San Lucas 7

1Wet tà tajwaatshíp'ante tà lhaam 'ijweenho nilhóoqej 'imaayheytsoh wikyi tà taky'aahúyeh, wet tiyâàjop'ante Kaapelhna'umh. 2Wet 'íikyep'ante 'nooqawo tà takyuumhoplhi kuuykoqaniyat. Wet qawootso wet, laqaaniyat wuujw tà yahuuminh. Wet lhaa'ilâtp'anteh, paj tha 'yínhyah. 3Wet kuuykoqaniyattso wet, 'ilààtkye tà 'noyààmejlhi Jweesus, wet 'ikyeen 'iyhàj jwuulalesqathànhàyh, tà 'ikyeene Jweesus, tà ne'te-k 'iniityen kyek yahóoye lhaam', kyek 'ikyeeset laqaawo'. 4Wet lhaamelh yikhen tà yahóoye Jweesus, wet lhaamelh 'iniityen' tha yok: - 'Is kyek lawóoye tà 'iwóoyeh. 5Tsi hàp tà lhaam yahuumin'nohen', wet yeenlhinaj'nohomhen 'not'aalhyaj'wet. 6Wet Jweesus yikkyép'ante lhaamelh. Wet tà lhaamelh toott'áye kuuykoqaniyat'wet wet, lhaam kuuykoqaniyat 'ikyeenhlà la-qaala'yis, tà ne'te-k 'ijweenho kyek yok: - 'Iwuuk, yej 'aalalhaq'litlhih, tsi tok 'ot'uhaawétej kyek latiiyàjkyàjwi 'oowuke'. 7Wet hàp tà tameenej tà tok 'àp 'otee'ktshan'áme-k 'ohoo'ámeh, tha hàp tà tajlhámet' 'ààmet kyek lawom wet, 'ooqawo 'ikyeeslah. 8Tsi hààte 'olhaam', 'ohâàpe hi'no tà 'iikyàjwi 'iyhàj niyaateyh. Wet 'àp hààte 'íikye kuuykolis tà 'iikyàjwi 'ooqhajyhayaj. Wet kyek 'oyààme 'eelh 'iwehyáalha-k 'oyok: Mààh, wet yik; wet 'eelh wet, kyek 'oyok: Lhuuh, wet nek; wet kyek 'oyààme 'ooqawo-k 'oyok: 'Eenlhi 'imaaknah, wet yeen-lhih. 9Tà Jweesus 'ilààte tààjtso wet, 'inúuyejphà'. Wet nitiilhaqlà wikyi tà yikkye', wet yààme' tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Ky'ayhthiyejent'a-k 'àp hâàpe 'elh 'Iisla'elhlheleyh, kyek 'o'ween kyek t'ekhaahyaj màànhyejtsoh. 10Wet wikyi tà 'nookyenhaytsoh, tà tapiile la'wet wet, hi'weenlhayis 'nooqawo'naj lhaa'ilàt tà 'ikyees. 11Tà tajwaatshíp'ante tà màànhyejtso wet, Jweesus tiyâàje honhat tà lheey Naayinh. Wet wúujwt'et' lakyuujwanhay tà yikkye', lhà'ya 'iyhàj wikyi tà wuujwpe'. 12Wet tà toott'áyep'ante huppe tà tumeejlà wikyi', wet 'íihi tà 'nokyàj hi'no tà 'yilh, tà 'notjhàànky'oye'. Wet hi'nootso wet, hâàpe 'nolhààs tà 'iwehyáalhah, tà laqoh, teesa'. Wet 'íikyep'ante wuujw wikyi', tà la'wet ho-nhaattsoh, tà 'iwot'uunjwáya teesa'. 13Wet tà Jweesus hi'ween 'atsiinhatso wet, wuujw tà hip'aattsént'et'a'. Wet yààmét'et' tha yok: - Yej lataajwlhih. 14Wet Jweesus yahóoye 'ahààthih, wet takyuum'pe'. Wet wikyi tà 'ikyàj wet, taqaasthen'. Wet lhaam yok: - Mahseh, 'aam tà 'oyààm'ámeh, 'oyok: Néephà'! 