San Lucas 24

1Wet tà taj 'ijwáala tà t'ikyun tà 'nooqohyaj, tà neeky'ejwámlajwaj, wet lhaamelh yahóoyet'et' 'ahààt'wet, tà yiklhaayiskyàjwi 'imaayheynaj lhaamelh 'iwaaq'lhatkyehkyà', tà lanhiis 'aqààskyehen'. Wet 'àp 'íikye 'iyhàj 'atsiinhayh, tà 'íiyej lhaamelh. 2Wet lhaamelh hi'wéent'et' tuunte tà 'nohuutqanhih. 3Wet lhaamelh tiyààjkyàjwít'et' tha', tok hi'ween 'Noowuk Jweesus lap'iitsek. 4Wet lhaamelh tok yahanej'iwooynéje latiikyunhayahayh. Wet màànhyejtso' tha', 'íikye nitàk hi'noolh, tà taqaasthen', tà 'iiwhàye lhaamelh, tà la'wuuyis 'ijwaaq'ankye'pe'. 5Wet 'atsiinhay lanoowahyahay'íhikye', wet 'iyaahnhíkye honhat. Tha hàp tà hi'noolh-tsoh, yààmét'et' tha yok: - Kyi hààte tà lat'uuyakeh, tà 'íihi 'noop'itseyheyh, hi'no tà la'waatshankyeyaj'íhi'? 6Lhaam wet, tok 'iikyenah, tajlháme tà 'inúuphà'. 'Akyoowejnuhatayhlà tàhaj taahuy'ameyej, tà qamaj 'íihi Waaliléyah, 7tà yok: Hi'noolhàs wet, t'uhlahlà-k 'noyaakyâjo wikyi tà qeeyislànhayh takeeyeyh, wet t'uhlahlà-k 'àp 'nop'áajtej kuluus, wet 'àp 'iihlahlà 'ijwáalas laajtumjwáyah, wet 'inuuhiphàlah. 8Wet tà màànhyejt'et'tso wet, lhaamelh lakyoowej'inuhlà lhààmtes. 9Wet lhaamelh yààpilhkyet'et'qanhih, tà tâlhe 'ahààt'wet, wet 'ijweenhómkye nilhóoqej 'imaayheytsoh lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, wet lhà'ya nilhóoqej 'iyhàj wikyi'. 10Wet 'atsiinhay tà 'ijweenhómkye 'aapostolhlhayis 'imaayheytso wet, hâàpe Maalíya tà Maaklalalhele', lhà'ya Jwáanah, lhà'ya Maalíya tà Jwaakowoqoh, wet lhà'ya 'iyhàj 'atsiinhay tà 'íiyej lhaamelh. 11Tha hàp tà 'aapostolhlhayis, yeene-k 'nooky'isukwyahayt'at 'atsiinhaylhàmtes, wet tok t'ekháakye'. 12Tha hàp tà néephàt'et' Tuuntehen', wet 'inuut'et''alhóho tà tiyâàje 'ahààt'wet. Wet 'iyaahinkyàjwi tha', tajlhámet' weesas tà hi'weenh. Wet yàpilht'et'la'wéete' tha', 'inúuyejphà 'imaak'ne 'íikye'. 13Wet tà qamaj hààpet'at 'ijwaalap'ante 'íihi wet, 'íikye nitààkjwas 'nookyujwanhay tà yikhen tà tiyâàje honhat tà lheey 'Eemawus, tà 'íihi léewas nitàk tà tumeejlà Jweelusalenh. 14Wet tà yikhen wet, yààmelhayist'at nilhóoqej 'imaayhey'naj 'íikye'. 15Wet tà qamaj lhaamelh yààmt'awethà wet, lhaamt'at Jweesus tà yahóoye lhaamelh, wet yikkyét'et'a'. 16Tha hàp tà lhaamelh, màànhyej'iwóye-k lap'oot'íhi tateeyh, wet lhaamelh tok nitààjwélej. 17Wet lhaam', yààme lhaamelh tha yok: - Háats'i 'imaayek tà lhààmayeh, tà lawoyayhha'weekyája', wet kyi hààte tà 'ajwiitahayahay'íhikye'? 18Wet 'elh lhaamelh, tà lheey Keleewojwas, nikyúulhot'et' tha yok: - 'Nàlej tà 'aa'iwehyálhayej, tà lheehi'naj Jweelusalenh, tà qahaanáyej 'imaayhey tà 'íikye 'ijwaalasnaj tajyààmeh, tà 'íihi Jweelusalenh. 