San Lucas 4

1Wet Jweesus wet, 'Nooyalh tà 'Isi' tapóoyej. Wet tâlhop'ante teewok tà lheey Jwoolanh, wet 'Nooyalh tà 'Isi', yikkyàjwii tà yahàànho ts'ani'. 2Wet 'íihip'ante ts'ani' 'ijwáalas 'íihi tumwek tijwek. Wet 'íihi tà 'ahààttaj yeelhteh. Wet 'ijwáalas tà 'iihitso wet, lhaam', tok 'imaak tujw. Wet tajwaatshi' tha', nikyuuyu'. 3Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'ahààttaj yààme' tha yok: - Kyek 'aahâpe Yooslhàs wet, 'aahúye tuuntetsih, 'enpâàna'. 4Wet Jweesus nikyúulhot'et' tha yok: - 'Iihi Lahiih 'nolhààmet tà yok: Ts'iilaqhit'a pààn kyek hi'no 'ilâàyej kyek tujw, tajlháme tà 'ilâàyej nilhoq Yooslhàmtes. 5Wet 'ahààttájt'et' yikkyàjwiih, yahààn'pe kyeenaj tà 'atoojwphà', wet màànhyejtso' tha', 'ipààyne nilhoq 'nooniyatyahay tà 'ii'pe honhat. 6Wet 'ahààttaj yààme' tha yok: - Nilhóoqej 'nooniyatyahaynah, lhà'ya lawuujwyahayh, wet 'oyaakyàjila'ámeh. Tsi hààpet'at 'imak tà 'olhaam tà 'no'ween'nóho', wet 'o'weenhot'at 'o'elht'a-k hâàpe-k 'otíikye-k 'o'weenho'. 7Wet kyek 'aqaamkyetey latíihi honhat tà lhéekye tà 'ottaakye', wet 'àp lawuujwyen'no', wet 'aalawukla nilhoq 'nooniyatyahay tà 'opààyen'amenah. 8Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Mààh, 'ahààttaj, mà'oky'ooye'. Tsi 'àp 'íihi Lahiih 'nolhààmet tà yok: Lawuujwyenhla 'Noowuk, tà hâàpe 'aqaaYos; wet tajlhamhiyelat' lhaam kyek lataakyumhoplhih. 9Wet 'àp yahàànhóp'ante Jweelusalenh, wet yahààn'pe Yooswuke', tà túmphà'. Wet yàà-me' tha yok: - Kyek 'aahâpe Yooslhàs wet, tàlhpe tààjah, 'athatlaky'óoyeh. 10Tsi hàp tà 'íihi Lahiih 'nolhààmet tà yok: Lhaam 'isuuknhila'ámej lakyeenhayh, kyek t'aamaj'ámej. 11Wet: Lhaamelh takyuumhiyeja'ahilà' takeeyeyh, hààpqhila-k 'aqààlà', tok ta'naajiyeja tuuntet' kyek hâàpe'. 12Wet Jweesus nikyúulhot'et' tha yok: - Wet 'àp hààte 'noyok: Tok 'iwóoye-k lheelhte 'Noowuk tà hâàpe 'aqaaYos. 13Wet tà 'ahààttaj nojw nilhoq lheelhtshayahay tà 'itíiye Jweesus, wet yikp'antee'ayejky'oye'. 14Wet tà 'Nooyalhqhajyhayaj 'íihip'ante Jweesus wet, lhaam yààpnho Waaliléyah. Wet wuujw tà 'noyààmejlhih, yàt paj tha 'yaajpe nilhoq honhaates tà 'iikyehen lhiipeyh. 15Wet 'iwot'apejlakyuujwanhyája', tà 'iikyàjwi lhaamelh t'aalhyaj'wetes, wet nilhóqp'ante wikyi tà 'iwuujwyenh. 16Wet nekho Naasalet, tà hâàpe honhaatp'ante lhaam 'íihi', tà qamaj. Wet tà nikyâà-te 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet, wet tiyààjkyàjwi hup tà 'not'aalhyaj'wet, yahàànkyet'at lakyuumhyajpej. Wet néephàt'et'a', tà taahúyhi 'nolhààmethih. 