San Lucas 9

1Wet Jweesus yahuutwékp'ante lakyuujwanhay tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, wet hi'weenhómkye laqhaajyhayahay'péyej nilhóoqej 'nookyalh tà nii'sa', wet 'àp hi'weenho-k 'ikyeestejen wikyi 'not'inhaayahayh. 2Wet 'ikyeenhen', tà ne'te-k yààmejlhi Yoosniyatyaj, wet 'àp 'ikyeesthen 'not'inhaayajlànhayh. 3Wet yààmép'ante lhaamelh tha yok: - Tok 'iwóoye-k lakyààjay'ámkye 'imak-t'a-k hâàpe', kyek lanuuyake 'nààyij. Tok 'iwóoye-k lakyààjay 'atsut, wok 'aqhààyhis, wok pàành, wok kyiinajt'àj; wet tok 'àp 'iwóoye-k lhomaynitààkjwas 'aqaa'yukyelis, kyek lakyàj. 4Wet hupt'a-k hâàpe-k lakyààtaye wet, 'a-mààlheyayej, yàt pajla' tha 'àp latààlhaye-k 'àp lhekhen'. 5Wet honhatt'a-k hâàpe-k niiyahina'ahlàmhen wet, màyaayky'oye', wet 'weehyenayej tà lasiikyàtay honhat tà 'íiyej 'apaaky'olh. [Màànhyejp'antetso Jweesus tà 'ijweenho lakyuujwanhayh.] 6Wet màànhyejp'antetso' tha', yikhen tà ti-yâàjomkye nilhóoqej honhaatlhipeyh. Wet nilhooqpe honhat tà lhaamelh yààmejlhi silààt tà 'is, wet 'àp 'ikyeesthen 'not'inhaayajlànhayh. 7Wet niyaat tà lheey 'Eelóles, tà 'ii'pe lhiip honhat, yahaanéjp'ante nilhóoqej 'imaayhey tà Jweesus yeenlhih. Wet latiikyunhayaj 'ilúunkye', tsi hàp tà 'íikye 'iyhàj tà yok: - Hâàpe Jwàành, tà 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh. 8Wet 'iyhàj yopej: - 'Eelíyas tà lhaahi'nàlit. Wet 'àp 'iyhàj yok: - Hâàpe 'elh Yooslhàmetwos tà paajkye-hen', tà 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh. 9Wet 'Eelóles yok: - Jwààntso wet, 'one'tehte-k 'noyiisit lheetek. Wet hi'nót'et' kyek hâàpe hi'nootsoh, tà 'olààtkyepej tà 'noyààmejlhi 'imaayhey tà yeenlhih? Wet 'Eelóles t'uuky'oye-k hi'weenh. 10Wet 'aapostolhlhayis, tapiilhkyep'ante'alhóho', wet 'ijweenho Jweesus nilhoq 'imak tà lhaamelh yeenlhih. Wet lhaam 'ikyààjlhámkye lhaamelh, wet yik tà tiyâàje honhaatlhip tà ts'ani', tà 'íihi honhat tà lheey Weetsáylah. 11Wet wikyi yahaanéjt'et' tha', yahàành. Wet lhaam 'iwop'antela'wéeta wikyi', wet 'ijweenhómkye Yoosniyatyaj. Wet 'ikyeesthénp'ante wikyi tà 'iwaatlà-k 'nokyeesthen'. 12Tha hàp tà nikyâàte tà honájyah. Wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, yahóoye Jweesus, wet yààme' tha yok: - 'Is kyek lakyeen wikyi', hààpqhila-k lhaamelh tiyâàje hupuuy wet honhaates tà nii'tosayého qaanah, kyek lhaamelh t'úuke la'wet kyek 'imâàhi', wet 'àp 'imak kyek tujw. Tsi hàp tà honhat tà 'iyeehina wet, ts'ani'. 13Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - 'Is kyek 'aamey kyek la'weenayhómkye lhàq. Wet lhaamélht'et' yok: - Tajlháme pàànhas 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, wet 'waahat nitààkjwas, tà 'ii'inamejen'. Hà lawaatky'oye p'íiya-k 'olhaamelh 'oyikhen kyek 'okyâàjo 'nolhàq wikyi tà wuujwtsih? 14Wet wikyiitso wet, màànhyejt'a-k 'íihip'ante 'nookey 'iwehyáalha milhlhayis hi-'noolh. Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yààme lakyuujwanhay' tha yok: - Jwelaayho wikyi', 'is kyek lhaahi'wenhathen', kyek 'iihipej 'nookey 'iwehyáalha tijwek, wet 'is kyek tapààkyéphà'. 15Wet lhaamelh 'iwóoye tà 'iwóoyeh, wet ne'te-k tapààkyéphà', nilhóoqej wikyi'. 16Wet Jweesus takyúumap'ante pàành, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, wet 'waahat, tà 'íihi nitààkjwas, wet 'iyaahnho puule' tha', hi'iisyenh. Wet hiky'eesajen pàành, wet hi'weenhómkye lakyuujwanhayh, tà ne'te-k lhaamelh hi'weenhómkye wikyi'. 17Wet nilhóoqejp'ante tà t'ekhen'. Wet 'ilààyhen'. Wet 'nohuutwek lhiipey tà 'imààlhé-hi', wet 'notaaponitejen lahiis 'íihip'ante tijwek 'ii'pe nitàk. 18Wet 'íikyep'ante tà Jweesus yikt'et'ky'ooye wikyi', tà 'iwop'antet'aalhyája'. Wet lakyuujwanhaytso wet, 'íiyej, wet lhaam ta'yààtshane lhaamelh tha yok: - Kyi 'iwóoye wikyi', háats'i tà lhaamelh yeene-k 'ohâàpe'? 19Wet lhaamelh nikyúulho' tha yok: - 'Iikye 'iyhàj tà yok: Jwààn tà 'noonahyajwo'. Wet 'iyhàj yok: 'Eelíyas. Wet 'àp 'iyhàj yok: Hâàpe 'elh Yooslhàmetwos tà paajkyehen', tà 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh. 20Wet lhaam', yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Wet kyi lawóoye 'aameyh, 'àp háats'i tà lheenaye-k 'ohâàpe'? Wet Tuuntehen', nikyúulho' tha yok: 'Aahâpe Meesíyas, tà Yooskyenek. 21Tha hàp tà Jweesus, 'ijwiitsenej lhààmet tà ne'te-k lhaamelh tok 'ijweenho 'elht'a-k hâàpe 'imaaktsoh. 22Yok: Hi'noolhàs wet, t'uhlà-k lap'aattseyaj 'iihla'pe wuujwpe 'imaayheyh, wet 'àp t'uhlahlà-k wikyiiqathànhàyh, lhà'ya 'noohuse-wos tà lhaaménhyah, wet 'nootshànhaywos, 'itiihiyejaqanhih. Wet pajla' tha', 'nolàành, wet 'àp 'nonuuhatphà', kyek nikyààthiyela 'ijwáalas laajtumjwáyah. 23Wet 'ijweenhót'et' nilhóoqej tha yok: - Kyek 'íikye 'o'elh kyek yahuumin kyek yahààn 'oo'nàyij, wet 'is kyek lhaa'ijwonlhàmeh. Wet t'uhlà-k takyúuma laqaakulus 'ijwaalapej, wet yahàànt'a'no'. 24Tsi 'o'elht'a-k hâàpe-k yahuumin kyek 'ijwaayhet la'waatshankyeyaj, wet 'itààyhthilah. Wet 'o'elh kyek 'itààyhet'o'péyej la'waatshankyeyaj, wet lham 'ijwaayhthilah. 25Tsi hàp tà', 'àp háats'ihila 'imak kyek teesqanej hi'no-k yaqáalhi nilhoq honhat, kyek yaqaasolhámhi', paj tha nojw? 26Tsi 'o'elht'a-k hâàpe-k 'nàjweelh'o'pe', 'yáje 'olhààmtes, wet hààpqhila-k Hi'noolhàs 'nàjweenhla'pe', kyek nekhiihla lawuujwyaj, tà 'àp hâàpe 'noowujwyaj tà 'íiyej Lajkyah, wet tà 'àp 'íiyej Yooskyenhay tà 'not'aamajkyetes. 27Tha hàp tà máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'Iyhàj lhaamelhtsi tà 'iikyenah, tok 'itaamaqhiyela latààhyaj, yàtla-k lhaamelh pajkye hi'ween Yoosniyatyaj. 28Wet tà tajwaatshíp'ante 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáyah, tà tumeejlà tà 'iwooyetsoh, wet takyúumap'ante Tuuntehen', wet Jwàành, wet Jwaakówoh, wet tiyààjpe kyeenaj, tà 'iwot'aalhyája'. 