San Lucas 18

1Hààtét'et' Jweesus 'ijweenho lhaamelh 'not'iittsek tà yààméje tà t'uhlà-k lhaamelh yikt'aat tà 'iwopejt'aalhyahaya', wet tà tok 'iwóoye-k 'itiilhamelej laq'eejwhayahayh. 2Wet yok: - 'Iikye 'nooqalelhthayajwo', tà 'íihi wikyii'wet, tà niinowayáye Yoos, wet tok 'àp 'iwolaháaya hi'not'a-k hâàpe'. 3Wet 'àp 'íikye teesa', tà 'íihi wikyii'wettsoh, tà 'ijwúute lhaam', tha yopej: 'Eenlhi'nóyej 'o'eelh tà lhayen'ootahjwáya'. 4Tha hàp tà lhaam', paj tham tà niiwoyáyeh. Tha hàp tà paaj tha', nitiikyunlhit'at tha yok: Tej tà naamnowáye Yoos, wet tok 'àp 'owolaháaya hi'not'a-k hâàpe', 5tha hàp tà 'oyeenhiyejlhina 'imaayek tà 'is'aalhóho' teesatsoh, tsi hàp tà tok hi'ween'nóho 'ootámsek. Tsi hàp tà tok 'is kyek yikt'aat kyek 'ilhaaq'lit'no', pajla' tha nemhit' 'ootelàythayaj'íhi'. 6Wet Jweesus yot'et'ak: - Ky'ahuuyaye 'imaayek tà 'nooqalelhthayajwo tà nii'sa'alhóho' yààmeh. 7Wet kyi màànhyej Yoos? Hà tok hi'weenhihomkyelah, p'íiya', 'imak tà 'is'aalhóho' wikyi tà laqaalelhtshayh, tà lhaamelh t'aalhepej 'ijwaalapej wet honaajkyepej. Hà Yoos 'ipaanitej p'íiya-k nikyuulhomhma lhaamelh? 8Qhaa', 'ojweelh'ameyho tà lhaayaqelithiyejlhina-k taky'oothiyela lhaamelh. Tha kyek nààmhla Hi'noolhàs, hà hi'weenhla wikyi-k t'ekhaahyahay'íhikye', kyek 'ihonhaatenah? 9Wet 'íikyet'et' wikyi tà lhaayene tà 'iskyee'alhóho', wet tok 'àp 'iwolaháaya 'iyhàj. Wet Jweesus 'ijweenhómkyet'et' 'not'iittseknah: 10- 'Iikye nitààkjwas hi'noolh tà tiyààjkyàjwi Yooswuke', tà 'iwot'aalhyája'. Wet 'eelh lhaamelh wet, jwààliséwoh, wet 'eelhtso wet, kyiinajt'àjwo', tà lakyuumet tà t'aalhehen wikyi' laqaathatkyà'. 11Wet jwààlisewotso wet, taqaasit tà t'aalh tha yok: Yoos, 'o'ween'ámho tà 'is, tsi hàp tà tok 'ohààte'iwóye 'iyhàj wikyi', màànhyej'iwóye wikyi tà 'eetantses, wok wikyi tà nii'sakye'alhóho', wok qaahi'noyalis, wet tok 'àp 'ohààte'iwóye hi'nootsih, tà t'aalhehen wikyi' laqaathatkyà'. 12Tajlháme tà 'nooqohyaj 'iwehyáalha' tha', nitâàkkyepej tà 'olhaa'ikyuyuhat. Wet nilhoq 'imak tà 'ooqaha wet, 'othaatpejkyà lhiip tà yéesmoh. 13Tha hàp tà hi'no tà kyiinajt'àjwo', lhaahi'wenhatqanhih. Wet ky'ayhthiyejent'a-k yahuumin kyek 'iyaahnho puule', tajlháme tà 'yaajlhi'pe lat'ooke' tha yok: Yoos, p'aattsen'nóyeh, tà 'ohâàpe qeeylànek. 14Wet Jweesúst'et' 'yaayhettshi lhààmet tha yok: - 'Ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Kyiinajt'àjwotso wet, hàp tà 'is'aalhóho', tà tapiinho la'wet, yààm'pe 'eelh tà jwààliséwoh. Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k lhaa'iwujwyen wet, 'noyenhlat''imaakjwája', wet 'o'elh kyek lhayent'a'imaakjwája wet, hààpqhila-k 'nowuujwyenh. 15Wet 'nohàànép'ante Jweesus nàà'tshas, tà 'none'te-k lhaam takyuumkye'pe'. Tha hàp tà lakyuujwanhayh, tà hi'ween tààjtso wet, lhaamelh 'nâàyejo'. 16Tha hàp tà Jweesus t'ààne lhaamelh, wet taahuy' tha yok: - Teejáytsi nàà'tshas, waahinay'nóyeh, yej lheeyayhlà'. Tsi hàp tà lhaamelh tà màànhyejentsi wet, laqààyet Yoosniyatyaj. 17Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'O'elh kyek niitkyumahlà Yoosniyatyaj kyek màànhyej'iwóye ha'nààjwaj, wet tok tiyààjomhmah. 18Wet 'íikyep'ante hi'no tà lhámhyah, tà ta-'yààtshane Jweesus tha yok: - Jweesus, tà 'aahâpe 'nookyujwanhyajwo tà 'is: 'Àp háats'i 'imak kyek 'oyeenhilhinah, kyek tameenhiyeja-k 'ii'nóyej 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa'? 19Wet Jweesus yààme' tha yok: - Kyi hààte tà lat'àànej'nóye tà 'o'is? Ky'áhya-k 'íikye hi'no kyek 'is, tajlhámet' Yoos tà 'is. 20Latààjwélej Yoossukunhyahay tà yok: Hiyéja lawo'aqaahi'nohyája'. Hiyéja lataaqàlànkyey'. Hiyéja lat'eetanh. Hiyéja lhààméje 'aa'elh 'imak tà qaniimatákye'. Wolaháaya 'ajkyah, wet 'aqoh. 21Wet lhaam yot'et': - Nilhóoqej 'imaayheytso wet, 'otààlhte tà 'oqamaj tà 'ot'aamájej. 22Jweesus 'ilààtét'et' lhààmtestso' tha', yààme' tha yok: - Qamaj 'iwehyáalha 'imak tà tatàày'ámej. Wom nilhoq 'imaayek tà 'ii'ámej, wet 'wenho wikyi tà p'aliitses. Wet màànhiyejatso' tha', la'weenhla 'aqààyet tà wuujw laha', kyek 'ipuuléyeh. Wet lhuuh, nek'nóoke'. 23Tha hàpet' tà lhaam 'ilààte tà màànhyejtso wet, wuujw tà lajwiitahayaj'íhi'. Tsi hàp tà wuujw tà hi'ween 'imaayek. 24Wet tà Jweesus hi'wéent'et' hi'noomahsetso tà wuujw lajwiitahayaj, wet taahuy' tha yok: - Wuujw tà 'atháaho lhaamelh tà hi'ween 'imaayek, kyek tiyààjomhma Yoosniyatyaj. 25'Itshààwet tà 'noyok kaaméyoh, tok kyuutshanhya kyek 'inúuke kyiinajqanotte', tok màànhyej'iwóye hi'no tà hi'ween 'imaayek, tà lakyuutshanhyaj'íyej kyek tiyâàjo Yoosniyatyaj. 26Wet wikyi tà 'ilààtét'et' Jweesus tà 'iwoo-yetso wet, yok: - 'Àp háats'ihila-k tajwaayh, tà màànhyejtsoh? 27Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - 'Imaayek kyek wikyi qanihanayej'iwooynéje wet, Yoos, hàp tà yahanej'iwooynéjeh. 28Wet taahuy Tuuntehen' tha yok: - Lhek yahínhyah, 'olhaamelh wet, pajkye 'o'nààyt'aqatsi 'imak tà 'ooqàyet, wet 'oyiklhaayis'ámkye'. 