San Lucas 16

1Wet 'àp hààte yààme lakyuujwanhay' tha yok: - 'Iikye hi'no tà hi'ween 'imaayek. Wet laqaawo'íhi', tà lhaam 'ithaatpe laqààyet. Wet 'nooqawotso wet, 'not'àànhoplhih, tà 'íikye tà tataakye lawuuk, wet 'noyok: 'Aqaawo wet, yaqaasóhi 'aqààyet. 2Wet lawuuktso wet, t'àànhlà', wet yààme' tha yok: 'Àp háats'i 'imak tà 'olààtkye', tà 'noyààmej'ámeh? Lhek qaalelhàt'nóho 'imak tà lheenejlhi 'ooqàyet. Tsi hàp tà tok 'àp lheehla'pe 'ooqàyet. 3Wet màànhyejtso' tha', qawootsoh, 'itiilhámhi latiikyunhayaj tà yok: Kyihla 'owóoyeh? Tsi 'oowuk 'isoo'nóyej 'ookyumet, wet nemhilat' 'o'ii'pe laqaa'imayheyh. Tok 'iwoohiyela-k 'otíji honhat, wet tok 'àp 'iwoohiye-la-k 'ot'aalhlhih, tsi hàp tà 'o'nàjweelh. 4'Ohaanejt'at 'imak tà 'oyeenhilhinah. 'Olhaahi'isyene wikyi', wet kyek 'nosoohla'nóyej 'ookyumet wet, wikyi takyuumhla'ohlà', wet 'iwaahnhila'nóyej kyek 'o'íihi la'weetes. 5Wet t'àànhlà wikyi tà laqaapi'àlis 'íiyej lawuuk. Wet yààme 'eelh tà t'ikyun' tha yok: Kyi hààte 'aqaapi'à tà 'iihlà 'oowuk? 6Wet nikyuulho' tha yok: Tijwek tijwek qapeehis. Wet lhaam yààme' tha yok: Kyúma pààpelh tà 'aqaapi'àhinah, wet pààphà' tháhyah, tshàànhi 'nookey 'iwehyáalha tijwek. 7Wet tajwaatshi' tha', yààme 'eelh tha yok: Wet 'aam', kyi hààte 'aqaapi'à'? Wet lhaam yok: Tijwek tijwek lahiis huplhaayh. Wet 'eelh yààme' tha yok: Kyúma 'aqaapi'àhinah, wet tshàànhi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáya tijwek. 8Wet 'Noowuk yààméje 'nooqawo tà 'aqaantsajtso' tha yok: Tej tà máatkye tà nii'sa' tha', yahaanej tà yeenlhi 'imak tà lhaam 'isiiyejah. Tsi hàp tà', 'imak tà nii'sa' lalees, máatkye tà 'itíihi lahaanhyaj 'imak tà 'itiilhamelej, yààm'pe wikyi tà 'isiiles. 9Wet 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: 'Is kyek laqaalhayéji 'aqaala'yis kyiinajt'àj tà nii'isa'alhóho', hààpqhila-k lhaamelh takyuum'ahilàmhen', kyek 'íihi 'noo'wet tà nii'wenhíkye-k tatày', kyek tatààyhla'ameyej kyiinajt'àj tà nii'sa'alhóho'. 10'O'elht'a-k hâàpe-k 'yaqaanej 'imak tà niiwújwa', tà lawuuk t'ekháayejeh, wet 'àp hààte 'yaqaanhiyeja 'imak tà wuujw, kyek 'no'weenho'. Wet 'o'elh kyek nii'qanáyej 'imak tà niiwújwa', tà 'no'weenho', wet 'àp hààte tok 'yaqaanhiyeja 'imak tà wuujw. 11Tsi kyek qaqaanayáyej kyiinajt'àj tà nii'isa'alhóho', wet 'àp háats'ihila hi'no-k t'ekhaayej'ameye 'imak tà máatkye'? 12Wet kyek qaqaanayáyej 'imak tà qa'aalawuhúya', wet 'àp háats'ihila hi'no kyek hi'weenhla'ameyhómkye 'imak tà 'aqààyet? 13Qawoo wet, ky'áhya-k 'iwóoye-k 'itààkwyen lawuuhuyh. Tsi hàp tà yahuumnhila 'eelh, wet 'eelhtso wet, nikyuuwethiyelah. Wok tok 'iwohlalaháaya 'eelh, wet 'eelhtso' tha', 'iwohlalaháaya'. Tok 'iwóoye-k lataakyumayhoplhi Yoos, kyek 'àp lat'eekhayaye kyiinajt'àj. 14Wet 'àp hààtét'et' jwààlisewolhayis, tà hâàpe wikyi tà yenlahuumnéka kyiinajt'àj, 'ilààte 'imaayhey tà Jweesus yààmetsoh. Wet lhaamelh 'ilààklhi Jweesus. 15Wet màànhyejt'et'tso' tha', Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Aameyay wet, 'aalhenayet'at tà 'aa'iskye'alhóho', tà lheeyakye tà tataakye wikyi'. Tha hàp tà Yoos nitààjwenhómkye 'ootlelis. Tsi 'imak tà wikyi yenwúujwa', wet Yoos 'yuulhánkye'. 