19Wet ta'yààtshane lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i 'imaayheytsoh? Wet lhaamelh yààme' tha yok: - Hâàpe 'imaayheynaj 'noyeene Jweesus tà Naasaletlhele', tà hâàpe hi'no tà Yooslhàmetwo', tà lhààmtes wet lakyuumtes laqhaajyhayahay'íhikye', tà 'íikye tà tataakye Yoos, wet 'àp 'íikye tà tataakye nilhoq wikyi'. 20Wet màànhyej tà 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya 'ooqaniyateyh, yaqaalelhtéji lates tà 'nootàhyaj, wet hip'áajtejnaj kuluus. 21Tha hàp tà 'olhaamelh 'oyeenhíye-k hààpqhila lhaamtso-k 'ijwaayhet 'Iisla'elh. Wet 'ii'péqanhi wet, 'athaana wet, pajkye 'iihlà 'ijwáalas laajtumjwáyah, tàhaj 'nolàành. 22Tej tà máatkye', 'íikye 'atsiinhay tà lháhi 'olhaamelh, tà 'ot'wiijwíyej lhààmet. Tsi hàp tà lhaamelh yààp'élhet'et'a 'ahààt'wet, 23wet tà lhaamelh tok hi'ween t'isan wet, tapiilhkye'alhóho' tha', yààmelhayis tà hi'ween Yooskyenhayh, tà yààme lhaam tà 'àp 'íikye'. 24Wet màànhyejtso' tha', yikhen 'iyhàj 'ooqawikyi', wet hi'ween tà màànhyejt'a'iwóye tajmat 'atsiinhay yààmeh. Wet tok 'àp hi'ween lhaam'. 25Wet tà màànhyejt'et'tso wet, lhaam yààme lhaamelh tha yok: - 'Eeh, 'aahàpehen wikyi tà lajlakyoowhaya', tà t'ootlelis t'uunej kyek t'ekháakye nilhóoqej 'imaayhey tà Yooslhàmetwosp'ante yààmeh. 26Kyi hààteh, hà Meesíyas tok t'uhaawétej kyek màànhyejtso lap'aattseyaj, wet 'àp tiyâàjo lawuujwyaj? 27Wet lhaam 'itààlhte Mooyses, wet hip'áajtej nilhóoqej Yooslhàmetwos, wet yaqaalelhthómkye 'imaayhey tà nilhóoqej 'Nootshànhay tà 'íihi Lahiih, yààméje lhaam'. 28Wet lhaamelh nikyâàthop'ante honhat tà tiyààjelhayis, wet lhaam', màànhyejt'a-k yahuumin kyek yikt'aat. 29Tha hàp tà lhaamelh 'iniityen kyek 'imààlhéyej lhaamelh, wet yok: - 'Amààlhe'noyejen', tsi hàp tà honaj, wet honaatsihilah. Wet tà màànhyejt'et'tso wet, lhaam tiyààjkyàjwihup, wet 'imààlhéyej lhaamelh. 30Wet tà 'íiyejt'et' lhaamelh, tà tataa'pe 'nolhàq'wet, wet takyúuma pàành, wet t'aalhpe', wet hiky'eesaj, wet hi'weenhómkye'. 31Wet màànhyejt'et'tso' tha', màànhyej'iwóye-k 'notiiyejqanhi 'imak tà 'ii'pe tateeyh, wet lhaamelh neky'e nitààjwélej Jweesus. Mat lhaam wet, tatâàyhit' tà 'íihi', wet lhaamelh nemhit' hi'weenh. 32Wet lhaamelh yààmt'et'lhamele' tha yok: - Máatkye', wuujw tà 'iyaalàte tà 'inaa'aqàswethà', tà lhaam yààmlhi'inámho', tà 'iyaanekkye 'nààyij, tà lhaam 'àp 'yiithat'inámhomkye 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih. 33Wet tháhya' tha', néekyephà', wet tapiinholhayis Jweelusalenh. Wet lhaamelh hi'wéent'et' 'iyhàj tà 'íihi tijwek 'ii'pe 'iwehyáalhah, tà lhaayahutt'et'wek, wet lhà'ya 'iyhàj tà 'àp 'íiyej lhaamelh. 34Wet 'nojweenhómkyet'et' lhaamelh tha 'noyok: - Maatkyet'at tà 'inúuphà Lhaawuk, wet lhaa'ipàyne Siimonh. 35Wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaamelh 'àp yààmet'at 'imak tà lhaamelh hi'weenh, tà 'íikye 'nààyij, wet tà lhaamelh 'àp neeky'e tà nitààjwélej Jweesus, tà lhaam hiky'eesaj pàành. 