San Lucas 14

1'Ijwaalap'ante 'not'eelaq'wet wet, Jweesus tiyààjt'et'kyàjwi hi'no tà niyaat lawuuke', kyek 'iihiyejak t'ek. Hi'nootso wet, jwààliséwoh, wet 'iyhàj 'iteetshant'at Jweesus. 2Wet 'íikyep'ante hi'no tà lhaa'ilàt, tà t'ukaalhih, tà 'íikyet'et' tà tataakye Jweesus. 3Wet màànhyejtso' tha', Jweesus ta'yààtshanét'et' lhaamelh tà Mooysesqalelhtshayaj-wos, wet lhà'ya jwààlisewolhayis, wet yok: - Hà 'iwóoye-k 'nokyeeset hi'no-k lhaa'ilàt, tà hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet? 4Tha hàp tà lhaamelh tok taahuyhen'. Wet Jweesus takyúumap'ante hi'no', wet 'ikyeeset. Wet 'ikyeen' tha yok: - Màt'aat, tà lhek. 5Wet Jweesus nitíilhaqe lhaamelh tha yok: - Kyi 'iwóoye 'aameyh, kyek 'íikye 'aa'elht'a-k hâàpe-k lalà' 'aasno', wok ky'uwaase', nikyâàtkye kyowej, hà tok naqéele p'íiya-k 'itoonphà', tej kyek 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet? 6Wet lhaamelh tok yahanej'iwooyehlà-k nikyúulho'. 7Wet tà Jweesus 'iyaahint'at'et'a wikyi tà 'not'àànéje lhàq, tà yikeehen 'noowej'wetes tà t'ikyunh, tà 'íiyej 'nolhàq'wet, wet 'ijwee-nho lhaamelh 'not'iittsek tha yok: 8- Kyek 'íikye 'aa'elh kyek t'àànej'áme 'nooqàjyaj tà 'noowhayehyaj wet, tok 'iwóoye-k lataapàphà-k lhee'pe 'noowej'wet tà t'ikyunh, tsi hàp tà 'is'aalhóho wet, 'nooqàjyajwuk 'àp tisi laqààjyaj 'eelh tà yààm'atape' tà lahaa'íhi'. 9Wet 'isiila'alhóho wet, hi'no tà 'aatisi laqààjyaj, wet tà 'àp tisi 'eelhtsoh, yahoohla'ámeh, wet yààmhla'áme' tha yohlak: Wola'wéeta 'aa'elhtsih. Wet 'aam wet, lalààthiyela ha'nààjwlhi', tsi hàp tà t'uhlahlà-k lhee'pe 'noowej'wet tà 'ilapéeseh. 10Tha kyek 'not'àànej'áme 'nooqàjyaj wet, 'is kyek lhek, wet lhee'pe 'noowej'wet tà 'ilapéeseh. Wet hààpqhila-k nààm hi'no tà 'aatisi laqààjyaj wet, yààmhla'áme' tha yohlak: Yaqala'yih, mààh, tiyààjpe 'noowej'wet tà t'ikyunh. Wet kyek màànhyejtso wet, 'ahaa'ihihlah, tà lhéekye tà tataakye wikyi tà 'ii'ámej, tà t'ekhen'. 11Tsi hàp tà hi'not'a-k hâàpe-k lhaa'iwujwyen wet, 'noyenhlat''imaakjwája'; wet 'eelh kyek lhayent'a'imaakjwája wet, hààpqhila-k 'nowuujwyenh. 12Wet Jweesus yààmét'et' hi'no tà tisi laqààjyaj tha yok: - Kyek la'weenho lhàq wikyi', kyek 'ijwáala yààmho la'wet', wok kyek neeky'ehonaj, yej latiisi 'aqaala'yis, wok 'apuuhjwas, wok 'aa'yhàj, wok ha'weetjwas tà hi'ween 'imaayek. Tsi hàp tà lhaamelh 'àp hààte tisiila'ámhi lhàq, wet 'iwohlalahaaya'ahilà'. 13Tha kyek lheenlhi 'nooqàjyaj wet, 'àànhlà wikyi tà p'aliitses, wikyi tà lawiit'àhyahay'íhikye', tsuujwlas, wet 'asnaamis. 14Wet hààpqhila-k 'a'iisyaj'íhi', tsi lhaamelh tok 'iwóoye-k 'iwohlalahaaya'ahilà', kyek 'aatis. Tha hàp tà 'no'weenhla'ámho 'aqaaha', kyek taj 'ijwáala-k wikyi tà 'iskyee'alhóho' 'inuuhikephàla-k tâlho 'noop'itseyheyh. 15Wet 'eelh tà 'íiyejt'et' 'nolhàq'wet, tà 'ilààte Jweesus tà yààme 'imaayheytsoh, wet yàà-me Jweesus tha yok: - La'iisyaj'íhi 'o'elht'a-k hâàpe-k tujw pàành, kyek 'íihi Yoosniyatyaj. 16Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Iikye hi'no tà yeenlhi 'nooqàjyaj tà wuujw, tà neky'e honaj, wet tisíikye wuujwpe 'iyhàj. 17Wet tà taj lawhààyh, tà 'nowaaq'lhatkyà 'nolhàq, wet 'ikyeen laqaawo', tà ne'te-k yààme wikyi tà tisíikye', kyek yok: Lhuuyayh, tsi hàp tà nilhoq tà waaq'alhkyà'. 