San Marcos 15

1Wet tà neeky'ejwámlajwaj wet, 'noohuse-wos tà lhaaménh yah, lhà'ya thàànhàyh, lhà'ya 'nootshànhaywos, lhà'ya nilhóoqej 'iyhàj 'imaayheywos, yààmt'et'wethàlhame-nhómkye'. Wet lhaamelh 'inaayhetlhi Jwee-sus, wet 'ikyàj, wet yaakyâje Piilátoh. 2Wet Piilátoh, ta'yààtshane Jweesus tha yok: - Hà 'aahâpe jwuulales laqaaniyat? Wet nikyúulhot'et' tha yok: - 'Aam tà lawooyetsoh. 3Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, wúujw- p'ante tà t'isuujwqáneh. 4Wet Piilátoh, 'àp yaakyâjo tà ta'yààtshane' tha yok: - Hà ky'áhya-k lakyulh? Lhek yahínhyah, wuujw 'imaayhey tà 'not'isuujwqanej'ámeh. 5Tha hàp tà Jweesus tok 'àp nikyúulho', wet Piilátoh 'inúuyejphà'. 6Tha hàp tà', tà nikyààtepej 'ijwáalas tà 'noo-qàjyajtso wet, Piiláto lakyuumhyaj tà 'ilaa-nhipej hi'no tà 'nop'óohi'; 'elht'a-k hâàpe-k wikyi ne'te-k 'nonuuhatphà wet, lhaam 'ilaa-nhipej. 7Wet wikyi tà yeenlhíp'ante laqaa'tshayaj wet, 'íikyet'et' 'eelh tà lheey Wààlàwàs, tà hap'áaqej 'iyhàj tà 'nop'óohikye', tsi hàp tà lhaamelh taqààlànkyeyhen', tàjp'ante lhuus- lha'pe wikyi'. 8Wet wuujw wikyi tà yahóoye Piilátoh, wet lhaamelh waatanej tà t'áalhe-k 'iwooyneje-t'at tà 'iwooynejepej. 9Wet Piilátoh, nikyúulho lhaamelh tha yok: - Hà lahuuminay kyek 'onuuhatphà jwuulalesqaniyat? 10Tsi hàp tà lháamt'et' nitààjwélej tà hààpe- t'at 'noohusewos tà lhaaménhyah t'iskyeenh- yahayh tà tameenej tà lhaamelh yaakyàj Jweesus. 11Tha hàp tà 'noohusewos tà lhaaménhyah, 'iniityenej wikyi kyek t'áalhe-k hààpet'at lhaam Wààlàwàs kyek 'nonuuhatphà'. 12Wet Piilátoh, nikyúulho lhaamelh tha', yaa-kyâjo tà yààme lhaamelh tha yok: - Kyek màànhyejtso wet, 'àp háats'i 'imak kyek lahuuminay kyek 'oyeenhiyela hi'no tà lheenaye jwuulalesqaniyat? 13Wet lhaamelh yaakyâjo tà t'àànhen' tha yok: - P'áajtej kuluus! 14Wet Piilátoh, yààmét'et' lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i 'imak tà nii'sa', kyek yeenlhih? Tha hàp tà lhaamelh, tajmátyaye tà 'àp t'àànhen' tha yok: - P'áajtej kuluus! 15Tà màànhyejtso wet, Piilátoh yahuumin kyek wikyi 'aqààswethà', wet 'ilaanhi Wàà-làwàs. Wet 'notaasinlhi Jweesus. Wet ta-jwaatshi' tha', Piilátoh yaakyàj, tà ne'te-k 'nop'áajtej kuluus. 16Wet kuuykolis 'ikyâjp'ante Jweesus, wet yahàànho 'aalhotaj tà 'íihi niyaat'wet, wet lhaamelh t'àànhlà nilhóoqej 'iyhàj tà 'noo-qasthaynhayh. 17Wet lhaamelh hi'wuuyhyenhi weesaj tà 'ikyààt, wet yeenlhít'et' 'nolheetekhi tà ky'u-thaanis, wet 'yuuytho lheetek. 