San Marcos 10

1Wet Jweesus yikp'anteeky'oye honhat tà 'íihi', wet nikyâàtho Jwuuleyalhip tà 'ii'wekyéhi Jwoolanh. Wet wikyi', yaakyâjo tà 'àp lhaayahúteh, wet lhaam 'àp 'ikyuujwanhen', mànhyejt'alhaampej. 2Wet 'íikye 'iyhàj jwààlisewolhayis tà yahóoyeh, wet tà lhaamelh yahuumin kyek yeelhte wet, lhaamelh ta'yààtshane' tha yok: - Hà t'uhaawétej hi'no kyek 'itiiyejqanhi laky'eejwah? 3Wet nikyúulho' tha', yààme lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'ip'ante 'imaayek tà Mooyses 'isuukun'amejen'? 4Wet lhaamelh yok: - Mooyses, 'iwaahnejp'antet'at hi'no kyek hi'weenho laky'ee jwah lahiih, tà yààméje tà lhaamelh 'ileewek, wet màànhyejtso' tha'iwóoye-k 'itiiyej qanhih. 5Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Hàpet' lhaamelh 'ootlelis tà t'uunhen', hàp tà tameenej Mooyses tà 'iwooynejetsoh lasuukunhyaj tà 'itshàànhi'. 6Tha hàp tà tàjp'ante neeky'éle wet, Yoos yeenlhi lhaamelh; yeenlhi hi'no', wet yeenlhi 'atsiinha'. 7Wet hàp tà tameenej hi'no tà yikhiilaky'oye lajkyah wet laqoh, wet lhaahip'ajthiyeja 'eelh kyek 'íiyej. 8Wet lhaamelh tà nitààkjwas, hààpqhila-k 'iwehyáalha t'isan'. Wet màànhyejtso' tha', nemhit' nitàk, tajlhámet' tà 'iwehyáa lhah. 9Wet hàp tà tameenej tà 'oyok: 'Imak tà Yoos hip'aaj titwek wet, hi'no', tok 'iwóoye-k 'isoowek. 10Wet tà lhaamélht'et' 'ila'wéete wet, la- kyuujwanhayh, yaakyâjo tà ta'yààtshanéje 'imaaktsoh. 11Wet yààmép'ante lhaamelh tha yok: - Hi'not'a-k hâàpe-k 'itiiyejqanhilaky'oye laky'eejwah, wet 'àp 'íiyej 'elh 'atsiinha', wet hàp tà 'iwolaqaahi'nohyajahlà laky'eejwah. 12Wet 'atsiinha-k 'itiiyejqanhilaky'oye laky'eejwah, wet 'àp 'íiyej 'elh hi'no', wet hàp tà 'iwolaqaahi'nohyája'. 13Wet 'nohàànép'ante Jweesus nàà'tshas, tà 'none'te-k takyuumkye'pe'. Wet lakyuujwanhay wet, 'nâàyejo lhaamelh tà jwetaj yahààne nàà'tshas. 14Jweesus hi'wéent'et' tà màànhyejtso' tha', jwitsaajlhih. Wet yààme lhaamelh tha yok: - Teejáytsi nàà'tshas, waahinay'nóyeh, yéjay lheehlà'! Tsi hàp tà lhaamelh tà màànhyejentsi wet, laqààyet Yoosniyatyaj. 15Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'O'elh kyek niitkyumahlà Yoosniyatyaj kyek màànhyej'iwoye ha'nààjwaj, wet tok tiyààjomhmah. 16Wet takyúumat'et' nàà'tshas, wet tatsuujwélej. Wet 'itii'pe takeeyey' tha', hi'iisyenhen'. 17Wet hààpet'et' tà yik tà 'inúuke 'nààyij wet, 'íikye hi'no tà 'inuu 'alhóho tà yahàành. Wet laqaamkyetey 'itsiinenqatsih, tà 'íikye tà tataakye lhaam', wet ta'yààtshane' tha yok: - Jweesus, tà 'aahâpe 'nookyujwanhyajwo tà 'is: 'Àp háats'i 'imak kyek 'oyeenhilhinah, kyek tameenhiyeja-k 'iihla'nóyej 'noo'watshankye yaj tà lajlapéesa'? 18Wet Jweesus yààme' tha yok: - Kyi hààte tà lat'àànej'nóye tà 'o'is? Ky'áhya-k 'íikye hi'no kyek 'is, tajlhámet' Yoos tà 'is. 19Latààjwélej Yoossukunhyahay tà yok: Hiyéja lawo'aqaahi'nohyája'. Hiyéja lataaqàlànkyey'. Hiyéja lat'eetanh. Hiyéja lhààméje 'aa'elh 'imak tà qaniimatákye'. Hiyéja lat'aaqanhanh. Wolaháaya 'ajkyah, wet 'aqoh. 20Wet lhaam', nikyúulhot'et' tha yok: - 'Iwuuk, nilhoq tààjtso tà 'ot'aamájej, tâlhe tàjte 'oqamaj. 