San Lucas 5

1Wet tàjp'ante Jweesus 'iiwhàye 'inààttsajpe tà lheey Jweenesalet, wet wúujwp'ante wikyi tà lhaayahúteh, tà lhaamelh yahuumin kyek taky'aahúye Yooslhàmet. 2Wet Jweesus hi'weene nitààkjwas 'noohis tà 'iiwhàye 'inààttsajpelhip, wet wikyi tà niwooq, 'inuuket'et'kyà', tà tâlho 'noohistsoh, wet lhaamelh 'ileejikyet'at t'aajnhates. 3Wet tiyâàjop'ante 'iwehyáalha 'noohistsoh, tà lawuukp'ante Siimonh. Wet taahúyej Siimonh, tà ne'te-k 'itoonitehohlà 'uujw 'noohih. Wet tapààphâp'ante tà 'íihi', wet 'iwolakyuujwanhyajáye wikyi'. 4Wet tà nojw tà yààmlhi wet, taahúyej Siimon' tha yok: - 'Ààmetho tà pitoojw 'ahiih, wet thatkye-'inâàte 'awooteyh. 5Wet Siimon nikyúulho' tha', yààme' tha yok: - 'Iwuuk, honámkyehmhe tà 'olhaamelh 'otkyuumwethà', wet 'olhaamelh tok 'imaak 'olàành. Tha kyek 'ààmet wet, 'othat'inâàte 'oowot. 6Wet tà lhaamelh 'ithatkye'inâàte lawootey wet, wuujw 'waahat tà lhaamelh 'ilàành. Wet lawootey hik'eeskyehen'. 7Wet lhaamelh takee'yáje 'iyhàj tà 'íihi 'eelh 'noohih, tà ne'te-k taky'óoteh. Wet màànhyejtso' tha', yahooyelhayis lhaamelh. Wet yahaanhen lahiislhayis, paj tha tapóoke'. Wet 'yuukyet'kyà' 'noohis. 8Wet Siimon Tuuntehen', tà hi'ween tà màànhyejtso wet, laqaamkyetey 'itiikyàjwi Jweesus tha yok: - Mà'oky'ooye', 'Iwuuk, tsi hàp tà 'ohâàpe hi'no tà qeeylànek. 9Tsi hàp tà lhaamelh, wuujw 'waahat tà 'ilàành, wet hàp tà tameenej lhaam tà lanoowahyaj'íhi', lhà'ya nilhóoqej 'iyhàj tà 'íiyej. 10Wet 'àp hààte Siimonlhà'yas, tà lheeyis Jwaakówoh wet Jwàành, tà Seewelewoles, lanoowahyahay'íhikye'. Tha hàp tà Jweesus yààme Siimon' tha yok: - Hiyej lanooway'. Tâlhe 'athaana tà 'aa-niwoqhiyeja wikyi'. 11Wet lhaamelh 'itoonehénp'ante 'uujw lahiis, wet hi'nààyqatsi nilhoq 'imaayheyh. Wet lhaamelh yikkye Jweesus. 12Wet tà lhaam 'iihit'att'et'a wikyii'wet 'eelh wet, nâàmt'et' hi'no tà 'amoostas 'ilàành. Wet tà hi'weene Jweesus wet, yahóoyeh, wet lhaahip'onkyàjwih, wet tateelhile 'itíihi honhat tà 'íikye tà tataakye', wet t'áalhe' tha yok: - 'Iwuuk, kyek lawóoye wet, lahanejlawooynéje-k laleej'nóyej 'ookya tà qooq'aye-nah. 13Wet màànhyejt'et'tso' tha', Jweesus 'ipiiyne takey' tha', takyuum'pe' tha yok: - 'Owóoyeh. 'Is kyek 'aanojwéjkye 'aqooq'-hayaj. Wet tháhyat'et' tha', laqaa'mos tatâàyej. 14Wet Jweesus 'ijweenho' tha yok: Tok 'iwóo-ye-k lajweenho hi'not' kyek hâàpe'. Tajlhá-me tà mààh, 'aapàyne 'noohusewo'. Wet thatkyà 'imak tà latiisqanej'atape', tà 'aa- nójwkye', màànhyej tà Mooysesp'ante ne'te-k 'nowooynejetsoh, wet hààpqhila-k wikyi ya-haanej tà nojw 'aqooq'hayaj. 