18Wet waaq'alh tha', waatanej tà 'iwolhayis-t'apejsiilâta' tha yok: - Kyi 'iwóoyepa', jwuulalesqaniyat! 19Wet lhaamelh takyúumat'et' ha'là', wet 'yaajejlhi lheetek, wet 'àp 'ijwaats'unlhih. Wet lhaamelh laqaamkyetey 'itíihi honhat tha', 'iwuujwyenh. 20Wet tà tajwaatshít'et' tà lhaamelh 'ilààklhi wet, 'ilaanhi la'wuy tà 'ikyààt, wet 'yuuyh-yenkye lhaam la'wuuyis. Wet lhaamelh yik-kyàjwiih, tà waatanej tà hip'áajtej kuluus. 21Wet 'íikye hi'no tà Siilenelhele', tà 'inúuke tà lhaamelh 'íihi', tà tàlhlhíipe wikyi'. Hi-'nootso wet, lheey Siimonh, wet hâàpe 'Aa-lejwánloh wet Lúujwoh lajkyah. Wet lhaa-melh takyúu mah, wet 'iniityenej kyek tilhàj kuluus. 22Wet lhaamelh yikkyàjwii Jweesus, wet ya-hààne honhat tà lheey Woolwotah ('nolheey-tso wet 'inúuphà' tha yok: 'Nolheeteklhile-'wet). 23Wet lhaamelh jwetaj 'iyààynej 'nolhààt tà 'yiisqátej ha'làà lhits'i tà 'noyok mirra, tha hàp tà lhaam', tok 'iyâàyej. 24Wet tà pajkyet'et' 'nop'áajtej kuluus wet, lhaamelh yaqóoyej la'wuuyis, wet 'eelht'a-pej 'iseej'alhóho wet, 'ikyàj. Wet màànhyej-t'et'tso' tha', lhaamelh hiky'eesajlhamelej la'wuuyis. 25Wet 'íihi tà 'ijwáala 'atoojwkye', tà lhaa- melh hip'áajtej kuluus. 26Wet 'nootshànhay tà yààme lates, yok: JWUULALES LAQAANIYAT. 27Wet 'àp hààte 'íikye nitààkjwas hi'noolh tà 'eetantses, tà 'àp 'nop'áajtej kuluus, 'eelh túmej lajwóomqat, wet 'eelh túmej lats'áam-qat. 28Wet tà màànhyejtso wet, tájo la'wet 'no-lhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'No'waawulhtej wikyi tà yeenlhi 'imak tà nii'sa'. 29Wet wikyi tà 'inúuke tà 'íihi', 'ilààklhi Jwee-sus, wet 'eelh 'iwehyáalhapej tà 'isiikyàtlhi lheetek tha yok: - La'eeh, 'aam tà lhonaj: 'Owaasthihla Yooswuke', wet 'iihihla 'ijwáalas laajtumjwáyah, wet 'àp 'oneeyhthiphàlah, 30'aamt'at tà 'aajwayhet, nuhkyà', tà lhéehi kuluus! 31Wet hààte 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet 'nootshà nhaywos, 'àp 'itíihi lalààkw-yhanhyaj tà lhaamelh yààmejlhi lhaam', wet 'ijweelhlhamenhómkye' tha yok: - 'Iyhàj wet 'ijwaayhthen', tha tok yahanej'iwooynéje-k lhaa'ijwayhet. 32Lhaam tà Meesíyas, tà 'Iisla'elhqaniyat, 'is kyek 'inuuhkyà', 'athaanah, tà 'íihi kuluus, hààpqhila-k 'iyaa'wenh, wet 'iyaat'ekhahi yelah. Wet 'àp hààte hi'noolh tà hap'áaqej lhaam tà 'nop'áajtej kuluus, 'àp 'ilààklhih. 33Wet tà 'ijwáala yààmho la'wet wet, 'íikye honaataj, tà 'ii'pe nilhoq honhat, paj tha 'ijwáala tataahkyà'. 