San Lucas 15

1Wet nilhóoqej kyiinajt'àjwos, lhà'ya qeeyislànhayh, lhaa'itott'aynép'ante Jweesus, tà taky'aahúyeh. 2Wet jwààlisewolhayis wet 'nootshànhay-wos, 'ijwóotej Jweesus tha yok: - Hi'nootsi wet, takyuumhlà wikyi tà qeeyislànhayh, wet 'íiyej lhaamelh tà t'ekhen'. 3Tà màànhyejtso wet, Jweesus 'ijweenhóp'ante lhaamelh 'not'iittseknah, wet yok: 4- Lhek tikyuunayhlà hi'not' kyek hâàpe-k 'íihi 'aameyh, kyek hi'ween tsoo'natas tà 'íihi tijwek tijwek. Wet kyihla 'iwóoye-k tatày 'eelh 'iwehyáalha lalààyh? Hà tok hàp p'íiya kyek hi'nààyhihla ts'ani' 'iyhàj, wet yikhiila-k yahààn la'nààyij lalà tà tatày', yàtla-k hi'weenh. 5Wet kyek nilhóoqe lalà wet, 'ithaatlatape', tà tilhàj. Wet wuujw tà laqààjyaj'íhi'. 6Wet nikyâàte la'wet tha', yahuutwek laqaala'yis wet la'weetjwas, wet yààme lhaamelh tha yok: 'Inawolhaaqàjyája', tsi hàp tà pajkye 'olhóoqe 'olà' tsoo'nataj, tà tatày'. 7Wet 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: 'Àp mânhiyejat'tsoh, wúujwla 'nooqàjyaj tà 'iihihla puule', kyek 'íikye qeeylànek 'iwehyáalha-k 'iléekye la'nààyij tà nii'sa'. Yààmhla'pe 'nooqàjyaj tà 'notíiye 'iyhàj tà noventa y nueve, tà 'iskyee'alhóho', tà lhaayenehen tà niiwatahlà-k lhayom'iskyee'alhóho'. 8- Wok kyek 'íikye 'atsiinha-k hi'ween kyiinajt'àhes 'íihi tijwek, tà wuujw laha', wet kyek 'àp tatày 'eelh 'iwehyáalhah; hà tok 'iwuunh, p'íiya', 'nookyàk, wet 'àp yoowajkyàjwi lawuuke', wet 'àp t'ámmajej tà t'úuke kyiinajt'àj, paj tha hi'weenh. 9Wet tà hi'ween wet, yahuutwek laqaaye'jwas wet la'weetjwas, wet yààme lhaamelh tha yok: 'Inawolhaaqàjyája', tsi hàp tà pajkye 'o'ween kyiinajt'àjnaj tatày'. 10Wet 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Hàp tà mânhyejt'atso Yooskyenhay tà 'aqààjejlhi qeeylànek 'iwehyáalhah, kyek 'iléekye la'nààyij tà nii'sa'. 11Wet 'àp hààte yok: - 'Iikye hi'no tà lalees 'íihi nitààkjwas. 12Wet 'eelh tà qamaj, yààme lajkya' tha yok: 'Ijkyah, 'wenhaat'nóyej 'aqààyetlhip tà 'olawuuklah. Wet màànhyejtso' tha', lajkyah, hiky'eesajejen laqààyet lalees. 13Wet 'iyhàj 'ijwáalasas tha', lhààs tà qamaj yahuutwek nilhóoqej 'imak tà 'íiyej, wet yik tà tiyâàje 'eelh honhat, tà 'atoojwého la'wet. Wet tà 'íihi honhaattso wet, waatanej tà 'ilàànlhámej 'imak tà nii'sa', paj tha nojw nilhoq 'imak tà laqààyet. 14Wet tà nojw tà yaqaasóhi laqààyet wet, 'íikye wuujw neehlà', tà 'íihi honhat tà lhaam 'íihi'. Wet nemhit' hi'ween 'imak tà 'iwaatlà'. 15Wet yik tà yahóoye hi'no tà la'wet honhaattsoh. Wet hi'nootso wet, 'ikyeene laqaahonhat, tà ne'te-k t'úuye kuutsilis. 