San Marcos 12

1Wet lhaam', waatanej tà yààme lhaamelh, wet 'ijweenho lateeky'eynhayahay' tha yok: - 'Iikye hi'no tà yeenlhi 'uuwas'wet. Hip'oolhih, wet 'àp tíjo kyowej tà yenla'wéeta 'úuwas tà hits'iijnhi', wet yeenlhi hup tà 'atoojwphà'. Wet 'ikyeeyàjàntej kyumhaas, wet yik tha lhaa'itonitkye'. 2Wet tà taj lawhàày wet, 'ikyeen laqaawo', tà 'ikyeene kyumhaas, tsi hàp tà yahuumin kyek kyumhaas hi'weenho 'úuwas 'iyhàj tà 'noky'eesájej lhaam'. 3Tha hàp tà kyumhaas, takyúuma wet 'ipààjlhih, wet lhaamelh 'iléeyej tha', 'ikyeen' tha 'imaakhit'a-k 'ikyâàji takey'. 4Wet hi'no tà lawuuk 'uuwas'wet, 'àp yaakyâjo tà 'ikyeene 'elh laqaawo'. Tha hàp tà lhaamelh, 'ithaatejlhi tuunteyh, wet 'iwo'imaakáyej lheetek. Wet lhaamelh 'ilààklhi lhaam'. 5Wet 'àp yaakyâjo tà 'ikyeene lhaamelh 'elh laqaawo'. Wet lhaamtso wet, lhaamelh 'ilàành. Wet lhaamelh 'iwooyneje t'at 'iyhàj tà wuujwpe'. 'Iyhààjtso wet, tapààjanej, wet 'iyhààj tso wet, 'ilàànhen'. 6Wet qamaj lhààs 'iwehyáalha tà 'íiyej, tà lahuumnek. Wet tà lapéese wet, 'àp hààte 'ikyeene lhaamelh. Wet yok: 'Iwohlalaháaya 'olhààs. 7Tha hàp tà lhaamelh kyumhaas, yààmlhamele' tha yok: Hàp tààjtsí'we hi'no tà lawuukla lajkyaaqàyet. Lhuuyayh, 'inaalành, wet 'inaalawuhuyhla 'imak tà lajkyaaqàyet! 8Wet lhaamelh takyúumah, wet 'ilàành, wet yahààn'wekyéhi 'uuwas'wet. 9'Athaana wet, háats'ihila 'imak kyek 'uuwas- 'wetwuk yeenlhih? Nekhiilah, wet 'itààyhthila kyumhaastsoh, wet laqaa'uwas'wet wet, lhaam hi'weenhomhma 'iyhàj wikyi'. 10Hà ky'áhya-k lataahuyayhi 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: Tuunte tà hupwoos 'itiiyejqanhih, nikyâàte tà hâàpe tuunte tà lhámhyah, tà 'íihi latseelhà'. 11'Noowuk tà yeenlhi 'imaaktsoh, wet hààpet'at 'imak tà lasiilatyaj'íhi', tà 'notíikye tà tataakye 'ilhaateyh. 12Wet lhaamelh, t'úukep'ante la'nààyij kyek 'itsooqlhi Jweesus. Tsi hàp tà lhaamelh nitààjwélhkye tà lhaam yààmejlà lhaamelh 'nooteky'eynhayajtsoh. Tha hàp tà lhaamelh nowáaye wikyi'. Wet lhaamelh 'iléeyejt'et'a', wet yikhen'. 13Wet 'nokyeenép'ante Jweesus 'iyhàj jwààlisewolhayis, lhà'ya 'iyhàj tà 'Eeloleslhayis, tà 'none'te-k t'úuyejkye lhààmett'a-k hâàpe-k qanii'sa'. 14Wet lhaamelh nààmhen' tha', yààme' tha yok: - 'Iwuuk, 'olhaamelh 'ohaanej tà lhààmepej 'imak tà máatkye', wet tok lanoowákye tà lanúuke', tsi hàp tà tok layaahin 'imak tà hâàpe hi'no', tajlháme tà lakyuujwan'noyejen 'imak tà máatkye', tà lhààmejlhi Yoos'nàyij. Hà 'iwóoye-k 'no'weenho Séesalh kyiinajt'àj tà laqaawikyi t'aalhehen wikyi', wok tok 'iwóoyeh? Hà 'iyaa 'wenhomhmah, wok tok 'iyaa'wenhomhmah? 15Tha hàp tà lhaam nitààjwélejt'et' t'aqaanhyahayh, wet yààme lhaamelh tha yok: - Kyi hààte tà lheelhetay'nóyeh? Hàn'nóoye kyiinajt'àj, kyek 'oyaahinh. 16Wet lhaamelh yahàànét'et'a'. Wet lhaam', yààme lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i tà lepeeyaq tààjnah? Wet 'àp háats'i tà latshàànhayh, tààjnah? Wet lhaamelh nikyúulho' tha yok: - Séesalh. 