34Wet tà 'ijwáala tataahkyà wet, Jweesus t'ààn' tha 'ijwii tsenej lapaq tha yok: - Eloi, Eloi, lama sabactani? ('Nolhààmettso wet, 'inúuphà' tha yok: YaqaaYos, yaqaaYos, kyi hààte tà lawoom'no'?) 35Wet 'iyhàj lhaamelh tà 'íiyej, tà 'ilààte tà màànhyejtso wet, taahuyhen' tha yok: - 'We', t'àànky'oye 'Eelíyas. 36Wet 'íikye 'eelh tà 'inuu'alhóho tà yahóo-yeh, wet yike 'noohus tha', 'yuuytho 'no-lhààt tà tapaay', paj tha tapóoyej. Wet 'yuuytho qaanohih 'noohus, wet hi'weenho Jweesus, tà ne'te-k 'iyâàyej. Wet yok: - Lhek 'inaatetshant'a-k nààm 'Eelíyas, p'íiya', kyek 'itiihkyà'. 37Tha hàp tà Jweesus, 'ijwiitsenej lapaq tà t'àành, wet màành yejtso' tha nemhit' t'iyáa-lhi'. 38Wet màànhyejt'et'tso' tha', huppeep'ot tà weesaj, tà 'iikyàjwi Yooswuke', hik'eeskyé-p'anteh, tâlhe tà túmphà', yàt paj tha taj-honháateh. 39Wet kuuykoqaniyat tà 'íikye tà tataakye lhaam', hi'weenét'et' tà màànhyejtso tà Jwee- sus nemhit' t'iyáalhi', tà 'iléeyej tà t'àành, wet taahuy' tha yok: - Matqhat máatkye p'at'a', hi'nooni tà hâàpe Yooslhàs. 40Wet 'àp 'íikye 'iyhàj 'atsiinhay tà 'íihi tà màànhyej'letsàh, tà 'iyaahinh. Wet 'íihi lhaamelh hàp Maalíya tà Maaklalalhele', lhà'ya Saalomeh, lhà'ya 'eelh Maalíyah, tà lalees Jwaakówoh, tà 'nowolhéeya' tha 'noyok Qamaj, wet Jwoseh. 41'Atsiinhaytsoh, yahàànlhit'amháji Jweesus, wet takyuumhoplhit'amháji', tà 'íihi Waali léyah. Wet 'àp 'íiyej lhaam elh wuujwpe 'iyhàj 'atsiinhay tà yikkyét'et' Jweesus, tàjp'ante lhaam 'inúuhiphà 'nààyij tà tiyâàje Jweelusalenh. 42Wet tájp'ante 'ijwáala tà 'nowaaq'lhatkyà 'imaayheyh, tà hààpet'at 'ijwáala tà tumeejlà 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet. Wet tà nikyâàte tà honaatsi wet, 43nààm Jwose tà 'Aalimateyalhele', tà hâàpe 'eelh 'nooqalelhthayajwos, tà 'àp hààte 'iniihihlà Yoosniyatyaj. Wet takyuumt'et'lhámeh, wet yahóoye Piilátoh, wet t'áalheje Jweesusp'itsek. 44Wet Piilátoh, 'inúuyejphàp'ante tà pajkyet'et' 'yílhpa', Jweesus. Wet t'àànhlà kuuykoqaniyat, wet ta'yààtshane kyek màànhyejtso-k pajkye 'yilh. 45Wet kuuykoqaniyat yok: - Máatkye', màànhyejtsoh. Wet tà yahaanéjp'ante tà màànhyejtsoh, wet 'iwaahnejt'at Jwoseh, kyek 'ikyàj Jweesusp'itsek. 46Wet Jwoseh, yíkp'ante tà 'ikyàj weesaj tà 'noohowettumhyij. Wet takyúumat'et' Jweesus, wet 'itiihkyà', wet hip'óonejkye weesaj. Wet 'ithaatkyàjwi 'ahààt'wet tà pajkyet'et' 'notíjo', tà 'íihi kyeenaj. Wet yahuutho lape' tuunte tà wuujw. 47Wet Maalíya tà Maaklalalhele', wet lhà'ya Maalíya tà Jwoseeqoh, 'iyaahint'at honhat tà 'notíihi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\