San Lucas 3

1Wet tàjp'ante Tiiwélyoh 'íihi nekkyààmis tijwek 'ii'pe 'nookey 'iwehyáalhah, tà hâàpe niyaat tà 'noyok Séesalh, wet tà 'àp Póonsiyo Piilátoh 'àp niyaat tà 'ii'pe Jwuuléyah, wet 'àp 'Eelóles 'ii'pe Waaliléyah, wet 'àp la-puuhjwa tà lheey Jweelípeh, 'ii'pe 'Iituléyah, lhà'ya lhiip tà lheey Laakoníteh, wet 'àp Liisányas 'ii'pe 'Aawilínyah, 2wet 'àp 'Aanas, wet Kaayjwas, hâàpe 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet nekkyààtso wet, Jwàành, tà Saakaliyaslhàs, takyuumhlà Yooslhàmet, tà lhaam 'íihip'ante ts'ani'. 3Wet lhaam wet, tiyâàjomkye honhaates tà 'iiwhàye Jwoolanh, wet yààmepej wikyi' tha yok: - Leyaakye 'aqeeyis tà nii'sa', wet 'is kyek lawooyaye-k 'no'aa'inahyenhen', hààpqhila-k 'notààyhthila'ameyhómkye 'aqeeyis. 4Màànhyej tà 'íihi 'nolhààmethi tà Yooslhàmetwop'ante lheey 'Iisáyas lhààmtes 'íihi', tà yok: 'Noopaq tà túmho ts'ani', tà yok: Waaq'lhatayhkyà 'Noowuk'nàyij, 'omay'iskyee'alhóho la'nààyhitas. 5'Nopoothihomkyela nilhoq p'ààjwkyelis, wet 'no'yaayhthikyelahkyà kyeenhas tà 'atooskyéphà', wet 'àp 'iyhàj tà nii'tosakyéphà', wet 'noyomhla'iskyee'alhóho 'nààyhay tà hits'uulhaqwethà', wet 'noyeelelhhikyela 'nààyhay tà taqootsokyéphà'. 6Wet nilhoq wikyi tà 'ii'pe honhat, hi'weenhla 'noojwahyaj tà tâlhe Yoos. 7Wet tà wuujwpe wikyi tà yikhen tà yahóoye lhaam', tà yahuumin kyek lhaam 'inaahyenhen', wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: - 'Eeh, 'aahàpehen 'amlhààjles! Háats'i'naj tà 'ikyuujwan'ameyej tà laleethanayhlà 'noowàk tà tataay'alhóho'? 8'Nàliit'ameyej 'aay tà t'uhaawétej wikyi tà 'ijwiitajlhilhamelej tà 'iwóoye 'imak tà qanii'sa'. Tok 'iwóoye-k latiiyay'ameyhíkye 'atiikyunhayahay kyek yok: 'Olhaamelh 'ohâàpe Wikyiijkyayisp'ante lalees. Tsi hàp tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Yoos 'iwóoye-k yeene Wikyiijkyayisles tuuntey'letsih. 9Wet pajkye hoosan 'íiyej lates ha'là', wet nilhoq ha'là-k qanii'sa lhaay wet, 'noyiisthilah, wet 'nothaathomhma 'iitàj. 10Wet wikyi wet, ta'yààtshanét'et' tha yok: - 'Àp háats'ihila 'imak kyek 'olhaamelh 'owóoyeh? 11Wet Jwàành, nikyúulhot'et' lhaamelh tha yok: - 'O'elht'a-k hâàpe-k hi'ween nitàk laqaa'yukyelis, 'is kyek hi'weenho 'iwehyáalha 'eelh tà lajlaqaa'yukyéya'. Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k 'àp hi'ween lhàq, wet t'uhlà-k 'àp 'iwoynejet'tsoh. 12Wet nekhént'et' wikyi tà kyiinajt'àjwos, tà ne'te-k 'nonaahyenhen'. Wet lhaamelh ta'yààtshane Jwààn' tha yok: - 'Iwuuk, 'àp háats'ihila 'imaayek kyek 'olhaamelh 'oyeenlhih? 13Wet yààme lhaamelh tha yok: - Ky'áhya-k 'iwóoye-k lat'iisayejlhip kyiinajt'àj tà 'none'te-k lat'aalhayehen 'aa'yhàj. 14Wet 'íikyet'et' kuuykolis tà lhaamelh 'àp ta'yààtshane' tha yok: - Wet 'olhaamelh, 'àp háats'ihila 'imaayek kyek 'olhaamelh 'oyeenlhih? Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Tok 'iwóoye-k lasooyayej wikyi' 'imakt'a-k hâàpe-k lawuuk. Yej lhààmayéje 'aa'yhàj 'imak' tà qaniimatákye'. Wet tok 'iwóoye-k lat'aayhtayejen 'aqaahayayh. 15Wet wikyi wet, laqaanihhayaj'íhi', wet nilhóoqej lhaamelh tà 'itiilhámhikye latiikyunhayahay tà yok: - Ky'àj kyi màànhyej Jwàành, hà qhiit'ah, p'íiya', Meesíyas? 16Wet Jwàành, nikyúulho' tha', 'ilhóoqnej lhaamelh, wet yok: - 'Olhaam', máatkye', 'onaahyen'ameyej 'inààt. Tha hàp tà 'imààlhkye 'oo'nàyij 'o'eelh tà laqhaajyhayaj yààm'pe 'ooqhajyhayaj, tà 'olhaam', tok t'uhaawétej kyek 'olaanh i laniisàjt'aq. Wet lhaam', 'inaahyenhila'ameyej 'Nooyalh tà 'Isi', wet lhà'ya 'iitàj. 17Wet lasaapthi', 'íihi takey', wet 'ileejla'pe la'wet huplhaayh, wet takyuumhiyela wet, 'ithaathomhma lahiih. Wet takyuumhiyela t'àhees, wet 'ithaathomhma 'iitàj tà nhaanáyej kyek 'yomh. 18Wet màànhyejp'antetso Jwààn tà 'ijweenho wikyi', wet 'àp wuujwpe 'iyhàj 'imaayhey tà 'ijweenhómkye lhaamelh, tà lhaam yààmejlhi silààt tà 'is. 19Wet 'àp hààte 'ijweenho niyaat tà lheey 'Eelóles, tà 'ii'pe Waaliléyah, tà tok 'is tà 'íiyej latiikye', tà lheey 'Eelolíyas, tà hâàpe lapuuhjwa tà lheey Jweelípeh laky'eejwah. Wet 'àp 'ijweeléjo 'Eelóles nilhóoqej 'iyhàj 'imaayhey tà nii'sa', tà lhaam yeenlhih. 20Wet tà màànhyejtso wet, 'Eelóles, 'itii'péqanhi' tha', 'àp yeenlhi 'eelh 'imak tà qanii'sa', tsi hàp tà 'àp hip'óohi Jwàành. 21Wet nilhóqp'ante wikyi tà 'nonaahyenhen'. Wet tà màànhyejp'antetso wet, 'àp hààte Jweesus, 'nonaahyenh. Wet tà t'aalh wet, puule wet, tajwóokye'. 22Wet 'Nooyalh tà 'Isi', nekpe lhaam', màànhyej'iwóye hookinaj. Wet pitsaaje 'noopaq, tà túmho puule', tà yok: - 'Aahâpe 'olhààs tà 'oohumnek. 'Aam wet, wuujw tà 'o'aqààjlhi'ámej. 23Wet lhaam Jweesus, tàjp'ante waatanej tà yeenlhi lakyuumet wet, laqaanekkyàmis màànhyejt'a-k 'íihi laajtumjwáya tijwek. Wet 'notiiyejt'a-k Jwose tà lhààs. Wet Jwoseetso wet, 'Eelilhàs. 