21Wet Jweesus 'iyaahínt'et' hi'no' tha', yahuuminh, wet yààme' tha yok: - 'Iwehyáalha 'imaayek tà tatàày'ámej: Mààh, wom nilhoq 'imak tà 'ii'ámej, wet 'wenho wikyi tà p'aliitses, wet màànhiyejatso' tha', la'weenhla 'aqààyet tà wuujw laha', kyek 'ipuulé yeh. Wet lhuuh, nek'nóoke', kyúma 'aqaakulus. 22Tha hàp tà lhaam', 'ilààtkyét'et' 'nolhààmet tà màànhyejtso' tha', nilhaaq'a lhih. Wet yik tha lajwiitahayaj'íhi', tsi hàp tà wuujw laqààyet tà 'íiyej. 23Tà màànhyejtso wet, Jweesus 'iyaahin lhiipey' tha', taahúyej lakyuujwanhay' tha yok: - Wuujw tà 'atháaho lhaamelh tà hi'ween 'imaayek kyek tiyààjomhma Yoosniyatyaj. 24Wet lakyuujwanhayh, 'inúuyejphà lhààmet tà 'iwooyneje tsoh. Tha hàp tà Jweesus nikyúulho' tha', 'àp yààme' tha yok: - 'Ilees, máatkye, wuujw tà 'atháaho lhaamelh tà t'ekháaho laqààyet, kyek tiyààjomhma Yoosniyatyaj. 25'Itshààwet tà 'noyok kaaméyoh, tok kyuutshánhya kyek 'inúuke kyiinajqanotte', tok màànhyej'iwóye hi'no tà hi'ween 'imaayek, tà lakyuutshanhyaj'íyej kyek tiyâàjo Yoosniyatyaj. 26Wet lhaamelhp'anteh, lhà'yalhiip tà t'iséelitej, wet taahulhamelej tha yok: - 'Àp háats'ihila-k tajwaayh, tà màànhyejtsoh? 27Wet màànhyejt'et'tso' tha', Jweesus 'iyaahin lhaamelh tha yok: - Ky'áhya-k 'íikye hi'no-k yahanej'iwooynéjeh. Tha hàp tà Yoos, tok màànhyejtsoh. Tsi lhaam wet, ky'áhya-k 'íikye 'imaayek kyek 'atháaho'. 28Wet màànhyejt'et'tso' tha', Tuuntehen' waatanej tà 'ijweenho' tha yok: - Lhek yahínhyah, 'olhaamelh pajkye 'oléeyej nilhóoqej 'imaayheyh, wet 'oyiklhaayis'ámkye'. 29Wet Jweesus nikyúulhot'et' tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'O'elht'a-k hâàpe-k 'otmeenej, wet kyek 'àp silààt tà 'is kyek tameenej, tà hi'nààyqatsi la'wet, wok lapuuhjwas, wok lajkyah, wok laqoh, wok laky'eejwah, wok lalees, wok laqaahonhates, 30lhaamtso wet, nemhilat' qoohyaj tà takyuumhlahlà 'imak tà wuujw tà yààm'pe 'imaayheytsoh. Tsi tà qamaj 'íihi honhaatna wet, hi'weenhla lawuukeyh, wet lapuuhjwas, wet laqoolis, wet lalees, wet laqaahonhates, tej kyek 'íihi 'noo'nàjwtsenhyaj, wet kyek taj lawhàày wet, hi'weenhla la'waatshankyeyaj tà lajlapéesa'. 31Tha wuujwpe wikyi tà 'imààlhkyehen wet, hààpqhila-k t'ikyunh. Wet lhaamelh tà t'ikyuuntso wet, 'imààlhhikyehennah. 32Wet lhaamelh 'inúuhiphàp'ante 'nààyij tà tiyâàje Jweelu salenh, wet Jweesus tà t'ikyunh. Wet lhaamelh t'iseelhthayahay'íhikye', wet 'iyhàj tà 'imààlhkye la'nààyij wet, nowaayhen'. Wet Jweesus yaakyâjo tà hi'weenhatqanhi lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, wet waatanej tà 'ijweenho 'imaayhey tà lawiit'àhyajlah. 33Wet yok: - Tààjna wet, 'iyaanuhíphà 'nààyij tà tiyâàje Jweelusalenh, wet Hi'noolhàs 'noyaakyàjiyela 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet 'àp 'nootshànhaywos, wet lhaamelh yaqaalelhthiyejela latààhyaj, wet yaakyàjiyela wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 34Wet lhaamelh 'ilààkhilhinah, wet 'itaasnhilhinah, wet 'àp 'ijwaats'unhilhi nah, wet pajla' tha 'àp 'ilàành. Wet 'iihihla 'ijwáalas laajtumjwáyah, wet lhaam 'inuuhiphàlah. 