San Marcos 1

1Hàp tààjna lates silààt tà 'is, tà yààme Jweesus Kilíistoh, tà Yooslhàs. 2Màànhyej tà 'íihi lahiih 'nolhààmet tà Yoosqasilàtwop'ante lheey 'Iisáyas yààmeh, tà yok: Lhek yahínhyah, 'okyeenhla 'ooqasilàtwo', tà t'ikyuunhla'ahilà'. Lhaam', 'iwaaq'lhathilahkyà ha'nààyij, tà 'íikye tà lataatakye'. 3Pitsaaje 'noopaq tà túmho ts'ani', tà yok: Waaq'lhatayhkyà 'Noowuk la'nààyij, 'omay'is'aalhóho la'nààyhitas. 4Wet máatkye', hi'no tà lheey Jwàành, 'iwop'ante'noonahyája', tà 'íihip'ante ts'ani'. Wet yààmlhipej tha yok: 'O'elh kyek lhaa'itílhqat, wet 'àp 'nonaahyenh, wet hààpqhila-k 'notààyhtho laqeeyis. 5Wet nilhóoqp'ante wikyi tà 'íihi honhaatlhip tà lheey Jwuuléyah, wet nilhóoqej Jweelusalenlheleyh, yikhen tà yahóoyeh. Wet tà lhaa'ijwelejen laqeeyis wet, Jwàành 'inaahyenhen', tà 'íihi teewok tà lheey Jwoolan. 6Wet Jwàành, ta'wúuyhip'ante 'itshààwet'woleyh. Wet laqaawaq tsàànt'àj, tà hits'uulhqatlhámej. Wet lhàqp'ante kyoolh wet 'aqààyek. 7Wet yààmlhipej tha yok: - 'Imààlhkye 'oo'nàyij 'o'eelh tà la qhaajyhayaj yààm'pe 'ooqhajyhayaj. 'Olhaam', tok 'ot'uhaa wétej kyek 'ot'uup yejkyà laniisàhest'aqay kyek 'olaan kye'. 8Máatkye', 'olhaam wet, 'onaahyen 'ameyej 'inààt, tha hàp tà lhaamhla-k 'inaahyen 'ameyej Yoosyalh tà 'isi'. 9Wet 'ijwaalasp'antékye wet, nààm Jweesus, tà tâlho Waalileyalhip tà lheey Naasalet, wet Jwààn 'inaahyenh, tà 'íihi Jwoo lanh. 10Wet tà Jweesus 'inúuphà', tà tâlho 'i nààt, wet hi'weene puule tà lhaahi ky'enhi'. Wet 'àp hi'weenhlà Yoosyalh tà 'inuuh kyà', tà màành yej'iwóye hooki naj, tà yahoo'pe lhaamtsih. 11Wet pitsaaje 'noopaq, tà túmho puule', tà yok: - 'Aahâpe 'olhààs tà 'oohumnek, 'aam wet, wuujw tà 'o'aqààjlhi 'ámej. 12Wet màànhyejp'antetso' tha', Yoosyalh yahàànho ts'ani'. 13Wet 'íihip'ante ts'ani', 'ijwáalas 'íihi tumwek tijwek. Wet 'íihi tà 'ahààttaj yeelhteh. Wet 'íiyej 'itshààtay tà ts'aniilheleyh. Wet Yooskyenhayh, taky'óoteh. 14Wet tàjp'ante Jwàành pajkye 'nop'óohi wet, Jweesus nekho Waaliléyah. Wet yààmejlhi silààt tà 'is, tà yààme Yoosniyat yaj. 15Yok: - Pajkye nikyâàte lawhààyh, wet Yoosniyatyaj pajkye toott'a'ameyho'. 'Aatilhqatayhen', wet 'ekhaayaye silààt tà 'isnah. 16Wet tàjp'ante Jweesus 'inúuke lhiip teewokitaj tà 'íihi Waaliléyah, wet hi'ween Siimonh, wet lhà'ya lapuuhjwah, tà lheey 'Aanles, tà lhaamelh 'ithat'inâàte t'aajnhates; tsi lhaamelh, hàp tà lakyuumet. 17Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Lhuuyayh, nekaay'nóke'; wet 'o'ayenhlaniwóoqayej wikyi'. 18Wet thahya' tha', lhaamelh hi'nàyt'aqáatsi t'aajnhates, wet yikhen tà yikkye'. 19Wet 'àp yâmhajqanhi' tha', hi'ween Jwaakówoh, tà Seewelewo lhàs, wet lhà'ya Jwàành, tà Jwaakó wo lapuuhjwah. Hààte lhaamelh 'íihi lahiih, tà 'itseek wethà t'aajnhates. 20Wet Jweesus t'ààne lhaamelh. Wet lhaamelh hi'nâàyhi 'noohih lajkyah, Seeweléwoh, lhà'ya la kyuumhyenhayh. Wet lhaamelh yikkye'. 21Wet lhaamelh tiyâàjop'ante Kapeelhna'umh. Wet nikyàà te pej 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet tha', lhaam tiyààjkyàjwi 'not'aalh yaj'wet, wet 'iwolakyuujwanhyája'. 22Wet wikyi' 'inúuyejphà lakyuujwanhyaj. Tsi hàp tà wuujw laqhaajyhayaj, tà 'iwolakyuujwanhyája', tok màànhyej'iwóye wikyi tà 'nootshànhaywos. 