San Lucas 19

1Wet Jweesus nikyâàthop'ante Jweelikoh, wet yikp'anteet'at tà 'inúuke wikyi'. 2Wet 'íikyep'ante hi'no tà lheey Saakéwoh, tà hâàpe hi'no tà 'ii'pe 'iyhàj tà t'aalhehen wikyi laqaathatkyà'. Wet wuujw tà hi'ween 'imaayek. 3Wet yahuumínp'ante kyek hi'ween'pe Jweesus. Tha tà hâàpe hi'no tà niiptája', wet tok yaqáalhi', tsi hàp tà wuujw wikyi tà nekkye Jweesus. 4Wet màànhyejt'et'tso' tha', yíkp'ante tà 'inuu'alhóho', tà t'ikyuunhlà'. Wet tà yahuumin kyek hi'ween Jweesus wet, ta'wúulho ha'là tà 'asuuslhàq'wut, tà 'iiwhàye 'nààyij tà Jweesus 'inúuke'. 5Wet Jweesus nikyâàtet'et' tà lhaam 'íihi' tha', 'iyaahnéjphà', tà 'íihi ha'là'. Wet yààme' tha yok: - Saakéwoh, qeenhkyà', tsi hàp tà 'ijwaalana wet, 'ohuumin kyek 'ot'isiiyaqáye ha'wet. 6Wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaam naqelhhonháateh. Wet 'aqààjlhih, tà takyuumhlà Jweesus. 7Wet wikyi hi'wéent'et' tà màànhyejtso' tha', nilhóoqej lhaamelh tà tok yahuumínkye'. Wet lhaamelh yok: - Lhaam wet, tiyààjkyàjwi hi'no tà qeeylànek lawuuke', wet 'íiyej lhaam'. 8Wet Saakéwoh, néephàt'et'a', wet yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, 'athaana wet 'oky'eesájkye la-kyoowej 'ooqàyet, wet 'o'weenho wikyi tà p'aliitses. Wet kyek 'íikye 'o'elht'a-k hâàpe-k 'otíiyej 'ot'aqaanhyaj, wet 'oyaakyàjiyela 'imaaknaj 'osóoyej, wet 'oyomhlatumwek kyek 'oyaakyàjiyelah. 9Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Ijwaalana wet, tajwaayhen wikyi tà 'iikyàjwi hupnah. Tsi hàp tà hi'nootsi wet, 'àp hààteh, hâàpe 'elh wikyi tà tâlhe Wikyiijkyayis. 10Tsi hàp tà Hi'noolhàs, nek tà t'úuke wikyi tà tatààwethà', tà 'ijwaayhthen'. 11Wet tà qamaj wikyi taky'aahúye Jweesus tà yààmlhi wet, lhaam yikt'aat tà 'ijweenho Yoosniyatyaj, tà 'yittejkyehlà 'imaayheyh. Tsi hàp tà tok 'atoojwého Jweelusalenh, wet wikyi yeene-k tháhya' tha 'nàlh Yoosniyatyaj. 12Wet yok: - 'Iikye hi'no tà lawuujwyaj'íhi', tà yik tà lhaa'itonitkye', tà tiyâàjo 'eelh honhat, tà takyuumhlahlà 'nooniyatyaj, wet 'àp tapiilhla'alhóho'. 13Wet tà qamaj qaneeka wet, t'àànhlà laqaawos tà 'íihi tijwek. Wet hi'weenho lhaamelh kyiinajt'àhes tà 'íihi tijwek, tà wuujw laha'. Wet yààme lhaamelh tha yok: Kyumhyeenaylhi 'imak tà 'o'weenay'ámho', yàmthila-k 'àp 'onààm'ameyeh. 14Tha hàp tà hi'nootsoh, la'weetjwas nikyuuwéteh, wet lhaamelh 'ikyeenkye la'nààyij lhààmetwo', tà ne'te-k yok: 'Ohuumnhikyét'a-k lhaam hi'nootsoh 'ii'o'pehen'. 15Wet tà lhaam tapiilh'alhóho', tà pajkye takyuumhlà laniiyatyaj, wet t'àànhlà laqaawoste hi'weenho kyiinajt'àj, tsi hàp tà yahuumin kyek yahaanej 'àp háats'i 'imak tà 'eelh 'iwehyáalhapej lhaamelh yaqaalhejihlà'. 