18Tha hàp tà nilhóoqej lhaamelh tà waatanej tà lhaa'itiyejíkye 'imaayheyh. Wet 'eelh tà t'ikyun yok: 'Olhaam', 'okyààjnaj 'ooqahonhat, wet 'owaatlà-k 'oyaahneh, 'athaanah. 'Ot'aalhej'áme-k tok lhen'no'ootésa'. 19Wet 'eelh wet yok: 'Okyààjnaj ky'uwaaselis 'íihi tijwek, wet 'ot'uhlà-k 'oyeelhtehen', 'athaanah. 'Ot'aalhej'áme-k tok lhen'no'ootésa'. 20Wet 'eelh yok: Neeky'éhyane tà 'otwhaaye', wet hàp tà tameenej tà tok 'iwóoye-k 'oyik. 21Wet qawoo nààme lawuuk tha', yahaanhatej 'imaayheytsoh. Wet màànhyejtso' tha', lawuuk wuujw tà jwitsaajlhih. Wet yààme laqaawo' tha yok: Mààh, 'atháhyanah, tiyâàjo 'nooqasthawetes wet hupqaawayhilh tà 'íihi wikyii'wet, wet kyàj'aalhóho wikyi tà p'aliitses, wet wikyi tà lawiit'àhyahay'íhikye', lhà'ya tsuujwlas, wet 'asnaamis. 22Wet tà paaj wet, nààm 'nooqawo', wet yok: 'Iwuuk, pajkye 'oyeenlhi 'imak tà lane'te-k 'oyeenlhih, wet qamaj la'weet'íhi'. 23Wet hi'nootso wet, yààme laqaawo' tha yok: Mààh, tiyâàjkye 'nààyhay tà niitsesakyehen', wet 'àp tiyâàjomkye 'noop'ohoyh, wet niityenkyàjwihup wikyi', yàtla-k tapóoyej 'oowuke'. 24Tsi 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Wikyi tà 'okyúunqat tà 'ot'àànéje 'ooqàjyaj, ky'áhya-k 'íikye 'eelh kyek 'iihla'nóyej kyek 'ot'ek. 25Wet wuujwp'ante'pe wikyi tà yikkye Jwee-sus. Wet lhaam nitiilhaqlà', wet yààme' tha yok: 26- Kyek 'íikye 'o'eelh kyek yahoo'nóyeh, wet kyek 'àp qaniikyuwetáye lajkyah, wet laqoh, wet laky'eejwah, wet lalees, wet lapuuhjwas tà hi'noolh wet 'atsiinhayh, yàt tiyâàje lhaam kyek qaniikyuwetalhámeh, wet tok t'uhaawétej kyek hâàpe 'ookyujwanek. 27Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k niitkyúmaye laqaakulus kyek yahààn'no', wet tok t'uhaawétej kyek hâàpe 'ookyujwanek. 28Tsi hàp tà', kyek 'íikye 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k yahuumin kyek yeenlhi hup kyek 'atoojwphà', hà tok 'ikyúunqat p'íiya-k tapààyhiphàlah, kyek yaqaalelhàtlà laha'? Tsi hàp tà 'iwaatlà-k yahaanej 'imak tà 'íiyej kyek 'waawulhiyela lakyuumet, yàt pajla' tha waaq'alh. 29Tsi kyek niiwoynayejetso wet, 'isiila'alhóho wet tok yahààmithila lakyuumet. Wet màànhiyejatso wet, wikyi tà hi'ween hup'wet tà yeenlhih, waatanhiyeja tà 'ilààklhih. 30Wet lhaamelh yohlak: Hi'nootsi wet, waatanejte tà yeenlhi hup, tha hàp tà tok yaqáalhi-k yomwaaq'alh lakyuumet. 31Wet kyek 'íikye niyaat kyek t'uhlà-k tiyâàje 'eelh niyaat kyek tataayhlà', hà tok 'ikyúunqat p'íiya-k tapààyhiphàlah, kyek 'iteetshan kyek 'waawúlhe-k 'itaayhthiyejahlà laqaawikyi tà 'íihi tijwek milhlhayis 'eelhqawikyi tà 'íihi nitàk tijwek milhlhayis. 32Wet kyek niiwoyáye wet, 'ikyeenhiyela lataahjwah lhààmetwo', tà qamaj 'atoojwlà', wet t'aalhiyela latáamsek, kyek yok: Háats'i 'imak kyek lane'te-k 'oyeenlhih, kyek nojw lhaaqa'tshayaj? 33Wet mânhyejt'atsó'we', 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k niileyáyej nilhoq 'imak tà 'íiyej, wet tok t'uhaawétej kyek hâàpe 'ookyujwanek. 34- Nisoy wet, hâàpe 'imak tà 'is. Tha kyek nisoy tatày lanoosohyaj wet, 'àp háats'ihila 'imak kyek 'noneeky'eynhiyejila lanoosohyaj? 35Tok 'iwoohiyela-k honhat 'isej, wet tok 'àp hâàpe 'itshààtay'yamuk'wet kyek 'isej, tajlhamhiyela-k 'nowom'. 'O'eelh kyek laky'ootey'íhi-k 'ilààtkyehonhat, wet 'is kyek 'ilààteh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\