23Tha hàp tà 'íikyep'ante hi'no tà 'nookya tà qóoq'ayeh 'íihi', tà 'iikyàjwi lhaamelh t'aalhyaj'wet. Lhaamtso' tha waatanej tà t'àành, 24wet yok: - 'Eeh, kyi hààte tà 'aalat'uytho 'olhaamelh, Jweesus tà Naasalet lhele'? Hà laneek'noyehen tà latààyhet'nohe n'? 'Ohaa nejt'at 'àp háats'i tà 'aahâpe', tsi 'aahâpe Yoos t'aamajk yet. 25Tha hàp tà Jweesus yààhâyet'et' tha yok: - Ky'eet, màky'ooye lhaamtsih! 26Wet 'nookya tà qooq'ayetso wet, 'ààytaji tà 'isiikyâthi'. Wet t'ààn' tha 'ààytaji lapaq, wet 'inúuphà'. 27Wet nilhóoqej wikyi tà 'inúuyejphà', yàt paj tha ta'yààtshanlhamele' tha yok: - 'Àp háats'i 'imaaktsoh? Kyi màànhyej 'nookyujwanh yaj tà neeky'enah? Tsi lhààmet, wuujw laqhaajyhayaj tà 'íihi', yàt hàp 'nookyalh tà qóoq'ayeh, tà taky'aahúye tà 'isúukunh. 28Wet tháhya' tha', latooyaj neky'e 'yaajpe nilhoq honhat tà lheey Waaliléyah. 29Wet tà lhaamelh 'inúuphà', tà tàlhkyàjwii 'not'aalh yaj'wet, wet lhaamelh yahóoyep'ante Siimonh wet 'Aanles lawuuke', wet Jwaakówoh, wet Jwàành, yikkye'. 30Wet 'íihi tà Siimonqatelah 'imààqatsih, tà t'àj kyaayo'. Wet tháhya' tha', lhaamelh 'ijweenho Jweesus. 31Tà màànhyejtso wet, lhaam yahóoyeh, wet takyuuma takey', wet 'ineeyhetphà'. Wet tháhya' tha', tajwaatshi tà t'àj kyaayo'. Wet waatanej tà taky'óote lhaamelh. 32Wet tà nikyâàte tà honaatsi', tà pajkye tajwaatshi tà 'ijwáala 'yuy', wet 'nohààne lhaam' nilhóoqej lhaamelh tà lhaa'ilàthen', wet wikyi tà 'nookyalh'íhikye'. 33Wet nilhoq wikyi tà lhaayahutwek, tà 'íihi huppe'. 34Wet lhaam', 'ikyeesthen wuujwpe wikyi tà t'inhaayahay 'weenhakyelhámej. Wet wuujw 'nookyalh tà yookeskyéphà'. Wet Jweesus 'iwaahnhiyéjt'a 'nookyalh kyek taahuy', tsi hàp tà lhaamelh nitààjwé lej. 35Wet tà neeky'ejwámlajwaj, tà qamaj honaatsi'pe honhat, wet 'inúuphà'. Wet yik tà tiyâàjo ts'ani'. Wet 'íihi tà t'aalh. 36Wet Siimonh, lhà'ya 'iyhàj tà 'íiyej, naqeelhkyetshi tà yahààn Jweesus. 37Wet 'ijwiit tha', lhaamelh 'ijweenho' tha yok: - Nilhóoqej wikyi tà t'uu'ámkye'. 38Wet yààme lhaamelh tha yok: - Mààh, 'ineekhen', 'inaatiyâje wikyii'wetes tà tóott'a'. 'Olhaam wet, t'uhlà-k àp 'oyààmhilhina qanhih; tsi hàp tààjtso 'imak tà tameenej tà 'onààmh. 39Wet màànhyejp'antetso' tha', 'ilúunkye nilhoq Waaliléyah. Wet yààmlhit'apej, tà 'iikyàjwi lhaamelh t'aalhyaj'wetes. Wet yookeskyéphà 'nookyalh tà 'íihikye wikyi'. 40Wet 'íikyep'ante hi'no tà 'amoostas 'ilàành, tà yahóoye Jweesus. Wet 'iniityenh, wet laqaamkyetey 'itíihi honhat tha yok: - Kyek lawóoye wet, lahanejlawooynéje-k laleej'nóyej 'ooqa 'mos. 41Wet Jweesus 'ilààte tà hip'aattsenh. Wet 'ipiiyne takey', wet takyuum'pe'. Wet yok: - 'Eeh, 'owóoyeh, 'is kyek nojw 'aqooq'hayaj. 42Wet tháhya' tha', tatâàyhit' tà 'íihi 'amoostas. Wet 'ikyees. 43Wet Jweesus 'iléeyejt'et' tha', 'ijwiitsenej tà 'ijweenho' tha yok: 44- Lhek yahínhyah, hiyéja lajweenho hi'not'a-k hâàpe'. Tha mààh, 'aapàyne 'noohusewo'. Wet tà lakyees wet, t'uhlà-k lhaakyâje 'aqaathatkyà', la'waawulhatlà 'imak tà Mooysesp'ante 'isúukunh. Wet hààpqhila tààjtso-k wikyi yahaanej tà nojw 'aqooq'hayaj. 45Tha hàp tà yíkp'anteh, hi'nootsoh, wet waatanej tà 'ijweelh pe wikyi'; wuujw tà yààmejlhi 'imak tà Jweesus yeeneh. Wet hàp tà tameenej Jweesus tà nemhit' 'iwoohyáye kyek tiyâàje wikyi'. Tajlháme tà 'ilhíipe wikyi', wet 'iihit'at honhaates tà ts'aniis. Wet wikyi', tàlhóomkye la'weetes, wet yikhen tà yahóo yeh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\