San Marcos 14

1Wet tatâyp'ante 'ijwáalas nitààkjwas tà tuumejlà 'nooqàjyaj tà 'noyok pâàskwah, wet tà 'àp 'notujw pààn tà lajlhiisqáta'. Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya 'nootshànhaywos, t'úuket'et' la'nààyij kyek 'yaqaanej Jweesus kyek 'itsooqlhih, wet pajla' tha 'àp 'ilàành. 2Wet lhaamelh yok: - Tok 'iwóoye-k 'iyaatíhi 'nooqàjyaj, tsi hàp tà tok 'is kyek lhuuslha'pe wikyi'. 3Wet Jweesus 'íihip'ante honhat tà 'noyok Jwitsuuklhay'wet, wet 'íiyej hi'no tà lheey Siimonh, tà 'noyok 'amoostaslànek, la'wet. Wet tà tataa'pe 'nolhàq'wet wet, nààm 'atsiinha tà 'ikyàj 'noonij tà laniij 'aqààjkye', tà 'noyok nardo, tà hats'íilaq, tà wuujw laha', tà 'íihi lahii tà tuuntemok, tà 'noyok alabastro. Wet 'inààq'às la'wo' lahiitsoh, wet 'itsàà'pe Jweesus lheetek. 4Wet 'íikyet'et' 'iyhàj tà jwitseeswethà', wet taahulhamelej tha yok: - Ky'àj kyi hààte tà yaqàànkyi 'noonijtsoh? 5Tsi hàp tà laha', yààm'pe kyiinajt'àhes tà 'íihi trescientos. Wet 'isii'net'a-k 'nowom', wet hààpqhi'ne-k 'no'weenhóm kye kyiinajt'àj wikyi tà p'aliitses. Wet lhaamelh jwitsaajejlhit'at 'atsiinha'. 6Tha hàp tà Jweesus yok: - Téejtsih! Kyi hààte tà lalhaaq'litaylhih? 'Is 'imaakne yeen'nóyeh. 7Tsi hàp tà ky'áhya-k tatààyhla'ameyej wikyi tà p'aliitses, wet 'iwoohiyela-k lhomay'is lhaamelh 'ijwáalat' kyek hâàpe', kyek lahuuminakye'. Tha mat 'olhaam', tok taj hààpqhila-k 'o'ii'ameyej. 8Lhaam 'atsiinhatsih, yeenlhine 'imak tà 'waawulhe tà yeenlhih. Tsi hàp tà 'yiilen'nóke laqaakya', wet pajkye 'iwaaq'lhat'nóyej kyek 'notjhàànhla'oky'oye'. 9Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Honhatt'a-k hâàpe-k 'íihi-k 'noyààmejlhi 'nolhààmet tà 'isnah, wet 'nookyowej'inuhipejahlà 'atsiinhatsih, wet 'noyààmhiyejlhina 'imaakne yeenlhih. 10Wet Jwuulas 'Iiskalyóteh, tà hâàpe 'elh lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, yíkp'ante tà yahóoye 'noohusewos tà lhaaménhyah, tsi hàp tà yahuumin kyek yaakyâje Jweesus lhaamelh. 11Wet lhaamelh 'ilààtét'et' tà màànhyejtso' tha', 'aqààswethà', wet lhaamelh 'ijweenho tà hi'weenhomhma kyiinajt'àj. Wet Jwuulas, t'uuket'at la'nààyij kyek yaakyàj Jweesus. 12Wet tàjp'ante nikyâàte 'ijwáala tà 'nowaatanej tà 'noyeen lhi 'nooqàjyaj tà 'notujw pààn tà lajlhiisqáta', wet tà 'àp 'nolààn tsoo'natajlhàs, wet Jweesuskyujwanhayh, yààmét'et' tha yok: - Kyihla 'íihi-k lahuumin kyek 'olhaamelh 'otiyâàjeh, kyek 'owaaq'lhatkyà 'ilhaa'wetla-k latuujw tsoo'natajlhàs? 