San Marcos 16

1Wet tajwaatshíp'ante 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet tha', lhaam Maalíya tà Maaklalalhele', lhà'ya Maalíya tà Jwaakowoqoh, lhà'ya Saalomeh, 'ikyààjlhayis 'imak tà laniij 'aqààjkye', tsi hàp tà lhaamelh yahuumin kyek yahààneh, kyek 'yiilenkye'. 2Wet tà neeky'ejwámlajwaj, tà hâàpe 'ijwáala tà t'ikyun tà 'nooqohyaj, wet lhaamelh nikyâàtet'et' 'ahààt'wet; nikyààtelhayíst'et' tà 'ijwáala 'inúuphà'. 3Wet lhaamelh ta'yààtshanlhamele' tha yok: - Háats'ihila-k 'iwaalayne'inámho tuunte tà 'íihi 'ahààt'wetpe'? 4Tha hààpet'et' tà 'iyaahne tuunte' tha', pajkyet'et' 'nohuut qanhih. Wet tuuntetso wet, wúujwt'et'a'. 5Wet tiyààjlhayiskyàjwít'et' 'ahààt'wet tha', lhaamelh hi'ween hi'noomahse tà tapààphà', tà túmej lajwóomqat. Lhaamtso wet, la'wuy pitaaj, wet 'ipeelaj. Wet nowaayhen'. 6Tha hàp tà lhaam', yààmép'ante lhaamelh tha yok: - Yej lanoowayhen'! Lat'uuyake Jweesus tà Naasalet lhele', tàhaj 'nop'áajtej kuluus. Lhaam pajkye 'inúuphà', tok 'iikyenah. Lhek yahínhyaho la'weetnaj 'notíihi'. 7Tha màyaayh, jwelaayhómkye lakyuujwa-nhayh, lhà'ya Tuuntehen', 'oyaylak: Lhaam t'ikyuunhla'ahilàmhen', kyek tiyâàjo Waali-léyah. Wet kyek lhààmayqanhi wet, la'weenayhlah, màànhyejt'a tàhaj 'ijweelh'ameyho'. 8Wet 'atsiinhaytsoh, yikheent'et' tha 'inuuke'alhóho', tà tâlhe 'ahààt'wet. Tsi hàp tà lhaamelh 'inuuhatlhámho', wet takyettekyehen'. Wet tok lhaamelh 'ijweenho 'elht'a-k hâàpe', tsi nowaayhen'. 9[Wet tà Jweesus pajkyet'et' 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh, tà hâàpe 'ijwáala tà t'ikyun tà 'nooqohyaj, tà neeky'e jwála', wet 'ikyúunqat tà lhaa'ipàyne Maalíya tà Maaklalal hele', tà hààpet'at 'atsiinha tà lhaam pajkyet'et' taky'óoteh, tà 'inuuhatkyéphà 'nookyalh tà nii'sa', tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà 'íihi'. 10Wet 'atsiinhatso wet, yíkt'et' tà 'ijweenhómkye wikyiit'amhaj 'íiyej Jweesus, tà lhaamelh lajwiitahayahay'íhikye', wet 'àp taajwkyehkyà'. 11Wet lhaamelhtsoh, tà 'ilààtkyét'et' tà Jweesus 'àp 'íikye', wet tà 'àp 'atsiinha hi'weenh, wet tok lhaamelh 'imaa títkye'. 12Wet tà tajwaatshíp'ante tà màànhyejtso wet, Jweesus lhaa'iteky'ey nej hi'no tà 'weenhalhámej, wet lhaa'ipàyne nitààkjwas lakyuujwanhayh, tà lhaamelh 'inúuke 'nààyij tà tiyâàje lhiip 'elh honhat. 13Wet lhaamelh yikhen tà 'àp 'ijweenhómkye 'iyhàj, tha tok 'àp 'not'e kháaye lhaamelh. 14Tà lapéese wet, Jweesus 'àp lhaahi'nàlitej lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe 'iwehyáalhah, tà lhaamelh t'ekhen', tà tataa'pe 'nolhàq'wet. Wet taahúyej lhaamelh tha yok: Tok 'is 'aamey tà qa'eekhayáye 'aa'yhàj tà pajkye hi'ween 'no', tà pajkye 'onúuphà'. 'Ootlelis t'uunhen'. 15Wet 'àp yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Màyaayh, lunaay'pe nilhoq honhat, wet 'ààmayejlhi silààt tà 'isnah, jwelaayhómkye nilhóoqej wikyi'. 16'O'elht'a-k hâàpe-k t'ekháakye', wet kyek 'àp 'nonaahyenh, wet hààpqhila-k tajwaayh; tha mat 'elht'a-k hâàpe-k niit'ekhayákye', wet hààpqhila-k 'noqaalelhtéje lates. 17Wet hàp tààjnah 'noo'nàlitshay tà 'iihiyeja lhaamelh tà t'ekhaah yahay'íhikye': Lhaamelh 'inuuhthiyejkyephàla 'olheey 'nookyalh tà nii'sa', wet 'iwoohiyela 'nolhaayhilh tà neeky'e'. 18Wet lhaamelh takyuumhiyela 'amlhààs, wet kyek lhaamelh 'iyààhiyeja 'imak tà 'not'ilek wet, tok 'imaak tàlhiiyelah. Wet lhaamelh 'itiihikyela'pe takeeyeyh 'not'inhaayajlànhayh, wet 'ikyeesenhnah. 19Wet tà tajwaatshi tà 'Noowuk Jweesus taahúyej lhaamelh wet, 'nokyàjphàpuuléyeh, wet tapààphà', tà túmej Yoosjwómqat. 20Wet lhaamelh yikhen tà tiyâàjomkye nilhóoqej honhaates, tà yààmejlhi 'nolhàà-met. Wet 'Noowuk taky'óote lhaamelh, wet yaqhaajyenej lhààmet 'noo'nàlitshay tà yikkye'. 'Aamenh.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\