San Marcos 3

1Wet Jweesus 'àp yaakyâjo tà tiyààjkyàjwi 'not'aalhyaj'wet. Wet 'íikyep'ante hi'no tà takey 'iwehyáalha tà tamkyày', tà lhaam 'àp 'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wettsoh. 2Wet tà hâàpe 'ijwáala tà 'not'eelaq'wet wet, lhaamelh 'itee tshan t'at Jweesus kyek 'ikyeeset. Tsi hàp tà lhaamelh t'uuket'at la'nààyij kyek t'isuujwqáneh. 3Wet tà màànhyejtso wet, Jweesus yààme hi'no tà takey tamkyay' tha yok: - Néephà', hóho lakyoowejnah! 4Wet yààme lhaamelh tha yok: - Hà t'uhaawétej kyek 'noyeenlhi 'imak tà 'is, wok 'imak tà qanii'ísa', 'ijwáalas tà 'not'eelaq'wet? Hà 'iwóoye-k 'no jwaayhet, p'íiya', 'noo'watshankyeyaj, wok 'nolàành? Tha lhaamelh tok taahuyhen'. 5Wet Jweesus, 'iyaahínp'ante lhiipeyh, wet jwitsáajej lhaamelh. Wet lajwiitahayaj'íhi', tà hi'ween lhaamelh tà hit'uunhthen t'ootlelis. Wet taahúyej hi'no' tha yok: - Piyeen 'akey'! Wet 'éelht'et' 'ipiiyenh. Wet 'ikyees takey', wet neky'e màànhyej'iwóye takey 'elh. 6Wet jwààlisewolhayis 'inúukephàp'anteh, wet lhaayahutwek, tà lhà'ya wikyi tà lhaa'ithatkye 'Eelóles. Wet lhaamelh 'iwolakyoowhayáyej kyek 'itààyhet Jweesus. 7Tha hàp tà Jweesus lhaa'itiyejqanhiky'oye wikyi', wet tiyâàjep'ante teewokitaj, lhà'ya lakyuujwanhayh. Wet wúujwp'ante wikyi tà yahàành, tà tâlhe Waaliléyah. 8Wet 'àp 'íikye wikyi tà tâlhe Jwuuléyah, wet Jweelusalenh, wet 'Iiluméyah, hààte 'iyhàj tà tàlh'weekyéhi Jwoolanh, wet 'iyhàj tà tâlhe honhaates tà 'noyok Tíiloh, wet Siilonh. Tà 'nohaanej 'imak tà wuujw tà 'is tà Jweesus yeenlhi wet, wúujwp'ante wikyi tà yahóoyeh. 9Wet lhaam', taahúyej lakyuujwanhay' tha', ne'te-k 'iwaaq 'lhatkyà 'noohih. Tsi hàp lham tà', 'nowaaky'oye kyek wikyi tà wuujw hip'áajthi'. 10Tsi hàp tà wuujwpe wikyi tà lhaam 'ikyeesthen', wet hàp tà tameenej tà nilhóoqej lhaamelh tà 'ààytes'íhikye', 'iniityen kyek 'isaaqane kyek 'itsoq. 11Wet 'nookyalh tà qooq'ayetsoh, hàpet' tà hi'weenhlà' tha', taqhoos kyàjwih, 'íikye tà tataakye lhaam'. Wet lhaamelh 'iwolapáaqasa' tha yok: - 'Aahâpe Yooslhàs. 12Tha lháamt'et' 'ijwiitsenej lhààmet tà tok ne'te-k lhaamelh ijweelh. 13Wet yahoo'pép'ante kyeenaj. Wet t'ààne 'iyhàj tà lhaam yaqaalelhtehen'. Wet lhaamelh yahóoyeh. 14Wet t'âàhip'ante wikyi tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, kyek 'iihiyeja lhaam', wet kyek 'àp hààpqhila-k 'ikyeenhlakyàjwi 'nolhààmet, kyek yààmejlhih, 15wet kyek 'àp laqhaajyhayahay'ihihla kyek 'ikyeesthen 'not'inhaayaj lànhayh, wet 'àp 'inuuhatkyéphà 'nookyalh. 