàpehen wikyi tà yeenlhi 'imak tà nii'sa'. 28Wet hààpqhila-k 'íihi-k lataajwhikyelahkyà', wet lhookajayhlawek 'atsooteyh, kyek la'weenayhiyela Wikyiijkyayis, wet 'Iisak, wet Jwaakop, lhà'ya nilhóoqej Yooslhàmetwos, tà lhaamelh 'iihihla Yoosniyatyaj, wet 'aameyh, lamàlhayhikyela'aalhotajeh. 29Wet nekheenhla wikyi tà tàlhiiyela nilhoq honhaatlhipey; tàlhiikyela tà 'ijwáala tâlhkye', wet tàlhiikyela tà 'ijwáala tiyâàjeh, 'àp tàlhiikyela tà yaajwthitajeh, wet tà 'àp tapiinhíyeh. Wet tapààyhikyephàla-k tataa'pe 'nolhàq'wet, kyek 'iihihla Yoosniyatyaj. 30Tha hàp tà 'íikye wikyi 'iyhàj tà 'imààlhkyehen', kyek hààpqhila-k t'ikyunh; wet 'iyhàj tà t'ikyuuntso wet, 'imààlhhikyehennah. 31Wet tà qamaj lhaam 'iihip'antet'at 'ijwaalatso wet, nààmhen jwààlisewolhayis tà nààmeh, wet yààme' tha yok: - 'Is kyek lanúuphà-k lhekky'ooye tààjah, tsi hàp tà 'Eelóles yahuumin kyek 'aa'ilành. 32Wet yààme lhaamelh tha yok: - Màhen', wet jwelaayhoma 'imaawotsoh 'olhààmetnah, 'oyaylak: 'Ijwaalanah, wet kyek 'àp 'ijwáala', wet 'onuuhatkyéphà 'nookyalh tà nii'sa', wet 'àp 'okyeestejen wikyi' t'inhaayahayh, wet kyek la'weekyéhi wet, 'ohààmithila 'ookyumet. 33Tha hàp tà 'ijwaalanah, wet kyek 'ijwáala', wet la'weekyéhi', t'uhlà-k 'oyikt'aat kyek 'onúuke 'oo'nààyij. Tsi hàp tà tok t'uhaawétej Yooslhàmetwo kyek 'yilh, kyek néeyahi Jweelusalenh. 34Jweelusalenh, Jweelusalenh, tà lalààn Yooslhàmetwos, wet 'àp lathaatejwethà tuunteyh wikyi tà 'nokyeen'ámeh! Wuujw tà 'otiikyepej kyek 'ohuutwek 'alees, màànhyej'iwóye hoo'o tà yahuutwek lalees, tà 'ithaatkyàjwi lhejwiis. Tha hàp tà tok lawóoyeh. 35'Athaana wet, 'nowoomhlat'qatsi 'awuuke', wet 'notoolahatlakyàjwih. Wet 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Tok 'àp la'weenayhla'no', yàt pajla' tha nikyâàte lawhàày kyek lhoyayh: La'iisyaj'íhi hi'no tà nekhi 'Noowuklhey'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\