16Wet 'eelh tà t'ikyun wet, lhaa'itíkye tà tataakye', wet yààme' tha yok: 'Iwuuk, 'aqaakyinajt'àjte la'ween'nóho', tà hààtejwaji', wet 'oqaalhejihlà 'iyhàj kyiinajt'àhes, tha 'íihi tijwek. 17Wet lhaam yààme' tha yok: Wuujw tà 'is, 'aahâpe 'ooqawo tà 'is. Tà lahaanejtà lat'aaqanej 'imak tà niiwújwa tà 'o'weente'ámho', wet lheehla'pe wikyii'wetes tà 'íihi tijwek. 18Wet 'àp 'eelh tà nààmeh, wet yààme' tha yok: 'Iwuuk, 'aqaakyinajt'àjte la'ween'nóho', tà hààtejwaji', wet 'oqaalhejihlà 'iyhàj kyiinajt'àhes, tha 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah. 19Wet lawuuk 'ap 'ijweenho' tha yok: Wet 'aam', 'àp lheehla'pe wikyii'wetes tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah. 20Wet 'àp 'eelh tà nààmeh, wet yààme' tha yok: 'Iwuuk, 'iná'we 'aqaakyinajt'aj. 'Ot'aamajejlhih, tà 'op'oonhilhi weesajlhip. 21Tsi hàp lham tà 'onowaahte'ámeh, tsi hàp tà 'aahâpe hi'no tà jwitsaaj, tà lahuumin kyek lataakyúma 'imak tà qa'áama-k latiihkyà', wet 'àp lalaanhi yaakyuyajlhay tà 'íihi honhat tà qa'uutkyeyáhi'. 22Wet màànhyejtso' tha lawuuk yààme' tha yok: 'Aahâpe 'ooqawo tà tok 'is. 'Àamtestso tà tameen'ámej tà 'oqaalelhtej'ámhi 'ates. Lahaanejp'ante'tháyej tà 'ohâàpe hi'no tà jwitsaaj, tà 'ohuumin kyek 'otkyúuma 'imak tà naamtihkyà', wet 'àp 'olaanhi yaakyu- yajlhay tà 'íihi honhat tà naamtutkyéyhi'. 23Wet kyip'ante hààte tà qa'weenáho kyiinajt'àjwos 'ooqakyinajt'àj, wet 'onààmhi'ne' tha', 'otkyuumhi'nehlà 'imak tà 'olawuuk, wet lhà'yahi'nelhiip. 24Wet yààme 'iyhàj tà 'íiyej tha yok: Soyaayej kyiinajt'àj tà 'íiyej, wet 'wenaayho 'eelh tà hi'ween kyiinajt'àhes tà 'íihi tijwek. 25Wet lhaamelh yààme' tha yok: 'Iwuuk, pajkye hi'ween kyiinajt'àhes tà 'íihi tijwek. 26Tha hàp tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: 'O'elht'a-k hâàpe-k hi'ween 'imaayek wet, lhà'yahlalhiip kyek 'no'weenhomhma 'imak kyek 'íiyej; tha hàp tà 'o'elh kyek 'imaak néeyayej wet, 'nosoohiyeja 'imaakjwaj tà 'íiyej. 27Tha matt'a 'ootahjwaste niihumína-k 'o'ii'pe lhaamelh, hànaay'alhóho'. 'Is kyek lalàànayhen', tà latiiyakye tà 'ottaakye'. 28Wet tà tajwaatshíp'ante tà 'iwooyetso wet, yíkt'et' tà t'ikyuunhlà lhaamelh, tà tiyâàje Jweelusalenh. 29Wet tà lhaamelh toott'áyep'ante honhaates tà lheeyis 'Asuuslhàq'wet wet Jwitsuuklhay'wet, tà 'iiwhàye kyeenaj tà 'noyok 'Ooliwokyat, wet Jweesus 'ikyéenp'ante lakyuujwanhay tà nitààkjwas. 30Wet yààmép'ante lhaamelh tha yok: Màhen', tiyààjaye wikyii'wet tà 'iyaat-tayhlà'. Wet hàpet' kyek lakyààtayho wet, la'weenayhla 'aasnolhàs tà 'noyààyit, tà qamaj qa'noo'wutéya'. Laanayhilah, wet kyàjaayla'alhóho'. 