San Marcos 13

1Wet tàjp'ante Jweesus tàlhkyàjwii Yooswuke wet, lakyuu jwanhay 'elh yààme' tha yok: - 'Iwuuk, maatkyet'at tà wuus tuunteynih, wet 'isiis hupuuynih! 2Wet Jweesus nikyúulhot'et' tha yok: - La'ween hupuuy tà wuusnih, tha hàp tà tok 'nomààlhthiyejáni tuunte-k 'ii'pe 'eelh tuunte', tajlháme-k nilhoq kyek 'nowaasthilahkyà'. 3Wet tapààphâp'anteh, tà 'ii'pe kyeenaj tà 'Ooliwokyat, tà 'íikye tà tataakye Yooswuke'. Wet tà ts'íilaq lhaam tà 'íiyej Tuuntehen', lhà'ya Jwaakówoh, wet Jwàành, wet 'Aanles, wet lhaamelh ta'yààtshane' tha yok: 4- Lhek jwelh'nóohomkye': Kyihla hààte-k taj lawhàày kyek màànhiyejatsoh? Wet 'àp háats'ihila 'nootetnek kyek 'nàlh, kyek nilhóoqej 'imaayheytso-k tajoomhma la'wet? 5Wet Jweesus nikyúulhot'et' lhaamelh tha', waatanej tà yok: - 'Om'aahi'no'atapehen', yej 'aalawahnayej hi'not' kyek hâàpe-k 'yaqaan'ameyej. 6Tsi hàp tà nekhiila wuujwpe wikyi tà yenhlalhéeya 'olheey'. Lhaamelh yohlak: 'Ohâàpe Meesíyas; wet lhaamelh 'yaqaanhiyeja wuujwpe wikyi'. 7Tha kyek lalààtayhiyela niijwotaj, wet kyek 'àp 'noyààmhiyejlhina 'nolhààq'lehyahayh, wet hiyéja lanoowayhen'. Tsi hàp tà nilhoq 'imaayheytso wet, t'uhaawethiyeja-k 'íikye', tha hàp tà qamaj tok tajiila lapes. 8Tsi hàp tà wikyi tà 'weenhakyelhámej, neehikyephàlalhamelej tà tataayhlawek, wet 'nooniyatyahay tataayhikyelalahilà'. Wet wuujwla'pe honhaates kyek honhaat'wahu 'iihihikyelah. Wet 'àp 'iihikyela neehlà', wet 'àp 'noolhaq'lis. Wet 'imaayheytso wet, hààpqhila 'nootajyhayahay tà t'ikyuunhla'pe honhat. 9Tha yaahinay'atapehen'! Tsi hàp tà 'noyaakyàjila'ameye 'nooqalelhthayaj'wetes, wet 'no'aa'itasnhenhnah, kyek lheeyayhlakyàjwi 'not'aalhyaj'wetes. Wet 'otmeenhla'ameyej kyek 'nohààn'ameye tà tataakye wikyi tà laqhaajyhayahay'íhikye', lhà'ya niyaatey tà lhaaménhyah. Wet 'aameyh, 'ahààpehenhna 'olhààmetwos, kyek lheeyakye tà tataakye lhaamelh. 10Wet 'iwaatlà-k t'ikyun silààt tà 'isna kyek 'nojweenhóm kye nilhóoqej wikyi tà 'weenhakyelhámej, tà 'ii'pe honhat. 11Tha hààpqhila-k 'notsooqhan'ameyej, kyek 'noyaakyàj'ameye niyaateyh, wet hiyéja lalhaaq'alaye 'ààmtes tà lhààmayhiyelah, tajlhamhiyela-k lhààmaye 'imak tà 'no'weenhla'ameyho', kyek taj lawhààyh. Tsi hàp tà qhiit'ala 'aamey kyek lhààmwethà', tajlháme lhaam 'Nooyalh tà 'Isi', tà 'iwohlalhààméta', kyek 'ii'ameyhíkye'. 12Wet 'noopuhjwah, yaakyàjiyela latààhyaj lapuuhjwah, wet 'noojkyah, 'iwooynhiyejelatso lhààs. Wet 'nooles, neehiyejphàla laj-kyaalis kyek tataayhlà', wet 'ilàànhenhnah. 13Wet nilhóqla wikyi tà nikyuuwethiyeja'atapehen 'olheey', tha hàp tà 'o'elh kyek 'itiilhámej lateelàythayaj, yàtla-k taj lapes, wet hààpqhila-k tajwaayh. 14- Tha hàp tà 'iihikyela 'imaayek tà nii'sákye', tà yahaanej kyek 'iwiit'àyen 'imaayheyh, tà hâàpe 'imak tà Yooslhàmetwop'ante lheey Laanyelh yààmeh. Wet kyek la'weenayhiyela 'imaaktsoh, kyek taqaasit tà qat'uhaawetáyej kyek 'íihi' ('o'elh kyek hâàpe-k taahúyhi tààjna wet, 'is kyek 'ilàà-teh), wet 'is kyek lhaamelh tà 'íihi Jwuu léyah, 'ileethane kyeenhas. 15Wet 'elh kyek 'ii'pe hup wet, tok 'iwóoye-k 'inuuyejkyà 'imakt'a-k hâàpe-k 'iikyàjwihup. 16Wet 'elh kyek 'i'aalhotaje wet, tok 'iwóoye-k yààpnhen', kyek yààple la'wuy'. 