13Wet lhaam', 'ikyéent'et' nitààkjwas lakyuujwanhayh, wet yààme lhaamelh tha yok: - Màhen tà latiiyàjayho wikyi', wet lakyuutayhiyeja hi'no tà 'ikyàj 'iyààte tà 'inààt'íhi'. Wet hànaaylah. 14Wet hupt'a-k hâàpe-k lhaam tiyààjkyàjwi wet, jwelaayhoma hupwuuk tha 'oyaylak: 'Oowuk yónek: Kyi tà 'íikye hupqaakyowej tà 'o'iihlakyàjwi-k 'otujw tsoo'nataj lhàs, kyek 'olhàà'ya 'ookyujwanhayh? 15Wet lhaam 'ipààynhila'ameyeh hupqaakyowej tà tsaajo', tà túmphà', tà pajkye waaq'alhkyà'. Wet hààpqhila-k lawaaq'lhatayhkyà 'ilhaalhàq tà 'iyaatujwilah. 16Wet máatkye', lhaamélht'et' yikhen tà tiyâàjo wikyi', wet hi'wéent'et' tà màànhyejt'a tàje 'nojweenho'. Wet lhaamelh 'iwaaq'lhatkyà tsoo'natajlhàs tà lhaamelh tujwiilah, tà pâàskwah. 17Wet tàjp'ante neeky'ehonaj wet, nààm Jweesus, lhà'ya lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. 18Wet tà 'íiyejlhayis 'nolhàq'wet, tà t'ekheent'at, wet Jweesus yok: - Máatkye tà 'ojweelay'ámho': 'Elh 'iwehyáalha 'aameyh, tà takyuujwi'nóyej tà 'ot'ek, wet yaakyàjila'no'. 19Tà màànhyejtso wet, lhaamelh waatanéjt'et' tà 'ijwiitaj wethà', wet 'àp 'eelh 'iwehyáalhapej tà ta'yààtshane' tha yok: - Hà 'olhaamhlah? 20Wet nikyúulhot'et' lhaamelh tha yok: - Hààpet'at 'elh 'aamey tà lheeyayhi tijwek 'ii'pe nitàk, hâàpe 'elh tà hi'waawulhtej 'ookey' takey', tà 'yuuytho 'nolhàqhiih. 21Máatkye', Hi'noolhàs wet, yikhiilah, màànhyej tà 'notshàà nhi', tà yààmejlà'. Tha hàp tà la'eey hi'no tà yaakyàjilah. 'Isiip'antet'at kyek niikyàtahkyà', hi'nootsoh. 22Wet tà lhaamelh t'ekhen wet, Jweesus takyúu ma pàành, wet hi'iisyenh. Wet hiky'eesaj tha', hi'weenhóm kye lhaamelh tha yok: - Nah, tujwaayh. Hàp tààjnah 'ot'isan'. 23Wet 'àp takyúuma 'nolhààthih, wet 'iwot'aalhyaja'pe', wet hi'weenhómkye lhaamelh. Wet nilhóoqej lhaamelh tà 'iyâàhi'. 24Wet yààme lhaamelh tha yok: - Hàp tààjnah 'oo'woyis, tà yaqhaajyen Yooslhenhyaj tà neeky'e', tà wuujw wikyi tà 'isiiyeja-k 'notsày'. 25Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Tok 'àp 'oyààhiyeja 'uuwast'i', yàtla-k taj 'ijwáala tà 'oyààhiyeja 'uuwast'i tà neeky'e', kyek 'o'íihi Yoosniyatyaj. 26Wet tà pajkyet'et' lhaamelh 'iléeyej tà t'ikyoowethà', tà 'iwolaqààjyajáye Yoos, wet lhaamelh yikhen tà tiyâàje kyeenaj tà 'Ooliwokyat. 27Wet Jweesus yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Nilhóoqej 'aamey tà lawoomhlat'noqátsih, honaaj kyenah. Tsi hàp tà 'íihi Lahiih 'nolhààmet tà yok: 'Olàànhla tsoo'nataswo', wet tsoo'natas wet, 'notsaatqatpehenhlatsoh. 