San Lucas 22

1Wet tóott'ap'ante lawhàày 'nooqàjyaj tà wikyi tujw pààn tà lajlhiisqáta', tà 'nowolhéeya' tha 'noyok pâàskwah. 2Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya 'nootshànhaywos, t'uuket'at la'nààyij kyek 'ilààn Jweesus, tsi hàp tà lhaamelh nowáaye wikyi'. 3Wet Saatanas tiyâàjot'et' Jwuulas, tà 'àp lheey 'eelh 'Iiskalyóteh, tà hâàpe 'elh lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. 4Wet lhaamtso wet, yik tà yahóoye 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya niyaatey tà 'ii'pe 'nooqasthaynhayh, wet yààmhoplhi lhaamelh tha', ta'yààtshane' tha yok: La'nààyíjt'et' kyek hâàpe-k 'oyaakyàj'ameye Jweesus? 5Wet lhaamelh 'aqààswethà', wet 'ijweenho' tha yok: - Kyek màànhiyejatso wet, 'olhaamelh 'o'weenhla'ámho kyiinajt'àj. 6Wet lhaam yok: - 'Isiila-k màànhyejtsoh. Wet màànhyejt'et'tso' tha', t'uuket'at la'nààyij kyek yaakyâje lhaamelh, tha hàp tà yahuumin kyek 'iteekmahtshayen wikyi'. 7Wet tájt'et' 'ijwáala tà 'notujw pààn tà lajlhiisqáta', wet hààpet'at 'ijwáala tà t'uhlà-k 'nolààn tsoo'natajlhàs tà pààskwalhàq. 8Wet Jweesus 'ikyéenp'ante Tuuntehen' wet Jwàành, wet yààme' tha yok: - Màhen', 'is kyek lawaaq'lhatayhkyà 'nolhàq tà 'iyaatujwilah, kyek pâàskwah. 9Wet lhaamelh ta'yààtshanét'et' tha yok: - Kyihla 'íihi-k lahuumin kyek 'olhaamelh 'owaaq'lhatkyà'? 10Wet yààme lhaamelh tha yok: - Kyek lakyààtayhomhma wikyi wet, la'weenayhlahlà hi'no tà 'ikyàj 'iyààte tà 'inààt'íhi'. Hààpqhila-k lahàànayh, yàtla-k lakyààtaye hup tà lhaam tiyààjkyàjwih. 11Wet hi'no tà lawuuk huptso wet, jwelaayhoma' tha 'oyaylak: 'Oowuk ta'yààtshan'áme' tha yok: Kyi tà 'íikye hupqaakyowej kyek 'o'iihlakyàjwi-k 'otujw tsoo'natajlhàs, kyek 'olhàà'ya 'ookyujwanhayh? 12Wet lhaam 'ipààynhila'ameye hupqaaky owej tà tsaajo', tà 'atoojwphà', tà pajkye waaq'alhkyà'. Hààpqhila-k lawaaq'lhatayhkyà lhaalhàq. 13Wet máatkye', lhaamélht'et' yikhen', wet hi'wéent'et' tà màànhyejt'a tàje 'nojweenho'. Wet lhaamelh 'iwaaq'lhatkyà pààskwalhàq. 14Wet tà nikyâàtet'et' lawhàày wet, tapààphà' tha tataa'pe 'nolhàq'wet, tà lhà'ya lakyuujwanhayh. 15Wet yààme lhaamelh tha yok: - Wuujw tà 'otíikye-k 'ohap'áaqej 'aamey kyek 'otujw 'nolhàqnah, tà pààskwalhàq, tà qamaj naamkyâte 'oop'attseyaj. 16Tsi hàp tà 'ojweelh'ameyho tà tok 'àp 'otujwiilah, yàtla-k tájo la'wet, kyek 'íihi Yoosniyatyaj. 17Wet Jweesus takyúumat'et' 'nolhààthih, wet 'iwot'aalhyaja'pe', wet hi'weenho lhaamelh tha yok: - Nah, tààjnah, 'wen'aameyhómkye'. 18Tsi hàp tà 'ojweelh'ameyho tà tok 'àp 'oyààhiyeja 'uuwast'i', yàtla-k nààm Yoosniyatyaj. 19Wet takyúumat'et' pàành, wet 'iwot'aalhyaja'pe', wet hiky'eesaj, wet hi'weenhómkye lhaamelh tha yok: - Hàp tààjná'we 'ot'isan', tà 'aamey tà lataamenayej tà 'noyaakyàj. 'Eenaylhipeja 'imaaknah, wet tikyuunayejpeja'oky'oye'. 