17Wet 'no'weenhót'et' 'nolhààmethi tà Yooslhàmetwop'ante lheey 'Iisáyas 'itshàànhi'. Wet hiky'eenhíp'ante 'nolhààmethi' tha', hi'ween 'nolhààmet tà yok: 18'Noowuk layaalh 'ii'o'pe', tsi hàp tà lhaam takyuum'nóyeh, kyek 'o'weenho silààt tà 'is wikyi tà p'aliitses. Lhaam 'ikyeen'no', tà ne'te-k 'okyeesthenhna wikyi tà lalhaaq'lis tapóoke t'ootlelis, wet kyek 'àp 'ojweenhomhma lajwaahyaj wikyi tà 'íihi 'imak tà qanii'sa', wet kyek 'àp 'o'weehyenkyehenhhonhat 'asnaamis, wet 'àp 'ojwaayhthen wikyi tà lalhuuyis kyooyhthen', 19wet 'àp ne'te-k 'ojweelh nekkyà tà la'iisyaj'íhi', tà tâlhe 'Noowuk. 20Wet tà nójwt'et' tààjtso tà yààme wet, hip'óonkye 'nolhààmethih, wet hi'weenho 'nooqawo'. Wet nilhoq wikyi tà 'iikyàjwi hup tà 'not'aalhyaj'wettsoh, 'ijwiitsenej tà 'iyaahinh. 21Wet waatanej tà yààme lhaamelh tha yok: - 'Ijwaalana wet, tájo la'wet 'nolhààmet tà 'íihi Lahiitsoh, tà 'íikye tà lataatayakye'. 22Wet nilhóqp'ante wikyi tà yààmejlhi tà hâàpe hi'no tà 'is, wet lhaamelh 'inúuyejphà lhààmtes tà la'iisyaj'íhi', tà tâlhkye lhaayhi'. Wet lhaamelh yok: - Ky'àj kyi hààteh, hà qhiit'ah, p'íiya', Jwoseelhàs? 23Wet lhaam yààme lhaamelh tha yok: - 'Olhaam', 'ohaanejt'at tà lajweelayhla-'nóho 'nolhààmet tà 'noyopej: Tà 'aaqakya- wo wet, t'uhlà-k 'aalakyesett'a 'aam'. Wet 'atiikyunhayahay yok: Wuujwpe 'imaayhey tà 'olààtkye tà lheenlhih, tàhaj lhéehi Kaa-pelhna'umh, wet 'is kyek 'àp hààte lheenhi-lhi 'imaayhey tà màànhyejtsoh ha'weetnah. 24Wet 'àp Jweesus 'itii'péqanhi' tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Ky'áhya-k 'íikye Yooslhàmetwo-k 'nowolaháaya', kyek 'íihi la'wet. 25Wet máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'Ijwaalas-p'ante 'Eelíyas 'íikye wet, wuujwp'ante'pe teesalis tà 'íihi 'Iisla'elh. Wet puule', 'no- p'óohip'anteh, nekkyààmis 'íihip'ante laaj-tumjwáya 'ii'pe lhoota'. Wet 'íikyep'ante wuujw neehlà', nilhooqpe honhat. 26Tha hàp tà teesalistso wet, tok Yoos 'ikyee-ne 'elht'a-k hâàpe' 'Eelíyas, tajlhámep'ante teesa tà 'íihi honhat tà lheey Saaléptah, tà Siilonlhip, tà Yoos 'ikyeeneh. 27Wet 'ijwaalasp'ante 'Eeliséwo 'íikye wet, wuujwpe 'amoostaslànhay tà 'íihi 'Iisla'elh. Wet ky'áhya-k 'íikye 'eelh kyek 'nokyeestej t'inhaayajtsoh, tajlháme hi'no tà lheey Naa-manh, tà Siilyalhele', tà 'nokyeeset. 28Wet nilhóoqej wikyi tà 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wet, tà lhaamelh 'ilààtét'et' 'imaayheytso wet, wuujw tà lajwiitseyahay'íhikye'. 29Wet lhaamelh néeyejphà', wet yikhaatky'oye la'weetlhayis. Wet lhaamelh yahààne lataakyenaj tà lhaamelh la'wet 'ii'pe', tà yahuuminlhayis kyek 'ithatlaky'óoyeh. 