San Lucas 21

1Wet Jweesus 'iyaahnét'et' wikyi tà hi'ween 'imaayek, tà lhaamelh 'ithaatho lahiih laqaathatkyà'. 2Wet hààte hi'weenép'ante teesa tà wuujw tà p'aliitsaj, tà 'ithaatkyà nitààkjwas kyiinajt'àjlesas, tà 'imaakni'sa' laha'. 3Wet Jweesus yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Teesa tà p'aliitsajtsih, 'imak tà 'ithaatkyà wet, yààm'pe nilhóoqej 'iyhàj laqaathatkyà'. 4Tsi hàp tà nilhóoqej 'iyhàj, yenlaqaathatkyâya 'imak tà 'imààlhhíkye', tà lhaamelh hi'weenho Yoos. Tha mat 'atsiinhatsi wet, takyúuma 'imak tà niiwújwa tà 'íiyej, wet 'ithaatkyà' tha 'ilhóoqon 'imak tà laky'uuptesha'. 5Wet 'íikyep'ante wikyi tà yààme Yooswuke' tha yok: - 'Nosiilatyenej tuuntey tà 'isiis, wet lhà'ya 'not'awaayhtes tà 'isiilataj. Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: 6- 'Imaayhey tà la'weenayenih, 'iihikyela 'ijwáalas kyek 'nowaasthihla nilhóoqej. Wet tok tuunte' 'imààlhhila'pe 'eelh tuunte'. 7Wet lhaamelh ta'yààtshanép'ante' tha yok: - Kyihla hààte-k màànhiyejatsoh? Wet 'àp háats'i 'imaayek kyek 'no'nààlithilah, kyek toott'áye lawhàày 'imaayheytsoh? 8Wet lhaam nikyúulhot'et' tha yok: - 'Omay'aahi'nohlà 'not'aqaanhyahayh. Tsi wuujwla'pe wikyi tà nekhiihla 'olheey', wet lhaamelh yohlak: 'Ohâàpe Meesíyas; wet 'àp yohlak: Tóott'a lawhààyh. Tha tok 'iwóoye-k lhekaakye lhaamelh. 9Wet kyek lalààtayhiyela-k 'noyààmejlhi niijwotas, wet kyek 'àp 'noyààmhiyejlhina wikyi tà tataayhlà laqaaniyateyh, wet tok 'iwóoye-k lanuuhatay'ámho'. Tsi hàp tà nilhóoqej 'imaayheytso wet, t'uhaawethiyeja-k t'ikyun kyek 'íikye', tha hàp tà qamaj tok tajiila lapes. 10Wet 'àp hààte yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Wikyi', neehikyephàlalhamelej kyek tataayhlawek, wet 'nooniyatyahayh, tataayhikyelalahilà'. 11Wet 'iihikyela honhaat'wahu', tà 'ààytesíkye', wet 'àp neehlà', wet 'not'inhaayahayh, tà 'iihihikyela honhaates tà 'weenhakyelhámej. Wet wikyi', wuujw tà lanoowahyahay'ihihikyelah, wet 'iihikyela 'noo'nàlitshay tà 'ààytesíkye', tà 'nànhiiyela kyek 'iihihla puule'. 12Tha hàp tà tok qamaj nikyààthiyela 'imaayheytsoh, wet 'no'aa'itsoqlawethà', wet 'notiihla'ameye 'nooqa'tshayaj, wet 'nohàànayhla'akyàjwi 'not'aalhyaj'wetes wet 'noop'onthis. Wet 'notiihla'amekye tà tataakye niyaateyh, lhà'ya 'iyhàj wikyi tà lhaaménhyah, tsi hàp tà 'olheeyhla-k tameen'ameyej. 13Wet kyek màànhiyejatso wet, ha'weetay'ihihikyela-k lhààmaylhi'nóyej. 14Tha hàp tà 'is kyek latiikyunayhlà tà tok t'uhlà-k lawaaq'lhatayhkyà 'ààmet kyek lawoohiyela'atapehen'. 15Tsi hàp tà 'olhaam', 'o'weenhla'ameyho 'ààmet wet 'ahaanhyaj, tà 'ataahjwas tok tumhiilahlà', wet tok 'àp yahanhiyeja'iwooyehlà'. 16Tha hàp tà', 'yajiyelat' 'ajkyaalis, wet lapuuhjwas, wet ha'weetlheleyh, wet 'aqaala'yis, tà yaakyàjila'ameye 'ataahjwas. Wet lhaamelh 'àp 'ilàànhenhna 'iyhàj 'aameyh. 17Wet nilhooqhiyeja wikyi kyek nikyuuwethiyeja'atapehen 'olheey'. 18Tha hàp tà ky'áhya-k 'iihikyela ha'woole 'iwehyáalha kyek tatààyhla'ameyej. 19Ti'aameyhíkye 'ateelàythayahayh, wet hààpqhila-k tameenhla'ameyej kyek laqaalhayhi 'ahuuseyh. 