San Lucas 20

1Wet 'ijwaalap'ante tà hâàpe wet, Jweesus 'ikyuujwan wikyi', tà 'iikyàjwi Yooswuke', wet 'ijweenhómkye silààt tà 'is. Wet màànhyejt'et'tso' tha', nààmhen 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet 'nootshànhaywos, lhà'ya wikyi tà thàànhàyh. 2Wet lhaamelh yààme' tha yok: - Lhek jwelh'noohomhen': 'Àp háats'i 'nooqhajyhayaj tà lheenejlhi 'imaayheyh? Wok 'àp háats'i hi'no tà hi'ween'ámho 'nooqhajyhayajtsoh? 3Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Hààte 'olhaam', 'iikyet'at 'imak tà 'ohuumin kyek 'ot'yààtshanej'ameyeh. Wet 'is kyek lakyuulhay'nóho'. 4Kyip'ante tâlhi 'noonahyaj tà Jwààn yeenlhih? Hà tàlhpuuléyeh, wok tàlhet' wikyi'? 5Wet màànhyejt'et'tso' tha', yààmlhamele' tha yok: - Kyek 'iyok: Tàlhpuuléyeh, wet lhaam yohlak: Kyip'ante hààte tà 'aamey qa'eekhayáyeh? 6Wet kyek 'iyok: Tâlhe wikyi', wet nilhooqhiyeja wikyi tà 'ithaathilhina'inámej tuunteyh. Tsi hàp tà lhaamelh 'imaatítkye Jwààn tà hâàpe Yooslhàmetwo'. 7Wet lhaamelh nikyúulhot'et' Jweesus tha yok: - 'Olhaamelh 'ohaanhiyejt'atâlhi'. 8Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Hààte 'olhaam', tok 'ojweenhla'ameyho 'nooqhajyhayaj tà 'oyeenejlhi 'imaayhey tà 'oyeenlhih. 9Wet tajwaatshi' tha', Jweesus 'ijweenho wikyi t'iittseknah, wet yok: - 'Iikye hi'no tà yeenlhi 'uuwas'wet. Wet 'ikyeeyàjàntej kyumhaas. Wet yik tà lhaa'itonitkye', wet pitaaj la'nààyij tà 'íihi 'eelh honhat. 10Wet tà nikyâàte lawhàày wet, 'ikyeen laqaawo', tà 'ikyeene kyumhaas, tà ne'te-k lhaamelh hi'weenho 'uuwaslhay tà tâlho la'wet. Tha hàp tà kyumhaas 'ipààjlhih, wet 'ikyeenlhayis tha', tok 'imaak 'ikyâàji takey'. 11Wet yaakyâjo tà 'ikyeen 'eelh laqaawo'. Tha hàp tà kyumhaastso wet, hààte 'àp 'ipààjlhih, wet 'ilààklhih. Wet 'àp 'ikyeen' tha tok 'imaak 'ikyâàji takey'. 12Wet 'àp yaakyâjo tà 'ikyeene kyumhaastsoh 'eelh laqaawo'. Tha hàp tà lhaamelh 'àp hààte 'iwo'imaakáyej, wet 'ithat'aalhotajeh. 13Wet màànhyejtso' tha', hi'no tà lawuuk 'uuwas'wet yok: Kyihla 'owóoyeh? 'Okyeenhiyela 'olhààs tà 'oohumnek. Wet kyek lhaamelh hi'weenhlahlà wet, 'isiila'alhóho wet, 'iwohlalaháaya'. 14Tha hàpet' tà kyumhaas hi'weenhlà wet, yààmlhamele' tha yok: Hàp tààjtsí'we hi'no tà lawuuklah lajkyaaqàyet. Lhuuyayh, 'inaalành, hààpqhila-k 'inaalawuhuyh 'imak tà lajkyaaqàyet. 15Wet lhaamelh yahààn'wekyéhi 'uuwas'wet, wet 'ilàànlhayis. Wet 'oyok: 'Àp háats'ihila 'imak tà 'uuwas'wetwuk yeenhiyela lhaamelh? 16Nekhiiyela kyumhaastsoh, wet 'itààyhthenhnah, wet yaakyàjiyela 'iyhàj wikyi' 'uuwas'wet. Tàjp'ante wikyi 'ilààte Jweesuslhàmtestso wet, yok: - 'Is kyek Yoos taky'oot'inámeh! 17Tha hàp tà Jweesus 'iyaahin lhaamelh, wet yààme' tha yok: - Wet 'àp háats'i 'imak tà 'nolhààmet tà 'íihi Lahii yààmeh, tà yok: Tuunte tà hupwoos 'itiiyejqanhih, nikyâàte tà hâàpe tuunte tà lhámhyah. 18Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k nikyààtpe tuuntetso wet, 'ikyààhikelah. Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k tuuntetso nikyààtpe wet, 'àp waasihlah. 19Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah wet 'nootshànhaywos, yahuumin kyek tháhya' tha 'itsooqlhih, tsi hàp tà lhaamelh nitààjwélhkye tà lhaamelh tà 'noyààméje 'not'iittsektsoh. Tha hàp tà lhaamelh nowáaye wikyi'. 20Wet lhaamelh 'iwokyaalayejlhíp'ante Jweesus. Wet lhaamelh 'ikyeene laqaawos tà jwetaj hâàpe wikyi tà 'iskyee'alhóho', tsi lhaamelh yok: 'Is kyek 'iyaat'úyejkye Jweesus lhààmett'a-k hâàpe-k nii'sa', wet hààpqhila-k 'iyenhlalatéesayej kyek 'iyaakyàjiyela niyaat tà laqhaajyhayaj'íhi'. 21Wet lhaamelh ta'yààtshanét'et' Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, 'olhaamelh 'ohaanej tà 'akyuujwanhyaj hààpet'at 'imak tà 'is'aalhóho'. Wet 'aam', tok la'weenhthíkye wikyi', tajlháme tà lakyuujwanej 'imak tà máatkye', tà lhààmejlhi Yoos'nàyij. 22Hà 'iwóoye-k 'olhaamelh 'o'weenho Séesalh kyiinajt'àj tà lhaam ne'te-k 'not'aalhehen wikyi', wok tok 'iwóoyeh? 23Tha hàp tà lhaam', yahaanejt'at lhaamelh t'aqaanhyahayh. Wet yààme lhaamelh tha yok: - Kyi hààte tà lheelhetay'nóyeh? 24Lhek pàyeen'nóye kyiinajt'àj. 'Àp háats'i tà lapeeyaq tà 'íihi', wet 'àp háats'i tà latshàànhayh? Wet lhaamelh nikyúulho' tha yok: - Séesalh. 25Wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaam yààme lhaamelh tha yok: - 'Wenho Séesalh 'imak tà lawuuk Séesalh. Wet 'wenho Yoos 'imak tà lawuuk Yoos. 26Wet ky'áhya-k lhaamelh 'ilààte Jweesuslhàmett'a-k hâàpe-k tajeejqanhih, tà 'íikye tà tataakye wikyi'. Tajlháme tà lhaamelh 'inúuyejphà lhààmet tà yaakyàjlà lhaamelh. Wet lhaamelh yoktamh. 27Wet tà màànhyejtso wet, nààmhen 'iyhàj wikyi tà sààlusewolhayis, tà hâàpe wikyi tà tok t'ekháakye-k 'íikye hi'no-k 'inúuphà', kyek tâlho 'noop'itseyheyh. Wet lhaamelh ta'yààtshane' tha yok: 28- 'Iwuuk, Mooyses hi'nààyp'ante'inamejen laleesaynek tà yok: Kyek 'íikye hi'not'a-k hâàpe-k lapuuhjwah 'yilh, kyek laky'eejwa-'íhi', wet kyek 'àp lajlhâàsa', wet hi'nootso wet t'uhlà-k 'íiyej laqaatesa', wet hààpqhi-la-k 'iwolaléesa' lapuuhjwa tà 'yilh. 29Wet 'íikye wikyi tà lhaalapuhjwas, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. Wet 'eelh tà t'ikyun wet, takyúuma 'atsiinha', wet 'íi-yej. Wet 'yilh tha', tok lalees'íhi'. 30Wet 'eelh tà 'imààlhkye la'nààyij, 'àp 'íiyej 'atsiinhatsoh. Wet 'àp 'yilh tha tok lalees-'íhi'. 31Wet 'àp 'eelh tà 'imààlhkye la'nààyij, 'àp 'íi-yej 'atsiinhatsoh. Wet mânhyejt'atsoh, paj tha nojwej lhaamelh tà 'íihi 'nookey 'iweh-yáalha 'ii'pe nitàk. 'Yinhen', wet tok 'íikye 'eelh kyek lhààs'íhi'. 