San Lucas 6

1Wet 'ijwaalap'ante 'not'eelaq'wet wet, Jweesus 'iluunkyet'at yaakyuyaj'wetes. Wet lakyuujwanhay wet, 'ilaankyét'et' yaakyuyajlhayh. Wet lhaamelh 'iliik'yenhen', wet tujw. 2Wet 'íikyep'ante 'iyhàj jwààlisewolhayis tà yààme lhaamelh tha yok: - Ky'àj kyi hààte tà lheenaylhi 'imak tà niitajáho la'wet, tà hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet? 3Wet Jweesus, nikyúulhop'ante lhaamelh tha yok: - Hà tok lateetshanaye 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yààme 'imak tà Laawitp'ante yeenlhih, tàjp'ante lhaam', lhà'ya 'iyhàj tà 'íiyej, nikyuuyuhen'? 4Lhaam', tiyààjp'antekyàjwi Yooswuke', wet takyúumap'ante pààn tà 'notiikyepej tà ta-taakye Yoos, tà tok 'iwóoye-k 'notujw, tsi tajlhámet' 'noohusewos tà 'iwóoye-k tujw? Wet lhaam', tàlhkyeenih, wet tujw. Wet 'àp hi'weenhómkye 'iyhàj tà nekkye lhaam'. 5Wet Jweesus 'àp yààme lhaamelh tha yok: - Hi'noolhàs wet, hààte 'àp hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet lawuuk. 6Wet 'àp 'éelhp'ante 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet wet, Jweesus tiyààjp'antekyàjwi 'not'aalhyaj'wet, wet 'iwolakyuujwanhyája'. Wet 'àp hààte 'iit'et'kyàjwihup hi'no tà takey tà lajwóomqat tà tamkyày'. 7Wet 'nootshànhaywos wet jwààlisewolhayis, 'iteetshant'att'et'a', tsi hàp tà lhaamelh yahuumin kyek hi'ween Jweesus kyek 'ikyeesthilah, tà hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet. Tsi hàp tà lhaamelh t'uuket'at 'imakt'a-k hâàpe-k yenlatéesa'. 8Tha hàp tà Jweesus, nitààjwélej lhaamelh latiikyunhayahayh, wet yààme hi'no tà takey tamkyày' tha yok: - Néephà', hóho lakyoowejnah! Wet néephàt'et'a', wet taqaasit. 9Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Iikye 'imak tà 'ohuumin kyek 'ot'yàà-tshanej'ameyeh: 'Àp háats'i 'imak kyek tájo la'wet kyek 'noyeenlhih 'ijwáala tà 'not'ee-laq'wet? Hàp 'imak kyek 'is, wok hàp 'imak kyek qanii'sa'? Hà 'iwóoye-k 'nojwaayhet, p'íiya', 'noo'watshankyeyaj, wok 'nolàành? 10Wet Jweesus 'iyaahínp'ante wikyi tà 'iikyehen lhiipeyh, wet yààmét'et' hi'no' tha yok: - Piyeen 'akey'! Wet lhaam', 'iwóoyet'et'a'. Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'ikyees takey'. 11Wet lhaamelh wuujw tà lajwiitseyahay'íhikye'. Wet yààmt'awethà', tà t'uuket'at la'nààyij 'imak kyek yeenhiyela Jweesus. 