San Marcos 2

1Wet tajwaatshíp'ante 'ijwáalas 'iyhàj tha', Jweesus 'àp tiyâàjo Kaapelhna'umh. Wet 'nohaanej tà 'iiqatsih, 'íihi la'wet. 2Wet tháhya' tha', wuujw wikyi tà lhaayahutwek, yàt paj tha tok la'wet 'ilhaamejíkye', tà 'íihi huppe'. Wet lhaam yààmlhih, wet 'ijweenhómkye 'nolhààmet. 3Wet 'íikye 'iyhàj tà yahóoyeh, tà yahààne 'eelh tà taq'ee jwíkye'. Tumwek lhaamelh tà tilhàj. 4Wet hàp tà wúujwp'ante wikyi', wet hàp tà tameenej tà lhaamelh tok 'isaaqaneh. Wet màànhyejt'et'tso tha', lhaamelh 'ijwooynho huplheetekky'o', tà yiiwitpe Jweesus. Wet tà lhaamelh 'iléeyej tà 'itooyen wet, 'ipiiyenhkyà hi'no tà taq'eejwíkye', tà 'imàà'pe lamààwet. 5Wet Jweesus hi'wéent'et' lhaamelh t'ekhaahyaj tha', yààme hi'no tà taq'eejwíkye' tha yok: - Yàs, 'aqeeyis pajkye 'notààyhet'ámho'. 6Tha 'iit'et'qatsi 'nootshànhaywos 'iyhàj, tà tapààkyéphà'. Wet lhaamelh latiikyunhayaj 'íihikye t'ootlelis tha yok: 7- Kyi hààte hi'nootsi tà 'iwooynejetso lhààmet? Lalààkwyhanhyaj tà yààmeh, tà 'itíiye Yoos. Tsi hàp tà', 'àp háats'i-k yahanej'iwooynéje-k 'itààyhet 'nooqey'? Tajlháme Yoos. 8Tha hàp tà Jweesus, nitààjwélej latiikyunhayahay tà lhaamelh 'itii lhámhikye'. Wet taahúyej tha yok - Kyi hààte tà lawooynayejetso 'atiikyunhayahay tà latiiyay'ameyhíkye'? 9'Àp háats'i 'imak kyek nii'tháya'? Hà nii'tháya kyek 'oyààme hi'no tà taq'eejwíkye kyek 'oyok: 'Aqeeyis pajkye 'notàà yhet'ám ho', wok kyek 'oyok: Néephà', kyúma 'amààwet, wet mààh? ? 10Tha hàp tà 'aameyh, t'uhlà-k lahaanayej tà Hi'noolhàs, tà 'ihonhaatenah, laqhaajyhayaj'íhi-k 'itààyhthen 'nooqeyis. Wet hàp tà tameenej tà 'oyok (wet neky'e yààmét'et' hi'no tà taq'eejwíkye'): 11'Aam tà 'ojweelh'ámho': Néephà', kyúma 'amàà wet, wet mààh, 'àpilhha'wéeteh. 12Wet màànhyejt'et'tso' tha', tháhya' tha néephà', hi'nootsoh. Wet takyúuma lamààwet, wet 'inúuphà', 'íikye tà tataakye nilhoq wikyi'. Wet tameenej tà nilhóoqej tà 'inúuyejphà', wet 'iwuujwyen Yoos tha yok: - Ky'áhyamhaj kyek 'olhaamelh 'o'ween 'imaayek kyek màànhyejtsoh. 13Wet tàjp'ante tajwaatshi tààjtso wet, 'àp yik tà 'inúuke teewokitajlhip. Wet nilhóoqej wikyi tà yahóoyeh. Wet lhaam', 'ikyuu jwa nhen'. 14Wet tà yikt'aat tà 'iwola'weekyája', wet hi'wéenp'ante Leewih, tà 'Aalhjwewolhàs, tà tapààphà'pe 'noowej'wet tà 'iiwhàye hup tà hâàpe la'wet wikyi tà takyuumhlà kyiinajt'àj tà 'notiisqanejpe 'noowomhayh. Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Is kyek laneek'nóke'! Wet Leewih, néephap'anteh, wet yikkye'. 15Wet 'iitajqa wet, Jweesus t'ek tà 'íiyej Leewi'wet. Wet 'íikye wuujwpe wikyi tà kyiinajt'àjwos, wet qeeyislànhayh, tà lhaamelh 'àp 'íiyej 'nolhàq'wet, tà takyuujwíyej Jweesus wet laky'oot jwas. Tsi hàp tà wuujwpe wikyi tà yikkye lhaam'. 