29Wet Jweesus yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'Iihikyét'a 'o'elh kyek hâàpe-k Yoosniyatyaj tà tameenej tà hi'nààyqatsi la'wet, wok lajkyaalis, wok lapuuhjwas, wok laky'eejwah, wok lalees, 30kyek niitkyumhilahlà 'imak tà wuujw tà yààm'pe tààhestsoh, tà qamaj 'íihi honhaatnah. Wet kyek nikyâàte lawhàày kyek 'eelh honhat wet, takyuumhlahlà la'waatshankyeyaj tà lajlapéesa'. 31Wet Jweesus takyúumap'ante lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, wet yààme lhaamelh tha yok: - Tààjna wet, 'iyaanuhíphà 'nààyij tà tiyâàje Jweelusalenh. Wet nilhóoqej 'imaayhey tà Yooslhàmetwosp'ante 'itshàànhi', tà 'itíihi Lahiih, tà yààméje Hi'noolhàs, wet tajoomhma la'wet. 32Tsi hàp tà 'noyaakyàjiyela wikyi tà qahâàpeya jwuulales, wet 'nolààkhilhinah, wet 'nop'aattsenhilhinah, wet 'nojwaats'unhilhinah. 33Wet kyek tajwaayhitshila-k lhaamelh 'itaasinlhi wet, 'ilàànhlah. Tha hàp tà 'iihihla 'ijwáalas laajtumjwáyah, wet 'inuuhiphàlah. 34Tha hàp tà lhaamelh, tok 'ilààte 'imaayhey tà lhaam yààmetsoh. Wet lhààmettso wet, hâàpe 'imaayek tà 'nosqaatlhihlà lhaamelh. Wet lhaamelh tok nitààjwélhkye 'imak tà lhaam yààmeh. 35Wet tàjp'ante Jweesus toott'áye honhat tà lheey Jweelikoh, wet 'íikyep'ante hi'no tà 'asnaamh, tà tapààphà', tà 'iiwhàye 'nààyij, tà t'aalhlhiky'oye t'awaayhet. 36Wet tà 'ilààtlà wikyi tà wuujw, tà 'inúuke 'nààyij, wet ta'yààtshanét'et' wikyi' tha yok: - 'Àp háats'i wikyiipatumkyenih? 37Wet lhaamélht'et' yok: - Hâàpe Jweesus tà Naasaletlhele', tà 'inúuke 'nààyij. 38Wet màànhyejtso' tha', yom'ààytaji lapaq tha yok: - Jweesus, tà 'aahâpe Laawitlhàs, p'aattsen'nóyeh! 39Wet wikyi tà t'ikyun wet, yààhâye' tha yok: - Ky'eet! Tha hàp tà lhaam', tajmátyaye tà lhayom-'ààytaji' tha yok: - Laawitlhàs, p'aattsen'nóyeh! 40Wet màànhyejt'et'tso' tha', Jweesus taqaasitkyà'. Wet yààme wikyi' tha yok: - Hànaay'nóye hi'noo'lenih. Wet tà nikyâàtet'et' Jweesus wet, Jwee-sus ta'yààtshane' tha yok: 41- Háats'i 'imak tà lahuumin kyek 'oyeen'ámeh? Wet lhaam yok: - 'Iwuuk, 'is kyek la'weehyen'noqatsih. 42Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Eeh, 'weenkyehonhat. 'Ekhaahyaj tà 'aa'ijwayhet. 43Wet tháhya tha hi'weenkyehonhat. Wet yikkye Jweesus, tha 'iwuujwyen Yoos. Wet nilhóoqej wikyi', tà lhaamelh hi'ween 'imak tà Jweesus yeenlhih, wet iwolaqààjyajáye Yoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\