28Tha hààpqhila-k 'onúuphà' tha', 'ot'ikyuunhla'ahilàmhen', kyek latiiyàjayho Waaliléyah. 29Wet màànhyejt'et'tso' tha', Tuuntehen' yààme' tha yok: - Tej kyek nilhóoqej 'o'yhàj kyek 'aa'iwomhlat'qátsih, tha 'olhaam', tok màànhiyejatsoh. 30Wet Jweesus yààmét'et' tha yok: - Máatkye tà 'ojweelh'ámho': Honaatsi tà tataay'alhoho nah, tok qamaj yaakyàjomhma-k 'yip hoo'otaj wet, 'iihihla laajtumjwáya-k 'aalajwonhla'nóyej. 31Tha hàp tà lhaam', 'ijwiitsenéjt'et' tà tujwlháahi' tha yok: - Tejila-k 'ot'niis'ámej kyek lat'iilh, tha tok 'olhaa 'ijwonhla'ámej. Wet hààtét'et' nilhóoqej 'iyhàj tà 'iwooyetsoh. 32Wet lhaamelh nikyâàthop'ante honhat tà lheey Jwee tsemanih. Wet Jweesus yààme lakyuujwanhay' tha yok: - 'Eeyayqanah, pààkyéphà', tà qamaj 'owo'ot'aalh yája'. 33Wet 'ikyààjt'et'lhámkye Tuuntehen', lhà'ya Jwaakówoh, wet Jwàành. Wet lhaam', neky'e waatanej tà wuujw tà nilhaaq'alhih, wet lajwiitahayaj'íhi'. 34Wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - 'Oohusek wuujw tà lalhaaq'li'íhi', yàt pajla' tha 'o'yilh. 'Eeyayqanah, wet yej lamààhen'. 35Wet t'aatshít'et'a', wet 'íihi tà laqaamkyetey 'itíihi honhat. Wet 'iwot'aalhyája' tha', yahuumin kyek 'nojwaayhtej lawhààytsoh, kyek 'iwóoye-k màànhyejtsoh. 36Wet yok: - 'Ijkyah, nilhóoqej 'imaayhey tà tok lakyuutshanhyaj'i'ámej. Tiyeejqanhi'oky'oye 'nolhààthi tà 'oop'attseyajnah. Tha tok 'is kyek tàlhet' 'olhaam', tajlháme-k tàlht'a'áame 'aam'. 37Wet tapiilét'et' 'iyhàj, wet hi'ween' tha 'imàà hen'. Wet yààme Tuuntehen' tha yok: - Siimonh, hà lamà'? Hà tok laqáalhi-k qamààya'ayéjt'et'a'? 38Yej lamààhen', mat 'aalhen', hààpqhila-k tok latiiyajayho 'nolheelhtshayaj. Tsi hàp tà máatkye', 'nooyalh yahuumín kye', tha mat 'not'isan wet, tok laqhaajyhayaj'íhi'. 39Wet 'àp yààpilhqanhih, wet yaakyâjo tà 'iwot'aalh yája'. Wet 'àp 'iwooyet'at lhààmtes-ne'. 40Wet tà 'àp tapiile lhaamelh wet, 'àp hi'wéent'et' tha 'imààhen'. Tsi hàp tà wuujw tà nahaati'íhikye tateelhoyh, wet lhaamelh tok yahanej'iwóoye-k nikyúulho'. 41Wet laajtumjwáyakye tà nikyâàte lhaamelh, wet yààme' tha yok: - 'Eeh, qamaj lamààyayhent'at, wet la-woyay'eelaq 'wetésa'. Naaya'. Neky'e taj la-whààyh. 'Athaana wet, Hi'noolhàs 'noyaa-kyàjomhma wikyi tà qeeyislànhayh takee- yeyh. 42Néekyephà', 'ineekhen'. Toott'a'alhóho hi'no tà yaakyàjila'no'. 