16- Mooysesqalelhtshayaj, wet Yooslhàmetwos lakyuujwanhyaj, laqhaajyhayaj'íhip'anteh, yàt paj tha nikyâàte tà nààm Jwàành. Wet tâlhe tààjtso tà 'nojweelhlhi Yoosniyatyaj, wet nilhóoqej wikyi tà lhaayaqhajyenhen kyek tiyâàjo'. 17Tha hàp tà lhà'yalhiip tà lakyuutshanhyaj'íhi-k tatày 'nootshànek tà niiwújwa', tà 'íihi Mooysesqalelhtshayaj, tok màànhyej'iwóye puule wet honhat, tà lhaamelh 'iwóoye-k tatày'. 18- Hi'not'a-k hâàpe-k 'iléeyej laky'eejwah, wet 'àp 'íiyej 'eelh 'atsiinha', wet 'iwolaqaahi'nohyája'. Wet hi'no-k 'íiyej 'atsiinha tà laky'eejwa 'iléeyej, wet 'àp hààte 'iwolaqaahi'nohyája'. 19- 'Iikye hi'no tà hi'ween 'imaayek, tà ta'wúuyhikye la'wuuyis tà 'isiis, tà 'ikyààthen'. Wet wuujw tà 'iwopejlaqààjyája', nilhoq 'ijwáalas. 20Wet àp hààte 'íikye hi'no tà p'aliitsaj, tà lheey Láasaloh, tà 'imààqatsih, tà 'íihi lape' hi'no tà hi'ween 'imaayek. Wet nilhóoqkye t'isan tà laqaa'mos'íhi'. 21Wet lakyuuyajet'at 'nolhàqlhiipey tà tàlhpe hi'no tà hi'ween 'imaayek lhàq'wet. Wet 'yájet' 'asiinhàs tà yikeepej, tà 'inaap'uhíkye laqaa'mos. 22Wet màànhyejtso' tha 'yilh hi'no tà p'aliitsaj. Wet Yooskyenhay wet, nekeh, wet yahàànho honhat tà Wikyiijkyayis 'íihi'. Wet 'àp hààte 'yilh hi'no tà hi'ween 'imaayek, wet 'notjhàànky'oye'. 23Wet tà 'íihi honhat tà 'noop'itseyhey'wet wet, wuujw tà lap'aattseyaj'íhi'. Wet 'iyaahinphà' tha', hi'weene Wikyiijkyayis, wet lhà'ya Láasaloh, tà 'iiwhàye'. 24Wet màànhyejtso' tha', 'ijwiitsenej lapaq tha yok: 'Ijkyah, Wikyiijkyayis, 'is kyek lap'aattsen'nóyeh. 'Aahúyej Láasaloh, 'is kyek yaqaalhyenej lajwuujwpes 'inààt, wet hààpqhila-k yaqaalhyenéjkye 'ooq'ajlhiky'u'. Tsi hàp tà wuujw 'oop'attseyaj tà 'o'íihi 'iitàjnah. 25Tha hàp tà Wikyiijkyayis yààme' tha yok: Yàs, lhek tikyuunhlà 'ijwaalaste lhéehi 'isan', wuujw 'imaayhey tà 'isiis tà lataakyumhlà'. Tha mat Láasaloh, tàjte 'íihi t'isan wet, tajlháme 'imak tà nii'sa', tà takyuumhlà'. Tha hàp tà 'athaana wet, Láasaloh hi'ween latáamsek; wet 'aam wet, hap'aattseyaj'íhi'. 26Wet 'àp hààte 'íikye kyowej tà pitóojwkye', tà tumeej'inahlàmhen'. Wet hàp tà tameenej tà wikyi tà 'iikyenah, tok 'iwóoye-k yahoo'ameyeh; wet lhaamelh tà 'íihi tà lhéehi', tok 'àp iwóoye-k yahooqanah. 27Wet màànhyejtso' tha', yààme' tha yok: 'Ijkyah, tà màànhyejtso wet, 'is kyek lakyeene Láasaloh 'oojkya'wet. 28Tsi hàp lham tà 'oopuhjwas 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah; 'is kyek yààmhopwethà lhaamelh, hààpqhila-k lhaamelh tok 'àp nekho honhaatná'we', tà hâàpe 'nootajyhayaj'wet. 29Wet Wikyiijkyayis yààme' tha yok: Mooyses wet Yooslhàmetwos, hàp tà 'íiyej lhaamelh. 'Is kyek taky'aahúyeh. 30Wet màànhyejtso' tha lhaam yok: Qhaa', 'ijkyah, Wikyiijkyayis, tha kyek 'íikye 'eelh kyek tâlho 'noop'itseyheyh, kyek yahóoye lhaamelh, wet lhaayakyàjenhnah. 31Tha hàp tà Wikyiijkyayis yààme' tha yok: Tha kyek niitky'ahuyáye Mooyses wet Yooslhàmetwos, wet tok 'àp t'ekhaahiyela 'elht'a-k hâàpe-k tâlho 'noop'itseyheyh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\