12Wet 'ijwaalasp'ante tà hâàpe wet, lhaam tiyààjpe kyeenaj, tà 'iwot'aalhyája'. Wet 'iihit'at honámkye', tà 'iwot'aalhyajáye Yoos. 13Wet tà 'ijwáalat'et' wet, t'ààne lakyuujwanhayh. Wet t'âàhip'ante 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk lhaamelh, tà lhaam 'iwop'antelhéeya' tha yok: 'aapostolhlhayis. 14Wet lhaamelhtso wet, hâàpe Siimonh, tà Jweesus 'àp 'iwolhéeya' tha', Tuuntehen', wet 'Aanles, tà Siimonpuhjwah, wet Jwaakówoh, wet Jwàành, wet Jweelípeh, wet Waalhtolomeh, 15wet Maatéwoh, wet Toomas, wet Jwaakówoh, tà 'Aalhjwewolhàs, wet Siimonh, tà 'àp 'nowolhéeya' tha', Seelóteh, 16wet Jwuulas, tà Jwaakowopuhjwah, wet Jwuulas 'Iiskalyóteh, tà hâàpe hi'no tà yaakyàjila lawuuk. 17Wet Jweesus 'inuuhihkyâp'ante 'nààyij tà tàlhpe kyeenaj, wet nikyâàte honhat tà tat'íinphà', tà lhà'ya lakyuujwanhayh. Wet 'àp hààte 'íikye wuujwpe wikyi tà nekkye lhaam'. Wikyiitso wet, tâlho nilhoq Jwuuléyah, wet Jweelusalenh, wet 'àp tâlho honhaates tà 'iiwhàye 'inààttsajpe', tà lheeyis Tíiloh wet Siilonh. Wet lhaamelh nekkye Jweesus, tsi hàp tà lhaamelh yahuumínp'ante kyek taky'aahúyeh, wet 'iwaatlà-k lhaam 'àp 'ikyeestejen t'inhaayahayh. 18Wet lhaam 'ikyeesthénp'ante wikyi tà 'nookyalh tà qóoq'ayeh lalàànhayh. 19Wet nilhóoqej wikyi tà yahuumin kyek takyuum'pe', tsi hàp tà wuujw laqhaajyhayaj tà tâlho lhaam', wet 'ikyeesthen nilhóoqej lhaamelh. 20Wet Jweesus 'iyaahin lakyuujwanhayh, wet yok: - 'A'iisyahay'íhikye 'aamey tà 'aap'alitses, tsi hàp tà Yoosniyatyaj wet, 'aalawuhuyh. 21'A'iisyahay'íhikye 'aamey tà lakyuuyuhen' 'athaanah, tsi hàp tà 'no'aa'ikyuhnhenhnah, pajla' tha lalààyhen'. 'A'iisyahay'íhikye 'aa-mey tà lataajwkyehkyà' 'athaanah, tsi hàp tà lat'iiskyeyhenhnah. 22'A'iisyahay'íhikye 'aamey kyek Hi'noolhàs kyek tameenlhi'ameyej kyek wikyi nikyuu-wet'ameyeh, wet 'àp 'aa'itiyejkyeqanhih, wet 'àp 'aa'ilàkwethà', wet 'àp yent'a'eeyisa' 'imak tà tok 'is. 23'Aa'aqàjyenwethà', wet woyay'aqààjyahaya' 'ijwaalani kyek màànhiyejatsoh, tsi hàp tà wúujwla 'aqaaha', kyek 'ipuuléyeh. Tsi hàp tà lhaamelh lajkyaalis, 'iwoynejep'antet'tsoh Yooslhàmetwosp'antékye'. 24Mat 'awiit'àhyahay'íhikye 'aamey tà la'ween 'imaayek, tsi hàp tà pajkye lataakyumayhlà 'aqààjyahayh! 25'Awiit'àhyahay'íhikye 'aamey tà lalààyhen', tsi hàp tà lakyuuyuhenhnah! 'Awiit'àhya-hay'íhikye 'aamey tà lat'iiskyeyhen', tsi hàp tà 'alhaaq'lis'ihihikyelah, wet 'àp lataajwhi-kyelahkyà'! 26'Awiit'àhyahay'íhikye 'aamey tà nilhóoqej wikyi tà yààmlhi'ameyej tà 'a'iisyahay'íhi', tsi hàp tà lhaamelh lajkyaalis, 'iwoyneje-p'antet'tsoh 'nolhààmetwos tà qaniimata-kyehen'. 