15Wet màànhyejt'et'tso' tha', maahse tà 'yilh, lhaa'itshupyenphà', wet tapààphà', wet waatanej tà yààmlhih. Wet Jweesus yaakyâje laqoh. 16Wet nilhoq wikyi tà nowaayhen'. Wet 'iwolaqààjyajáye Yoos tha yok: - Hâàpe Yooslhàmetwo tà lhámhyah, tà lhaa'ipàyen'inámeh. Wet lhaamelh 'àp yok: - Yoos tà nààme laqaawikyi'. 17Wet Jweesus latooyaj 'yaajt'a'pe nilhoq Jwuuléyah, yàt paj tha nikyâàte honhaates tà 'iikyehen lhiipeyh. 18Wet Jwàànkyujwanhayh, 'ijweenho Jwàành nilhóoqej 'imaayheytsoh. Wet Jwàành, t'ààne nitààkjwas lakyuujwanhayh, 19wet 'ikyeene Jweesus, tà ne'te-k ta'yààtshanéje kyek yok: - Hà 'aahâpe hi'no tà tatooyhlà tà nààmhlah? Wok 'is'aalhóho wet, 'olhaamelh 'oniihiky'oye 'eelh, p'íiya', hi'no'? 20Wet lhaamelh nikyâàte Jweesus tha', yààme' tha yok: - 'Olhaamelh wet, Jwààn tà 'noonahyajwo' tà 'ikyeen'no'ámeh, tà ne'te-k 'ot'yààtshan'ámeh: Hà 'aahâpe hi'no tà tatooyhlà tà nààmhlah? Wok 'is'aalhóho wet, 'olhaamelh 'oniihiky'oye 'eelh, p'íiya', hi'no'? 21Wet lhaamelh tajlà tà Jweesus 'ikyeesthen wuujwpe wikyi tà t'inhaayahay 'weenhakyelhámej, lhà'ya wikyi tà 'nookyalh tà nii'sa' 'íihikye', wet lhaam 'àp hi'weehyenkyehenhhonhat wuujwpe 'asnaamis. 22Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha', yààme' tha yok: - Màhen', haanhtayej Jwàành 'imak tà la'weenayh, wet 'imak tà lalààtayeh. 'Oyaylak: 'Asnaamis, hi'weenkyehenhhonhat, wet tsuujwlas, neky'e 'iluunwethà', wet 'amoos- taslànhayh, 'ikyeesejen laqaa'mos, wet ky'ooteky'olh, 'ilààtkyehenhhonhat, wet wikyi tà 'yinhen', 'nonuuhatkyéphà', wet wikyi tà p'aliitses, 'nojweenhómkye silààt tà 'is. 23Wet la'iisyaj'íhi 'o'elh kyek niitnhàphànhila'nóyej. 24Wet tà tajyààmehént'et' Jwàànkyenhay wet, Jweesus waatanej tà yààme Jwàành, wet 'ijweenho wikyi' tha yok: - 'Àp háats'ip'ante 'imaayek tà lahuuminay kyek la'weenayh, tàjp'ante latiiyàjayho ts'ani'? Hà lahuumináyp'ante-k la'weenay qaanohi tà layaalh 'isiikyâthi'? 25Wok 'àp háats'ip'ante 'imaayek tà lahuuminay kyek la'weenayh? Hà hi'no tà la'wuuyis 'isiis, p'íiya'? Qhaa', tsi hàp tà wikyi tà la-'wuuyis 'isiis, wet tà 'àp 'íihi laqààjyaj, lhaamelh 'iikyekyàjwi niyaateywukeyh. 26Tha hàp tà', 'àp háats'ip'ante 'imaayek tà lahuuminay kyek la'weenayh, tà latiiyàjayho ts'ani'? Hà Yooslhàmetwo', p'íiya'? 