15Tha hàp tà Jweesus latooyaj yikt'aat tà 'yaajt'a'pe honhat. Wet wuujwp'ante'pe wikyi tà lhaayahúteh, tà taky'aahúyeh. Wet lhaamelh yahuumin kyek Jweesus 'ikyeestejen t'inhaayahayh. 16Thà hàp tà lhaam', yikky'ooye wikyi', wet tiyâàjomkye honhaates tà ts'aniilis, tà 'iwot'aalhyája'. 17Wet 'íikyep'ante 'ijwáala tà Jweesus 'iwolakyuujwanhyája'. Wet 'íikyet'et' jwààlisewolhayis, lhà'ya wikyi tà lhayenlawóosa Mooysesqalelhtshayahayh, tà tapààkyéphà', tà 'íiyej. Lhaamelhtsoh, tàlhóomkye nilhóoqej honhaates tà 'íihi Waaliléyah, wet tà 'àp 'íihi Jwuuléyah, wet Jweelusalenh. Wet 'Noowuk laqhaajyhayaj 'íiyej Jweesus, tà 'ikyeesthen wikyi'. 18Wet màànhyejp'antetso' tha', 'íikye wikyi tà 'ikyààjt'et''alhóho hi'no tà taq'eejwíkye', tà 'nomààlhetpe lamààwet. Wet lhaamelh 'itíikye-k yahàànkyàjwihup, tà yahuumin kyek 'itíikye tà tataakye Jweesus. 19Tha hàp tà lhaamelh, tok 'isaaqankyàjwihup, tsi hàp wikyi tà wuujw. Wet màành- yejtso' tha', lhaamelh tiyààjpe hup, wet 'itààlhetkye tà túmphà', tà 'imààlhetpe lamààwet, wet 'itíikye tà tataakye Jweesus, tà 'íihi wikyiikyowej. 20Wet Jweesus hi'wéent'et' lhaamelh t'ekhaahyahayh, wet yok: - Hi'noh, 'aqeeyis pajkye 'notààyhet'ámho'. 21Wet màànhyejtso' tha', 'nootshànhaywos, lhà'ya jwààlisewolhayis, latiikyunhayahay'íhikye' tha yok: - 'Àp háats'i lhaamtsih, tà 'ilààklhi Yoos? Tajlhámet' Yoos tà 'iwóoye-k 'itààyhet 'nooqey'. 22Tha hàp tà Jweesus, nitààjwélej latiikyunhayahayh. Wet yààme lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i 'atiikyunhayahay tà latiiya-yhíkye 'ootlelis? 23Tsi hàp tà', 'àp háats'i 'imak kyek nii'tháya', kyek 'oyààmeh. Hà tok 'athaa' kyek 'oyok: 'Aqeeyis 'notààyhet'ámho'; wok kyek 'oyok: Néephà', wet mààh? 24Tha hàp tà 'aameyh, tuhlà-k lahaanayej tà Hi'noolhàs, tà 'ihonhaatenah, laqhaajyha-yaj'íhi-k 'itààyhthen 'nooqeyis. Wet hàp tà tameenej tà 'oyok (wet neky'e yààmét'et' hi'no tà taq'eejwíkye'): 'Aam tà 'ojweelh-'ámho': Néephà', kyúma 'amààwet, wet mààh, 'ààple ha'wet! 25Wet tháhya' tha', néephàt'et'a', tà 'íikye tà tataakye lhaamelh. Wet takyúumap'ante lamààwet'ne 'ii'pe', wet yik tà yàpilhla'wéete' tha', 'iwuujwyen Yoos. 26Wet nilhoq wikyi', wuujw tà 'inuuhatlhámho 'imak tà lhaamelh hi'weenh, wet lhaamelh 'iwuujwyen Yoos. Wet lanoowahyahay'íhikye', wet yok: - 'Is'aalhóho' 'imak tà 'no'nààlit'inámej 'ijwaalanah. 