24Wet 'Eeli wet, Maatatlhàs; wet Maatat wet, Leewilhàs; wet Leewi wet, Meelhkilhàs; wet Méelhki wet, Jwaanalhàs; wet Jwáana wet, Jwoseelhàs; 25wet Jwose wet, Maatatiyaslhàs; wet Maatatíyas wet, 'Aamoslhàs; wet 'Aamos wet, Naawumlhàs; wet Naawum wet, 'Eeslilhàs; wet 'Eesli wet, Naawaylhàs; 26wet Naaway wet, Maatlhàs; wet Maat wet, Maatatiyaslhàs; wet Maatatíyas wet, Seemeylhàs; wet Seemey wet, Jwoseelhàs; wet Jwose wet, Jwuulalhàs; 27wet Jwuula wet, Jwoowanalhàs; wet Jwoowána wet, Leesalhàs; wet Léesa wet, Soolowawelhlhàs; wet Soolowawelh wet, Saalatyelhlhàs; wet Saalatyelh wet, Neelilhàs; 28wet Néeli wet, Meelhkilhàs; wet Méelhki wet, 'Aalilhàs; wet 'Aali wet, Qoosamlhàs; wet Qoosam wet, 'Eelmolamlhàs; wet 'Eelmolam wet, 'Eelhlhàs; 29wet 'Eelh wet, Jwooswelhàs; wet Jwooswe wet, 'Eelhyeselhlhàs; wet 'Eelhyeselh wet, Jwoolimlhàs; wet Jwoolim wet, Maatatlhàs; 30wet Maatat wet, Leewilhàs; wet Leewi wet, Siimyonlhàs; wet Siimyon wet, Jwuulalhàs; wet Jwuula wet, Jwoseelhàs; wet Jwose wet, Jwoonanlhàs; wet Jwoonan wet, 'Eel- yakyimlhàs; 31wet 'Eelyakyim wet, Meeleyalhàs; wet Meeléya wet, Maaynanlhàs; wet Maaynan wet, Maatatalhàs; wet Maatáta wet, Naatanlhàs; 32wet Naatan wet, Laawitlhàs; wet Laawit wet, 'Iisàylhàs; wet 'Iisày wet, 'Oowetlhàs; wet 'Oowet wet, Wooslhàs; wet Woos wet, Saalmonlhàs; wet Saalmon wet, Naasonlhàs; 33wet Naason wet, 'Aaminalaplhàs; wet 'Aaminalap wet, 'Aalamlhàs; wet 'Aalam wet, 'Eeslomlhàs; wet 'Eeslom wet, Jwaaleslhàs; wet Jwáales wet, Jwuulalhàs; 34wet Jwuula wet, Jwaakoplhàs; wet Jwaakop wet, 'Iisaklhàs; wet 'Iisak wet, Wikyiijkyayislhàs; wet Wikyiijkyayis wet, Taalelhàs; wet Taale wet, Naakolhlhàs; 35wet Naakolh wet, Seeluklhàs; wet Seeluk wet, Laalawulhàs; wet Láalawu wet, Peeleklhàs; wet Peelek wet, Heewelhlhàs; wet Heewelh wet, Saalalhàs; 36wet Sáala wet, Kaaynanlhàs; wet Kaaynan wet, 'Aaljwalhsalhlhàs; wet 'Aaljwalhsalh wet, Seemlhàs; wet Seem wet, Noweelhàs; wet Nowe wet, Laameklhàs; 37wet Laamek wet, Maatusalenlhàs; wet Maatusalen wet, 'Eenoklhàs; wet 'Eenok wet, Jwaalelhlhàs; wet Jwaalelh wet, Mahalaleelhlhàs; wet Mahalaleelh wet, Kaaynanlhàs; 38wet Kaaynan wet, 'Eenoslhàs; wet 'Eenos wet, Seetlhàs; wet Seet wet, 'Aalanlhàs; wet 'Aalan wet, Yooslhàs.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\