'Uuh, tha hàp tà 'ojweelh'ameyho tà', lhaam wet, yààm'pe 'iyhàj Yooslhàmetwos. 27Tsi hàp tà hâàpe hi'nootso tà 'nootshànhayp'ante yààmeh, tà yok: Lhek yahínhyah, 'okyeen 'olhààmetwo', tà 'okyuunqat'ahilà', tà lhaam 'iwaaq'lhathilahkyà ha'nààyij tà 'íikye tà lataatakye'. 28'Ojweelh'ameyho tà ky'áhya-k 'íikye Yooslhàmetwot'a-k hâàpe-k nikyààtkyà-k tâlho laqoh, kyek yààm'pe Jwààn tà 'noonahyaj-wo'; tha hàp tà 'elht'a-k hâàpe-k lhà'yalhiip tà niiwújwa', tà 'íihi Yoosniyatyaj, wet yààm'pe Jwàành. 29Wet nilhóqp'ante wikyi', lhà'ya lhaamelh tà t'aalhehen laqaathatkyà' wikyi', tàjp'ante 'ilààte Jwààn wet, lhaamelh yomtájo la'wet tà Yoos hâàpe tà 'is'aalhóho', wet 'inaayejent'at 'noonahyaj tà Jwààn yeenlhih. 30Tha hàp tà jwààlisewolhayis, wet wikyi tà lhayenlawóosa 'nooqalelhtshayahayh, lhaamelh 'itiiyejqanhi 'imak tà Yoos yahuumin kyek yeenejlhi lhaamelh, wet lhaamelh tok lhaa'iwahnej Jwààn kyek 'inaahyenhen'. 31Wet 'Noowuk 'àp taahuy' tha yok: - Háats'i 'imak kyek 'othaatejlà wikyi tà 'íikye 'athaanah? Wet 'àp háats'i 'imak tà nikyààtejlà'? 32Lhaamelh wet, màànhyej'iwóye nàà'tshes tà tapààkyéphà', tà 'íihi 'nooqasthawet, wet t'àànlhamelhkyehen' tha yok: 'Olhaamelh 'oyaajwutkyehen 'noojwolis, tha hàp tà 'aameyayh, tok laqooyayhlà'. Wet 'olhaamelh 'op'aattsenkyehen 'nootenqayh, tha hàp tà 'aameyh, tok lataajwkyehkyà'. 33Tsi hàp tà nààm Jwààn tà 'noonahyajwo'. Wet tok tujw pàành, wet tok 'àp 'iyâàyej 'uuwast'i'. Wet lhoyayh: 'Nookya tà nii'sa', tà 'íihi'. 34Wet 'àp nààm Hi'noolhàs, wet lham t'ek, wet 'iyàà'. Wet 'aameyh, lhoyayh: Hi'nootsi wet, yaalhq'al', wet 'uuwast'iqot, wet hâàpe hi'no tà laqaala'yis wikyi tà kyiinajt'àjwos, wet qeeyislànhayh. 35Tha hàp tà 'Noohanhyaj lalees, hi'nààlit lajkya tà 'is'aalhóho'. 36Wet 'íikyep'ante hi'no tà jwààliséwoh, tà 'iniityen Jweesus tà ne'te-k takyuujwíyej. Wet Jweesus tiyààjkyàjwi lawuuke', wet tapààphà', tà tataa'pe 'nolhàq'wet. 37Wet 'atsiinha tà qeeylànek, tà la'wet ho-nhaattsoh, yahaanky'oye Jweesus tà 'íiyej 'nolhàq'wet, tà 'iikyàjwi jwààlisewo'wet, wet 'ikyàj 'noonij tà laniij 'aqààjkye', tà 'íihi lahii tà tuuntemok, tà 'nolhéenek, tà 'noyok alabastro. 38Wet tàlhp'antela'weekyéhi Jweesus, wet waatanéjp'ante tà taajwlhih, wet tateet'ilh nitsàà'pe Jweesus lapaaky'olh. Wet yahààne la'wooley tà 'ikyààmhyenhen'. Wet hits'u lapaaky'olh, wet 'ilàànej 'noonij tà laniij 'aqààjkye'. 