San Lucas 23

1Wet nilhoq wikyi tà néekyephàp'anteh, wet 'ikyàj Jweesus, tà yahààne Piilátoh. 2Wet lhaamelh waatanéjt'et' tà t'isuujwqáne' tha yok: - 'Olhaamelh 'o'ween hi'nootsi tà yaqaasóhi wikyi', wet 'nâàyejo wikyi kyek hi'weenho laqaathatkyà' Séesalh. Tsi hàp tà lhaayaqalelhàt tà hâàpe Meesíyas, tà niyaat. 3Wet màànhyejt'et'tso' tha', Piilátoh, ta'yààtshane' tha yok: - Hà 'aahâpe jwuulalesqaniyat? Wet Jweesus nikyúulhot'et' tha yok: - 'Aamt'at tà lawooyetsoh. 4Wet Piilátoh, yààmét'et' 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet lhà'ya nilhoq wikyi', tha yok: - Ky'áhya-k 'o'ween 'imakt'a-k hâàpe-k nii'sa', kyek 'íiyej hi'nootsih. 5Tha hàp tà lhaamelh tujwlháahi' tha yok: - Lhaamtsi wet, yààq'lehyen wikyi', tsi hàp tà 'iwolakyuujwanhyája', tà 'íihi nilhoq Jwuuléyah, tâlhe Waaliléyah, wet yàt paj tha nààm qaanah. 6Piilátoh 'ilààtét'et' tà 'noyok Waaliléya' tha', ta'yààtshane lhaamelh tha yok: Hà hâàpe Waalileyalhele', hi'nootsih? 7Wet tà yahaanej tà Jweesus tâlho honhat tà 'Eelóles 'ii'pe', wet 'ikyeene 'Eelóles, tsi hàp tà 'ijwáalas tà hâàpe wet, 'àp hààte 'Eelóles, 'íihi Jweelusalenh. 8Wet tà 'Eelóles hi'ween Jweesus wet, wuujw tà 'aqààjlhih, tsi paajkye tà yahuumin kyek hi'weenh. Tsi hàp tà wuujwt'et'pe 'imaayhey tà lhaam 'ilààtkye', tà 'noyààméje Jweesus, wet tààjna wet, 'itíikye-k hi'ween 'noo'nàlitsekt'a-k hâàpe-k Jweesus yeenlhih. 9Wet 'Eelóles yomt'et'wuujw la'yààtnhayahay tà 'itíiye Jweesus, tha hàp tà lhaam', tok nikyúulho'. 10Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet 'nootshànhaywos, tà 'íiyej lhaamelh, t'isuujwqánet'et' tha', wuujw lajwiitseyahayh. 11Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'Eelóles, lhà'ya laqaakuykolis, niwohit'laháaya Jweesus, wet 'ilààklhih. Wet hi'wuuhyenhi 'noo'wuy tà 'isiilataj, wet yaakyâje Piilátoh. 12Wet 'ijwaalap'antékye wet, Piilátoh wet 'Eelóles, neky'e lhaayene tà lhaalaqala'yis, tsi hàp tà lhaalatahjwast'amháji'. 13Wet Piilátoh t'àànhlà 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet niyaateyh, wet nilhoq wikyi', 14wet yààme lhaamelh tha yok: - Lakyààjay'nóye hi'nootsih, màànhyej'iwóye-k hâàpe hi'no-k yaqaasóhi wikyi'. Wet 'olhààm', 'ot'yààtshanlháyeh, tà 'otíikye tà lataatayakye', tha tok 'olhóoqe 'imakt'a-k hâàpe-k nii'sa', kyek 'íiyej, kyek màànhyej tà lhààmayeh. 15Wet hààte 'Eelóles, tok 'àp hi'ween lates, tsi hàp tà lhaam 'inaakyàj'inámeh. Wet màànhyejtso' tha', hi'nootsi wet, ky'áhya-k yeenlhi 'imakt'a-k hâàpe-k tameenej kyek 'nolàành. 16Wet 'athaana wet, 'olaanhihlah, kyek tajwaatshi-k 'otaasinlhih. 17Wet Piilátoh, lakyuumhyaj tà 'ilaanhipej hi'not'a-k hâàpe-k 'nop'óohi', tà nikyààtepej 'nooqàjyaj. 18Wet nilhoq wikyi tà t'àànhént'et'a' tha yok: - Tiyeejqanhi lhaamtsih, laanhi Wààlawàs. 19Hi'nootso wet, 'not'et'hip'óohi', tsi hàp tà yààq'lehyénp'ante wikyi', wet 'àp taqààlànkyeyh. 20Wet Piilátoh, yaakyâjo tà taahúyej wikyi', tsi hàp tà yahuumin kyek 'ilaanhi Jweesus. 