16Wet hàp tààja lheeyis lhaamelh tà yaqaalelhtehen': Siimonh, tà lhaam 'iwuunitej Tuuntehen', 17wet Jwaakówoh, tà Seeweléwolhàs, wet Jwàành, tà Jwaakowopuh jwah, tà lhaam 'iwuunitej lhaamelh Boanerges ('nolheeytso wet, 'inúuphà' tha yok Peelhayles ), 18wet 'Aanles, wet Jweelípeh, wet Waaytolomeh, wet Maatéwoh, wet Toomas, wet Jwaakówoh, tà 'Aaljwéwolhàs, wet Taaléwoh, wet Siimonh, tà hâàpe 'elh wikyi tà 'noyok 'askyeentses, 19wet Jwuulas 'Iiskalyóteh, tà hâàpe hi'no tà yaakyàjila Jweesus. Wet lhaamelh nikyâàtep'ante la'wet. 20Wet màànhyejtso' tha', wikyi yaakyâjo tà lhaayahu twek, yàt paj tha lhaamelh tok hi'ween latáamsek, tà jwetaj t'ekhen'. 21Wet hàpet' tà 'iyhàj yahaanej wet, neke tà 'ikyàj. Tsi hàp tà lhaamelh yok: - Nemhit' hâàpe lhaam', kyek 'iilhámhi'. 22Tha hàp tà 'nootshànhaywos tà tâlhe Jweelusalenh, yààméje' tha yok: - Weelsewuh, tà 'íiyej; wet lhaam yookesejkyéphà 'nookya tà lhámhyah 'nookyalh. 23Wet Jweesus t'àànét'et' lhaamelh tha', waatanej tà 'iwot'iittsé ka' tha yok: - Kyi màànhyej? Hà 'iwóoye-k Saatanas 'inuuhat phà Saatanas? 24'Nooniyatyajt'a-k hâàpe-k lhaahiky'esaj kyek tataaylahilà', wet tok t'uunhlah. 25Wet 'noo'wett'a-k hâàpe-k lhaahiky'esaj kyek tataaylahilà', 'noo'wettso wet, tok t'uunhlah. 26Wet kyek Saatanas neephàlhámej, wet 'àp lhaahiky'esaj, wet kyek màànhyejtso wet, tok t'uunhlah, mat tajiila laqaapes. 27'Iihikyét'a hi'no-k hâàpe-k 'iwóoye-k tiyààjkyàjwi hup tà lawuuk taqhaajay', kyek takyúuma laqaa'imayheyh; tajlháme-k 'ikyúunqat kyek yààyit lawuuktsoh, wet neeky'ehla-k 'isaaqane laqaa'ima yheyh. 28Máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Nilhóoqej wikyi laqeeyis, 'notààyhthihomkyelah, hààte lalààkwyhanhyajt'a-k hâàpe', 29tha hàp tà 'o'elht'a kyek hâàpe-k lalààkwyhanhyaj'itíye Yoosyalh tà 'Isi', wet ky'áhyahla-k 'notààyhthomhma laqeey', tajlháme tà latees'ihihlah, yàtla-k tiyààje'tsih. 30Màànhyejt'et'tso tà Jweesus yààmeh, tsi hàp tà lhaamelh yààméje' tha yok: 'Nookya tà nii'sa', tà 'íihi'. 31Wet 'iitajqa wet, nààmhen laky'iinhis wet laqoh. Wet tà lhaamelh 'i'aalhotaje wet, 'iwolaqaakyenekáyeh, tà t'àànhlà'. 32Wet wikyi tà tapààkyéphà', tà hits'úulhaqej, wet 'ijweenho' tha yok: - 'Aqoh, wet haky'iinhis, tà 'i'aalhotajeh, tà t'uu'ámkye'. 33Wet nikyúulho lhaamelh tha yok: - 'Àp háats'i tà 'ooqoh, wet 'ooky'inhis? 34Wet 'iyaahin'pe wikyi tà lhaam 'íihi lakyoowej, wet yok: - Hàp lhaamelhnih, tà 'ooqoh, wet 'ooky'inhis. 35Tsi hàp tà 'o'elht'a-k hâàpe-k 'iwóoye 'imak tà Yoos yahuumínkye', wet hâàpe 'ooky'inij, wet 'ooky'inhà', wet 'ooqoh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\