36Wet tà qamaj lhaamelh yààmet'at 'imaayheytso wet, setlhat' tà Jweesus taqaasthi lakyoowej lhaamelh. Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - 'Is kyek 'nootámsek 'ii'amejen'. 37Wet lhaamelh wuujw tà 'inuuhatlhámho', wet tà nowaayhen wet, yeene-k hâàpe huseek kyek hi'weenh. 38Tha hàp tà lháamt'et' yààme lhaamelh tha yok: - Kyi hààte tà lanoowayhen', wet kyi hààte tà 'àp 'aqaakwhanhyahay 'íihikye 'ootlelis? 39Lhek yaahinay 'ookeky'olh wet 'oopaky'olh, tà 'olhaamt'at. Lhek kyumaay'o'pe', wet yaahinay'no'. Tsi huseek wet, tok t'isaan'íhi', wet tok lhiiley'íhi', tok màànhyej 'olhaam', tà la'weenay'no tà 'ii'nóyej. 40Wet tà 'iwooyetso wet, 'ipààyne takeeky'olh, wet lapaaky'olh. 41Wet tà qamaj lhaamelh tok t'ekháakye', tsi hàp tà naaháyej laqààjyaj wet t'iseelthayaj, wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: - Hà 'íikye qaanah 'imak kyek 'otujw? 42Wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaamelh hi'weenho 'waahatlhip tà 'noop'oke', wet 'àp hààte 'aqààyekt'àjlhip. 43Wet lhaam takyuumhlà', wet tujw, tà 'íikye tà tataakye lhaamelh. 44Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Hàp tààjna 'imak tà 'ojweelhnaj'ameyho', tàhaj qamaj 'o'ii'amejen', tà 'oyok: 'Iwaatlà-k tájo la'wet nilhóoqej 'nolhààmtes tà Mooyses, wet Yooslhàmetwos, wet lhaamelh tà yeenlhi Saalmos, yààmej'nóyeh, tà 'íihi Lahiih. 45Wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaam 'itààjwnhátej 'nootshànhay tà 'íihi Lahiih, paj tha lhaamelh wuujw tà 'ilààteh. 46Wet yok: - Màànhyejtso 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, wet hàp tà tameenej Meesíyas tà t'unajlà-k lap'aattseyaj'íhi', wet 'àp 'inúuphà kyek tâlho 'noop'itseyheyh, kyek nikyâàte 'ijwáalas laajtumjwáyah. 47Wet 'àp hààte t'uhlà-k 'notíihi lheey kyek 'nojweenhómkye nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat, kyek 'notààlhte Jweelusalenh, tà lhaamelh 'iwaatlà-k 'iléekye laqeeyis tà nii'sa', hààpqhila-k 'notààyhthómkye laqeeyis. 48Wet 'aamey wet, 'aahàpehent'at wikyi tà hi'weenej 'imaayheytsoh, wet lhààmayhiyejlhinah. 49Wet 'olhaam 'okyeenhla'ameye 'imak tà pajkye 'Oojkyah 'ijweelh'ameyho'. Tha hàp tà 'amààlheyayhi'ayej honhaatnah, Jweelusalenh, yàtla-k 'no'wuuhyen'ameyhi 'nooqhajyhayaj tà tàlhlapuuléyeh. 50Wet Jweesus yikp'antekyàjwii lhaamelh, tà tàlhoolhayis wikyii'wet, wet yikhént'et' tà tiyâàje Jwitsuuklhay'wet, wet lhaam 'ineeyhetkyéphà takeeyeyh, wet hi'iisyenhen'. 51Wet tàjp'ante qamaj hi'iisyenhen wet, yikky'ooye lhaamelh, wet 'nokyàjpuuléyeh. 52Wet lhaamelh 'iwop'antet'aalhyája', wet 'iwuujwyen lhaam', wet tajwaatshíp'ante tà màànhyejtso wet, lhaamelh tapiinho Jweelusalenh. Wet wuujw tà 'aqààswethà'. 53Wet lhaamelh yikt'aat tà 'iipejkyàjwi Yooswuke', tà 'iwolaqààjyahaya', wet 'àp hi'iisyene Yoos. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\