San Marcos 11

1Wet tàjp'ante lhaamelh toott'áye Jweelusalenh, tà lhaamelh 'àp toott'ayého 'Asuuslhàq'wet wet Jwitsuuklhay'wet, tà 'íikye tà tataakye kyeenaj tà 'noyok 'Ooliwokyat, wet Jweesus 'ikyéenp'ante nitààkjwas lakyuujwanhayh, 2wet taahúyej lhaamelh tha yok: - Màyaayh, hoyaaye wikyii'wet tà lataatayayeh. Wet hàpet' kyek lakyààtayho wet, tháhya' tha la'weenayhla 'aasnolhàs tà 'noyààyit, tà qamaj qa'noo'wutéya'; laanayhilah, wet kyàjaayla 'alhóho'. 3Wet kyek 'íikye hi'no-k hâàpe-k ta'yààtshan'ameye kyek yok: Kyi hààte tà lawooynayejetsoh? wet 'oyaylak: Tsi hàp tà 'Noowuk tà 'iwaatlà', wet tok paajiyeja-k 'inaakyàj. 4Wet lhaamelh yikhéent'et'a'. Wet hi'ween 'aasnolhàs tà 'íihi 'nààyij, tà 'noyààyit, tà 'iiwhàye huppe'. Wet lhaamelh 'ilaanhi'. 5Wet wikyi tà 'iikyeqatsih, 'íikyet'et' 'iyhàj tà yààme lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i 'imak tà lheenaylhih? Hà lalaanayhi 'aasnolhàs? 6Wet lhaamelh nikyúulho' tha', 'ijweenho màànhyejt'a tàje 'iwóoye Jweesus. Wet màànhyejtso' tháayej, 'notky'aahlhakyet'at. 7Wet lhaamelh 'ikyàj 'aasnolhàs, tà 'ikyâàje Jweesus. Wet lhaamelh 'ithaatpe 'aasnolhàs la'wuuyis, wet neky'e Jweesus 'ii'pe'. 8Wet wuujwpe wikyi tà hiky'eenkyehen la-'wuuyis 'nààyij, wet 'iyhàj yiisthen ha'làà'woleyh, tà hiky'eenkye 'nààyij. 9Wet wikyi tà t'ikyuunhlà', lhà'ya 'iyhàj tà 'imààlhkye la'nààyij, t'àànhen' tha yok: Hosánnah! La'iisyaj'íhi hi'no tà nekhi 'Noowuklhey'! 10La'iisyaj'íhi lhaajkya tà lheey Laawit laniiyatyaj, tà nekt'aat! Hosánnah, tà 'íihi tà túmphà'! 11Wet Jweesus tiyâàjop'ante Jweelusalenh, wet tiyààjkyàjwi Yooswuke', wet tà pajkyet'et' 'iyaahin nilhóoqej 'imaayhey tà 'íikye lhiipey wet, yik tà tiyâàje Jwi tsuuklhay'wet, lhà'ya lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, tsi hàp tà pajkye honájyah. 12Wet tàjp'ante 'ijwáala', tà lhaamelh yikhen tà tâlho Jwitsuuk lhay'wet, wet 'íihi tà lhaam nikyuuyu'. 13Wet hi'weenét'et' 'asuuslhàq'wut tà 'atoojwe', tà la'wooley'íhi', wet yahóoyeh. Tsi hàp tà latiikyunhayaj yok: - 'Is'aalhóho wet, lhaay'íhi'. Wet nikyâàte' tha', tok 'imaak'íhi', tajlhámet' la'wooley. Tsi hàp tà tok lawhààyh, 'asuusqàs. 14Wet màànhyejtso' tha', Jweesus taahúye 'asuuslhàq'wut tha yok: - 'Is kyek ky'áhyahla-k 'íikye 'o'elht'a-k hâàpe-k tujwiila 'aayh! Wet lakyuujwanhayh, 'ilààtét'et'a'. 15Wet lhaamelh nikyâàthop'ante Jweelusalenh. Wet Jweesus tiyààjt'et'kyàjwi Yooswuke' tha', waatanej tà yokes'aalho taje wikyi tà tawoomhanhen', wet tà 'àp takyààjanhen'. Wet lhaam 'itiilhqat kyehkyà kyiinaj-t'àjwosqamesalis, wet 'àp hààte 'noowej'wetes tà lawuuhuyh wikyi tà 'iwom hookinhas. 16Wet tok 'iwaahnej 'elh kyek hâàpe-k tilhàj 'imakt'a-k hâàpe', kyek 'ikyâàjkye tà Yooswuke 'íihi'. 17Wet 'ikyuujwanhen' tha yok: - Hà néeyahi Lahiih 'nolhààmet tà yok: 'Oowuke wet, 'noyààmhiyejela nilhóoqej wikyi t'aalhyaj'wet? Tha hàp tà 'aameyh, lhenay'eetantseswéta'. 