16Tha hàpet' tà 'nootshànhaywos wet jwààlisewolhayis hi'weene Jweesus tà takyuujwíyej kyiinajt'àjwos wet wikyi tà laqeeyis'íhi', wet lhaamelh taahúyej Jweesusky'otjwas tha yok: - Kyi hààte tà lhaam takyuujwíyej kyiinaj- t'àjwos wet wikyi tà laqeeyis'íhi'? 17Wet Jweesus 'ilààtét'et' tààjtso' tha', yààme' tha yok: - Qhiit'a wikyi tà lajt'inhaayahaya', kyek 'iwaatlà qakyaa wo', tajlháme wikyi tà t'inhaayahay'íhikye'. Tok hàp kyek 'oneke wikyi tà 'iskyee'alhóho', kyek 'ot'ààneh, tajlháme wikyi tà laqeeyis'íhikye'. 18Wet Jwàànkyujwanhayh, lhà'ya jwààlisewolhayis lakyuujwanhayh, lhaa'ikyuyuhthénp'anteh. Wet 'iyhàj yahóoye Jweesus tha', ta'yàà tshane' tha yok: - Kyi hààte tà Jwàànkyujwanhayh, wet jwààlisewolhayis lakyuujwanhayh, lhaa'ikyuyuhthen', wet 'akyuujwanhayh, tok lhaa'ikyu yuhthen'? 19Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Kyi màànhyej? Hà 'iwóoye-k lhaa'ikyuyuhthen wikyi tà 'íiyej 'noowhayehyaj, tà qamaj 'iiqatsi 'eelh tà tawhaa yeh lah? Tà qamaj hi'no tà yeenlhi lawhaayehyaj 'íiyej lhaamelh, wet tok 'iwóoye-k lhaa'ikyuyuhthen'. 20Tha hàp tà 'iihikyela 'ijwáalas kyek 'nosóoyej lhaamelh lahuumnek. Wet 'ijwaalas'leni wet, neeky'ehla-k lhaamelh lhaa'ikyuyuhthen'. 21'Iihikyét'a hi'no-k 'iwolaky'aahjwáya weesaj tà lawuumek kyek hip'óoyeji lhiip tà neeky'eyik. Tsi kyek màànhyejtso wet, lap'ot tà neeky'eyik, 'itoonhi weesaj ta lawuumek, wet nemhit' qohyaj latoowej. 22Wet 'iihikyét'a hi'no-k 'itsâàyho hat'es tà neeky'eyik lahii tà lawuumek. Tsi kyek màànhyejtso wet, hat'es tà neeky'eyik, 'yáajo lahiih, wet nitsày hat'es, wet lahiis 'ipooj-hen'. Tha mat hat'es tà neeky'e', t'uhlà kyek 'notsààyhómkye lahiis tà neeky'eyhis. 23Wet 'ijwaalap'ante 'not'eelaq'wet tha', lhaam 'inúuket'et' yaakyu yaj. Wet lakyuujwanhay waatanej tà yikeejt'at tà 'ilaankye huplhaay. 24Tà màànhyejtso wet, jwààlisewolhayis yààme' tha yok: - Lhek yaahinh, kyi hààte tà 'akyuujwanhay yeenlhi 'imak tà niitajáho la'wet, tà hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet? 25Tha hàp tà lhaam', yààme lhaamelh tha yok: - Hà ky'áhya-k lateetshanay 'noolesaynek tà yààme 'imaayekp'ante Laawit yeenlhih, tà laneeky'e thayaj'íhi', tà 'àp 'ilààte tà nikyuuyu', lhà'ya 'iyhàj tà 'íiyej. 26Tsi hàp tà 'ijwaalasp'ante 'Aawyatalh tà 'noohusewo tà lhàmhyah, wet Laawit tiyààj kyàjwi Yooswuke', wet tujwen pààn tà 'notíikye tà tataakye Yoos, tej tà qahâàpeya-k 'nowaahin kyek 'notujw; tajlhámet' 'noohusewos tà 'iwóoye-k tujw. Tha hàp tà lhaam wet, tujw, wet 'àp hi'weenhómkye 'iyhàj tà 'íiyej. 27Wet Jweesus 'àp yààme lhaamelh tha yok: - Hi'no', tà tameenej tà 'noyeenlhíp'ante 'ijwáala ta 'not'eelaq'wet; qhiit'a 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet kyek tameenej kyek 'noyeenlhi hi'no'. 28Wet tà màànhyejtso wet, Hi'noolhàs, 'àp hààte hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet lawuuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\