17Tha hàp tà la'eey 'atsiinhay kyek waapluhen', wet lhà'ya lhaamelh kyek 'itiijqathen lalees 'ijwaalas'lenih! 18'Aalhayéje Yoos, kyek tok lhekaayhi 'ijwáalas kyek jwi'yeetilh. 19Tsi hàp tà 'ijwaalas'leni wet, 'iihikyela 'noop'attseyaj tà ky'áhyap'ante-k yahaanej kyek 'íikye', tâlhe tàjp'ante neeky'éleh, tà Yoos yeenlhi honhat, yàt hàp 'ijwaalanah, wet tok 'àp 'iihikyela 'eelh, kyek 'ii'wekyéhi'. 20Wet kyek 'Noowuk qa'naayhthihot'at 'ijwaalas'leni wet, tok 'iihíkye 'elh kyek hâàpe-k tajwaayh. Tha hàp tà wikyi tà 'nooqalelh tshayh, tà lhaam t'âàhi', hàp tà tameenej tà 'yaayhtho 'ijwaalasnih. 21Tha 'ijwaalasnih, kyek 'íikye 'o'elh kyek hâàpe-k 'ijweelh 'ameyho kyek yok: Lhek yaahináyhyah, 'i'leetsí'we Meesíyas; wok kyek yok: 'Iiqanhí'we', wet yéjay lamaatitakye'. 22Tsi hàp tà 'iihikyela meesiyaslhayis tà qa-maatakyehen', wet 'nolhààmetwos tà 'àp qamaatakyehen'. Wet lhaamelh hi'nààlithenhna 'nootetnhayh, lhà'ya 'imaayhey tà 'noqnii'wenhíya-k 'no'nààlit. Tsi hàp tà lhaa-melh yahuumin kyek 'yaqaanej wikyi', 'àp 'yáje wikyi tà Yoosqalelhtshayh, kyek 'iwoohíye-k màànhyejtsoh. 23Tha yaahinay'atapehen'! Tsi hàp tà pajkyene 'ojweelh 'ameyho nilhóoqej 'imaayhey tà 'iihikyelah. 24- Tha hàp tà 'ijwaalas'lenih, kyek tajwaayhitshila 'noop'attseyaj kyek màànhyejtsoh, wet 'ijwaala', 'yomhiilah, wet 'iwee'lah, tok 'àp lhaalh'ihihlah. 25Wet qateetselh, naathikyelahkyà', kyek tâlho puule,' wet 'noo qhajyhayahay tà 'íihi puule', 'waahuhiyehennah. 26Wet màànhiyejatso' tha', 'nànhiiyela Hi'noolhàs, kyek 'ii'pe puules, wet wúujwla laqhaajyhayaj, wet lasiilatyaj. 27Wet 'ikyeenhla lakyeenhayh, tà ne'tehla-k yahuutwek laqaalelhtshayh, kyek 'itààlhthiyela layaalhtas'nàyhay tà 'íihi tumwek, tàlhiiyela honhaatlhip, yàt pajla' tha táje puulelhip. 28Teeky'eynayej 'asuuslhàqlhile', wet 'aakyujwanayej: Kyek lhaakyalh 'waatshanh, wet kyek 'àp la'wooley tàlhíikye', wet lahaanayej tà tóott'a 'inaawop. 29Wet 'àp mânhyejt'atsoh; kyek la'weenay 'imaa yhey tà màànhiyejatso wet, hààpqhila-k latààjwelayej tà tóott'a lhaam', tà 'iihit'at huppe'. 30Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Wikyiina wet, tok tajwaayhitshilah, yàt pajla' tha nilhóoqej 'imaayheytso-k tájo la'wet. 31Puule', wet honhat, tajwaayhitshilah, tha mat 'olhààmtes, tok tajwaayhitshilah. 32Tha hàp tà 'ijwaalanih, wet lawhààyh, ky'áhya-k 'íikye hi'no-k yahaanej, ky'ayhthiyejent'a-k Yooskyenhay tà 'íihi puule', kyek yahaa nej. Wet 'Nolhààs, tok 'àp yahaanej, tajlháme 'Noojkyah, tà yahaanej. 33Yaahinay'atapehen'! Yej lamààhen', mat 'aa lhen'. Tsi tok lahaanayej kyek taj lawhààyh. 34Màànhiyeja'iwóye hi'no tà yikky'ooye la'wet, tà lhaa'itonitkye'. Wet hi'weenho laqhaajyhayaj laqaawos, wet 'àp hi'weenho 'eelh 'iweh-yáalha lakyuumet. Wet 'isúukun huppeewo' tha yok: Yej lateekmahatlhih. 35Wet hàp tà tameenej tà 'oyok: Yej lateekmahthen'! Tsi hàp tà tok lahaanayej kyek nààmhla hupwuuk, wolak neeky'ehonaj, wolak honaajkyowej, wolak hoo'o'yip, wolak hàp kyek neeky'ejwála'. 36Tsi tok 'is kyek 'aahi'wenay kyek lamààhen', kyek 'iseetqatpe honhat kyek nààmh. 37Wet 'imak tà 'ojweelh'ameyho', hàp tà 'àp 'ojweenhómkye nilhóoqej wikyi', 'oyok: Yej lateekmahthen'!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\