30Tha hàp tà lhaam', 'inúuke wikyiikyowej, wet yik. 31Wet Jweesus tiyâàjop'ante honhat tà lheey Kaapelhna'umh, tà Waalileyalhip. Wet tà tájt'apej 'ijwáalas tà 'not'eelaq'wetes wet, 'ikyuujwan wikyi'. 32Wet lhaamelh 'inúuyejphà lakyuujwanhyaj, tsi hàp tà lhààmet laqhaajyhayaj'íhi'. 33Wet 'íikyep'ante hi'no tà 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wet, tà 'nookya tà qóoq'ayeh 'íihi'. Wet yom'ààytaji lapaq tha yok: 34- Mà'oky'ooyehen'! Ky'àj kyi hààte tà 'aalat'uytho 'olhaamelh, Jweesus tà Naasaletlhele'? Hà laneek'noyehen tà latààyhet'nohen'? 'Ohaanejt'at 'àp háats'i tà 'aahâpe', tsi 'aahâpe Yoost'amajkyet. 35Wet Jweesus yààhâyet'et' tha yok: - Ky'eet, màky'ooye lhaamtsih! Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'nookya tà nii'sa', 'ithathonháateh, tà 'íihi wikyiikyowej, wet 'nookya', 'inúuphàp'anteh, wet tok 'iwo'imaakáyej hi'no tà lhaam tâlho'. 36Wet nilhóoqej wikyi tà 'inúuyejphàp'anteh. Wet yààmlhamele' tha yok: - Ky'àj kyi màànhyej lhààmet tà laqhaajyhayaj'íhi'? Tsi hàp tà 'ikyeenhen 'nookyalh tà qóoq'ayeh, tà ne'te-k 'inúukephà', wet lhaamelh 'inúukephà'. 37Wet Jweesus latooyaj 'yaajt'a'pe honhat, yàt paj tha nikyâàte honhaates tà 'iikyehen lhiipeyh. 38Wet màànhyejp'antetso' tha', Jweesus néephà', wet 'inúuphà', tà tàlhkyàjwii 'not'aalhyaj'wet. Wet tiyààjp'antekyàjwi Siimonwuke'. Wet Siimonqatela wet, lhaa'ilàt, wet wuujw tà t'àjkyaayo'. Wet 'noniityenej Jweesus kyek taky'óoteh. 39Wet Jweesus yahóoyeh, wet t'uupyejkyà'. Wet yaqaasthayen t'inhaayaj, wet nemhit' t'àjkyaayo'. Wet mâlhtej tha', néephà 'atsiinha'. Wet neky'e 'iyaahinhlà lhaamelh. 40Wet tà 'ijwaala'yuy wet, nilhóqp'ante wikyi tà yahààne Jweesus 'iyhàj tà 'not'inhaayajlànhayh, tà t'inhaayahay 'weenhahíkye'. Wet lhaam 'itii'pe takeeyeyh 'eelh 'iwehyáalhapej lhaamelh, wet 'ikyeesthen'. 41Wet 'àp hààte 'íikye wuujwpe lhaamelh tà 'nookyàlh tà nii'sa' tàlhóomkye'. Wet lhaamelh 'nookyalh, lhaa'ijwitsenejen' tha yok: - 'Aahâpe Yooslhàs. Tha Jweesus ne'te-k niky'eethen', wet tok 'iwaahnej kyek taahuyhen'. Tsi hàp tà lhaamelh yahaanej lhaam tà hâàpe Meesíyas. 42Wet tàjp'ante 'ijwáala wet, yik tà tiyâàje honhat tà ts'ani'. Wet wikyiip'ante t'úuke'. Wet nikyààtelhayis honhat tà 'íihi' tha', lhaamelh ne'te-k nemhit' yikky'ooye lhaamelh. 43Tha hàp tà lhaam', yààme lhaamelh tha yok: - T'uhlà-k 'àp hààte 'otiyâàje 'iyhàj ho-nhaates, kyek 'ojweenho wikyi' silààt tà 'is, tà yààme Yoosniyatyaj. Tsi hàp tààjtso 'imak tà tameenej tà 'nokyeen'no'. 44Wet yààmejlhíp'ante Yooslhàmet, tà 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wetes tà 'íihi Waaliléyah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\