39Wet jwààlisewo tà tisi Jweesus, hi'ween tààjtso wet, 'itiilhámhi latiikyunhayaj tha yok: - Hi'nooni wet, kyek hààpqhi'net'at Yooslhàmetwo wet, nitààjwnhiyej'ne lakyuumhyaj 'atsiinhatsih, wet yahaanhiyej'ne tà hâàpe qeeylànek. 40Wet màànhyejt'et'tso' tha', Jweesus nikyúulho' tha', yààme' tha yok: - Siimonh, 'iikyet'at 'imaayek tà 'ohuumin kyek 'ojweelh'ámho'. Wet lhaam yok: - Jwelh'nóoho', 'Iwuuk. 41Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Iikye nitààkjwas wikyi tà laqaapi'à 'iihlà 'eelh. 'Eelh wet, wuujw laqaapi'à', wet 'eelhtso wet, tok wuujw laqaapi'à'. 42Wet tà lhaamelh tok hi'ween kyiinajt'àj wet, hi'nootsoh, 'itààyhthómkye laqaapi'àlis tà 'íihi'. Wet lhek jwelh 'athaanah, 'àp háats'ihila 'eelh kyek hâàpe-k wuujw lahuumnhayaj tà 'itiihiyeja hi'nootsoh? 43Wet Siimonh, nikyúulho' tha yok: - 'Otíiyej kyek hààpet'at 'eelh tà wuujw laqaapi'à', tà 'iihlà'. Wet Jweesus yok: - Tájo la'wet tà lawooyetsoh. 44Wet 'iyaahne 'atsiinha' tha', yààme Siimon' tha yok: - Hà la'ween 'atsiinhatsih? Tàje 'otiyààjkyàjwi 'awuukena wet, tok la'weenne'nóho 'inààt kyek 'oleejen 'oopaky'olh, tha mat 'atsiinhatsi wet, 'itsàà'pe tateet'ilh 'oopaky'olh, wet 'ikyààmhyenejen la'wooleyh. 45'Aam wet, tok layaahinne'ohlà-k lats'u 'ooky'alo', tha mat 'atsiinhatsi wet, tàlheet'at tàje neky'e 'otiyààjkyàjwihup, tà tok 'yélej tà hits'u 'oopaky'olh. 46Wet 'aam', tok 'àp lat'iilenejpe 'olheetek 'nolheetekkya', tha mat 'atsiinhatsi wet, 'ilàànej 'oopaky'olh 'noonij tà laniij 'aqààjkye'. 47Wet hàp tà tameenej tà 'ojweelh'ámho', 'athaanah, tà 'atsiinhatsih, 'notààyhtho laqeey tà wuujw, tsi hàp tà wuujw lahuum-nhayaj tà 'itii'nóyej. Tha hàp tà hi'not'a-k hâàpe-k niiwujwya lates kyek 'notààyhtho', wet tok wuujwya lahuumnhayaj. 48Wet Jweesus yààme 'atsiinha' tha yok: - 'Aqeeyis wet, pajkye 'notààyhet'ámho'. 49Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'iyhàj tà 'íiyej lhaam', tà tapààkyéphà', tà tataa'pe 'nolhàq'wet, 'itiilhámhikye latiikyunhayahay' tha yok: - 'Àp háats'i hi'noonih, tà 'àp yahaanej tà 'itààyhet 'nooqey tà nii'sa'? 50Tha hàp tà lhaam', yààme 'atsiinha' tha yok: - 'Ekhaahyaj tà 'aa'ijwayhet. Mààh, 'atáamsek 'ii'ámej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\