18Wet 'nootsànhaywos, lhà'ya 'noohusewos tà lhaaménhyah, 'ilààtkyép'ante tà mààn hyejtsoh, wet lhaamelh t'úuke la'nààyij kyek 'ilàành. Tsi lhaamelh nowáaye lhaam', tsi hàp tà nilhoq wikyi tà 'inúuyejphà lakyuujwanhyaj. 19Wet tà nikyâàte tà honaatsi wet, Jweesus yikky'ooye wikyii'wet tà 'íihi'. 20Wet tà neeky'ejwála', tà lhaamelh 'inúuke tà 'íihi 'asuuslhàq'wutnaj Jweesus taahúyeh, wet lhaamelh hi'wéent'et' tà tamkyày', tâlhe lajwee' tsilh. 21Tà màànhyejtso wet, Tuuntehen' lakyoowej'inuhlà 'imaaknaj 'íikye', wet yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, lhek yahínhyah, 'asuuslhàq'wutnaj lat'ààytene wet, pajkye tamkyày'. 22Wet Jweesus, yààmét'et' lhaamelh tha yok: - T'uhlà-k lat'eekhayaye Yoos. 23Tsi hàp tà máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'O'elht'a-k hâàpe-k taahúye kyeenajnih, kyek yok: Màky'ooye tà lhéehi', 'athat'inâàteh, wet kyek tok 'àp 'itíihi laqaakyuhanhyaj t'ootle', tajlháme kyek 'imaatítkye tà 'iihikyela 'imak tà yààmeh, wet kyek màànhyejtso wet, 'imak tà yààmeh, 'iihikyelah. 24Wet hàp tà tameenej tà 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Nilhoq 'imak tà lat'aalhayky'oye', tà lawooyay'aalhyája', matiitakye tà lataa-kyumayhlahlà', wet máatkye', màànhiyejatsoh. 25Wet hàpet' kyek lat'aalhayhen', kyek 'ii'amejen 'imakt'a-k hâàpe-k lataatayejlà 'aa'elh, wet t'uhlà-k latààyhtayho'. Hààpqhila tààjtso-k 'Ajkyaayay tà 'ipuuléyeh, 'àp 'itààyhthila 'ameyhómkye 'ates. 26Tsi kyek qatààyhtayahómkye 'aa'yhàj lates wet, 'àp hààte 'Ajkyaa yay tà 'ipuuléyeh, tok 'itààyhthila'ameyhómkye 'ates. 27Wet lhaamelh yààpnhóp'ante Jweelusalenh. Wet tà Jweesus 'iluunlhikyàjwi Yooswuke wet, 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya 'nootshànhaywos, wet thàànhàyh, nekhen tà yahóoye lhaam'. 28Wet lhaamelh yààme' tha yok: - 'Àp háats'i 'nooqhajyhayaj tà lheenejlhi 'imaayheyh? Wet 'àp háats'i tà hi'ween'ámho 'nooqhajyhayaj tà tameenej tà lheenlhi 'imaayheytsoh? 29Wet Jweesus nikyúulhot'et' lhaamelh tha yok: - Hààte 'olhaam', 'iikyet'at 'imak tà 'ohuumin kyek 'ot'yààtshanej'ameyeh, wet 'is kyek lakyuulhay'nóho'; wet kyek màànhiyejatso wet, 'ojweenhla'ameyho 'nooqhajyhayaj tà 'oyeenejlhi 'imaayhey tà 'oyeenlhitsoh. 30Kyi màànhyej 'noonahyah tà Jwààn yeenlhih? Hà tàlhpuuléyeh, wok tâlhet' wikyi'? 'Is kyek lajwelaay'nóho'. 31Wet lhaamélht'et' yààmlhamele' tha yok: - Kyek 'iyok: Tàlhpuuléyeh, wet lhaam yohlak: Kyip'ante hààte tà qa'eekhayáyeh? 32Wet kyek 'iyok: Tâlhe wikyi'...? Tha hàp tà lhaamelh nowáaye wikyi', tsi hàp tà nilhoq wikyi yeene Jwààn tà hâàpe Yooslhàmetwo tà máatkye'. 33Wet tà màànhyejtso wet, lhaamelh nikyúulhot'et' Jweesus tha yok: - 'Olhaamelh 'ohaanhiyéjt'ah. Wet Jweesus, nikyúulhot'et' tha', yààmé lhaamelh tha yok: - Hààte 'olhaam', tok 'ojweenhla'ameyho 'nooqhajyhayaj tà 'oyeenejlhi 'imaayhey tà 'oyeenlhih.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\