32Wet lapéese' tha', neky'e lhaam 'atsiinha tà 'àp 'yilh. 33Wet kyihla màànhyej kyek tajiila 'ijwáala kyek 'inuuhikephàlah wikyi tà 'yinhen'? 'Àp háats'ihila 'eelh kyek 'iihiyeja 'atsiinhatsoh? Tsi hàp tà nilhóoqej lhaamelh, tà 'íihi 'noo-key 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà laky'eejwa-lhayis. 34Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha', yààme' tha yok: - Wikyi tà 'ihonhaatenah, lakyuumhyaj tà tawhaayehen', wet 'atsiinhayh, 'noyaakyâje hi'noolh, kyek 'íiyej. 35Tha mat wikyi-k 'no'ween kyek t'uhaawétej kyek nikyààthomhma 'ijwaalasnih, wet kyek 'àp nikyààthiyela-k 'inuuhikephàlah, kyek tâlho 'noop'itseyheyh, wet lhaamelh nemhilat' tawhaayehen', wet tok 'àp 'iihikyela-k 'noyaakyâje lhaamelh lawhaayehyahayh. 36Tsi hàp tà tok 'àp 'iihikyela-k 'yinhen lhaamelh, tajlhamhiyela-k lhaamelh 'waawúlhe Yooskyenhayh. Wet hààpqhihenna wikyi tà Yoosles, tsi hàp tà paajikyela 'nonuuhatkyéphà', kyek 'notààlhtho 'noop'itseyheyh. 37Tha matt'a tà 'iyààme 'noop'itseyhey tà 'inuuhikephàlah, wet 'yajet' Mooysesp'ante tà yomqaalelhàj 'imaaktsoh. Tsi lhààmet tà 'íihi lahiih, tà yààme 'amlhààjlhawayuk, wet hàp tà 'àp 'itíihi tà yààméje 'Noowuk tà hâàpe WikyiijkyayisqaYos, wet 'IisakqaYos, wet JwaakopqaYos. 38Tsi hàp tà Yoos, tok hâàpe wikyi tà 'yinhen' kyek laqaaYos, tajlháme tà hâàpe wikyi tà qa'niilahen' tà laqaaYos. Tsi hàp tà Yoos yahàànkye tà nilhoq wikyi tà la'waatshankyeyahay'íhikye', tà 'íikye tà tataakye lhaam'. 39Wet 'iyhàj 'nootshànhaywos, yààmét'et' tha yok: - 'Is tà lawooyetsoh. 40Wet lhaamelh tok 'àp tee'ktsháne-k ta'yààtshanéje Jweesus 'imakt'a-k hâàpe'. 41Wet lhaam yààmép'ante lhaamelh tha yok: - Kyi hààte tà 'noyok: Meesíyas hâàpe Laawitlhàs? 42Tsi hàp tà lhaamt'at Laawit, 'íikye lhààmet tà 'íihi 'nolhààmethi tà 'noyok Sáalmos, tà yok: 'Noowuk yààme 'Oowuk tha yok: Pààphà', túmej 'oojwómqat, 43yàtla-k 'otiikyàjwi 'apaaky'olh 'ataahjwas. 44Wet tà Laawit yààméje Meesíyas tà lawuuk, wet ky'àj kyi 'iwóoye-k lhààs? 45Wet tà qamaj nilhóoqejp'ante wikyi tà 'ilààte Jweesus wet, lhaam yààme lakyuujwanhay' tha yok: 46- 'Omay'aahi'nohlà 'nootshànhaywos, tà yahuumin tà 'iluunwethà' tha la'wuuyis pitees, wet tà 'àp yahuumin tà wikyi 'iwopejsiilâta', tà 'iihipej 'nooqasthawetes. Wet 'àp lhaamelh yahuumin 'noowej'wetes tà t'ikyunh, tà 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wetes, wet 'àp hààte 'noowej'wetes tà lhaaménhyah, tà 'íiyej 'nooqàjyahayh. 47Lhaamelh 'inuuyet'at teesaliswukeyh, wet yahààmit nilhoq 'imak tà 'íiyej teesalis. Wet 'àp 'itíiyeji t'aalhyahayh, tà yompitees. Lhaamelhtso wet, lhà'yahlalhiip 'imaayek tà 'ààytaji', tà 'notiihiyejah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\