San Lucas 8

1Wet tà tajwaatshíp'ante tà màànhyejtso wet, Jweesus 'ilúunkye nilhóoqej honhaates wet wikyii'wetes, wet yààmejlhi Yooslhàmet, wet 'ijweelh silààt tà 'is tà yààme Yoosniyatyaj. Wet lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, 'iiyejt'at lhaam', 2lhà'ya 'atsiinhay tà 'nokyeestejen 'nookyalh tà nii'sa', wet 'iyhàj tà 'àp 'nokyeestejen 'not'inhaayahayh. Lhaamelh wet, hâàpe Maalíyah, tà 'nowolhéeya' tha 'noyok Maaklalalhele', tà lhaam 'íihit'et' 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk 'nookyalh tà nii'sa', tà tâlhot'et'a', 3lhà'ya Jwáanah, tà laky'eejwa lheey Tsúusah, tà hâàpe hi'no tà 'Eelolesqawikyiwo', wet Susáanah, wet lhà'ya wuujwpe 'iyhàj 'atsiinhay tà lhaamelh 'àp taky'óoteje 'imak tà laqààyet. 4Wet nekhénp'ante wikyi tà tàlhóomkye la'weetes tà 'weenhakyelhámej, tà yahóoye Jweesus. Wet tà wúujwp'ante wikyi tà lhaayahutwek wet, Jweesus 'ijweenhómkye 'not'iittsek tha yok: 5- 'Iikye hi'no tà 'nuutkyenaj, tà takyúuma laqooyh, wet yik tà tuutkyey'. Wet tà tuut-kyey wet, 'íikye yaakyuyajlhoy tà nikyâàtho 'nààyijlhip. Wet 'not'âàskye'. Wet 'ajween-kyey wet, tujw. 6Wet 'iyhàj yaakyuyajlhoy wet, nikyààtpe tuunteyh. Wet tàlh, wet tamkyày', tsi hàp tà tok taqhaalhíhi'. 7Wet 'iyhàj yaakyuyajlhoy wet, nikyâàtho ky'uthaanis. Wet hap'áaqej ky'uthaanis tà tàlh. Wet ky'uthaanistso wet, yiklháayejphà', paj tha hip'oo'pe'. 8Wet 'iyhàj yaakyuyajlhoy wet, nikyâàtho honhat tà 'iseh. Wet tàlh, wet 'iwolháaya' tha', lhaay 'íihi tijwek tijwek. Wet tà tajwaatshi tà Jweesus yààme tààjtso wet, lhayom'ààytaji' tha yok: - 'O'elh kyek laky'ootey'íhi-k 'ilààtkyehonhat wet, 'is kyek 'ilààteh. 9Wet lakyuujwanhayh, ta'yààtshanép'ante' tha yok: - 'Àp háats'i 'imak tà yààmejlà', 'not'iittsektsoh? 10Wet yok: - 'Aameyh, t'uhaawétej kyek latààjwe layej 'imak tà nii'nàla'pe', tà hâàpe Yoosniyatyaj. Tha hàp tà 'iyhàj wikyi wet, tajlhámet' 'not'iittsek tà 'ojweenho'. Wet hààpqhila-k lhaamelh, tej tà hi'weenkyeqatsi' tha', tok máatkye-k hi'weenkyeqatsih, wet tej tà 'ilààtkyehenhhonhat tha', tok máatkye-k 'ilààtkyehenhhonhat. 11Tààjna wet, 'oqaalelhàt'ameyho 'not'iittsektsoh: Yaakyuyajlhoy wet, hâàpe Yooslhàmet. 12Wet 'iyhàj tà nikyâàtho 'nààyijlhip wet, hàp tà 'oyààméje wikyi tà 'ilààte 'nolhààmet, wet tháhya' tha nek 'ahààttaj, wet 'isóoyej 'nolhààmet tà 'íihikye t'ootlelis, hààpqhila-k lhaamelh tok t'ekháakye', wet tok 'àp tajwaayhen'. 13Wet 'iyhàj tà nikyààtpe tuuntey wet, hàp tà 'oyààméje wikyi tà 'ilààte 'nolhààmet, wet 'àp 'aqààjejlhi 'nolhààmet tà takyuumhlà', tha hàp tà tok lajweetsilh'íhi'. Lhaamelh wet, tok pitaaj t'ekhaahyahayh, wet tà nek 'nolheelhtshayaj wet, lhaamelh lhaa'itiyejkyeqanhiky'oye 'nolhààmet. 