San Lucas 2

1'Ijwaalasp'antékye wet, 'íikyep'ante 'nolhààmet tà tâlhe niyaat tà Séesalh, tà lheey 'Aawústoh, tà lhaam ne'te-k 'notshàànhlà nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat. 2Wet hàp tààjna tàjp'ante t'ikyuun'pe honhat tà 'notshàànhlà wikyi', wet hàp tàjp'ante niyaat tà lheey Siilényoh, 'ii'pe Síilyah. 3Wet nilhóoqejp'ante wikyi tà yikhen', tà lhaamelh tiyâàjomkyep'ante honhaates tà la'weetes, tà lhaa'itshànhíkye'. 4Wet Jwoseh, tà hâàpe 'eelh wikyi tà tâlhe Laawitp'anteh, tâlho Naasalet, tà Waalileyalhip, wet yik tà tiyâàje Jwuuleyalhip tà lheey Weelenh, tà Laawit'wetp'anteh, 5tà hààpqhila-k 'íihi-k lhaa'itshànhíkye', lhà'ya 'atsiinhalhutsha tà lheey Maalíyah, tà hàp tà lhààmet'íyej tà 'iihiyejah. Wet 'atsii-nhatso wet, hiky'ootshanh. 6Wet tàjp'ante lhaamelh 'íihi Weelen wet, taj lawhàày tà taqaapuhtshanh. 7Wet 'ithaatkyà lhààs tà lakyuunqatsek. Wet hip'óonejkye la'wuuyis, wet 'imààynhi 'laataslhàqhih, tsi hàp tà tok la'weet'íyeji hup tà 'noomàwetes 'iikyàjwih. 8Wet 'íikyep'ante tsoo'nataswos tà 'ilhíipe honhaattsoh, tà lhaamelh t'úuye lalààyh, honámkye'. 9Wet setlhayejt'at tà 'íikye Yooskyenek tà lhaahi'nàlitej lhaamelh, wet 'Noowukqhajyhayaj lhaalh hits'úulhaqej lhaamelh. Wet wuujw tà nowaayhen'. 10Tha hàp tà Yooskyenek, yààme lhaamelh tha yok: - Hiyej lanoowayhen'. Tsi hàp tà 'ojweelh'ameyho silààt tà 'is, tà tameenhiyeja nilhoq wikyi kyek wuujw laqààjyahay tà 'iihihlah. 11Tsi hàp tà 'athaana wet, nikyààthihkyà honhat tà Laawit'wet hi'no tà 'Noojwayhthih, tà hâàpe Meesíyas, tà 'Noowuk. 12Wet hàp tààja 'imak tà tameenhiyeja-k lahaanayej'íhi tà máatkye 'imak tà 'oyààmeh: Tsi la'weenayhla ha'nààjwaj tà 'nop'óonejkye la'wuuyis, tà 'nomààynhi 'laataslhàq-hih. 13Wet setlhat' tà 'íikyep'ante wuujwpe puulelheley tà lhaahi'nàlithen', tà 'íiyej Yooskyenek, wet lhaamelh 'iwolaqààjyajáye Yoos tha yok: 14Lawuujwyaj'íhi Yoos tà 'íihi tà 'Atoojwphà', wet lataamsek'íhi wikyi tà 'ihonhaatenah, tà Yoosqalelhtshayh! 15Wet tà tajwaatshíp'ante tà Yooskyenhay yikhen tà yikky'ooye lhaamelh, tà yàpilhpuuléyeh, wet tsoo'nataswostsoh, yààmlhamele' tha yok: - Mààh, 'ineekhen', 'inaatiyâje Weelenh, tsi hàp tà 'is kyek 'iyaa'wen 'imak tà 'íikye', tà 'Noowuk yahaanhatne'inámej. 16Wet yikhen', lhaayaqelitwethà'. Wet lhaamelh hi'wéenp'ante Maalíyah, lhà'ya Jwoseh, lhà'ya ha'nààjwaj tà 'nomààynhi 'laataslhàqhih. 17Wet tà lhaamelh hi'ween wet, lhaamelh 'ijweelh 'imak tà 'nohaanhatej, tà yààméje ha'nààjwaj. 18Wet nilhóoqej wikyi tà 'ilààte wet, 'inúuyejphà 'imak tà tsoo'nataswos yààmeh. 19Tha hàp tà Maalíyah, nitiikyunejlhit'at nilhoq 'imaayheytsoh, wet 'ithaatho t'ootle', tà t'aamájej. 