31Wet kyek 'íikye hi'not' kyek hâàpe-k ta'yààtshan'ameye kyek yok: Kyi hààte tà lalaanayhi 'aasnolhàs? wet 'oyaylak: Tsi hàp tà 'Noowuk tà 'iwaatlà'. 32Wet yikhénp'ante lakyeenhaytsoh, wet máatkye', hi'ween tà màànhyejt'a tàje Jweesus 'ijweenho lhaamelh. 33Wet tà lhaamelh 'ilaanhít'et' 'aasnolhàs wet, wikyi tà lawuuhuyh, yààme lhaamelh tha yok: - Kyi hààte tà lalaanayhi 'ooqa'aasno-lhàs? 34Wet lhaamelh yok: - Tsi hàp tà 'Noowuk 'iwaatlà'. 35Wet lhaamelh 'ikyâàjep'ante 'aasnolhàs Jweesus. Wet lhaamelh 'ithaatpe laqhààyh, wet 'ikyeeyàslhayispe Jweesus. 36Wet tà Jweesus yik tà 'ii'pe 'aasno wet, wikyi hiky'eenkye la'nààyij la'wuuyis. 37Wet tà lhaamelh toott'áyep'ante Jweelusalenh, tà 'inuuhihkyà kyeenaj tà 'Ooliwokyat, wet nilhoq wikyi tà lakyuujwanhayh, 'aqààswethà'. Wet lhaamelh waatanej tà 'iwolaqààjyajáye Yoos tha lhayom'ààytesíkye', tà lhaamelh 'aqààsejwethà nilhóoqej 'imaayhey tà la'iisyahay'íhikye', tà lhaamelh hi'weenh. 38Wet yok: La'iisyaj'íhi niyaat tà nekhi 'Noowuklhey'! 'Is kyek lataamsek'íhi puule'! Wet 'is kyek 'noowujwyaj'íhi tà túmphà'! 39Wet màànhyejt'et'tso' tha', jwààlisewolhayis 'iyhàj, tà 'íihi wikyi', yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, 'ààhâye 'akyuujwanhayh. 40Wet nikyúulho' tha', yààme' tha yok: - 'Ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Kyek niky'eethen wikyiitsi wet, tuunteyhla-k t'àànwethà'. 41Wet Jweesus nikyâtyayep'ante Jweelusalenh. Wet hi'weene' tha', taajwlhi'pe'. 42Wet yok: - 'Isiikye'ne kyek hààte 'aam latààjwélej 'ijwaalanah 'imak tà hâàpe 'atáamsek. Tha hàp tà 'athaana wet, tok latààjwélej, tsi màànhyejt'a-k 'nosqáatho 'ateeyh. 43Tsi hàp tà nekhiila'atape 'ijwáalas kyek 'ataahjwas hits'uulhqathila'ámej lap'ok, wet lhayenhlalahiiya'ámej, wet tàlhiiyehenna nilhoq lhiipey tà 'inuuhla'ámeh. 44Wet lhaamelh 'a'ithatlahonhaateh, tha 'aahap'aqhiyeja 'alees, wet tok 'imààlhthila'ámhi tuunte kyek 'ii'pe 'eelh. Tsi hàp tà 'aam', tok latààjwélej 'ijwáalas tà Yoos t'isiiyaqay'ámeh. 45Wet Jweesus tiyààjp'antekyàjwi Yooswuke'. Wet waatanej tà yokeskye'aalhotaje nilhóoqej wikyi tà tawoomhanhen' wet takyààjanhen'. 46Wet yààme lhaamelh tha yok: - 'Nop'ante'itshàànhi 'nolhààmet tha yok: 'Oowuke wet, hâàpe hup tà 'not'aalhyaj'wet. Tha hàp tà 'aameyh, lhenay'eetantses'wéta'. 47Wet nilhooqtshi 'ijwáalas tà Jweesus 'iwot'apejlakyuujwanhyája', tà 'iikyàjwi Yooswuke'. Tha 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya 'nootshànhaywos, wet 'iyhàj wikyi tà lhaaménhyah, tà 'íihi wikyi', t'uukelhayist'at la'nààyij kyek 'ilàành. 48Tha hàp tà lhaamelh tok yahanej'iwooynéjeh, tsi hàp tà nilhóoqej wikyi tà yahuumin tà taky'aahúye lhaam'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\