14Wet 'iyhàj tà nikyâàtho ky'uthaanis wet, hàp tà 'oyààméje wikyi tà 'ilààte 'nolhààmet, wet yikhen tà yikkye t'isaanist'aqànhyahayh, wet 'àp yahuumin kyek hi'ween 'imaayek, yàt paj tha 'imaayheytsoh, hip'oo'pe 'nolhààmet, wet tameenej tà wikyiitsoh, tok 'iwolháaya'. 15Tha mat 'iyhàj tà nikyâàtho honhat tà 'iseh, wet hàp tà 'oyààméje wikyi tà 'iskyee'alhóho', tà t'ootlelis 'isóomkye'. Lhaamelhtso wet, t'aamájej 'nolhààmet tà 'ilààteh, wet yikt'aat tà 'iwolháaya'. 16- Ky'áhya-k 'íikye 'o'elh kyek hip'ooyejpe 'nolhààke' 'nookyàk kyek 'iwuunho', wok 'àp 'itiikyàjwi 'noomàwet. Tajlháme tà 'itii'pe 'nookyàk'wet, tsi 'iwaatlà-k wikyi-k tiyààjkyàjwihup hi'ween lhaalh. 17Tsi hàp tà ky'áhya-k 'íikye 'imak kyek 'noosqálhek kyek nii'nànhila'pe'. Wet tok 'àp 'íikye 'imak kyek 'nosqat kyek 'noqniitàjwenhiyejah, wet kyek 'àp neeyahihla tà 'isi'. 18Tà màànhyejtso wet, tetshaanay 'nolhààmet kyek lalààtayeh. Tsi hàp tà 'o'elh kyek hi'ween 'imaayek wet, 'àp 'no'weenhomhma lhiip. Wet 'o'elh kyek 'imaak nii'wéna wet, lham 'nosoohiyeja 'imaakjwaj tà lhaam 'itíiyej kyek hi'weenh. 19Wet màànhyejp'antetso' tha', laqoh, wet la-ky'iinhis, yahóoye lhaam'. Tha hàp tà tok nikyâàteh, tsi hàp tà wuujw wikyi'. 20Wet 'nojweenho Jweesus tha', 'noyok: - 'Aqoh, wet haky'iinhis, 'i'aalhotajeh, wet yahuumin kyek 'aahi'wenh. 21Wet nikyúulhot'et' lhaamelh tha yok: - 'Ooqoh, wet 'ooky'inhis, hâàpe wikyi tà taky'aahúye Yooslhàmet, wet 'àp 'iwóoyeh. 22Wet 'ijwaalap'ante tà hâàpe wet, Jweesus, lhà'ya lakyuujwanhayh, tiyâàjo 'noohi tà 'íihi 'inààt. Wet yààme lhaamelh tha yok: - 'Inatiyàj'úujweh. Wet yikhénp'anteh. 23Wet tà lhaamelh yikhen', tà 'inuu'pe 'inààt, wet Jweesus 'imât'et'a'. Wet màànhyejp'antetso' tha', nékp'ante layaalhtaj tà 'ààytaji', tà táji 'inààt. Wet 'inààt tiyâàjo lahiilhayis, paj tha 'yúhyahkyà'. 24Wet lhaamelh yahóoyet'et' lhaam', tà hi'noomhatlhih. Wet yààme' tha yok: - 'Iwuuk, 'Iwuuk, 'iyaahokehkyà'. Wet 'nómt'et'a'. Wet yaqaasthayen layaalh wet p'ààjp'àjtas. Wet taqaasit layaalh, wet 'iwolatáamseka'. 25Wet yààme lhaamelh tha yok: - Kyi tà 'íihi 'ekhaahyaj? Wet lhaamelh 'inúuyejphàp'anteh, wet lanoowahyahay'íhikye'. Wet yààmlhamele' tha yok: - 'Àp háats'i hi'nootsih? Tsi hàp tà yààhâye layaalh wet 'inààt, wet lhaamelh 'iwóoye tà iwóoyeh. 26Wet lhaamelh nikyâàtep'ante honhat tà lheey Jweelásah, tà yiiwíthi Waaliléyah. 27Wet tà Jweesus 'inuuhkyà', tà tâlho 'noohih, wet nékt'et' hi'no tà la'wet honhaattsoh, tà neklà'. Wet hi'nootso wet, paajkye tà 'nookya tà nii'sa' 'íihi'. Wet tok la'wuuy'íhi', wet tok 'àp 'íiyejp'ante hupt'a-k hâàpe', tajlháme tà yent'ala'wéeta 'ahààtwukeyh. 