San Lucas 17

1Wet Jweesus yààme lakyuujwanhay' tha yok: - 'Iwoohiyét'a-k neehikyela 'imaayhey kyek tameenej wikyi kyek 'iwohlalaqéeya'. Tha hàp tà lawiit'àhyaj'ihihla hi'no-k 'nooqey tâlheh! 2Tsi hi'no-k hâàpe-k 'iweetahat 'elh nàà'tshas tà t'ekhaa'nóyeh, wet 'imak tà 'iskye wet, 'nojwuunhthilhi la'wo' tuunte tà jweelhek, wet 'nothaatho 'inààttsajpe'. 3Qaan'ameyejlà 'imak tà nii'sa'. Kyek 'apuuhjwah 'iwolaqeeya'ahilà', wet jwenho 'imak tà 'is'aalhóho'. Wet kyek tajoomhma latiikyunhayaj kyek 'is'aalhóho', wet tààyhtho laqeey tà nii'sa'. 4Wet kyek 'íihi 'ijwáala 'iwélhkye' tha', 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk tà 'iwolaqeeya'ahilà', wet kyek 'àp yahoopej'áme-k yopej: 'Oléekye 'ooqey tà 'otii'ámeh; wet tààyhtho'. 5Wet 'aapostolhlhayis yààmét'et' 'Noowuk tha yok: - 'Isejlhiip 'ot'ekhaahyahayh. 6Wet 'Noowuk nikyúulho' tha yok: - Kyek la'weenayhit'at 'ekhaahyaj, kyek màànhyej'iwóye moostasalhojwaj, wet 'iwoohíye-k lhààmaye 'asuuslhàq'wutni kyek lhoyayh: Laan'ámhi', màky'ooye tà lhéehi', wet tiyâàjo 'inààttsajpe', wet 'éehi'. Wet taky'aahuhi'ne'ameyeh. 7- Lhek tikyuunhlà hi'no-k hâàpe-k 'íihi 'aameyh, kyek laqaawo'íhi-k 'isáaji honhat wok t'úuye lalààyh. Wet kyek nààm 'nooqawotsoh, kyek tâlhe lakyuumet, hà lawuuk yààmhiyela p'íiya-k yok: Lhuuh, pààphà', 'éeyej 'nolhàq'wet? 8Qhaa', tajlhamhiyela-k yok: 'Eenlhi'nóhop 'olhàq. Hutphà', tà lhààyit'ámej ha'wuy', wet ky'ot'nóoyeh, yàtla-k 'ot'ek wet 'àp 'oyàà'; wet kyek tajwaatshi tààjtso wet, neeky'ehla-k lat'ek, wet 'àp layàà'. 9Wet 'noowuktsoh, hà hi'weenhomhmah, p'íiya, la'iisyaj laqaawo tà yeenlhi 'imak tà 'none'te-k yeenlhih? 'Oyeene-k tok màành yejtsoh. 10Wet hààte 'aameyh, 'àp màànhiyejatsoh: Kyek waaq'alh nilhoq 'imak tà 'none'te-k lheenaylhih, wet 'oyaylak: 'Inaahàpehent'at 'nooqawos tà tok 'is; tajlhámet' tà 'iyeenlhit'at 'imak tà 'nosuukun'inámej. 11Wet tàjp'ante Jweesus yik tà tiyâàje Jweelusalen wet, 'inúuke lhiipey honhaates tà 'noyok Saamályah wet Waaliléyah. 12Wet tà tiyâàjo 'iwehyáalha wikyii'wet wet, 'íikyep'ante tijwek wikyi tà 'amoostas lànhayh, tà yiklà lhaam'. Wet tà qamaj 'atoojwlà wet, lhaamelh taqaasthen', 13wet lhaa'ijwitsenejen tà taahuyhen' tha yok: - Jweesus, 'Iwuuk, p'aattsen'nohen'! 14Wet tà Jweesus hi'weene lhaamelh wet, yààme' tha yok: - Màhen', 'aapàynaye 'noohusewos. Wet tà qamaj lhaamelh yikheent'at tà 'inúuke 'nààyij wet, 'ikyeesen', wet laqooq'hayahay tatâàyej. 15Wet 'iwehyáalhat'et' 'eelh lhaamelh, tà lhaahi'wen tà 'ikyees, wet tapiile Jweesus. Wet yom'ààytaji lapaq tà 'iwolaqààjyajáye Yoos. 16Wet taqhooskyàjwi Jweesus, tà tateelhile 'itíihi honhat, wet yààme' tha yok: - Wuujw tà 'is, 'Iwuuk. Wet hi'nootso wet, Saamalyalhele'. 17Wet màànhyejtso' tha', Jweesus taahuy' tha yok: - Hà tok tijwek wikyi tà 'ikyeesejen t'inhaayahayh? Wet kyi tà 'íihi lhaamelh tà 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe tumwek? 18Hà tok 'íikye 'elh lhaamelh kyek tapiilh'alhóho-k 'iwolaqààjyajáye Yoos? Hà tajlhámet' lhaam hi'noonih, tà tâlho 'elh honhat? 