20Wet tà 'iléeyej tà t'ek wet, 'àp hààte takyúuma 'nolhààthih, wet taahuy' tha yok: - 'Nolhààthina wet, hâàpe Yooslhenhyaj tà neeky'e', tà 'íihi 'oo'woyis, tà 'aamey tà lataamenayej tà 'notsày'. 21Tha hàp tà 'nookey tà yaakyàjila'no wet, 'ii'nóyej, 'ii'pe 'nolhàq'wet. 22Máatkye', yikhiila Hi'noolhàs, màànhyejt'a tà pajkye 'noqaalelhteh, tha hàp tà', p'aliitsajilat'at hi'no tà yaakyàjila lhaam'. 23Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh waatanej tà yààmwethà', wet ta'yààtshanlhamenhómkye' tha yok: - 'Inaa'elhlat' kyek hâàpe-k yeenhilhina 'imaaktsoh? 24Wet lhaamelh yààmt'et'wethàlhamenhómkye' tha yok: - Háats'i 'inaa'elh kyek yààm'pe 'iyhàj? 25Tha hàp tà Jweesus yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Lhaamelh tà niyaatéyej wikyi tà 'íihikye honhaates wet, lhayenlawuuhúya wikyi'; wet niyaatey tà 'itii'pe laqhaajyhayahay wikyi wet, yahuumin tà 'noyààméje tà la'iisyahay'íhikye'. 26Tha mat 'aamey wet, tok 'iwóoye-k 'aalawoynayejehentsoh. Tajlháme-k 'aa'elhay kyek lhámhya wet, 'is kyek màànhyej'iwóye 'elh kyek niiwújwa'; wet 'aa'elhay kyek niyaat wet, 'is kyek màànhyej'iwóye qawoo'. 27Tsi hàp tà', 'àp háats'i 'elh kyek lhámhyah? Hà hâàpe', p'íiya', 'elh tà tataa'pe 'nolhàq'wet, wok hàp 'elh tà 'itiihlà lhàq hi'no tà 'íiyej 'nolhàq'wet? Hà qahâàpeya 'elh tà tataa'pe 'nolhàq'wet? Tha hàp tà 'olhaam', 'o'ii'ameyej tha', 'omàànhyej'iwóye qawoo'. 28Tha hàp tà 'aamey wet, 'aahàpehen wikyi tà lamààlheyay'nóyej tà 'o'íihi 'nolheelhtshayaj. 29Wet tà màànhyejtso wet, 'olhaam 'oqaalelhàt'ameyéji 'nooniyatyaj, màànhyej'iwóye 'Oojkya tà pajkye yaqaalelhàt'nóyeji', 30hààpqhila-k lat'eekhen wet layààyayh, kyek lataatayayhla'pe 'olhàq'wet, kyek 'íihi 'ooniyatyaj, wet 'àp lataapàyayhikyephàla'pe niyaatwej'wetes, kyek laqaalelhthikyelahkyà wikyiilhayis tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, tà hâàpe 'Iisla'elhles. 31Wet 'Noowuk 'àp yok: - Siimonh, Siimonh, lhek yahínhyah, Saatanas pajkye t'áalheje Yoos kyek 'iwaahnej kyek 'isaap'ameyhíkye', kyek 'aamànhyayej'iwóye huplhaayh. 32Tha hàp tà 'olhaam', 'ot'áalheje Yoos kyek 'ekhaahyaj tok tatààyhla'ámej, wet kyek nikyààthiyela-k 'aalatílhqat wet, qhaajyenhenna 'apuuhjwas. 33Wet lhaam yààmét'et' tha yok: - 'Iwuuk, 'owaaq'lhejkyà tà 'oyikhiila'ámkye', kyek latiiyàjkyàjwi 'noop'onthih, yàt pajla' tha 'ohap'aaq'ámej kyek 'no'aa'ilành. 34Wet Jweesus yààmét'et' tha yok: - Tuuntehen', 'ojweelh'ámho tà honaajkyenah, tok qamaj 'yiphiila hoo'otaj wet, laajtumjwáyahla-k 'aalajwon'nóyej, kyek lhohlak: 'Otààjwenhiyéjt'ah. 35Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Tàjte 'o'aa'ikyenayh, tà tok lakyààjay 'aqaakyiinajt'àjhih, wet 'àp 'aqhààyhis, wet tà tok àp lat'ààsíkye 'aniisàhes, hà 'íikyep'ante 'imak kyek tatàày'ameyej? Wet lhaamelh yok: - Qhaa', tok 'iikyehte 'imak kyek tatày'. 