28Wet hàpet' tà hi'weenhlà Jweesus wet, waatanej tà t'àành. Wet taqhooskyàjwih, wet yom'ààytaji lapaq tha yok: - Ky'àj kyi hààteh? 'Àp háats'i 'imak tà lawaatej'ohlà', Jweesus, tà 'aahâpe Yoos tà 'Atoojwphà' lhààs? 'Ot'aalhej'áme-k tok lap'aattsenlhi'no'. 29(Tsi hàp tà Jweesus 'ikyéent'et' tà ne'te-k 'inúuphà' 'nookya tà qóoq'ayeh, tà 'íihi hi'nootsoh. Tsi hàp tà paajkyét'et' tà lhayenlawúuka' hi'no'. Wet 'noyààytéjt'apej t'aqaay tà kyiinhas, tha hàp tà yiisthént'apej t'aqaayh, wet 'nookya tà nii'satsoh, yikt'et'kyàjwiih, tà yahàànho ts'aniilis.) 30Wet Jweesus ta'yààtshane' tha yok: - Kyi 'iwóoye 'eey'? Wet yok: - Niijwotaj. Tsi hàp tà wuujwt'et'pe 'nookyalh tà nii'sa', tà tiyâàjot'et' lhaam'. 31Wet lhaamelh 'iniityen Jweesus, tà ne'te-k tok 'ikyeenho kyowej tà lajlaky'óoya'. 32Wet 'íihit'et' tà màànhyej'létsih kuutsilis tà wuujwpe', tà t'ekweethà', tà 'ii'pe kyeenaj. Wet 'nookyalh tà nii'sa', 'iniityen Jweesus kyek 'iwaahnej lhaamelh kyek tiyâàjomkye kuutsilis. Wet lhaam', 'iwaahnéjt'et'a'. 33Wet 'nookyalhtsoh, inúukephàt'et' tà tâlho hi'no', wet lhaamelh tiyâàjomkye kuutsilis. Wet màànhyejt'et'tso' tha', kuutsilis tiyàjkye'inâàteh, tà tàlhpe kyeenaj. Wet tatâàyhi 'inààt. 34Wet wikyi tà hit'eekyenwethà kuutsilis, tà hi'ween tà màànhyejtso wet, yikhen' tha 'inuuke'alhóho'. Wet 'ijweele wikyi tà 'íihi la'wet, wet 'àp 'iyhàj tà 'ikyelhiipeyeh. 35Wet wikyi yikhénp'ante tà 'iyaahne 'imak tà 'íikye'. Wet nikyâàtet'et' Jweesus tha', hi'wéent'et' hi'no tà 'nookyalh tà qóoq'ayeh tâlho', tà tapààphàt'at tà 'íikye tà tataakye Jweesus. Wet neky'e la'wuuy'íhi', wet latiikyunhayaj neky'e 'is'aalhóho'. Wet lhaamelh lanoowahyahay'íhikye'. 36Wet lhaamelh tà hi'weenéjt'et'a', 'ijweenho 'iyhàj 'imak tà Jweesus yeene hi'no', tà 'ijwaayhtej 'imak tà qanii'sa', tà 'íihi'. 37Wet nilhóoqej Jweelasalheleyh, wet 'iyhàj tà 'ikyelhiipeyeh, 'iniityen Jweesus kyek yikky'ooye lhaamelh. Tsi hàp tà wuujw tà nowaayhen'. Wet Jweesus tiyâàjo 'noohih, wet tapiilhkye la'nààyij. 38Wet hi'no tà 'nookyalh tà nii'sa' tâlho', 'iniityen Jweesus kyek 'iwaahnej kyek yikkye'. Tha Jweesus taqaawoyhlà' tha yok: 39- Mààh, 'ààple ha'wet. 'Is kyek lajweenho wikyi' 'imaayhey tà wuus tà Yoos yeen'ámeh. Wet hi'nootso wet, yíkp'anteh. Wet yahaanhtej nilhoq wikyi' 'imaayhey tà wuus tà Jweesus yeeneh. 40Wet tà nààm Jweesus wet, wuujw tà wikyi 'aqààjejlhih, tsi hàp tà nilhóoqej lhaamelh, hààpet'at tà 'iniihiky'oye'. 41Wet màànhyejp'antetso' tha', nààm hi'no tà 'not'aalhyaj'wetwo', tà lheey Jwáayloh. Wet laqaamkyetey 'itíihi honhat, tà 'íikye tà tataakye Jweesus, wet 'iniityen tà ne'te-k tiyààjkyàjwi lawuuke'. 