19Wet yààme' tha yok: - Néephà', wet mààh, 'ekhaahyaj tà 'aa'ijwayhet. 20Wet jwààlisewolhayis ta'yààtshanét'et' Jwee- sus tha yok: - Kyihla hààte-k nààm Yoosniyatyaj? Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Kyek nààm Yoosniyatyaj wet, tok 'nopààynhiyela wikyi' 'imakt'a-k hâàpe'. 21Hààpqhit'ala kyek 'noyok: 'Iiqanah; wok: 'Iiqanhih. Tsi hàp tà Yoosniyatyaj, 'ii'ameyhíkye'. 22Wet yààme lakyuujwanhay' tha yok: - 'Iihikyela 'ijwáalas kyek lahuuminay kyek la'weenay 'iwehyáalha 'eelh 'ijwáalas tà Hi'noolhàs laqaa'ijwálas. Tha tok la'weenayhlah. 23Wet 'noyààmhla'ameye' tha 'noyok: 'Iiqanah; wok: 'Iiqanhih. Yej lhekaayhen', tok 'iwóoye-k lhekaakye'. 24Tsi màànhiyeja'iwóye 'imak tà taleeppéyhi', tà tâlho lhiip puule', paj tha 'àp nikyâàte lhiip 'eelh puule', wet màànhiyejatso Hi'noolhàs kyek taj 'ijwáala kyek nààmhlah. 25Tha hàp tà lhaam wet, t'uhaawétej kyek t'ikyuun'pe honhat kyek wuujw lap'aattseyaj, wet kyek wikyi tà 'íihi 'ijwaalasnah, 'àp 'itiiyejqanhih. 26Wet màànhyej'iwóye 'ijwaalasp'ante Noweh 'íikye', 'àp mânhiyejat'tso 'ijwáalas kyek nààmhlah Hi'noolhàs. 27Wikyi t'ekheent'apej, wet 'àp 'iyààt'apej, wet 'àp tawhaayehent'apej, wet 'àp 'no'weenhot'apej lhaamelh lawhaayehyahayh, paj tha nikyâàtep'ante 'ijwáala tà Noweh tiyâàjo lahiih. Wet nààm 'inààt tà t'uulhpe honhat, pajt'et' tha 'itààyhthen nilhóoqej wikyi'. 28Wet 'àp màànhyej'iwóye tàjp'ante Loot 'íi-kye'. Wikyiit'apej tekhen', wet 'iyàà', wet takyààjanhen', wet tawoomanhen', wet tuutkyeyhen', wet yeenwethà lawuukeyh. 29Tha hàp tà 'ijwaalap'ante Loot 'inúuphà tà tâlho Soolómah, wet 'iwoomhkyà' tha 'iitàj, lhà'ya 'imaayek tà màànhyej'iwóye tuuntey' tha 'yuhóomkye', pajt'et' tha 'itààyhthen nilhóoqej wikyi'. 30Wet 'àp mânhiyejat'tso 'ijwáala kyek 'nàl Hi'noolhàs. 31'Ijwaalani wet, hi'no-k 'ii'pe hup, wet kyek 'àp laqaa'imayheyh 'iikyàjwi hup, wet tok 'iwóoye-k 'inuuyejkyà'. Wet 'eelh kyek 'i'aalhotaje wet, tok 'àp 'iwóoye-k tapiile la'wet. 32'Akyoowejthatayhlà Lootky'ejwap'anteh. 33'O'elht'a-k hâàpe-k yahuumin kyek 'ijwaayhet la'waatshankyeyaj wet, la'waatshankyeyaj tatààyhlah. Wet 'o'elh kyek la'waatshankyeyaj tatày wet, lham 'ijwaayhthilah. 34'Ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Honaajkyeni wet, 'iihikyela nitààkjwas wikyi-k 'imàà'pe lamààwet. Wet 'eelh 'iwehyáalha lhaamelh wet, 'notkyuumhiyelah, wet 'eelhtso wet, 'nomààlhthilahkyà'. 35Wet 'iihikyela nitààkjwas 'atsiinhay kyek takyoojwanhen'. Wet 'eelh 'iwehyáalha lhaa-melh wet, 'notkyuumhiyelah, wet 'eelhtso wet, 'nomààlhthilahkyà'. 36Wet 'àp 'iihikyela nitààkjwas wikyi kyek 'íihi taayhi'. Wet 'eelh 'iwehyáalha lhaamelh wet, 'notkyuumhiyelah, wet 'eelhtso wet, 'nomààlhthilahkyà'. 37Wet lhaamelh ta'yààtshanét'et' Jweesus tha yok: - Kyihla 'íihi', 'Iwuuk? Wet lhaam nikyúulho lhaamelh tha yok: - Kyek 'ihit' kyek 'íihi 'noop'itsek wet, tseetwos 'íiyej tà lhaayahúteh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\