21Tha hàp tà lhaamelh yaakyâjo tà t'àànhen' tha yok: - P'áajtej kuluus! P'áajtej kuluus! 22Wet 'íihi laajtumjwáya tà Piilátoh yaakyâjo tà 'ijweenhómkye lhaamelh tha yok: - Ky'àj kyi hààteh? 'Àp háats'i 'imak tà qanii'sa' tà yeenlhih, hi'nootsih? 'Olhaam', tok 'olhóoqe 'imakt'a-k hâàpe-k nii'sa', kyek 'íiyej, kyek tameenej kyek 'nolàành. 'Otaasnhilah, wet 'àp 'olaanhihlah. 23Tha hàp tà lhaamélht'et' yikt'aat tà t'àànhen', tà 'iniityenej Piilátoh, tà t'uhlà-k 'nop'áajtej kuluus. Wet màànhyejt'et'tso' tha', Piilátoh, tok tumhlà wikyiipaqas, wet 'àp 'noohusewos tà lhaaménhyah lapaaqas, 24paj tha 'iwooyet'at 'imak tà wikyi t'áalhejeh. 25Wet 'inuuhatphà hi'noop'ante 'nop'oohi'pe laqaa'tshayaj wet laqààlànkyehyaj, tà lhaamelh t'áalhet'et'a'. Wet takyúuma Jweesus, wet yaakyâje lhaamelh, tà 'iwaahnej lhaamelh tà yeenhiyela 'imak tà lhaamelh yahuumínkye'. 26Wet lhaamelh 'ikyâjp'ante Jweesus, wet takyuumalhayis hi'no tà lheey Siimonh, tà Siilenelhele', tà tàlhlhíipe wikyi', wet lhaamelh 'ilhuuhyenej kuluus, tà ne'te-k lhaam 'imààlhkye Jweesus la'nààyij. 27Wet wuujw wikyi tà tàlhwikyíiyeh, tà 'imààlhkye la'nààyij, lhà'ya 'atsiinhay tà taajwkyehkyà', tà lhaamelh taajwlhi'pe Jweesus. 28Tha hàp tà Jweesus, nitíilhaqet'et' 'atsiinhay' tha yok: - Jweelusalenlestsinhayh, hiyej lataajwlhiyay'o'pe'. 'Aajwlhiyay'atapehen', wet 'àp 'aajwlhiyay'pe 'aleesayh. 29Tsi hàp tà nikyààthiyela 'ijwáalas kyek 'noyohlak: La'iisyahay'íhikye 'atsiinhay tà 'asuujwnhas, lhà'ya 'nooqayhilis tà niwoyalaléesa', wet 'not'aatey tà nhaanáyej kyek takyiiyhelitshanhen'. 30Wet 'nowaatanhiyeja-k 'noyààme kyeenhas kyek 'noyohlak: Kyàt'o'peehen'; wet 'àp 'noyààmhiyela kyeenajles kyek 'noyohlak: P'o'o'peehen'. 31Tsi kyek ha'là tà 'waatshanh, 'noyeene 'imaayheynah, wet 'àp háats'ihila 'imak kyek 'noyeenhiyela ha'là tà tamkyày'? 32Wet tà 'nokyâjt'et' Jweesus wet, 'àp 'nop'áajtej nitààkjwas wikyi tà yeenlhi 'imak tà nii'sa', tà 'àp 'nolàànhenhnah. 33Wet lhaamelh nikyâàthot'et' honhat tà 'nowolhéeya' tha 'noyok 'Nolheeteklhile', wet hâpt'et' tà 'íihi tà 'nop'áajtej kuluus, wet lhà'ya 'iyhàj tà yeenlhi 'imak tà nii'sa'; 'eelh 'notuumhtej lajwóomqat, wet 'eelhtso wet 'notuumhtej lats'áamqat. 34Wet Jweesus taahúyt'et' tha yok: - 'Ijkyah, tàyhthóomkye lates wikyi tà yeen'nóye 'imaaknah, tsi hàp tà lhaamelh tok yahaanej 'imak tà yeenlhih. Wet lhaamelh yaqóoyej la'wuuyis, wet hi'weenlhamenhómkye'. 35Wet wikyi 'iyaahint'at. Wet 'àp hààte niyaateyh, 'ilààklhít'et' tha yok: - 'Iyhàj wet, 'ijwaayhthen'. 'Is kyek lhaa-'ijwayhet 'athaanah, kyek hâàpe Meesíyas, tà Yoosqalelhtsek. 36Wet kuuykolis wet, 'àp hààte lalààkwyhanhyaj'itíyej, wet lhaamelh yahóoyeh, wet hi'weenho 'uuwast'i tà tapaay', 37wet yok: - Kyek 'aahâpe jwuulalesqaniyat wet, 'is kyek 'aalajwayhett'a 'aam'. 38Wet 'not'et''itii'pe Jweesus 'nootshànhay tà 'íihi 'nolhaayhi tà liyéewoh, wet laatinh, wet 'eewléwoh, tà yok: HÀP TÀÀJNI'WE' JWUULALESQANIYAT. 