36Wet lhaam yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Tààjna wet, 'o'elht'a-k hâàpe-k hi'ween kyiinajt'àjhih, wet t'uhlà-k 'ikyàj, wet 'is kyek 'àp hip'áajtej laqhààyhih; wet 'o'elh kyek nii'wéna 'noojwajnhat wet, 'is kyek 'iwom la'wuy', wet 'ikyâàjej lajwaajnhat. 37Tsi hàp tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: 'Iwaatlà-k maathikyela'nóyej 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: Wet 'noyeene 'eelh wikyi tà nii'isakye'alhóho'. Tsi hàp tà 'athaana wet, tajo la'wet 'nootshànhay tà yààm'nóyeh. 38Wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaamelh yok: - 'Iwuuk, 'iikyena nitààkjwas 'noojwajnhates. Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Naayat'at. 39Wet Jweesus 'inúuphàt'et'a', wet yik tà tiyâàje kyeenaj tà 'Ooliwokyat, màànhyej'iwóye lakyuumhyajpej. Wet hààte lakyuujwanhayh, 'àp yikkye'. 40Wet tà nikyâàthot'et' honhaattso wet, yàà-me lhaamelh tha yok: - 'Aalhen', hààpqhila-k tok latiiyàjayho 'nolheelhtshayaj. 41Wet yíkt'et' tà lhaa'itonitehohlà lhaamelh, wet yààmqanhi' tha', laqaamkyetey 'itíihi honhat, wet t'aalh. 42Wet yok: - 'Ijkyah, kyek lahuumínkye wet, 'is kyek latiiyejqanhi'oky'oye 'nolhààthi tà 'oop'attseyajnah, tha tok 'is kyek 'olhaam 'ootikyunhayajt'at 'imak kyek 'nowóoyeh, tajlháme-k 'aam kyek 'atiikyunhayaj. 43Wet Yooskyenek tà tàlhpuuléyeh, lhaa'ipàynét'et'a', wet hi'weenho laqhaajyhayaj. 44Wet tà 'íihi lalhaaq'li wet, 'ijwiitsenej tà 'iwo-t'aalhyája'. Wet laqaakyujwtso wet, màànhyej'iwóye 'woyiis tà 'itoolajen', tà nikyàthonháate' tha yok: qàmh, qàmh. 45Wet 'iléeyejt'et' tà t'aalh, wet néephà'. Wet tà nikyâàte lakyuujwanhay wet, hi'wéent'et' tà 'imààhen', tsi hàp tà lajwiitahayahay'íhikye'. 46Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Kyi hààte tà lamààhen'? Néekyephà', 'aalhen', hààpqhila-k tok latiiyàjayho 'nolheelhtshayaj. 47Wet tà qamaj lhaam yààmlhi wet, wuujwpe wikyi tà nààmhen'. Wet hi'no tà lheey Jwuulas, tà hâàpe 'elh lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, t'ikyuunhlà lhaamelh. Wet yahóoye Jweesus, tà yahuumin kyek hits'u laky'aalo'. 48Wet tà màànhyejtso wet, Jweesus yààme' tha yok: - Jwuulas, hà lhaakyàj Hi'noolhàs, tà lats'u laky'aalo'? 49Wet lhaamelh tà 'íiyej Jweesus, tà lhaamelh hi'ween 'imak tà 'iihikyelah, wet lhaamelh ta'yààtshanét'et' tha yok: - 'Iwuuk, hà 'iyaajwajejwethà lhaajwajnhates? 50Wet 'eelh lhaamelh wet, yikét'et' 'noohusewo tà lhámhyah laqaawo', wet 'ijwaajkyà laky'oote tà lajwóomqat. 51Wet màànhyejt'et'tso' tha', taahuy Jweesus tha yok: - Naayat'at, téejtsih. Wet Jweesus takyuum'pe laky'oote', wet 'ikyeeset. 52Wet Jweesus yààme 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya niyaatey tà 'ii'pe 'nooqasthaynhay tà t'úuye Yooswuke', lhà'ya thàànhàyh, tà lhaamelh neke tà 'itsooqlhih, wet yok: - Màànhyej'iwóye 'eetantsaj tà laneekayeh, tà lakyààjay 'ajwaajnhates, wet ha'lààyh. 