42Tsi hàp tà lhaam', lhààse 'iwehyáalha tà 'íihi', tà laqaanekkyàmis màànhyejt'a-k 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. Wet 'athaana wet, lhaa'ilàt, wet 'yínhyah. Wet tà Jweesus yikkye tà yahóoyeh, wet wuujwpe wikyi tà hip'áajthi'. 43Tha hàp tà 'íikyep'ante 'atsiinha tà 'woyiistaj 'ilàành, tâlhe nekkyààmis 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. Wet lhaam wet, 'iwaasthi nilhoq 'imak tà 'íiyej, tà yaakyâje qakyaawos. Wet ky'áhya-k 'íikye 'elh qakyaawos kyek 'ikyee-set. 44Wet 'atsiinhatso wet, tâlhkyet'et' tà la'weekyéhi Jweesus, wet takyuum'pe la'wuy'. Wet tháhya' tha', taqaasit la'wooyis tà nitsààyejkyà'. 45Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yok: - 'Àp háats'i'ne 'o'elh tà takyuum'nóyeh? Wet tà nilhóoqej wikyi tà lhaa'ijwonhen wet, Tuuntehen yok: - 'Iwuuk, wuujw wikyi tà hip'aajtit'ámhi', wet 'àp 'aayahutlhih, wet ky'àj kyi hààte tà lhok: 'Àp háats'i'ne 'o'elh tà takyuum'nóyeh? 46Tha Jweesus yok: - Tha hàp tà 'iikye'net'at 'o'elh tà takyuum'nóyeh. Tsi hàp tà 'olààtkyet'at 'ooqhajyhayaj tà tàlh'nóoho'. 47Wet 'atsiinhatsoh, hi'wéent'et' tà tok 'iwóoye-k lhaa'isqat, wet yahóoye lhaam' tha', takyeettékye'. Wet laqaamkyetey 'itsiinenkyàjwih, wet tà 'íikye tà tataakye nilhoq wikyi wet, 'ijweenho Jweesus 'imak tà tameenej tà takyuum'pe la'wuy'. Wet yok: 'Athaana wet, 'okyees. 48Wet lhaam yààme' tha yok: - Yàseh, 'ekhaahyaj tà 'aa'ijwayhet. Mààh, 'atáamsek 'ii'ámej. 49Wet tà Jweesus qamaj yààmlhit'at wet, nâàmt'et' hi'no tà tâlhe 'not'aalhyaj'wetwo'wet. Wet yààme 'not'aalhyaj'wetwo' tha yok: - 'Ààse wet, 'yilh. Yej 'àp lalhaaq'litlhi Lhaawuk. 50Wet Jweesus 'ilààtét'et' tààjtso' tha', yààme' tha yok: - Yej lanooway', mat ti'áamhi 'ekhaahyaj. 'Ààse tajwaayhlah. 51Wet tiyààjt'et'kyàjwi hup, wet tok 'iwaahinlhámkye wikyi', tajlhámet' Tuuntehen', wet Jwaakówoh, wet Jwàành, wet lhà'ya 'atsiinhalhutshajkyah, wet laqoh. 52Wet nilhóoqej tà taajwkyehkyà'. Wet lhaamelh lajwiitahayaj 'itíiyej 'atsiinhalhutsha'. Tha hàp tà lhaam yok: - Hiyej lataajwkyehkyà'. Tok 'yilh, tajlhámet' tà 'imà'. 53Wet lhaamelh 'ilààklhih, tsi hàp tà lhaamelh yahaanej tà 'yilh. 54Tha hàp tà Jweesus takyúumap'ante 'atsiinhalhutsha takey', wet yom'ààytaji lapaq tha yok: - 'Atsinhalhutshah, néephà'! 55Wet màànhyejt'et'tso' tha', layáalht'et' tapiinho'. Wet tháhya' tha', néephà 'atsiinhalhutsha'. Wet Jweesus 'ijweenho 'iyhàj tha yok: - 'Wenho lhàq, kyek tujw. 56Wet lajkyaalis wuujw tà 'inúuyejphà'. Tha hàp tà Jweesus 'ijweenho lhaamelh tà ne'te-k tok yahaanhtej 'elht'a-k hâàpe' 'imak tà màànhyejtsoh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\