20Wet tsoo'nataswostsoh, yààpilhkyeqanhíp'anteh. Wet 'iwolhayislaqààjyajáye Yoos, wet 'iwuujwyenéje nilhóoqej 'imaayhey tà lhaamelh 'ilààteh, wet 'àp hi'weenh, tà màànhyej'iwóye tàjmat 'nojweenhómkye'. 21Wet tà tajwaatshíp'ante 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáyah, tà nikyâàte tà 'nowolhiijtsekáyej, wet 'nowolhéeya' tha', JWEESUS; tsi hàp tààjtso 'nolheey tà Yooskyenek pajkyet'et' hi'weenho lhaam', tàjp'ante qamaj qanéeyahi laqoh. 22Wet tà tajwaatshi 'ijwáalas tà lhaamelh t'uulhameleh, tà nikyâàte tà lhaamelh lhaa'iléjej laqooq'hayaj, màànhyej tàjp'ante Mooyses yaqaalelhteh, wet lhaamelh yahààne Jweesus Jweelusalenh, tà yahuumin kyek 'itíikye tà tataakye 'Noowuk 23(tsi hàp tà 'íihi Lahiih 'Noowukqalelhtshayaj tà yok: Hi'not'a-k hâàpe-k 'nookyunqatsek wet, hààpqhila 'Noowukt'amajkyet), 24wet 'àp 'iwolaqaathatkyâya', màànhyej tà 'Noowukqalelhtshayaj yaqaalelhàt, tà yok: Nitààkjwas poop, wok nitààkjwas hookinajles. 25Wet 'íikyep'ante hi'no tà lheey Siimyonh, tà 'íihi Jweelusalenh. Wet lhaamtsoh, tà hâàpe hi'no tà 'is'aalhóho', tà lanoowahyaj'itíye Yoos, wet 'iniihiky'oye Yoos kyek 'isóoyej 'Iisla'elhlhayis lajwiitahayahayh. Wet 'Noo-yalh tà 'Isi', 'ii'pe lhaam'. 26Wet 'Nooyalh tà 'Isi wet, pajkyet'et' 'ipààyne lhaam', tà tok 'yinhiilah, yàt pajla' tha hi'ween 'Noowukqalelhtsek, tà hâàpe Meesíyas. 27Wet tà 'Nooyalh nekkyàjwii wet, nékp'ante tà tiyààjkyàjwi Yooswuke'. Wet tà Jwoseh, lhà'ya Maalíyah, yahàànkyàjwi Yooswuke' lhààs, tà lheey Jweesus, tà lhaamelh yahuumin kyek yahàànkye 'nookyumhyahayp'ante tâlhe Mooyses, 28wet lhaam Siimyonh takyúuma ha'nààjwaj, wet 'ithaatho takeeyeyh, wet hi'iisyene Yoos tha yok: 29'Athaanah, 'Iwuuk, 'wen'nóoho 'ootámsek, wet waahin'nóyej kyek 'oyikhiilah, tà 'ohâàpe 'aqaawo', màànhyej'iwóye 'ààmet tà lajweelh'nóho'. 30Tsi hàp tà 'otteyh, hi'ween 'Noojwahyaj tà tàlh'áameh. 31tà lawaaq'lhatejkyà nilhoq wikyi tà 'ii'pe honhat. 32Hâàpe 'isi tà yahuutunhila'pe nilhoq wikyi tà qahâàpeya 'Iisla'elhlhayis, wet 'àp hààpqhila 'aqaawikyi tà 'Iisla'elh lawuujwyaj. 33Wet lajkyaalis, 'inúuyejphà nilhoq 'imak tà 'noyààméje lhààslhayis. 34Wet Siimyonh, hi'iisyénp'ante lhaamelh, wet yààme Maalíyah, tà Jweesusqoh, tha yok: - Lhek yahínhyah, ha'nààjwajna wet, tameenhiyeja wuujwpe 'Iisla'elhlhayis kyek naatkyehen', wok 'àp tatshuupihikyephàlah. Wet hààpqhila 'noo'nàlitsek tà tameenhiyeja wikyi kyek tataawek. 35(Wet 'àp hààte 'aam', lalààthiyela 'ahuusek kyek màànhiyejat' kyek 'notshàànej tsonhat.) Wet màànhiyejatso' tha', 'nànhiila 'nootikyunhayahay tà 'íihikye wuujwpe 'not'ootlelis. 36Wet 'atsiinha tà lheey 'Aanah, 'àp 'iit'et'-kyàjwi Yooswuke'. Wet lhaamtso wet, Yooslhàmetwo'tsinha', tà lajkya Jwàànwelh, tà tâlhe 'Aaselhlhayis, wet wuujwpe laqaanekkyàmis, thalàk. Wet 'íiyejp'ante laky'eejwah nekkyààmis 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, 'itààlhte tàjp'ante qamaj niit'najahlà hi'no'. 