29Wet tà qamaj 'iwop'antet'aalhyája wet, tatee'pe', 'weenhalhámej, wet la'wuy', neky'e 'ipeelaj, wet 'ijwaaq'anh. 30Wet 'íikyep'ante nitààkjwas hi'noolh tà yààmhoplhih. Wet lhaamelhtso wet, Mooysés wet 'Eelíyas. 31Wet lhaamelh 'nàléejet'et' 'imak tà wuujw tà lasiilatyaj'íhi', tà hits'úulhaqej lhaamelh. Wet lhaamelh yààme 'imak tà Jweesus 'itaajthomhma la'wet, tà lhaam yikhiilaky'oye honhat, kyek 'iihihla Jweelusalenh. 32Wet Tuuntehen', lhà'ya 'iyhàj tà 'íiyej, wet nahaati wuujwej tà 'imààhen'. Wet 'nomhen' tha', hi'ween Jweesus lasiilatyaj, lhà'ya hi'noolh tà nitààkjwas, tà 'íiyej. 33Wet hi'noolhtsoh, tà yikheent'at tà yikky'ooye Jweesus wet, Tuuntehen', yààme Jwee-sus tha yok: - 'Iwuuk, 'ist'a-k 'iyeehit'at tààjah. 'Is kyek 'iyeenwethà laajtumjwáya hupuuyh, 'eelh wet 'awuukehilah, wet 'eelhtso wet, Mooyseswuke', wet 'àp 'eelhtso wet, 'Eelíyas tà lawuuke'. Tha hàp tà lhaam', tok yahaanéjt'et' 'imak tà yààmeh. 34Wet tà qamaj yààme tààjtso wet, nâàm-p'ante puules tà hip'oo'pe lhaamelh. Wet tà lhaamelh tatâàyhi puulestso wet, ta'wiijwi-yhen'. 35Wet pitsaaje 'noopaq tà túmho puule', tà yok: - Hàp tààjtsi 'olhààs tà 'oohumnek. Hàp tà ky'ahuuyayeh. 36Wet tà tajwaatshi 'noopaqtso wet, tajlhámet' Jweesus tà 'no'weenh. Wet lhaamelh yoktamh. Wet 'ijwaalasp'antékye wet, lhaamelh tok 'ijweenhót'et' 'elht'a-k hâàpe' 'imaayek tà lhaamelh hi'weentsoh. 37Wet tàjp'ante 'ijwáala', tà lhaamelh tâlhe kyeenaj, wet wúujwp'ante wikyi tà yiklà'. 38Wet 'íikyep'ante hi'no', tà 'íihi wikyi', tà lhayom'ààytaji' tha yok: - 'Iwuuk, 'ot'aalhej'áme-k la'ween 'olhààs, tsi hàp tà 'iwehyáalha lhaam tà 'ii'nóyej. 39Wet 'íikye 'nookya tà nii'sa', tà nekeepej, wet màànhyejtso' tha', t'àành. Wet 'isiikyâthi' tha 'ààytaji', pajpej tha 'iwolaqhóojwa'. Wet wúujwpej tà hi'weenho lataajyhayaj, wet neeky'épej tà 'iléeyej. 40Wet 'oniityenne 'akyuujwanhay tà 'one'te-k 'inuuhatphà', tha hàp tà lhaamelh tok yaqáalhih. 41Wet Jweesus, nikyúulhot'et' tha', yààme' tha yok: - 'Eeh, 'aahâpe wikyi tà 'aqaakwhantses, tà tok yahankyelakyoowhayej. Kyi hààte lawhàày tà 'iwóoye-k 'o'iihla'ameyej, wet 'àp 'oteelàyit'ameyej? Hànqaana 'ààspaqanah. 42Wet tà qamaj ha'nààjwaj yahóoye Jweesus wet, 'nookya tà nii'sa', 'ithaathi honhat, wet 'isiikyâthi' tha 'ààytaji'. Tha hàp tà Jweesus 'ijwiitsenej lhààmet tà taahúye 'nookya tà qóoq'ayeh. Wet 'ikyeeset ha'nààjwaj, wet yaakyâje lajkyah. 43Wet nilhóqp'ante wikyi tà 'inúuyejphà Yooswujwyaj. Wet tà qamaj wikyi yent'alatiikyunhayája nilhóoqej 'imaayhey tà Jweesus yeenlhipej, wet Jweesus yààme lakyuujwanhay' tha yok: 44- 'Is kyek lat'aamajayej tà lataaky'ahuyaye 'olhààmtes tà 'oyààmenah: Tsi hàp tà Hi'noolhàs, 'noyaakyàjomhma wikyi takeeyeyh. 45Tha hàp tà lhaamelh, tok 'ilààte lhààmtestsoh. Tsi hààpet'at 'imak tà 'nosqaatejlà lhaamelh, wet hàp tà tameenej tà lhaamelh tok 'ilààteh. Wet lhaamelh 'ijwaawálhe-k ta'yààtshanéje 'imaaktsoh. 46Wet lhaamelh waatanéjt'et' tà ta'yààtshanlhamele' tha yok: - Tàjt'et' kyek hàp tà lhámhyah, tà 'íihi 'inaamelh? 