53Nilhóoqej 'ijwáalas tà 'o'iimhaj'ameyej, tà 'o'iikyàjwi Yooswuke', wet tok laneeyhetayphà'nóyej 'akeeyeyh. Tha hààpet'at tààjna 'awhààyayh, wet honaatsi laqhaajyhayaj neky'e 'iwolaniiyatyája'. 54Wet lhaamelhp'ante 'itsooqlhi Jweesus, wet 'ikyâàje 'noohusewo tà lhámhyah lawuuke'. Wet Tuuntehen', 'imààlhkye la'nààyij tha', lhaa'itonitého'. 55Wet lhaamelh 'ilhàànhít'et' 'iitàj, tà 'itíihi 'aalhotaj, wet tapààkyéphà', tà tataayhop 'iitàj. Wet Tuuntehen wet, 'àp hààteh, tapààphà' tà 'íiyej lhaamelh. 56Tha hàp tà qawoo tà 'atsiinha', hi'wéent'et' Tuuntehen', tà lhaam tapààphà', tà 'iiwhàye 'iitàj, wet 'iyaahin' tha yok: - 'Àp hààte hi'noonih, 'iiyejmháji'. 57Tha hàp tà lhaam', lhaa'ijwónej tha yok: - 'Atsinhah, 'otààjwnhiyéjt'ah. 58Wet tà páajjwaj wet, 'àp 'eelh tà hi'weenh, wet yok: - 'Àp hààte 'aam', 'aahâpe 'elh lhaamelh. Wet Tuuntehen yok: - Hi'noh, 'oqhiit'ah. 59Wet 'iitajqát'et'a' tha', 'eelh 'àp taahuy' tha yok: - Máatkye', lhaamni wet, 'àp hààteh, 'iiyejmháji', tsi hàp tà hâàpe Waalileyalhele'. 60Tha hàp tà Tuuntehen' yààme' tha yok: - Hi'noh, tok 'ohaanej 'imak tà lhààmeh. Wet hàpet' tà màànhyejtsoh, tà qamaj yààmlhih, wet 'yip hoo'otaj. 61Wet màànhyejtso' tha', 'Noowuk nitíilhaqe Tuuntehen', wet 'iyaahinh. Wet Tuuntehen' lakyoowej'inuhlà 'Noowuklhàmet tà yok: Qamaj tok 'yiphiila hoo'otaj wet, laajtumjwáyahla-k 'aalajwon'nóyej. 62Wet Tuuntehen', tiyàj'aalhotajeh, wet taajwlhi' tha wuujw tà lhaahip'attsenlhih. 63Wet hi'noolhp'ante t'úuye Jweesus wet, 'ilààklhih, wet 'ipààjlhih. 64Wet lhaamelh hip'oo'pe tateeyh, wet lhaamelh 'yaaj tatee'pe', wet yààme' tha yok: - Lhek haneh, 'àp háats'i'ne tà 'aa'yaj? 65Wet wuujwpe 'iyhàj lhààmtes tà lhaamelh 'ilààkwyejlhih. 66Wet tà neeky'ejwála wet, lhaayahutt'et'wek wikyiiqathànhàyh, lhà'ya 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet 'nootshànhaywos, wet lhaamelh yahààne Jweesus 'imaayheywos. Wet lhaamelh ta'yààtshane' tha yok: 67- Hà 'aahâpe Meesíyas? Lhek jwelh'nóohomkye'. Wet nikyúulho lhaamelh tha yok: - Kyek 'ojweelh'ameyhómkye wet, tok lat'eekhayayhikyelah. 68Wet kyek 'olhaam 'ot'yààtshan'ameye wet, tok lakyuulhayhla'nóho', wet tok 'àp lalaanayhla'nóhi'. 69Tha hàp tà tâlhe tààja tà Hi'noolhàs tapààyhiphàla-k túmej Yoos tà laqhaajyhayaj'íhi' lajwóomqat. 70Wet nilhóoqej lhaamelh yok: - Wet tà màànhyejtso wet, 'aahâpep'at'a Yooslhàs. Wet lhaam yààmét'et' lhaamelh tha yok: - 'Aameyt'at tà lhààmaye tà 'ohâàpe'. 71Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh yok: - Tok 'iyaawatlà 'eelh 'nolhààmet. Tsi hàp tà 'inaamelht'at tà 'iyaalàte lhààmet tà tâlhkye lhaayhi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\