43Wet tà qamaj yààmlhit'at wet, nààm Jwuulas, tà hâàpe 'eelh lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. Wet wuujw wikyi tà nekkye', tà 'ikyààjwethà lajwaajnhates, wet ha'lààyh. Lhaamelh tàlhkyàjwii 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet 'nootshà nhaywos, wet thàà-nhàyh. 44Wet hi'no tà yaakyàjilah, pajkyet'et' 'ijweenho lhaamelh tha yok: - 'Eelhla-k 'ots'u laky'aalo wet, hâàpe'. Tsoqaaylhinah, wet 'is kyek lat'uuyaye kyek lakyàj. 45Wet tà nààm wet, lhaa'itott'ayne lhaam tha', yààme' tha yok: - 'Iwuuk, 'Iwuuk! Wet hits'u laky'aalo'. 46Wet lhaamelh takyúumah, wet 'itsooqlhih. 47Tha hàp tà 'eelh lhaamelhtsi tà 'íiyej Jweesus, 'itoonhi lajwaajnhat, wet 'yaaj 'noohusewo tà lhámhyah laqaawo', wet 'ijwaajkyà laky'oote'. 48Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Omàànhyejt'a'iwóye 'eetantsaj tà laneekay'nóyeh. Lakyààjaylhi'nóyej 'noojwajnhates, wet ha'lààyh, tà lahuuminay kyek latsooqayl hi'no'. 49Nilhoq 'ijwáalas tà 'o'iimhaj'amejen', tà 'owo'ookyujwanhyája', tà 'o'ii kyàjwi Yooswuke'. Wet tok latsooqaylhi'no'. Tha hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhààmtes tà 'íihi Lahiih, wet hàp tà tameenej tà 'íikye 'imaayhey tà màànhyejnah. 50Wet nilhóoqej lakyuujwanhayh, yikky'ooye', wet yikhen' tha 'inuuke'alhóho'. 51Wet 'íikye maahse tà 'imààlhkye Jweesus la'nààyij, tà 'ithaatlatape weesaj tà 'noohowet. Wet 'àp 'notsooqlhi lhaam'. 52Tha hàp tà lhaam', hi'nàày weesaj, wet yik tha 'inuu'alhóho', tà taliiky'íkye'. 53Wet lhaamelhp'ante 'ikyàj Jweesus, wet yahààne 'noohusewo tà lhámhyah. Wet nilhóoqej 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet wikyi laqaathànhàyh, wet 'nootshànhaywos, 'íihi tà lhaayahutwek. 54Wet Tuuntehen', lhaa'itonitého tà 'imààlhkye la'nààyij, yàt pajt'et' tha nikyààthot'at 'noohusewo tà lhámhyah laqaa'alhotaj. Wet 'íihi tà tapààphà', tà 'íiyej kuuykolis tà Yooswukewos, wet tataayhop 'iitàj. 55Tha hàp tà 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet nilhóoqej 'imaayheywos, t'uukelhayist'at 'not'isuujwqanhyaj, tà 'notíiye Jweesus, tsi hàp tà lhaamelh yahuumin kyek yaakyâje latààhyaj. Tha hàp tà lhaamelh tok nilhóoqe 'imak kyek lates. 56Tsi hàp tà wuujwpe lhaamelh tà yààme 'nolhààmtes tà niimata kyehen', tà 'itaayhte lhaam', tha hàp tà lhààmtes tok qaalelhàjkyehkyà'. 57Wet 'íikyep'ante 'iyhàj tà néekyephà', tà 'itaayhte lhààmtes tà qaniimatakyehen' tha yok: 58- 'Olhaamelh 'olààtehte tà yok: 'Owaasthihla Yoos wuke tà 'nookelhének, wet 'iihihla 'ijwáalas laajtumjwáya wet, 'oneeyhthiphàla 'eelh tà qa'nookelhéneka'. 