47Wet Jweesus nitààjwélej latiikyunhaya-hayh, tà lhaamelh 'itiilhámhikye'. Wet takyúuma ha'nààjwaj, wet 'itiilawhàye'. 48Wet yààme lhaamelh tha yok: - 'O'elht'a-k hâàpe-k 'itíihi 'olheey kyek takyuumhlà ha'nààjwajnah, wet 'olhaamt'at tà takyuum'ohlà'. Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k takyuum'ohlà', wet takyuumhlà hi'no tà lakyeenek'no'. Tsi hàp tà 'elht'a-k hâàpe-k niiwújwa', tà 'íihi 'akyoowejayh, wet hâàpe tà lawuujwyaj'íhi'. 49Wet Jwàành yààmép'ante Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, 'olhaamelh 'o'weennaj hi'no tà 'inuuhtejkyéphà 'eey 'nookyalh tà nii'sa'. Wet 'olhaamelhnaj 'o'nâàyejo', tsi hàp tà lhaam', tok 'inaayahànlhih. 50Tha hàp tà Jweesus yààme' tha yok: - Yejay la'nâàyejo'. Tsi hàp tà hi'not'a-k hâàpe-k niittaya'inahlàmhen wet, hàp tà lhaa'ithat'inámkye'. 51Wet tàjp'ante nikyâàte lawhàày kyek Jwee-sus 'notkyuumhlahlà-k 'ipuuléyeh, wet hit'uunhat t'ootle' tha', yik tà tiyâàje Jweelusalenh. 52Wet 'ikyunqatlahilà lakyeenhayh. Wet lhaamelh yikhen', wet tiyâàjo wikyii'wet tà Saamalyalhip, tsi hàp tà lhaamelh yahuumin kyek 'iwaaq'lhatkyà 'noo'wet tà Jweesus 'iihihla'ayej. 53Tha hàp tà wikyiitso wet, tok 'iwola'wéeta Jweesus, tsi hàp tà lhaam tatshuupiyet'at Jweelusalenh. 54Wet Jwaakówoh wet Jwàành, tà lhaamelh hi'ween tà màànhyejtso wet, yok: - 'Iwuuk, hà lahuumin kyek 'iyaat'ànhlà 'iitàj kyek tàlhpuuléyeh, màànhyej tàjp'ante 'Eelíyas 'iwooynéjeh? 'Is p'íiya kyek nojw lhaamelh, kyek 'yohen'. 55Tha hàp tà lhaam', nitíilhaqe lhaamelh, wet 'ijweenho' tha yok: - Tok 'is 'atiikyunhayahaytsoh. 'Aameyh, tok lahaanayej 'nooyalh tà 'ii'ameyhíkye'. 56Tsi hàp tà Hi'noolhàs, tok hàp kyek neke 'noohusey kyek 'itààyhthen', tajlháme tà yahuumin kyek 'ijwaayhthen'. Wet yikhénp'ante tà tiyâàjo 'eelh honhat. 57Wet tà lhaamelh yikheent'at, tà 'inúuke 'nààyij, wet 'íikye hi'no tà yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, tej kyek latiiyâjit' kyek latiiyâji' tha', 'oyikt'a'áamkye'. 58Wet Jweesus yààmét'et' tha yok: - 'Imaawolis wet, lhookey'íhikye', wet 'ajweenkyey tà 'iikyàjwi puule', 'àp lhuupis'íhikye'. Tha hàp tà Hi'noolhàs, 'iihikyét'a 'imak kyek 'itiikyàjwi lheetek. 59Wet 'eelh hi'no wet, Jweesúst'et' yààme' tha yok: - Nek'nóoke'. Wet hi'nootso wet, nikyúulho' tha yok: - 'Iwuuk, waahin'ayej'nóyej kyek 'otjhàànky'oye 'oojkyah. 60Wet Jweesus yààme' tha yok: - Ky'ahlháaye wikyi tà 'yinhen' kyek tajhàànkyeky'oye 'iyhàj tà 'yinhen'. Wet 'aam', mààh, 'ààmejlhi Yoosniyatyaj. 61Wet màànhyejtso' tha 'íikye 'eelh hi'no tà yok: - 'Oyikhiila'ámkye', 'Iwuuk, mat waahin'ayej'nóyej kyek 'okyúnqat kyek 'owo'ayejsiilâta wikyi tà 'oo'wetlheleyh. 62Wet Jweesus yààme' tha yok: - Hi'not' kyek hâàpe-k nitiilhaqlà la'nààyij, kyek pajkye takyúuma lakyuumetkya-k 'isáaji honhat, wet tok t'uhaawétej kyek takyuumhilhi Yoosniyatyaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\