27Wet tàjp'ante tajwaatshi 'imaayheytso wet, Jweesus tâlhop'ante wikyi', wet yik. Wet hi'wéenp'ante hi'no tà lheey Leewih, tà hâàpe hi'no tà t'aalhehen wikyi' kyiinajt'àj, tà tàpààphàt'at, tà 'íiyej lakyuumhwet. Wet Jweesus yààme' tha yok: - Nek'nóoke'! 28Wet lhaamtso wet, hi'nààyp'anteqatsi nilhóoqej 'imaayheyh, wet néephà', wet yikkye'. 29Wet lhaam Leewih, yeenhoplhi Jweesus 'nooqàjyaj tà wuujw, tà 'íiyej la'wet. Wet wuujwpe kyiinajt'àjwos, lhà'ya 'iyhàj wikyi', tà 'íiyej lhaamelh, tà 'íiyej 'nolhàq'wet. 30Wet 'nootshànhaywos, wet jwààlisewolhayis, lhaamelh taahúye Jweesuskyujwanhay' tha yok: - Ky'àj kyi hààte 'aamey tà lataakyujwíyej wikyi tà kyiinajt'àjwos, wet qeeyislànhayh? 31Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Qhiit'a wikyi tà lajt'inhaayahaya' kyek 'iwaatlà qakyaawo', tajlhámet' wikyi tà t'i-nhaayahay'íhikye'. 32Tok hàp kyek 'oneke wikyi tà 'iskyee'alhóho', kyek 'ot'ààneh, tajlháme tà 'ot'ààne wikyi tà laqeeyis'íhikye', tà 'one'te-k 'iléeyej laqee-yis tà nii'sa'. 33Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh yààme' tha yok: - Kyi hààte Jwàànkyujwanhay tà 'iikyepej tà lhaa'ikyuyuhthen', wet 'àp'iwopejt'aalhyahaya'; wet 'àp mânhyejent'atso jwààlisewolhayis lakyuujwanhayh? Tha hàp tà 'akyuujwanhayh, t'ekhen', wet 'iyàà'. 34Wet yààme lhaamelh tha yok: - Kyi hààteh, hà 'iwóoye-k 'aamey la- kyuuyuhthen wikyi tà 'íiyej 'nooqàjyaj tà 'noowhayehyaj, tà qamaj hi'no tà 'iihiyeja 'atsiinha', 'íiyej lhaamelh? 35Tha hàp tà nekhiila 'ijwáalas tà 'nosoohi-yeja lhaamelh laqaala'yitsoh, wet neeky'eh-la-k lhaamelh lhaa'ikyuyuhthen'. 36Wet 'àp hààte 'ijweenho lhaamelh'nooteky'eynhayaj, wet yok: Ky'áhya-k 'íikye 'o'elh kyek hiky'eesáj-kye lhiip la'wuy tà neeky'eyik, kyek 'àp yike wet yenlaky'aahjwáya la'wuy 'elh tà lawuu-mek. Tsi kyek 'iwooynejetso wet, tok hàp kyek ts'íilaq la'wuy tà neeky'eyik kyek 'iwaasthi', tajlháme tà la'wuuylhip tà nee-ky'eyik, tok t'uhaawétej la'wuy tà lawuu-mek. 37Wet ky'áhya-k 'íikye hi'no-k 'itsâàyho lahii tà lawuumek 'uuwast'i tà neeky'e'. Tsi kyek màànhyejtso wet, 'uuwast'i tà neeky'e', 'ipoojthenhna lahiis. Wet 'uuwast'i wet, ni-tsààyhlah, wet lahiis wet, wáasikye'. 38Tajlháme tà 'notsâàyho lahiis tà neeky'e-yhis 'uuwast'i tà neeky'e'. Wet hààpqhila-k tok tawiit'ày', 'uuwast'i', wet lahiis. 39Wet 'o'elh kyek 'iyâàyej 'uuwast'i tà paajkye wet, tok 'àp yahuumin kyek 'iyâàyej tà nee-ky'e'. Tsi hàp tà yok: 'Uuwast'i tà paajkye', hàp tà 'is.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\