17Wet Jweesus yààmép'ante lhaamelh tha yok: - 'Wenho Séesalh 'imak tà lawuuk Séesalh, wet 'àp 'wenho Yoos 'imak tà lawuuk Yoos. Wet lhaamelh wúujwp'ante tà 'inúuyejphà lhaam'. 18Wet màànhyejtso' tha', nààmhen sààlusewolhayis, tà nààme lhaam'. Wikyiitso wet, yopej: Wikyi tà 'yinhen wet, tok 'íikye-k 'inúuphà', kyek tâlho 'noop'itseyheyh. Wet lhaamelh ta'yààtshane' tha yok: 19- 'Iwuuk, Mooysesp'ante hi'ween'nohomhen lhààmet tà 'íihi lahiih, tà yok: 'Elht'a-k hâà-pe-k lakyiila 'yilh, kyek tatààyhlà laky'ee-jwah, wet kyek 'àp lajlhâàsa', wet t'uhlà-k yààple laqaatesa', kyek 'íiyej, wet hààpqhi-la-k 'iwohlalaléesa lakyiila'. 20Wet 'íikye wikyi tà lhaalapuhjwas, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. Wet 'eelh tà t'ikyun wet, takyúuma 'atsiinha', wet 'íi-yej. Wet 'yilh tha tok lhààs'íhi'. 21Wet 'eelh tà tumeejlà lakyiila wet, 'íiyej la-qaatesa'. Wet 'yilh, wet 'àp tok lhààs'íhi'. Wet 'eelh tà 'imààlhkye la'nààyij wet, 'àp màànhyejt'a'iwóye 'iyhàj. 22Wet màànhyejtso lhaamelh tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk; tok lhààs 'imààlhé-hi la'wet. Wet tà lapéese wet, 'àp hààte 'atsiinha', 'yilh. 23Tà màànhyejtso wet, kyek nikyààthiyela la-whàày wikyi tà 'yinhen kyek 'inuuhikephà-lah, háats'ihila 'elh kyek hâàpe lhaamelh kyek laky'eejwah? Tsi hàp tà nilhóoqej lhaamelh tà pajkye yenlhayislaky'eejwáya'. 24Wet Jweesus nikyúulhot'et' lhaamelh tha', yààme' tha yok: - 'Oyeene-k hàp tà tameenej tà laweetayayej ha'nààyij, tsi hàp tà tok latààjwelayej 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, wet tok 'àp lahaanayej Yoosqhajyhayaj. 25Tsi kyek wikyi tà 'yinhen 'inuuhikephàlah, kyek tâlho 'noop'itseyheyh, wet tok tawhaayehenhnah, wet tok 'àp 'no'weenhomhma lawhaayeh yahayh, tajlháme tà màànhiyeja'iwóye Yooskyenhay tà 'íihi puule'. 26Tha matt'a tà 'iyààme wikyi tà 'yinhen tà 'inuuhikephàlah, hà qa'aahuyayáhi Mooyseslhàmethih, tà yààme Yoos tà túmho ha'là', tà taahúye Mooyses tha yok: 'Ohâàpe WikyiijkyayisqaYos, wet 'IisakqaYos, wet JwaakopqaYos. 27Yoostso wet, tok hâàpe wikyi tà 'yinhen' kyek laqaaYos, tajlháme tà hâàpe wikyi tà qa'niilahen' tà laqaaYos. Wuujw tà 'aamey laweetahen'. 28Wet 'íikyet'et' 'iwehyáalha 'nootshànhaywo tà yahóoye Jweesus. Lhaamtso wet, 'ilààtét'et' lhaamelh tà yààm wethà', wet nitààjwélej tà 'iskye'aalhó ho 'nolhààmtesne Jweesus yààmeh, tà nikyuulhlà lhaamelh. Wet ta'yààtshane Jweesus tha yok: - 'Àp háats'i 'noosukunhyaj tà lhámhyah, tà yààm'pe nilhóoqej 'iyhàj 'noosukunhyahayh? 29Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - 'Noosukunhyaj tà lhámhyah, tà yààm'pe 'iyhàj, wet hààpet'at tà yok: Ky'ahúuphà', 'Iisla'elh! 'Noowuk tà lhaaqaYos, hâàpe 'Noowuk tà 'iwehyáalhah. 30Wet humiin 'Awuuk tà 'aqaaYos, lhoqon 'ootle', wet lhoqon 'ahuusek, wet lhoqon 'atiikyunhayaj, wet lhoqon 'aqhaajyhayaj. Hàp tààjtso 'noosukunhyaj tà lhámhyah. 