27- Tha hàp tà 'aamey tà lataaky'ahuyay-'nóyeh, 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Humii-nay 'ataahjwas, woyaayéje 'imak tà 'is wi-kyi tà nikyuuwet'ameyeh, 28'iisyenay wikyi tà 'yààyten'ameyeh, wet 'aalhyenay wikyi tà 'aa'ilànwethà'. 29'Aa'elh kyek 'yaaj hat'aasi tà 'ajwóomqat, wet 'àp tihlà hat'aasi tà hats'áamqat. Wet 'aa'elh kyek 'isoo'ámej ha'wuy tà túmphà', wet 'àp waahnej ha'wuy 'elh tà tumhkyà'. 30Wet 'aa'elht'a-k hâàpe-k t'aalhej'áme 'imak-t'a-k hâàpe', 'is kyek la'weenho'. Wet 'aa'elh kyek takyúuma 'imaayek tà 'aqààyet wet, tok 'iwóoye-k lat'áalheje-k 'inaakyàj'ámeh. 31Wet 'imak tà lahuuminay kyek wikyi 'iwoo-yej'ameyeh, hààte 'aameyh, woynayejet'tsoh lhaamelh. 32Tsi kyek lahuuminay lhaamelh tà 'aaya-humnhen', wet 'àp háats'ihila 'imak kyek 'ahaayayh? Tsi hàp tà 'àp hààte wikyi tà qeeyislànhayh, 'àp yahuumin 'iyhàj tà t'àà-ne lhaamelh. 33Wet kyek lawooyayéje 'imak tà 'is wikyi tà 'iwooyej'ameye 'imak tà 'is, wet 'àp háats'i-hila 'imak kyek 'ahaayayh? Tsi hàp tà', 'àp hààte wikyi tà qeeyislànhayh, 'àp 'iwoyneje-hent'atsoh. 34Wet kyek lakyeeyàjàntayej 'aa'yhàj 'imak tà lhaamelh t'aalhej'ameyeh, kyek latiiya- yej kyek 'àp lhaamelh hi'weenhla'ameyho 'imakt'a-k hâàpe', wet 'àp háats'ihila 'imak kyek 'ahaayayh? Tsi hàp tà 'àp hààte qee- yislànhayh, 'ikyeeyàjàntej 'iyhàj 'imak tà lhaamelh t'áalhejeh, tà lhaamelh 'itíiyej kyek 'iyhàj 'inaakyàjiyelah. 35Wet hàp tà tameenej tà 'oyok: Humiinay 'ataahjwas, woyaaye 'imak tà 'is, 'wenaayho 'aa'yhàj 'imak tà 'iwaatlà', wet tok 'iwóoye-k laniihiyayky'oye 'imak kyek lhaamelh 'inaa-kyàj. Wet kyek màànhiyejatso wet, wúujw- la 'aqaahayayh, wet 'aahàpehenhna Hi'no tà 'Atoojwphà' lalees. Tsi hàp tà lhaam', lahuumnhayaj 'itíiyej wikyi tà lajlakyoowhaya', wet tà 'àp qanii'sa'. 36Wet tà màànhyej wet, 'a'enayhhap'aattsentsésa', màànhyej'iwóye 'Ajkyaayayh, tà hap'aattsentsaj. 37- Yej lawoyay'aqaalelhthayahaya', hààpqhila-k tok 'nowohla'nooqalelhthayaja'ameyeh. Yej latiiyaye 'aa'yhàj latààhyaj, hààpqhila-k tok 'notiihla'ameye 'atààhyaj. Tààyhthómkye 'aa'yhàj latest'a-k hâàpe', hààpqhila-k 'àp 'notààyhthila'ameyhómkye 'atesayt'a-k hâàpe'. 38'Wenaayhómkye 'aa'yhàj 'imak tà lhaamelh 'iwaatlà', hààpqhila-k 'no'weenhla'ameyhómkye 'imak tà lawaatayhlà', wet 'nothaathomhma 'aqààyhis 'nooqa'walhlhanhat tà 'nop'áajthi', wet 'nosiikyâthi', yàt pajla' tha yààm'pe la'wet. Tsi hàp tà 'nooqa'walhlhanhat tà la'waawulhtayej 'imak tà la'weenayho 'aa'yhàj, wet hààpqhila-k 'no'waawulhthiyeja 'imak tà 'no'weenhla'ameyho'. 