35Wet Jwaakówoh, lhà'ya Jwàành, tà Seewele woles, yahóoyet'et' lhaam' tha yok: - 'Iwuuk, 'olhaamelh 'ohuumin kyek lheen'nóye 'imak kyek 'ot'aalhej'ámeh. 36Wet lhaam', ta'yààtshanét'et' tha yok: - 'Àp háats'i 'imak kyek lahuuminay kyek 'oyeen 'ameyeh? 37Wet lhaamelh yààme' tha yok: - Kyek lheehihla 'awuujwyaj wet, 'wenaa'nóhomkye kyek 'otpààhikyephàla'awhàye', kyek 'elh 'olhaamelh tumhiiyeja 'ajwóomqat, wet 'àp 'elh tumhiiyeja hats'áamqat. 38Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Tok lahaanayej 'imak tà lat'aalhayeh. Hà 'iwóoye-k layààyayhi 'nolhààthi tà 'oyààhihlah? Wok 'àp 'iwóoye-k 'nonaahyen'ameyej 'noonahyaj tà 'nonaahyenhila'nóyej? 39Wet lhaamelh nikyúulhot'et' tha yok: - 'Iwóoyeh. Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Máatkye', 'nolhààthi tà 'oyààhihlah, hàp tà 'àp layààyayhihlah, wet 'noonahyaj tà 'nonaahyenhila'nóyej, hàp tà 'àp 'nonaahyenhila'ameyej. 40Mat 'noowej'wetes tà túmej 'oojwómqat wet 'oots'ámqat, tok 'olawuuk kyek 'o'ween'ameyho', tajlhámet' lhaamelh tà pajkye 'nowaaq'lhatejkyà', lhaamenhla-k 'iikye'pe'. 41Lhaamelh tà 'íihi tijwek, 'ilààtét'et' tà màànhyejtso' tha', waatanej tà jwitsáajej Jwaakówoh wet Jwàành. 42Tha hàp tà Jweesus, t'àànét'et' lhaamelh, wet yààme' tha yok: - Lahaanayej tà lhaamelh wikyi tà 'nâlej tà niyaatéyej wikyi tà 'íihikye honhaates, lhaamelh lhayenlawuuhúya', wet wikyi tà lawuujwyahay'íhikye wet, lhaamelh 'itii'pe laqhaajyhayaj 'iyhàj. 43Tha hàp tà 'aamey wet, tok 'iwóoye-k màànhyejtsoh, tajlháme-k 'aa'elhay kyek yahuumin kyek lhayenwúujwa', wet hààpqhila-k 'aqaawoyayh, 44wet 'elht'a-k hâàpe 'aamey kyek yahuumin kyek hàp tà lhámhyah, hààpqhila nilhoq wikyi lakyuumhyenek. 45Tsi hàp tà 'àp hààte Hi'noolhàs, qhiit'a-k neke wikyi-k yenlaqaawósa', tajlháme kyek lhaam lhayenqawóoya', wet kyek 'àp lhaa'iwom'pe wikyi tà wuujw, wet 'àp lhayenlaháayayej. 46Wet lhaamelh nikyâàthop'ante Jweelikoh, wet hààpet'et' tà Jweesus 'àp yik tà tâlho Jweelikoh, tà lhà'ya lakyuujwanhayh, wet 'àp wikyi tà wuujw, wet 'íikyep'ante hi'no tà 'asnaamh, tà lheey Waalhtiméwoh, tà Timeewolhàs, tà tapààphà', tà 'iiwhàye 'nààyij, tà t'aalhkyehlà t'awaayhtésej wikyi tà 'inúuke 'nààyij. 47Wet tà yahaanej tà nekt'aat Jweesus tà Naasaletlhele', wet waatanej tà t'àànlhi' tha yok: - Jweesus, Laawitlhàs, 'is kyek lap'aat-tsen'nóyeh! 48Wet wuujwpét'et' wikyi tà yààhâyeh, tà ne'te-k niky'eet, tha hàp tà lhaam', tajmátyaye tà t'àànlhi' tha yok: - Laawitlhàs, 'is kyek lap'aattsen'nóyeh! 49Tà màànhyejtso wet, Jweesus taqaasit, wet taqaakyehneh. Wet lhaamelh t'ààne 'asnaam' tha yok: - Wo'ekhaahyája', wet néephà', tsi hàp tà lhaam', t'ààn'ahilà'. 50Wet lhaam', 'ithaatqanhít'et' la'wuy', wet néephà', wet yahóoye Jweesus. 51Wet Jweesus taahúyej tha yok: - Háats'i 'imak tà lahuumin kyek 'oyeen'ámeh? Wet lhaam 'asnaamh, yààme' tha yok: - 'Iwuuk, 'is kyek la'weehyen'noqatsih. 52Wet Jweesus yààme' tha yok: - Mààh, 'ekhaahyaj tà 'aa'ijwayhet. Wet tháhya' tha', hi'weenkyehonhat, wet yikkye Jweesus, tà 'inúuke 'nààyij.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\