31Wet 'elh tà 'imààlhkye la'nààyij wet, 'àp màànhyejt'a'iwóye 'eelhtsoh, wet yok: Humiin 'aa'elh, màànhyej'iwóye 'aam tà 'aalahuminh. Tok 'íikye 'eelh 'noosukunhyaj kyek yààm'pe tààhestsoh. 32Wet lhaam 'nootshànhaywo', yààmét'et' tha yok: - 'Iwuuk, tààjtso wet 'is, máatkye tà lhàà-meh, tà lhok: Yoos wet, 'iwehyáalhah, tok 'eelh 'íikye'. 33Wet kyek 'ohuumin lhaam', 'olhooqon 'ot'oot-le', wet 'àp 'olhooqon 'ootikyunhayaj, wet 'àp 'olhooqon 'oohusek, wet 'àp 'olhooqon 'ooqhaj yhayaj, wet kyek 'àp 'ohuumin 'o'eelh, màànhyej'iwóye 'olhaam tà 'olhaayahuminh, wet hàp tààjtso tà yààm'pe nilhóoqej 'itshàà-tay kyek 'noyaakyâje Yoos, kyek 'nop'oo-hen', wet 'àp nilhóoqej 'iyhàj 'imaayhey tà 'nookyumtes, kyek 'noyaakyâje Yoos. 34Wet tà Jweesus hi'ween tà 'is'aalhóho' 'nolhààmet tà hi'no nikyuulhejlà', wet yààme' tha yok: - Tok 'aa'atojwehohlà Yoosniyatyaj. Wet màànhyejt'et'tso' tha', nemhit' 'íikye 'eelh kyek tee'k tsháne-k ta'yààtshaneh. 35Wet tàjp'ante Jweesus 'iwolakyuujwanhyájakyàjwi Yooswuke wet, ta'yààtshane wikyi' tha yok: - Kyi hààte tà 'nootshànhaywos yààmejlhi Meesíyas tha yok: Hâàpe Laawitlhàs? 36Tsi hàp tà lhaamt'at Laawit tà Yoosyalh tà 'Isi' 'iwolhààméta' tha yok: 'Noowuk yààme 'Oowuk tha yok: Pààpha', túmej 'oojwómqat, yàtla-k 'otiikyàjwi 'apaaky'olh 'ataahjwas. 37Lhaamt'at Laawit tà yààméje Meesíyas tà Lawuuk, wet tà màànhyejtso wet, kyihla 'iwóoye-k lhààs? [Yoot'et'ke tà yààme lhaamelh.] Wet 'íikyet'et' wuujw wikyi tà yahuumin tà taky'aahúyeh. 38Wet tà 'iwolakyuujwanhyája wet, yààme lhaamelh tha yok: - Omay'aahi'nohlà lhaamelh 'nootshànhaywos, tà yahuumin tà 'iluunwethà' tha la'wuuyis tà pitees, wet 'àp yahuumin wikyiisilàtyahayh, tà 'íihi 'nooqasthawet. 39Wet tà lhaamelh 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wetes wet, yahuumin tà 'iikye'pe 'noowej 'wetes tà 'íihi tà t'ikyunh; wet tà lhaamelh 'íiyej 'nooqàjyahay wet, 'àp yahuumin tà tapààkyephà'pe 'noowej'wetes tà lhaaménhyah. 40Wet lhaamelh 'inuuyet'at teesaliswukeyh, wet lhaamelh yahààmit nilhoq 'imak tà 'íiyej teesalis. Wet 'àp 'itíiyeji t'aalh yahayh, tà yompitees. Lhaamelhtso wet, lhà'yahlalhiip 'imak tà 'ààytaji tà 'notiihiyejah. 41Wet màànhyejp'antetso' tha', Jweesus tapààphàt'at, tà 'íikye tà tataakye kyiinaj t'àj hih, wet 'iyaahint'at wikyi tà 'ithaatho kyiinajt'àj lahiih. Wet wuujwpe wikyi tà hi'ween 'imaayek, tà 'àp 'ithaatho laqaathatkyà tà wuujw. 42Wet nâàmt'et' teesa tà p'aliitsaj, wet 'ithaatho lahiih kyiinajt'àhesas nitààkjwas, tà laha niiwújwa'. 43Wet Jweesus t'àànét'et' lakyuujwanhayh, wet yààme' tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Teesatsih, tà p'aliitsaj, laqaathatkyà' yààm'pe nilhóoqej 'iyhàj laqaa thatkyà', tà lhaamelh 'ithaatho lahiih. 44Tsi hàp tà nilhóoqej 'iyhàj, 'ithaatkyà kyiinajt'àj tà 'imààlhhí kye', tha mat 'atsiinhatsih, takyúuma 'imak tà niiwújwa tà 'íiyej, wet 'ilhooqon tà 'ithaatkyà', tà laky'uuptes ha'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\