39Wet 'ijweenhómkyep'ante 'not'iittsek, wet yok: - Kyi hààteh, hà 'iwóoye-k 'asnaam yikkyàjwii 'eelh kyek 'àp 'asnaamh? Hà niit'nisiyeja', p'íiya', 'eelh kyek nikyâàtkye kyowej? 40'Nookyujwanek, tok hàp kyek yààm'pe la-woo', tha mat 'nookyujwanekt'a-k hâàpe-k nojwlà-k 'nokyuujwan wet, màànhiyejat''iwóye lawoo'. 41Ky'àj kyi hààte tà layaahin ha'lààlhiphaj tà 'íihi 'aa'elhtelho', wet tok layaahin ha'là tà wuujwkye', tà 'íihi 'ateelho'. 42Wok kyihla 'iwóoye-k lhààme 'apuuhjwa kyek lhok: Waahin'nóyej kyek 'olaanhi ha'lààlhiphaj tà 'íihi 'ateelho', wet 'aamtso' tha', tok lateetshan ha'là tà wuujwkye', tà 'íihi 'ateelho'? 'Aahâpe 'elh tà 'aqaantsaj! Kyúnqat tà lalaanhi ha'là tà wuujwkye', tà 'íihi 'ateelho', wet neeky'ehla-k 'is kyek la-'weenkyehonhat, wet neeky'ehla-k 'iwóoye-k lalaanhi ha'lààlhip tà 'íihi 'aa'elhtelho'. 43- Tok hàp kyek 'is ha'là-k lhaay qanii'sa'. Wet tok 'àp hâàpe ha'là-k qanii'sa', kyek lhaay 'is. 44Tsi hàp tà ha'là 'iwehyáalha wet, lhaay tà tameenej tà 'notààjwélej. Tsi hàp tà tok 'iwóoye-k 'notààlhtho 'asuuslhàq ha'là tà ky'uthaanis. Wet tok 'àp 'iwóoye-k 'notààlhtho 'úuwas ha'là tà lheey'íhi'. 45Hi'no-k 'is wet, 'itààlhtho t'ootle' 'imak tà yahuutwek tà 'is, tha hi'no-k nii'sa wet, 'itààlhtho t'ootle' 'imak tà yahuutwek tà tok 'is. Tsi hàp tà', 'imak tà tapóoyej t'ootle hi'no wet, hàp tà tâlhkye lhaayhi', tà tájphà'. 46- Kyi hààte 'aamey tà lhààmay'nóye' tha lhoyayh: 'Iwuuk, 'Iwuuk, wet tok lheenaylhi 'imak tà 'osuukun'ameyej. 47'O'elht'a-k hâàpe-k yahoo'nóyeh, wet kyek 'àp taky'aahúye 'olhààmtes, wet kyek 'àp yeenlhi 'imak tà 'osúuknej, 'oqaalelhàt'ameyho 'àp háats'i hi'no tà lhaam nikyààtejlà'. 48Hi'nootso wet, màànhyej'iwóye hi'no tà yeenlhi lawuuke', wet màànhyejtso' tha tíjo honhat, wet yompitoojw, paj tha táje tuunte', wet hàp tà 'itii'pe lawuuke', tà 'ineeyhetphà'. Wet tà nek peelhay tà wuujw wet, t'iilis 'ilààjwelhkyehen', wet tiyâàje huptsoh, tha hàp tà tok hi'waahháteh, tsi hàp tà 'ii'pe tuunte'. 49Tha mat hi'no tà tok yeenlhi 'imak tà 'ilààteh, wet màànhyej'iwóye hi'no tà tok tíjo honhat kyek 'iwola'wéeta lawuuke tà 'ineeyhetphà', tajlháme tà 'itii'pe honhat. Wet huptso wet, teewok tiyâàje' tha 'ilààjwélhkye', wet màànhyejtso' tha nikyààtkyà', wet wuujw tà wáasi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\