59Tha hàp tà lhaamelh lhààmtes, qamaj tok qaalelhàjkyehkyà'. 60Wet néephàt'et' 'noohusewo tà lhámhyah, tà 'íihi lakyoowej, wet ta'yààtshane Jweesus tha yok: - Hà tok 'íikye 'ààmet kyek lhaakyàjlà'? 'Àp háats'i 'imak tà lhaamelhtsi yààmeh, tà lhaamelh 'itii'ámeh? 61Tha hàp tà lhaam', tok taahuy', ky'áhya-k nikyulh. Wet 'noohusewo tà lhámhyah, yaakyâjo tà ta'yààtshane' tha yok: - Hà 'aahâpe Meesíyas, tà 'eelh tà La'iisyaj'íhi' Lhààs? 62Wet Jweesus yààmét'et' tha yok: - 'Ohâàpe'. Wet la'weenayhla Hi'noolhàs kyek tapààphà', kyek túmej Yoos tà laqhaajyhayaj'íhi' lajwóomqat, wet 'àp la'weenayhlahlà' tha 'iihla'pe puules. 63Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'noohusewo tà lhámhyah, hiky'eesáj kye la'wuy', wet taahuy' tha yok: - Naayat'at, tok 'àp 'iyaawatlà 'eelh 'nolhààmet, kyek yààme lates. 64Lalààtaye lalààkwyhanhyaj. Kyi 'iwóoye 'atiikyunhayahayh? Wet nilhóoqejp'ante lhaamelh tà yenlatéesayej tha yok: - T'uhaa wétej kyek 'yinhiilah. 65Wet 'íikyet'et' 'iyhàj tà waatanej tà 'ijwaats'unlhih. Wet lhaamelh hip'oo'pe tatee'pe', wet 'inhààpàjlhi' tha yok: - Jwelh, háats'i'ne tà 'aa'inhàpàj? Wet kuuykolis tà Yooswukewos, 'yaajen laky'aalos. 66Wet Tuuntehen', 'íihip'ante 'aalhotaj, wet nâàmt'et' qawoo tà 'atsiinha', tà takyuumhoplhi 'noohusewo tà lhámhyah. 67Wet tà hi'ween Tuuntehen', tà tataayhop 'iitàj, wet 'iyaahint'a' tha yok: - 'Aam wet, 'àp hààte lheeyejmhaj Jweesus tà Naasaletlhele'. 68Tha hàp tà lhaam', lhaa'ijwon' tha yok: - Tok 'otààjwélej, 'ohaanhiyéjt'a 'imak tà lhààmeh. Wet 'inúuphàp'anteh, wet tiyâàjo huppe'. Wet 'yip hoo'otaj. 69Wet qawootsoh, 'àp yaakyâjo tà hi'weené-t'et'a'. Wet waatanej tà yààme lhaamelh tà 'íiyej tha yok: - Hi'nootsih, hààpet'at 'eelh lhaamelh. 70Tha hàp tà lhaam', 'àp yaakyâjot'et' tà lhaa'ijwonh. Wet tà 'àp paajkyeta jwaj wet, lhaamelh tà 'íiyej Tuuntehen', yààmét'et' tha yok: - Máatkye', 'aahâpe 'eelh lhaamelh, tsi hàp tà 'aahâpe Waali leyalhele', wet 'ààmtes 'àp màànhyejt'a'iwóye lhaamelh lhààmtes. 71Tha hàp tà lhaam', waatanéjp'ante tà 'iwot'ààytenhyája', wet yom'ààytaji lhààmet tha yok: - Tok 'otààjwélej hi'no tà lhààmayejlhitsoh. 72Wet tháhya' tha', yaakyâjo tà 'yip hoo'o-taj. Wet màànhyejt'et'tso' tha', Tuuntehen', lakyoowej'inuhlà 'nolhààmtesnaj Jweesus 'ijwee nho', tà yok: Tok qamaj yaakyàjomhma-k 'yip hoo'otaj wet, 'iihihla laajtumjwáya-k 'aalajwonhla'nóyej. Wet lhaam', taajw-lhíp'anteh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\