16Wet wuujw tà lakyuuyáje-k tujw jwa'aay tà kuutsilislhàq. Tha hàp tà tok 'imaak 'no'weenho'. 17Wet neky'e waatanej tà hi'weenlhámho latiikyunhayaj tà yok: Nilhóoqej 'nooqawos tà 'íiyej 'oojkya'wet, lhaamelh hi'ween lhàq tà naaya'. Wet 'olhaam tà 'o'iiqanah, wuujw tà 'okyuuyu'. 18'Oyikhiilah, 'oyààpnhiyela 'oojkyah. Wet 'oyààmhiyela' tha 'oyok: 'Ijkyah, 'owo'ne'ooqeyahlâp'at'a puule', wet 'àp 'owo'ne'ooqeya'ahilà'. 19Tok 'àp 'ot'uuhawétej kyek lhen'no'âàsa'. 'Is kyek lheent'a'nóye 'eelh 'aqaawo'. 20Wet máatkye', néephà', wet yik tà yahóoye lajkyah. Wet tà qamaj 'atoojwlà wet, lajkyah hi'weenhlà'. Wet 'ilààte tà hip'aattsen lhààs. Wet 'inuu'alhóho tà yiklà lhààs. Wet tatsuujwélej. Wet hits'u laky'aalo'. 21Wet lhààs yààme' tha yok: 'Ijkyah, 'owo'ne'ooqeyahlâp'at'a puule', wet 'àp 'owo'ne'ooqeya'ahilà'. Wet tok 'àp 'ot'uhaawétej kyek lhen'no'âàsa'. 22Tha hàp tà lajkyah, yààme laqaawos tha yok: Toonayphà 'nooqhày tà 'isiis, wet 'uuhyenakye'. Wet 'uuyitakye lajwuujw 'noojwujwhih, wet 'ààsaynhíkye laniisàhes. 23Wet kyàjaay'alhóho ky'uwaaselhàs tà yàà-taj, wet lalàànayhlah. Wet 'inaat'ekhen', 'inawolhaaqàjyája'. 24Tsi 'olhààstsi wet, 'yilhnáaji', wet 'athaana wet, yaakyâjo tà la'waatshankyeyaj'íhi'. Tatààynáji', wet 'athaana wet, 'àp 'nàlh. Wet lhaamelh waatanej tà 'iwolaqààjyája'. 25Wet lhààs 'elh tà thalàk wet, 'íihi lap'ok tà takyuumlhih. Wet tà tapiilh, tà toott'áye la'wet, wet 'ilààte wikyi tà 'iwolaqààjyája', tà yaqooy'. 26Wet t'ààne 'eelh 'iwehyáalha laqaawos, wet ta'yààtshane' tha yok: Háats'i 'imaakpah? 27Wet lhaam nikyúulho' tha yok: Haky'iinij tà nààmh. Wet 'ajkya wet, 'ilààn ky'uwaaselhàs tà yààtaj. Tsi hàp tà 'aqààjejlhi lhààs tà 'is, tà tok lawiit'àhyaj'íhi', tà nààmh. 28Wet màànhyejtso' tha', jwitsaaj lhaam'. Wet tok yahuumin kyek tiyààjkyàjwihup. Wet tà màànhyejtso wet, 'inúuphà lajkyah, wet 'iniityenkyàjwihup lhààs. 29Tha hàp tà lhaam', nikyúulho lajkya' tha yok: Paajkye nekkyààmis tà 'otkyuumlhi'ámhop, wet ky'áhya-k 'íikyep'ante-k 'o'nààlit'ámej 'imak kyek qahuuminákye'. Wet 'aam', ky'ayhthiyejent'a-k la'ween'nóho qaalyajwaj, kyek 'owo'ooqàjyája', kyek 'olhàà'ya 'ooqala'yis. 30Tha hàpet' tà nààm 'ààs tà 'iwet yaqaasoyejit'at 'aqààyet 'atsiinhay tà qaahi'noyalis, wet lalàànho ky'uwaaselhàs tà yààtaj. 31Tha hàp tà taahuy lajkya' tha', yààme' tha yok: 'Aam wet, lhet''nóyej, wet nilhoq 'imak tà 'ii'nóyej wet, 'aqààyett'at. 32Tha hàp tà t'uhaawétej kyek 'iyawolhaaqàjyahaya', tsi hàp tà haky'iinij tà 'yilhnáaji', 'àp yaakyâjo tà la'waatshankyeyaj'íhi'; tatààynáji', tha hàp tà 'àp 'nàlh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\