20Tha kyek la'weenayhiyela Jweelusalen kyek kuuykolis hits'úulhaqej, wet lahaanayej tà nikyâàte lawiit'àhyaj. 21Wet kyek màànhiyejatso wet, wikyi tà 'íihi Jwuuléyah, 'is kyek 'ileethanho taayhi'; wet wikyi tà 'íihi Jweelusalenh, 'is kyek yikhen'; wet wikyi tà 'itaayhíyeh, tok 'iwóoye-k tiyâàjo Jweelusalenh. 22Tsi hààpqhila 'ijwaalasni kyek 'notaasnhila wikyi'. Wet hààpqhila-k tájo la'wet nilhóoqej 'imaayhey tà 'notshàànhíkye', tà 'íihi Lahiih. 23Tha hàp tà la'ey 'atsiinhay tà hiky'ootshanhen', lhà'ya 'iyhàj tà 'itiijqathen lalees, 'ijwaalasnih! Tsi hàp tà wuujw 'noowit'àhyaj tà nekhiila'pe honhat, wet 'noowàk 'iihla'pe wikyi'. 24Wet 'nolàànhiyeja wikyi 'nookelheley tà 'yuuyh. Wet 'notsooqhanhiyeja wikyi', wet 'nohàànhiyehenna nilhóoqej 'iyhàj honhaates. Wet wikyi tà qahâàpeya jwuulales, t'àsiikyela Jweelusalenh, yàtla-k taj 'ijwáalas kyek nojwiila lawhàày lhaamelh. 25- Wet 'iihikyela 'noo'nàlitshay tà 'íiyej 'ijwaala', wet tà 'àp 'íiyej 'iwee'lah, wet tà 'àp 'íiyej qateetselh. Wet wikyi tà 'ii'pe honhat wet, lalhaaq'lis'ihihikyelah, wet lhaamelh tok yahanhiyeja'iwooynéje latiikyunhayahayh, tà lhaamelh 'ilààte 'inààttsajpe-k lhaayenh, wet 'àp p'ààjp'àjtas, tà 'yiphen' tha 'ààytaji'. 26Wet wikyi 'yinhiiyejenna lanoowahyahayh, tà lhaamelh 'iniihihlà 'imaayhey tà nekhiila'pe honhat. Tsi hàp tà puule laqhaajyhayahayh 'waahuhiyehennah. 27Wet kyek màànhiyejatso wet, 'no'weenhiyela Hi'noolhàs tà nekhiihla puule', wet wúujwla laqhaajyhayaj wet lasiilatyaj. 28Tha kyek 'nànhiiyela 'imaayhey tà 'oyààmetso wet, 'aatshupyenkyephàmah, wet neeyhetkyephàma 'eetheyh. Tsi hàpet' kyek màànhiyejatso wet, 'ajwaahyahayh, tok 'atoojweh. 29Wet Jweesus 'àp hààte yààme t'iittsek tha yok: - Yaahinay 'asuuslhàq'wut wet nilhóoqej 'iyhàj ha'lààyh. 30Kyek la'weenaye lhaakyalh kyek 'waatshan wet, lahaanayejt'at tà tóott'a 'inaawop. 31Wet 'àp mânhyejt'atsoh: Kyek la'weenayhla 'imaayhey tà 'oyààmetso wet, lahaanayej tà tóott'a Yoosniyatyaj. 32Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Wikyiina wet, tok tajwaayhitshilah, yàt pajla' tha nilhóoqej 'imaayheytso-k tájo la'wet. 33Puule wet honhat, tajwaayhitshilah, tha mat 'olhààmtes, tok tajwaayhitshilah. 34'Uuyay'ameyeh, tok 'is kyek latiiyay'ameyej 'akyooyhthayahayh. Yej 'alhenay'wooknhása', wet yej 'àp lhenay'alhaaq'lísa 'isaaniskyumhyahayh. Tsi tok 'is kyek lat'iseelitayej 'ijwaala'lenih, kyek nààm'atapehen'. 35Tsi hàp tà màànhiyeja'iwóye 'nooqa'wot'aq, tà nekhiila'pe nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe nilhoq honhat. 36Yej lateekmahatwethà', mat tujwlhaakyet'at tà lat'aalhen', hààpqhila-k 'aat'uhawetáyej kyek lataajwayayej nilhóoqej 'imaayheytso tà nekheenhnah, wet hààpqhila-k 'àp 'iwóoye-k lataaqasthenhnah, kyek lheeyakye tà tataakye Hi'noolhàs. 37Wet 'ijwaalat'apej tha', Jweesus 'iwop'antelakyuujwanhyája', tà 'iikyàjwi Yooswuke', wet honaatsit'apej tha', 'inúuphà', wet yik tà tiyâàje kyeenaj tà 'Ooliwokyat. Wet hàp tà 'iihit'apej tà honaatsi'. 38Wet neekyejwalat'apej tha', nilhoq wikyi tà yahóoyeh. Tsi hàp tà lhaamelh yahuumin kyek taky'aahúyeh, tà 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\