39Wet 'iwehyáalhat'et' 'eelh hi'noolh tà yeenlhi 'imak tà nii'sa', tà 'àp 'nop'áajtej kuluus, 'àp 'ilààklhi' tha yok: - Kyek 'aahâpe Meesíyas wet, 'is kyek 'aalajwayhett'at, wet 'àp 'is kyek lajwaayhet'nohen'. 40Wet 'éelht'et' nikyúulho' tha', 'ijwóone' tha yok: - Hà ky'áhya-k lanoowáye Yoos, tà lheekyàjwi 'nootàhyaj, màànhyejt'a'iwóye lhaam'. 41'Inaamelh wet, tájo la'wet 'imak tà lhaap'attseyaj, tsi hàp tà 'iyaatkyumhlà laha 'imak tà 'iyeenlhih; tha mat lhaamni wet, tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k nii'sa-k yeenlhih. 42Wet yààmét'et' Jweesus tha yok: - Jweesus, 'akyoowejnuhata'ohlà', kyek lakyààthomhma 'aniiyatyaj. 43Wet Jweesus yààmét'et' tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ámho': 'Ijwaalana wet, lheehla'nóyej, kyek 'oiihihla Yoos'wet tà 'Isiilataj. 44Wet tà nikyâàtet'et' tà 'ijwáala yààmho la'wet wet, 'íikye honaatsi', tà 'ii'pe nilhoq honhat, paj tha honaajlà'. 45Wet 'yom 'ijwaala', wet weesaj tà 'iikyàjwi Yooswuke', tà 'notuumhtejlà laqaakyowej tà Yoost'amajkyet tà lhámhyah, hik'eeskye lakyoowej. 46Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yom'ààytaji lapaq, tà t'ààn' tha yok: - 'Ijkyah, 'oyaakyâjo 'akeeyeyh 'oohusek. Wet hàpet' tà 'iwooyetso' tha', nojw tà t'iyáalhi'. 47Wet kuuykoqaniyat, tà lhaam hi'ween tà màànhyejtso wet, 'iwuujwyen Yoos tha yok: - Máatkyep'at'a', hi'nooni wet, hâàpe hi'no tà 'is'aalhóho'. 48Wet nilhoq wikyi tà lhaayahutt'et'wek, tà 'àp hi'weenej 'noowit'àhyajtsoh, tà lhaamelh hi'wéent'et' 'imak tà 'íikye wet, 'yaajkye'pe lat'ookelh, wet yàpilhkyela'wéeteh. 49Tha hàp tà nilhóoqej lhaamelh tà nitààjwélej Jweesus, wet 'àp hààte 'atsiinhay tà nekkye', tà lhaam tâlho Waaliléyah, lhaamelh lhaa'itonitého tà 'iyaahint'at. 50Wet 'íikyep'ante hi'no tà lheey Jwoseh, tà tâlho honhat tà lheey 'Aalimatéyah, tà Jwuuleyalhip. Lhaamtso wet, hâàpe 'elh wikyi tà 'imaayheywos, wet hâàpe hi'no tà lakyoowej'íhi', wet 'àp 'is'aalhóho'. 51'Àp hààte hi'nootso 'iniihihlà Yoosniyatyaj; wet tok yenlháama 'iyhàj, tà lhaamelh yeenlhi 'imak tà lakyoowéjeh. 52Wet yíkp'ante tà yahóoye Piilátoh, wet t'áalheje Jweesusp'itsek. 53Wet 'itiihkyà', tà 'itààlhtho kuluus, wet hip'óonejkye weesaj tà 'noohowettumhyij. Wet 'itiikyàjwi 'ahààt'wet, tà 'not'et'tíjo', tà 'íihi kyeenaj, tà qamaj 'noqniitiyakyàjwi hi'not' kyek hâàpe'. 54Wet hâàpe 'ijwáala tà wikyi lhaa'iwaq'lhatejkyà 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet, tà nikyâtyaye lawhàày 'not'eelaq'wet. 55Wet 'atsiinhay tà nekkyét'et' Jweesus, tà tâlho Waaliléyah, lhaamelh 'imààlhkyet'at Jwosee'nàyij. Wet lhaamelh hi'weene 'ahààt'wet, wet 'iyaahint'at tà 'nothaatkyàjwi Jweesusp'itsek. 56Wet tà 'àp yààpnhómkye la'weetes wet, lhaamelh 'iwaaq'lhatkyehkyà 'imaayhey tà lanhiis 'aqààskyehen', tà hààpqhila-k 'yiilenkye lhaam'. Wet tà taj 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet wet, lhaayupthen', màànhyej tà 'iwóoye Yoossukunhyajp'anteh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\