37Wet 'athaana wet, paajkyép'ante la'nààyij tà teesa', wet laqaanekkyàmis 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáya tijwek wet 'àp 'ii'pe tumwek. Wet tok yikky'ooye Yooswuke', takyuumhoplhit'at Yoos, 'ijwaalakyepej wet honaajkyepej, tà lhaa'ikyuyuhat, wet 'iwot'aalhyája'. 38Wet nikyâàte tà màànhyejtso' tha', 'atsiinhatsoh, yahóoye lhaamelh. Wet 'aqààjejlhi Yoos. Wet yààmejlhi ha'nààjwaj, tà 'ijweenhomkyepej nilhóoqej wikyi tà 'iniihiky'oye Jweelusalen lajwaahyaj. 39Wet tà lhaamelh pajkyep'ante 'itaajtho la'wet nilhóoqej 'imaayhey tà 'Noowukqalelhtshayahayh ne'te-k 'nowooynejetsoh, wet lhaamelh yààpnhóp'ante la'wet tà lheey Naasalet, tà Waalileyalhip. 40Wet ha'nààjwaj, yikphààt'at, wet neky'e taqhaajay'. Wet 'noohanhyaj, yikt'aat tà tapóoyej. Wet Yoos'isyaj, 'iip'ante'pe lhaam'. 41Wet lajkyaalis, nilhoq nekkyààmis tà lhaamelh tiyààjopej Jweelusalenh, tà lhaamelh tiyààjepej 'nooqàjyaj tà 'noyok Pâàskwah. 42Wet tà Jweesus laqaanekkyàmis 'íihit'et' tijwek 'ii'pe nitààkjwas, wet lhaamelh 'àp yikhen tà tiyâàje 'nooqàjyaj, màànhyejt'a laqeeypej. 43Wet tà nojw 'nooqàjyaj, tà lhaamelh yàpilhla'wéeteh, wet ha'nààjwaj tà lheey Jweesus, 'imààlhéhi Jweelusalenh. Wet Jwoseh, wet Jweesusqoh, lhaamelh tok yahaanéjt'et'a'. 44Wet lhaamelh yeene-k 'iihit'at wikyi tà nekkye 'nààyij. Wet 'ijwáala 'iwélhkye', tà lhaamelh 'iwola'weekyája'. Wet neeky'e tà t'úuke', tà ta'yààtshanéje wikyi tà 'iyhàj, lhà'ya wikyi tà nitààjwelejen'. 45Wet tà lhaamelh nii'wéna wet, yààpnho Jweelusalenh, tà t'uukelhayis. 46Wet tà tajwaatshít'et' 'ijwáalas laajtumjwáya wet, lhaamelh hi'wéent'et' lhààslhayis, tà 'iikyàjwi Yooswuke'; tapààphàt'at tà 'íihi lakyoowej 'nookyujwanhyajwos tà yahaanej Mooysesqalelhtshayahayh. Wet lhaam', taky'aahúyeh, wet 'àp ta'yààtshanepej lhaamelh. 47Wet nilhóoqej lhaamelh tà taky'aahúye lhaam wet, 'inúuyejphà lahaanhyaj, tà nikyúulho lhaamelh. 48Wet tà lajkyaalis hi'ween wet, 'inúuyejphà'. Wet laqo wet, yààme' tha yok: - Kyi hààte tà lawooynejehen'nonah? Lhek yahínhyah, 'ajkyah, wet 'olhaam', wuujw tà 'olhaaq'alwethà', tà 'ot'uu'ámkye'. 49Wet màànhyejt'et'tso' tha', Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Kyi hààte tà lat'uuyay'nóke'? Hà tok lahaanayej tà 'owaatky'oye-k 'o'íiyej 'Oojkyah? 50Tha hàp tà lhaamelh, tok 'ilààte lhààslhàmtestsoh. 51Wet nekkyép'ante lajkyaalis, tà yààpnho Naasalet. Wet taky'aahuyet'at la'wet. Wet laqoh, 'ithaatho t'ootle', tà t'aamájej, nilhóoqej 'imaayheytsoh. 52Wet Jweesus yikphààt'at. Wet yiklháayejphà lahaanhyaj wet la'iisyaj, tà 'íikye tà tataakye Yoos, wet tà 'àp 'íikye tà tataakye wikyi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\